AUTHORS 144 KB
Newer Older
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1 2 3 4 5
Many people have contributed code included in the Free Software
Foundation's distribution of GNU Emacs. To show our appreciation for
their public spirit, we list here in alphabetical order a condensed
list of their contributions.

6 7
Aaron Ecay: changed ob-R.el ob-core.el org-src.el ox-latex.el nsterm.m
 ob-awk.el ob-exp.el ob-python.el ob-tangle.el org-bibtex.el org-id.el
8
 org.el org.texi paren.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
9

10
Aaron Larson: co-wrote bibtex.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
11

12 13 14 15 16
Aaron S. Hawley: wrote undo-tests.el
and changed simple.el files.texi isearch.el morse.el sgml-mode.el
 tar-mode.el thingatpt.el add-log.el autoinsert.el building.texi calc.el
 cc-fonts.el comint.el compare-w.el custom.texi diff.el edebug.el
 etags.el ffap.el files.el flyspell.el and 28 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
17

18 19 20
Abdó Roig-Maranges: changed org.el org-agenda.el ox-html.el ox-odt.el

Abraham Nahum: changed configure.ac dgux4.h sysdep.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
21 22 23

Abramo Bagnara: changed term.c

24
Achim Gratz: changed org.el org-compat.el org.texi org-clock.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
25 26 27 28
 ob-core.el ob-exp.el ob.el ob-perl.el ob-tangle.el org-agenda.el
 org-macs.el org-table.el ob-C.el ob-R.el ob-eval.el ob-fortran.el
 ob-python.el ob-ref.el ob-sh.el org-element.el org-exp-blocks.el
 and 22 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
29

30
Adam Gołębiowski: changed lib-src/Makefile.in
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
31

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
32 33
Adam Hupp: changed emacs.py emacs2.py emacs3.py gud.el
 progmodes/python.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
34

NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
35
Adam Sjøgren: changed mml2015.el spam.el shr.el xterm.c blink.xpm
36 37 38 39 40
 braindamaged.xpm cry.xpm dead.xpm evil.xpm forced.xpm frown.xpm
 grin.xpm gtkutil.c indifferent.xpm reverse-smile.xpm sad.xpm smile.xpm
 wry.xpm gnus-html.el gnus-spec.el gnus-start.el and 5 other files

Adam Sokolnicki: changed ruby-mode.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
41

42 43
Adam Spiers: changed org.texi calendar.el cus-edit.el org-clock.el
 ox-html.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
44

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
45 46
Adam W: changed mail-source.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
47
Aditya Siram: changed ob.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
48

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
49 50
Adrian Aichner: changed erc-log.el erc.el erc-autojoin.el erc-backend.el
 erc-dcc.el erc-members.el erc-nets.el erc-sound.el etags.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
51
 gnus-score.el gnus-sum.el gnus.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
52 53 54 55 56

Adrian Colley: changed aix3-2.h

Adrian Lanz: changed mail-source.el spam.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
57
Adrian Robert: co-wrote ns-win.el
58 59 60 61
and changed nsterm.m nsfns.m nsfont.m nsterm.h nsmenu.m configure.ac
 src/Makefile.in macos.texi README config.in emacs.c font.c keyboard.c
 nsgui.h nsimage.m xdisp.c image.c lib-src/Makefile.in lisp.h menu.c
 Makefile.in and 79 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
62

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
63
Agustín Martín: changed ispell.el flyspell.el fixit.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
64

65 66 67 68 69
Aidan Gauland: wrote em-tramp.el
and changed eshell.texi em-term.el em-unix.el erc-match.el
 automated/eshell.el em-cmpl.el em-dirs.el em-ls.el em-script.el
 esh-proc.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
70
Aidan Kehoe: changed ipa.el lread.c mm-util.el erc-log.el erc.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
71 72
 gnus-sum.el gnus-util.el latin-ltx.el nnfolder.el ob-tangle.el
 objects.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
73

74
Ake Stenhoff: co-wrote imenu.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
75 76 77 78 79
and changed cc-mode.el perl-mode.el

Aki Vehtari: changed bibtex.el gnus-art.el gnus-score.el gnus-sum.el
 nnmail.el tar-mode.el

80
Akinori Musha: changed ruby-mode.el Makefile.in sieve-mode.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
81

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
82 83 84
Alakazam Petrofsky: changed hanoi.el

Alan Mackenzie: wrote cc-awk.el
85 86
and co-wrote cc-align.el cc-cmds.el cc-defs.el cc-engine.el cc-fonts.el
 cc-langs.el cc-mode.el cc-styles.el cc-vars.el
87 88
and changed cc-mode.texi lread.c programs.texi font-lock.el isearch.el
 font-core.el lisp.el modes.texi search.texi cc-menus.el cc-subword.el
NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
89 90
 display.texi easy-mmode.el os.texi startup.el subr.el syntax.c
 text.texi INSTALL.REPO add-log.el buffers.texi and 24 other files
91 92

Alan Schmitt: changed ob-ocaml.el org-faces.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
93 94 95 96 97 98 99

Alan Shutko: changed diary-lib.el calendar.el bindings.el cal-hebrew.el
 easy-mmode.el gnus-sum.el ibuf-ext.el ibuffer.el lunar.el macros.el
 solar.el

