sisheng.el 7.61 KB
Newer Older
Kenichi Handa's avatar
Kenichi Handa committed
1 2
;;; sisheng.el --- sisheng input method for Chinese pinyin transliteration

3
;; Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
Kenichi Handa's avatar
Kenichi Handa committed
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

;; Author: Werner LEMBERG <wl@gnu.org>

;; Keywords: multilingual, input method, Chinese, pinyin, sisheng

;; This program is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; This program is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
Lute Kamstra's avatar
Lute Kamstra committed
21 22
;; the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
;; Boston, MA 02110-1301, USA.
Kenichi Handa's avatar
Kenichi Handa committed
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

;;; Commentary:

;;; Code:

(require 'quail)

(defconst sisheng-regexp
 "[āēīōūǖ]\\|üē")

;; First element is the key,
;; second element is the vowel used for the input sequence,
;; last four elements are the resulting tones.
;;
(defconst sisheng-vowel-table
 '(("ā" "a" "ā" "á" "ǎ" "à")
  ("ē" "e" "ē" "é" "ě" "è")
  ("ī" "i" "ī" "í" "ǐ" "ì")
  ("ō" "o" "ō" "ó" "ǒ" "ò")
  ("ū" "u" "ū" "ú" "ǔ" "ù")
  ("ǖ" "v" "ǖ" "ǘ" "ǚ" "ǜ")
  ("üē" "ve" "üē" "üé" "üě" "üè")))


;; All possible syllables in Mandarin Chinese, presented in the first
;; tone. Note that make-sisheng-rules always constructs rules for all
;; four tones even if some of those tones aren't used in Mandarin.
;;
(defconst sisheng-syllable-table
 '("ā" "āi" "ān" "āng" "āo"

  "bā" "bāi" "bān" "bāng" "bāo"
  "bēi" "bēn" "bēng"
  "bī" "biān" "biāo" "biē" "bīn" "bīng"
  "bō"
  "bū"

  "cā" "cāi" "cān" "cāng" "cāo"
  "cē" "cēn" "cēng"
  "cī"
  "cōng" "cōu"
  "cū" "cuān" "cuī" "cūn" "cuō"

  "chā" "chāi" "chān" "chāng" "chāo"
  "chē" "chēn" "chēng"
  "chī"
  "chōng" "chōu"
  "chū" "chuā" "chuāi" "chuān" "chuāng" "chuī" "chūn" "chuō"

  "dā" "dāi" "dān" "dāng" "dāo"
  "dē" "dēi" "dēn" "dēng"
  "dī" "diān" "diāo" "diē" "dīng" "diū"
  "dōng" "dōu"
  "dū" "duān" "duī" "dūn" "duō"

  "ē" "ēi" "ēn" "ēng" "ēr"

  "fā" "fān" "fāng"
  "fēi" "fēn" "fēng"
  "fiāo"
  "fō" "fōu"
  "fū"

  "gā" "gāi" "gān" "gāng" "gāo"
  "gē" "gēi" "gēn" "gēng"
  "gōng" "gōu"
  "gū" "guā" "guāi" "guān" "guāng" "guī" "gūn" "guō"

  "hā" "hāi" "hān" "hāng" "hāo"
  "hē" "hēi" "hēn" "hēng"
  "hōng" "hōu"
  "hū" "huā" "huāi" "huān" "huāng" "huī" "hūn" "huō"

  "jī" "jiā" "jiān" "jiāng" "jiāo" "jiē" "jīn" "jīng" "jiōng" "jiū"
  "jū" "juān" "juē" "jūn"

  "kā" "kāi" "kān" "kāng" "kāo"
  "kē" "kēi" "kēn" "kēng"
  "kōng" "kōu"
  "kū" "kuā" "kuāi" "kuān" "kuāng" "kuī" "kūn" "kuō"

  "lā" "lāi" "lān" "lāng" "lāo"
  "lē" "lēi" "lēng"
  "lī" "liā" "liān" "liāng" "liāo" "liē" "līn" "līng" "liū"
  "lōng" "lōu"
  "lū" "luān" "lūn" "luō"
  "lǖ" "lüē"

  "mā" "māi" "mān" "māng" "māo"
  "mē" "mēi" "mēn" "mēng"
  "mī" "miān" "miāo" "miē" "mīn" "mīng" "miū"
  "mō" "mōu"
  "mū"

  "nā" "nāi" "nān" "nāng" "nāo"
  "nē" "nēi" "nēn" "nēng"
  "nī" "niān" "niāng" "niāo" "niē" "nīn" "nīng" "niū"
  "nōng" "nōu"
  "nū" "nuān" "nuō"
  "nǖ" "nüē"

  "ō" "ōu"

  "pā" "pāi" "pān" "pāng" "pāo"
  "pēi" "pēn" "pēng"
  "pī" "piān" "piāo" "piē" "pīn" "pīng"
  "pō" "pōu"
  "pū"

  "qī" "qiā" "qiān" "qiāng" "qiāo" "qiē" "qīn" "qīng" "qiōng" "qiū"
  "qū" "quān" "quē" "qūn"

  "rān" "rāng" "rāo"
  "rē" "rēn" "rēng"
  "rī"
  "rōng" "rōu"
  "rū" "ruā" "ruān" "ruī" "rūn" "ruō"