Alastair Burt: changed gnus-art.el smiley.el

100 101 102
Albert Krewinkel: co-wrote sieve-manage.el
and changed sieve.el sieve.texi

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
103 104
Albert L. Ting: changed gnus-group.el mail-hist.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
105 106
Aleksei Gusev: changed progmodes/compile.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
107
Alex Coventry: changed files.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
108

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
109 110
Alex Kosorukoff: changed org-capture.el

111 112 113
Alex Ott: changed TUTORIAL.ru ede/files.el ru-refcard.tex base.el
 cedet-files.el cpp-root.el ede.el ede/generic.el idle.el ispell.el
 semantic/format.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
114 115 116 117 118 119

Alex Rezinsky: wrote which-func.el

Alex Schroeder: wrote ansi-color.el cus-theme.el erc-compat.el
 erc-hecomplete.el erc-join.el erc-lang.el erc-ring.el master.el
 spam-stat.el sql.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
120
and co-wrote longlines.el mail/rmailmm.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
121
and changed erc.el erc-track.el erc-button.el erc-stamp.el erc-match.el
122 123 124 125
 erc-autoaway.el erc-nickserv.el rcirc.texi Makefile erc-autojoin.el
 erc-fill.el erc-pcomplete.el erc-complete.el erc-ibuffer.el
 erc-members.el rmail.el comint.el custom.el erc-bbdb.el erc-chess.el
 erc-ezbounce.el and 35 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
126 127 128 129

Alex Shinn: changed files.el

Alexander Becher: changed vc-annotate.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
130

131 132
Alexander Haeckel: changed getset.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
133 134
Alexander Klimov: changed files.el calc-graph.el files.texi man.el rx.el
 sendmail.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
135 136 137 138 139

Alexander Kreuzer: changed nnrss.el

Alexander L. Belikoff: wrote erc.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
140
Alexander Pohoyda: co-wrote mail/rmailmm.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
141
and changed rmailsum.el man.el rmail.el sendmail.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
142 143 144

Alexander Shopov: changed code-pages.el

145 146
Alexander Vorobiev: changed org-compat.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
147 148
Alexander Zhuckov: changed ebrowse.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
149
Alexandre Julliard: wrote vc-git.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
150
and changed vc.el ewoc.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
151

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
152
Alexandre Oliva: wrote gnus-mlspl.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
153
and changed unexelf.c format.el iris4d.h iris5d.h regex.c unexsgi.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
154 155 156

Alexandre Veyrenc: changed fr-refcard.tex

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
157
Alexandru Harsanyi: wrote soap-client.el soap-inspect.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
158
and changed emacs3.py vc-hooks.el vc.el xml.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
159

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
160 161
Alfred Correira: changed generic-x.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
162 163
Alfred M. Szmidt: changed html2text.el openbsd.h progmodes/compile.el
 rmail.el rmailsum.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
164

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
165 166
Alfredo Finelli: changed TUTORIAL.it

167
Ali Bahrami: changed configure configure.ac sol2-10.h
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
168

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
169 170
Alin C. Soare: changed lisp-mode.el hexl.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
171 172
Allen S. Rout: changed org-capture.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
173 174
Alon Albert: wrote rcompile.el

175 176
Alp Aker: changed nsfont.m nsterm.m buff-menu.el nsfns.m nsmenu.m
 nsterm.h configure.ac macfont.m mule-cmds.el nsselect.m window.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
177

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
178
Ami Fischman: changed bindings.el calendar.el diary-lib.el print.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
179
 savehist.el vc-git.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
180

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
181
Anand Mitra: changed gnus-sum.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
182 183 184

Anders Holst: wrote hippie-exp.el

185 186
Anders Lindgern: changed nsterm.m

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
187
Anders Lindgren: wrote autorevert.el cwarn.el follow.el
188 189
and changed font-lock.el nsterm.m etags.c compile.el ert.el nsfont.m
 nsterm.h
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Andre Spiegel: changed vc.el vc-hooks.el vc-cvs.el vc-rcs.el vc-sccs.el
 files.el dired.el files.texi cperl-mode.el ediff-util.el log-view.el
 parse-time.el startup.el tramp-vc.el vc-arch.el vc-mcvs.el vc-svn.el
 vcdiff viper-util.el

Andre Srinivasan: changed gnus-group.el gnus-sum.el gnus.texi message.el
 mm-decode.el mml.el nnmail.el

Andrea Russo: changed erc-dcc.el info-look.el

201 202
Andreas Amann: changed emacsclient.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
203 204
Andreas Burtzlaff: changed org.el

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
205
Andreas Büsching: changed emacsclient.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
206

207 208 209
Andreas Fuchs: wrote erc-ezbounce.el erc-match.el erc-replace.el
 erc-truncate.el
and co-wrote erc-fill.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
210 211 212 213 214 215 216 217 218
and changed erc.el erc-bbdb.el erc-button.el erc-log.el erc-stamp.el
 erc-autoaway.el erc-autojoin.el erc-dcc.el erc-imenu.el erc-list.el
 erc-members.el erc-menu.el erc-netsplit.el erc-notify.el erc-ring.el
 erc-speedbar.el erc-track.el erc-xdcc.el gnus-registry.el mml-sec.el
 mml2015.el

Andreas Jaeger: changed gnus-msg.el gnus-start.el gnus-xmas.el
 nnfolder.el nnml.el

219
Andreas Leha: changed ob-latex.el ob.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
220

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
221 222 223 224
Andreas Leue: changed artist.el

Andreas Luik: changed xfns.c xterm.c

225 226
Andreas Politz: changed editfns.c elp.el frame.c ibuffer.el ido.el
 imenu.el modes.texi outline.el sql.el subr.el term.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
227

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
228
Andreas Rottmann: changed emacsclient.1 emacsclient.c misc.texi server.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
229

230 231 232
Andreas Schwab: changed configure.ac lisp.h xdisp.c process.c alloc.c
 coding.c Makefile.in keyboard.c files.el fileio.c xterm.c editfns.c
 emacs.c print.c src/Makefile.in fns.c lread.c eval.c xfns.c font.c
NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
233
 sysdep.c and 633 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
234 235 236 237 238 239

Andreas Seltenreich: changed nnweb.el gnus.texi message.el gnus-sum.el
 gnus.el nnslashdot.el gnus-srvr.el gnus-util.el mm-url.el mm-uu.el
 url-http.el xterm.c battery.el comint.el easy-mmode.el gmm-utils.el
 gnus-art.el gnus-cite.el gnus-draft.el gnus-group.el gnus-ml.el
 and 7 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
240

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
241 242
Andreas Vögele: changed pgg-def.el

243 244 245 246
Andrei Chițu: changed icalendar.el

Andrew Beals: changed spook.lines

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
247 248
Andrew Choi: changed macterm.c darwin.h mac-win.el sysdep.c emacs.c mac.c
 macfns.c fontset.c frame.c keyboard.c xfaces.c dispextern.h macmenu.c
249 250
 unexmacosx.c configure.ac frame.h macterm.h titdic-cnv.el xdisp.c
 alloc.c callproc.c and 27 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
251

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
252
Andrew Cohen: wrote spam-wash.el
253 254 255
and changed nnir.el gnus-sum.el nnimap.el gnus-msg.el gnus.texi
 gnus-group.el gnus-int.el dns.el gnus-art.el gnus-registry.el
 gnus-srvr.el gnus.el nnheader.el nnspool.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
256 257 258 259 260

Andrew Csillag: wrote m4-mode.el

Andrew Hall: changed paren.el

261 262 263 264 265 266 267
Andrew Hyatt: changed org-archive.el org.el org.texi

Andrew Innes: changed makefile.nt w32fns.c w32term.c w32.c w32proc.c
 makefile.w32-in fileio.c gmake.defs leim/makefile.w32-in
 lib-src/makefile.w32-in w32-fns.el dos-w32.el inc/ms-w32.h nmake.defs
 nt/makefile.w32-in src/makefile.w32-in w32term.h makefile.def unexw32.c
 w32menu.c w32xfns.c and 139 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
268

269
Andrew Oram: changed calendar.texi (and other doc files)
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
270

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
271 272
Andrew Schein: changed sql.el

273 274
Andrew W. Nosenko: changed tramp.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
275 276 277
Andrew Zhilin: changed emacs22.png emacs22.ico

Andrey Slusar: changed gnus-async.el gnus.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
278 279 280

Andrey Zhdanov: changed gud.el

281 282 283
Andrzej Lichnerowicz: wrote ob-io.el ob-scala.el

Andy Moreton: changed emacs/makefile.w32-in
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
284

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
285 286 287 288
Andy Norman: wrote ange-ftp.el

Andy Petrusenco: changed w32term.c

289 290
Andy Sawyer: changed saveplace.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
291 292 293 294 295 296 297
Andy Seaborne: changed keyboard.c

Andy Stewart: wrote org-w3m.el
and changed erc.el

Angelo Graziosi: changed sysdep.c term.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
298 299
Anmol Khirbat: changed ido.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
300 301
Anna M. Bigatti: wrote cal-html.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
302 303
Antoine Levitt: changed gnus-group.el gnus-sum.el message.texi ada-prj.el
 ange-ftp.el cus-edit.el dired-x.el ebnf2ps.el emerge.el erc-button.el
304 305 306
 erc-goodies.el erc-stamp.el erc-track.el files.el find-file.el
 gnus-art.el gnus-uu.el gnus.el gnus.texi message.el mh-funcs.el
 and 8 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
307

308 309
Ari Roponen: changed atimer.c doc.c hash.texi mule.texi package.el
 startup.el time-date.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
310

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
311
Arisawa Akihiro: changed characters.el coding.c epa-file.el japan-util.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
312 313
 language/tibetan.el message.el mm-decode.el mm-view.el ps-print.el
 tai-viet.el term.c time.el utf-8.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
314 315

Arnaud Giersch: changed gnus-sum.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
316 317 318

Arne Georg Gleditsch: changed gnus-sum.el

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
319
Arne Jørgensen: wrote latexenc.el
320 321 322
and changed smime.el mml-smime.el smime-ldap.el flymake.el gnus-art.el
 gnus-sieve.el ldap.el message.el mm-decode.el mml-sec.el mml.el
 mule-conf.el nnimap.el nnrss.el wid-edit.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
323