  "sā" "sāi" "sān" "sāng" "sāo"
  "sē" "sēn" "sēng"
  "sī"
  "sōng" "sōu"
  "sū" "suān" "suī" "sūn" "suō"

  "shā" "shāi" "shān" "shāng" "shāo"
  "shē" "shēi" "shēn" "shēng"
  "shī"
  "shōu"
  "shū" "shuā" "shuāi" "shuān" "shuāng" "shuī" "shūn" "shuō"

  "tā" "tāi" "tān" "tāng" "tāo"
  "tē" "tēi" "tēng"
  "tī" "tiān" "tiāo" "tiē" "tīng"
  "tōng" "tōu"
  "tū" "tuān" "tuī" "tūn" "tuō"

  "wā" "wāi" "wān" "wāng"
  "wēi" "wēn" "wēng"
  "wō"
  "wū"

  "xī" "xiā" "xiān" "xiāng" "xiāo" "xiē" "xīn" "xīng" "xiōng" "xiū"
  "xū" "xuān" "xuē" "xūn"

  "yā" "yān" "yāng" "yāo"
  "yē"
  "yī" "yīn" "yīng"
  "yō" "yōng" "yōu"
  "yū" "yuān" "yuē" "yūn"

  "zā" "zāi" "zān" "zāng" "zāo"
  "zē" "zēi" "zēn" "zēng"
  "zī"
  "zōng" "zōu"
  "zū" "zuān" "zuī" "zūn" "zuō"

  "zhā" "zhāi" "zhān" "zhāng" "zhāo"
  "zhē" "zhēi" "zhēn" "zhēng"
  "zhī"
  "zhōng" "zhōu"
  "zhū" "zhuā" "zhuāi" "zhuān" "zhuāng" "zhuī" "zhūn" "zhuō"))

;; This function converts e.g.
;;
;;  "zhuō"
;;
;; into
;;
;;  (("zhuo4" ["zhuò"])
;;  ("zhuo3" ["zhuǒ"])
;;  ("zhuo2" ["zhuó"])
;;  ("zhuo1" ["zhuō"]))
;;
(defun quail-make-sisheng-rules (syllable)
 (let ((case-fold-search t)
	vowel-match
	vowel-list
	input-vowel
	base-key
	key
	value
	key-value-list
	(i 1))
  (string-match sisheng-regexp syllable)
  (setq vowel-match (downcase (match-string 0 syllable)))
  (setq vowel-list
	 (cdr (assoc-string vowel-match sisheng-vowel-table)))
  (setq input-vowel (car vowel-list))
  (setq base-key (replace-match input-vowel nil nil syllable))
  (while (<= i 4)
   (setq key (concat base-key (number-to-string i)))
   (setq value (vector (replace-match (nth i vowel-list) nil nil syllable)))
   (push (list key value) key-value-list)
   (setq i (1+ i)))
  key-value-list))

;; Set up sisheng input method.
;;
(quail-define-package
 "chinese-sisheng"			; name
 "Chinese"				; language
 "ǚ"					; title
 t					; guidance
 "Sìshēng input method for pīnyīn transliteration of Chinese.

Examples: shuang1 -> shuāng
     Lv3   -> Lǚ
     AN4   -> ÀN

Use the fifth (unstressed) tone for syllables containing `ü'
without a tone mark.

Example: nve5  -> nüe
"					; docstring
 nil					; translation-keys
 t					; forget-last-selection
 nil					; deterministic
 nil					; kbd-translate
 nil					; show-layout
 nil					; create-decode-map
 nil					; maximum-shortest
 nil					; overlay-plist
 nil					; update-translation-function
 nil					; conversion-keys
 t					; simple
 )

;; Call quail-make-sisheng-rules for all syllables in sisheng-syllable-table.
;;
(let ((case-table-save (current-case-table))
   sisheng-list)
 (set-case-table (standard-case-table))
 (dolist (syllable sisheng-syllable-table)
  (setq sisheng-list
	 (append (quail-make-sisheng-rules syllable)
		 sisheng-list)))

 (dolist (syllable sisheng-syllable-table)
  (setq sisheng-list
	 (append (quail-make-sisheng-rules (upcase-initials syllable))
		 sisheng-list)))

 (dolist (syllable sisheng-syllable-table)
  (setq sisheng-list
	 (append (quail-make-sisheng-rules (upcase syllable))
		 sisheng-list)))

 (eval `(quail-define-rules
	 ,@sisheng-list
	
	 ("lv5" ["lü"])
	 ("lve5" ["lüe"])
	 ("nv5" ["nü"])
	 ("nve5" ["nüe"])

	 ("Lv5" ["Lü"])
	 ("Lve5" ["Lüe"])
	 ("Nv5" ["Nü"])
	 ("Nve5" ["Nüe"])

	 ("LV5" ["LÜ"])
	 ("LVE5" ["LÜE"])
	 ("NV5" ["NÜ"])
	 ("NVE5" ["NÜE"])))
 (set-case-table case-table-save))

;; Local Variables:
;; coding: utf-8
;; End:
292 293

;;; arch-tag: 1fa6ba5f-6747-44bc-bf12-30628ad3e8ad