324 325
Arni Magnusson: wrote bat-mode.el
and changed ada-mode.texi frames.texi generic-x.el texinfo.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
326

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
327 328
Artem Chuprina: changed message.el

329
Arun Persaud: changed org-agenda.el org-src.el
330

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
331 332
Ashwin Ram: wrote refer.el

333 334
Atsuo Ohki: changed lread.c

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
335 336
Aubrey Jaffer: changed info.el unexelf.c

337 338 339
Aurélien Aptel: changed cus-face.el dispextern.h display.texi faces.el
 nsterm.m ox-html.el url.texi w32term.c xfaces.c xterm.c

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
340 341 342 343
Axel Boldt: changed ehelp.el electric.el

B. Anyos: changed w32term.c

344
Baoqiu Cui: changed org-docbook.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
345

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
346 347
Barry A. Warsaw: wrote assoc.el elp.el man.el regi.el reporter.el
 supercite.el
348
and co-wrote cc-align.el cc-cmds.el cc-compat.el cc-defs.el cc-engine.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
349
 cc-guess.el cc-langs.el cc-menus.el cc-mode.el cc-styles.el cc-vars.el
350
and changed c++-mode.el cplus-md1.el syntax.c syntax.h
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
351

352 353
Barry Fishman: changed configure.ac gnu-linux.h image.c

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
354
Barry O'Reilly: changed simple.el lisp.h keyboard.c markers.texi
355 356 357
 undo-tests.el alloc.c bytecode.c casetab.c data.c eval.c fileio.c fw.el
 idle.el insdel.c lread.c pulse.el search.c subr.el text.texi
 timer-tests.el undo.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
358

359
Bastien Guerry: wrote gnus-bookmark.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
360
and co-wrote org-bibtex.el org-list.el org-protocol.el org-src.el
361
and changed org.el org-agenda.el org.texi ox-html.el org-clock.el
NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
362 363 364 365
 org-capture.el org-table.el ox-latex.el org-exp.el ox-odt.el
 org-compat.el ob.el org-mobile.el org-colview.el org-publish.el ox.el
 org-macs.el org-pcomplete.el org-timer.el org-faces.el ox-ascii.el
 and 119 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
366

367
Ben A. Mesander: co-wrote erc-dcc.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
368

369
Ben Harris: changed configure.ac
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
370

371 372 373 374
Ben Key: changed w32.c w32fns.c w32menu.c configure.bat INSTALL
 gmake.defs nmake.defs src/makefile.w32-in w32.h w32term.c configure.ac
 emacs.c inc/ms-w32.h keyboard.c lib-src/makefile.w32-in make-docfile.c
 nsfont.m nsterm.m sound.c xfaces.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
375

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
376 377 378 379
Ben Menasha: changed nnmh.el

Ben North: changed outline.el buffer.c fill.el isearch.el lisp-mode.el
 paren.el w32term.c xfaces.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
380

381 382
Bengt Martensson: co-wrote bibtex.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
383 384
Benjamin Andresen: wrote ob-screen.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
385
Benjamin Drieu: wrote pong.el
386
and changed org-clock.el org.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
387

388 389
Benjamin Riefenstahl: changed w32select.c emacs.c inc/ms-w32.h lisp.h
 mac-win.el macterm.c mule-cmds.el runemacs.c tcl.el w32.c w32.h
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
390

391 392 393
Benjamin Rutt: co-wrote gnus-dired.el
and changed vc.el gnus-msg.el message.el diff-mode.el ffap.el nnimap.el
 nnmbox.el simple.el vc-cvs.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
394

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
395
Bernhard Herzog: changed vc-hg.el menu.c xsmfns.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
396

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
397
Bernt Hansen: changed org-agenda.el org-clock.el org.el org-capture.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
398
 org-indent.el org-macs.el org.texi ox-html.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
399

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
400 401 402 403 404 405
Bill Atkins: changed wdired.el

Bill Burton: changed ptx.h sequent-ptx.h

Bill Carpenter: wrote feedmail.el (public domain)

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
406
Bill Mann: wrote perl-mode.el
407
and changed configure.ac unexaix.c ibmrs6000.h usg5-4-3.h
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
408

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
409 410 411
Bill Pringlemeir: changed messcompat.el

Bill Richter: changed fill.el quail.el ccl.el encoded-kb.el fontset.el
412 413
 international/mule-util.el kinsoku.el kkc.el mule-cmds.el mule-conf.el
 mule.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
414 415 416 417 418 419 420

Bill Rozas: wrote scheme.el
and changed xscheme.el

Bill White: changed gnus-start.el

Bill Wohler: wrote mh-buffers.el mh-comp.el mh-compat.el mh-e.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
421 422
 mh-folder.el mh-funcs.el mh-letter.el mh-mime.el mh-scan.el mh-seq.el
 mh-show.el mh-utils.el mh-xface.el
423
and co-wrote mh-junk.el
424 425 426 427
and changed mh-customize.el mh-search.el mh-alias.el Makefile mh-e.texi
 mh-identity.el README mh-speed.el mh-init.el mh-acros.el mh-gnus.el
 mh-unit.el mh-inc.el mh-xemacs-compat.el mh-print.el lisp/Makefile.in
 image.el mh-tool-bar.el mh-xemacs.el display.texi makefile.w32-in
NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
428
 and 86 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
429 430 431

Bjorn Solberg: changed nnimap.el

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
432
Björn Lindström: changed rcirc.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
433

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
434
Björn Torkelsson: changed gnus-art.el gnus-group.el gnus-srvr.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
435 436 437
 gnus-sum.el gnus-mlspl.el gnus-msg.el message.el gnus-agent.el
 gnus-cus.el gnus-gl.el gnus-nocem.el gnus-score.el gnus-topic.el
 gnus.el mail-source.el nnmail.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
438

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
439
Bjørn Mork: changed nnimap.el gnus-agent.el message.el mml2015.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
440 441 442 443

Bob Glickstein: wrote sregex.el
and changed isearch.el sendmail.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
444 445
Bob Halley: changed ccl.c esh-io.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
446 447
Bob Nnamtrop: changed viper-cmd.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
448
Bob Olson: co-wrote cperl-mode.el
449

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
450 451 452
Bob Rogers: changed vc-dir.el vc-svn.el cperl-mode.el diff.el ewoc.el
 ffap.el files.el maintaining.texi sql.el thingatpt.el vc.el
 vc1-xtra.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
453 454 455

Bob Weiner: changed info.el quail.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
456 457
Bojan Petrovic: changed pop3.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
458 459 460
Boris Goldowsky: wrote avoid.el descr-text.el enriched.el facemenu.el
 format.el shadowfile.el
and changed fill.el simple.el indent.el paragraphs.el cmds.c intervals.c
461
 intervals.h add-log.el cc-mode.el enriched.txt fileio.c make-mode.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
462 463 464 465 466
 text-mode.el textprop.c ada.el allout.el awk-mode.el bibtex.el buffer.c
 buffer.h c-mode.el and 38 other files

Boris Samorodov: changed imap.el

467 468 469 470 471
Boyd Lynn Gerber: changed configure.ac

Bozhidar Batsov: changed ruby-mode.el subr-x.el subr.el bytecomp.el
 lisp-mode.el package.el progmodes/python.el prolog.el
 ruby-mode-tests.el scheme.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
472

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
473
Brad Howes: changed gnus-demon.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
474

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
475 476
Brandon Craig Rhodes: changed flyspell.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
477
Brendan Kehoe: changed hpux9.h
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
478

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
479 480
Brent Goodrick: changed abbrev.el

481
Brian Cully: changed macos.texi
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
482

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
483 484
Brian D. Carlstrom: changed gud.el smtpmail.el

485 486 487 488 489 490
Brian Fox: changed Makefile.in Makefile configure.ac minibuf.c dired.el
 files.el lib-src/Makefile.in oldXMenu/Makefile.in rmail.el search.c
 simple.el sysdep.c compile.el forms.texi frame.c keyboard.c make-dist
 subr.el systty.h texindex.c xterm.c and 47 other files

Brian Jenkins: changed frame.c frames.texi hooks.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
491

492
Brian Marick: co-wrote hideif.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
493 494

Brian P Templeton: changed erc.el erc-compat.el erc-fill.el
495 496
 erc-nickserv.el erc-pcomplete.el erc-stamp.el erc-track.el lread.c
 nsfont.m
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
497 498 499

Brian Palmer: changed erc.el erc-list.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
500 501 502 503 504
Brian Preble: changed abbrev.el apropos.el asm-mode.el awk-mode.el
 bytecomp.el c++-mode.el cal.el calc.el chistory.el cl-indent.el
 compare-w.el compile.el dabbrev.el debug.el diary.el diff.el dired.el
 doctex.el doctor.el ebuff-menu.el echistory.el and 129 other files

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
505
Brian Sniffen: changed gnus-draft.el imap.el mm-decode.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
506

507 508 509 510
Brian van den Broek: changed org.texi

Bruno Félix Rezende Ribeiro: changed functions.texi

511 512
Bruno Haible: co-wrote po.el
and changed INSTALL emacs.1 epaths.in info.el paths.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
513

514
Bryan Henderson: changed Makefile term.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
515

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
516
Bryan O'Sullivan: changed ange-ftp.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
517

518 519
Caio Tiago Oliveira: changed ob-scala.el

520
Caleb Deupree: changed w32-fns.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
521

522 523
Cameron Desautels: changed regexp-opt.el ruby-mode.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
524 525
Carl D. Roth: changed gnus-nocem.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
526
Carl Edman: co-wrote ns-win.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
527

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
528 529 530 531 532
Carl Henrik Lunde: changed format-spec.el

Carsten Bormann: changed ibmrs6000.h latin-post.el

Carsten Dominik: wrote idlw-complete-structtag.el idlw-toolbar.el
533 534 535 536
 org-agenda.el org-archive.el org-capture.el org-clock.el org-colview.el
 org-compat.el org-datetree.el org-faces.el org-feed.el org-footnote.el
 org-id.el org-indent.el org-info.el org-inlinetask.el org-macs.el
 org-mobile.el org-rmail.el org-table.el org-timer.el org.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
537 538 539
 reftex-auc.el reftex-cite.el reftex-dcr.el reftex-global.el
 reftex-index.el reftex-parse.el reftex-ref.el reftex-sel.el
 reftex-toc.el reftex-vars.el reftex.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
540
and co-wrote idlw-help.el idlw-shell.el idlwave.el org-bbdb.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
541
 org-bibtex.el org-entities.el org-gnus.el org-list.el org-pcomplete.el
542
 org-src.el ox-beamer.el ox-html.el ox-icalendar.el
NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
543 544 545 546 547
and changed org-exp.el ox-latex.el org.texi org-publish.el
 org-remember.el orgcard.tex org-export-latex.el org-docbook.el
 ox-ascii.el org-attach.el org-protocol.el org-mouse.el org-jsinfo.el
 org-mac-message.el org-wl.el org-crypt.el org-freemind.el idlw-rinfo.el
 org-exp-blocks.el org-habit.el org-mhe.el and 35 other files
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
548

549
Caveh Jalali: changed configure.ac intel386.h sol2-4.h
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
550

551
Chad Brown: changed aix4-2.h bsd-common.h config.in configure.ac cygwin.h
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
552
 dired.c gnu-linux.h mh-comp.el msdos.h sed2v2.inp sysdep.c usg5-4.h
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
553

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
554 555
Changwoo Ryu: changed files.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
556
Chao-Hong Liu: changed TUTORIAL.cn TUTORIAL.zh
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
557

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
558 559
Charles Hannum: changed aix3-1.h aix3-2.h configure ibmrs6000.h
 keyboard.c netbsd.h pop.c sysdep.c systime.h systty.h xrdb.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
560

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
561 562
Charles Sebold: changed org-plot.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
563 564
Charlie Martin: wrote autoinsert.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
565 566
Cheng Gao: changed MORE.STUFF Makefile.in flymake.el frame.c tips.texi
 url-dired.el url-file.el url-handlers.el url-http.el url-nfs.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
567

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
568 569 570 571
Chetan Pandya: changed font.c

Chip Coldwell: changed font.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
572 573
Chong Yidong: wrote compile-tests.el dichromacy-theme.el
 font-parse-tests.el redisplay-testsuite.el tabulated-list.el
574
 xml-parse-tests.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
575
and co-wrote longlines.el tango-dark-theme.el tango-theme.el
576 577 578
and changed simple.el display.texi xdisp.c files.el frames.texi
 cus-edit.el files.texi custom.el subr.el text.texi faces.el keyboard.c
 startup.el package.el misc.texi emacs.texi modes.texi mouse.el
NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
579
 custom.texi image.c window.el and 948 other files
580 581

Chris Chase: co-wrote idlw-shell.el idlwave.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
582

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
583 584
Chris Foote: changed progmodes/python.el

585
Chris Gray: changed mm-decode.el ox-html.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
586 587

Chris Hall: changed callproc.c frame.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
588

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
589
Chris Hanson: changed xscheme.el scheme.el xterm.c hpux.h x11term.c
590 591 592
 hp9000s300.h keyboard.c process.c texinfmt.el sort.el syntax.c
 texnfo-upd.el x11fns.c xfns.c dired.el emacsclient.c fileio.c
 hp9000s800.h indent.c info.el man.el and 17 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
593

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
594 595
Chris Hecker: changed calc-aent.el

596 597
Chris Lindblad: co-wrote tcl.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
598 599 600 601
Chris Moore: changed dired.el hexl.el jka-cmpr-hook.el replace.el
 wdired.el Makefile.in comint.el diff-mode.el gnus-sum.el isearch.el
 mouse.el pgg-gpg.el pgg-pgp.el pgg-pgp5.el server.el shell.el
 tutorial.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
602

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
603 604
Chris Newton: changed url-http.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
605 606 607 608 609
Chris Prince: changed w32term.c

Chris Smith: wrote icon.el
and changed icon-mode.el

610
Christian Egli: changed org-taskjuggler.el org.texi
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
611

612
Christian Faulhammer: changed configure configure.ac src/Makefile.in
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
613 614 615
 vc-bzr.el

Christian Limpach: co-wrote ns-win.el
616
and changed configure.ac
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
617

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
618 619 620 621
Christian Lynbech: changed appt.el emacsserver.c tramp.el

Christian Millour: changed shell.el

622 623
Christian Moe: changed org-bbdb.el org-special-blocks.el ox-html.el
 ox-odt.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
624 625 626

Christian Neukirchen: changed mm-util.el

627 628 629 630
Christian Ohler: wrote ert-tests.el ert.el
and co-wrote ert-x.el
and changed Makefile.in automated automated/Makefile.in configure.ac
 ert-x-tests.el ert.texi misc/Makefile.in misc/makefile.w32-in
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
631

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
632 633
Christian Plate: changed nnmaildir.el sgml-mode.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
634 635
Christian Plaunt: wrote soundex.el

636 637
Christian Wittern: changed image-mode.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
638
Christian von Roques: changed mml2015.el epg.el gnus-start.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
639

640 641 642 643
Christoph Bauer: changed configure.ac

Christoph Conrad: changed gnus-agent.el gnus-score.el
 lib-src/makefile.w32-in qp.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
644

645
Christoph Dittmann: changed ox-beamer.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
646

647 648 649 650 651 652 653 654
Christoph Egger: changed configure.ac

Christoph Scholtes: changed README.W32 lib/makefile.w32-in
 nt/makefile.w32-in progmodes/python.el stdint.h INSTALL
 maintaining.texi src/makefile.w32-in zipdist.bat admin.el bookmark.el
 config.nt configure.bat control.texi cua-base.el gmake.defs
 help-mode.el help.el ido.el lib-src/makefile.w32-in make-dist
 and 9 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
655

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
656 657 658 659
Christoph Wedler: wrote antlr-mode.el
and changed format.el gnus-art.el gnus-picon.el message.el register.el
 smiley.el texinfmt.el

660 661
Christophe Junke: changed org-agenda.el org.el

NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
662
Christophe Rhodes: changed org-exp.el ox-latex.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
663

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
664 665
Christophe de Dinechin: co-wrote ns-win.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
666
Christopher Allan Webber: changed gamegrid.el org-agenda.el tetris.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
667

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
668 669
Christopher Genovese: changed assoc.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
670
Christopher J. Madsen: wrote decipher.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
671 672
and changed replace.el files.el ispell.el time.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
673 674
Christopher J. White: changed url-http.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
675
Christopher Oliver: changed mouse.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
676

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
677 678 679 680
Christopher Schmidt: changed ibuffer.el org.el tips.texi cl-macs.el
 comint.el dired-x.el dired.el files.el files.texi find-dired.el
 gnus-int.el gnus-msg.el gnus.texi help-fns.el info.el locate.el lread.c
 minibuf-eldef.el mm-decode.el mml.el org.texi and 11 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
681 682 683

Chuck Blake: changed term.c

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
684 685
Chunyu Wang: changed gnus-art.el pcl-cvs.texi

686 687
Claudio Bley: changed image.c image.el process.c src/makefile.w32-in
 stat.h w32-win.el w32.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
688

689
Claudio Fontana: changed Makefile.in leim/Makefile.in lib-src/Makefile.in
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
690 691 692 693 694 695 696

Colin Marquardt: changed gnus.el message.el

Colin Rafferty: changed message.el

Colin Walters: wrote ibuf-ext.el ibuf-macs.el ibuffer.el
and changed calc.el replace.el update-game-score.c calc-ext.el
697 698 699 700
 calc-misc.el calc-macs.el calc-mode.el calc-graph.el gamegrid.el
 calc-aent.el calc-bin.el calc-embed.el calc-keypd.el calc-math.el
 calc-prog.el calc-units.el calcalg2.el font-core.el info.el calc-alg.el
 calc-arith.el and 81 other files
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
701

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
702 703
Colin Williams: changed calc.texi

704 705
Constantin Kulikov: changed server.el startup.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
706 707
Courtney Bane: changed term.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
708 709
Craig Markwardt: changed icalendar.el

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
710
Craig McDaniel: changed sheap.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
711

712 713
Craig Tanis: changed ox-latex.el

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
714
D. E. Evans: changed basic.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
715

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
716 717
Daiki Ueno: wrote epa-dired.el epa-file.el epa-hook.el epa-mail.el epa.el
 epg-config.el epg.el pgg-def.el pgg-gpg.el pgg-parse.el pgg-pgp.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
718
 pgg-pgp5.el pgg.el plstore.el sasl.el starttls.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
719
and co-wrote sasl-cram.el sasl-digest.el
720
and changed mml2015.el mml1991.el epa.texi auth-source.el mml-smime.el
721 722 723
 gnus.texi mm-decode.el mm-uu.el mml.el package.el auth.texi gnus-sum.el
 mm-view.el mml-sec.el archive-contents archive-contents.sig dired.el
 dired.texi epa-file-hook.el epa-setup.el epg-package-info.el
724
 and 30 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
725

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
726 727
Dale Gulledge: changed TUTORIAL.eo

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
728 729 730 731 732
Dale Hagglund: changed unexelf.c

Dale R. Worley: wrote emerge.el (public domain)
and changed mail-extr.el

733 734 735 736
Dale Sedivec: changed sgml-mode.el wisent/python.el

Damien Cassou: changed info.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
737
Damien Elmes: changed erc.el erc-dcc.el erc-track.el erc-log.el
738 739
 erc-pcomplete.el README erc-button.el erc-nets.el erc-ring.el Makefile
 erc-fill.el erc-match.el erc-members.el erc-nickserv.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
740 741 742

Damon Anton Permezel: wrote hanoi.el (public domain)

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
743 744
Damyan Pepper: changed font.c font.h ftfont.c w32font.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
745
Dan Christensen: changed gnus-sum.el nndoc.el nnfolder.el gnus-art.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
746
 gnus-group.el gnus-registry.el gnus-score.el gnus-util.el nnmail.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
747
 spam.el time-date.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
748

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
749
Dan Davison: wrote ob-matlab.el ob-octave.el
750 751
and co-wrote ob-R.el ob-core.el ob-exp.el ob-lob.el ob-perl.el
 ob-python.el ob-ref.el org-src.el
NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
752 753 754 755
and changed ob.el ob-sh.el org-exp.el org.el ox-latex.el ob-tangle.el
 ob-C.el ob-asymptote.el ob-clojure.el ob-haskell.el ob-ruby.el
 ob-scheme.el ob-table.el ob-ditaa.el ob-dot.el ob-gnuplot.el ob-js.el
 ob-mscgen.el ob-ocaml.el ob-org.el ob-plantuml.el and 14 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
756

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
757
Dan Nicolaescu: wrote iris-ansi.el romanian.el vc-dir.el
758
and co-wrote hideshow.el
759 760 761 762
and changed vc.el configure.ac vc-hg.el vc-git.el src/Makefile.in
 vc-bzr.el sysdep.c emacs.c process.c vc-cvs.el lisp.h term.c
 vc-hooks.el xterm.c keyboard.c vc-svn.el xterm.el callproc.c darwin.h
 term.el gnu-linux.h and 925 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
763

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
764 765
Dan Rosenberg: changed movemail.c

766
Dani Moncayo: changed Makefile.in buffers.texi configure.ac lists.texi
NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
767 768 769 770
 mini.texi msys-to-w32 nt/makefile.w32-in INSTALL README.W32 basic.texi
 custom.texi dired.texi display.texi emacs-lisp-intro.texi killing.texi
 make-dist mark.texi msysconfig.sh simple.el text.texi version.el
 zipdist.bat
771 772

Daniel Bergey: changed indian.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
773

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
774 775
Daniel Brockman: changed cus-start.el format-spec.el ibuffer.el rcirc.el

776
Daniel Clemente: changed generic-x.el ox-html.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
777

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
778
Daniel Colascione: co-wrote js.el
779 780 781
and changed w32fns.c emacs.c image.c keyboard.c configure.ac cygw32.c
 process.c src/Makefile.in w32term.h cygw32.h dbusbind.c sh-script.el
 unexw32.c w32term.c alloc.c cl-macs.el coding.c conf_post.h menu.c
NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
782
 w32-win.el w32.c and 99 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
783

NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
784
Daniel Dehennin: changed mml2015.el gnus-msg.el mm-decode.el org-exp.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
785 786

Daniel E. Doherty: changed calc.texi
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
787

788
Daniel Elliott: changed octave.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
789

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
790 791 792
Daniel Engeler: changed sysdep.c elisp.texi emacs.texi internals.texi
 misc.texi process.c process.h processes.texi term.el w32.c w32.h

793 794 795 796 797 798 799
Daniel Hackney: wrote package-test.el package-x-test.el
and co-wrote package.el
and changed package-x.el ange-ftp.el automated/Makefile.in browse-url.el
 dbus.el dired-x.el ediff-diff.el ediff-init.el ediff-merg.el
 ediff-mult.el ediff-util.el ediff-wind.el ediff.el emacsclient.c
 emerge.el eudc.el eudcb-ldap.el eww.el finder.el imap.el package
 and 6 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
800 801 802

Daniel Jensen: changed apropos.el

NicolasPetton's avatar
NicolasPetton committed
803 804
Daniel Koning: changed artist.el commands.texi subr.el

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
805
Daniel LaLiberte: wrote cust-print.el edebug.el isearch.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
806
and co-wrote hideif.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
807 808 809 810
and changed mlconvert.el eval-region.el

Daniel M Coffman: changed arc-mode.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
811
Daniel M German: co-wrote org-protocol.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
812

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
813
Daniel Néri: changed message.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
814 815 816 817

Daniel Ortmann: changed paragraphs.el

Daniel Pfeiffer: wrote conf-mode.el copyright.el executable.el
818
 sh-script.el skeleton.el two-column.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
819
and co-wrote ada-stmt.el apropos.el progmodes/compile.el wyse50.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
820
and changed make-mode.el files.el buff-menu.el font-lock.el mpuz.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
821 822 823 824
 progmodes/grep.el sgml-mode.el autoinsert.el cperl-mode.el facemenu.el
 gomoku.el help.el imenu.el autoload.el autorevert.el bindings.el
 button.el cc-fonts.el cc-mode.el compilation.txt compile.el
 and 12 other files
825

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
826 827
Daniel Pittman: co-wrote tramp-cache.el
and changed gnus-spec.el gnus-sum.el nnimap.el spam-report.el spam.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
828 829 830

Daniel Quinlan: changed dired.el info.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
831 832
Daniel Schoepe: changed gnus-sum.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
833 834
Danny Roozendaal: wrote handwrite.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
835
Danny Siu: changed gnus-sum.el gnus-picon.el nndoc.el nnimap.el smiley.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
836

837 838
Darren Hoo: changed db-find.el db.el gnus-art.el isearch.el man.el
 nsmenu.m startup.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
839

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
840 841 842 843
Darren Stalder: changed gnus-util.el

Darrin B. Jewell: changed etags.c lisp.h

844 845
Dato Simó: changed network-stream.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
846 847 848
Dave Detlefs: co-wrote cc-align.el cc-cmds.el cc-defs.el cc-engine.el
 cc-langs.el cc-menus.el cc-mode.el cc-styles.el cc-vars.el

849 850
Dave Goldberg: changed message.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
851 852
Dave Lambert: changed sol2-5.h xfns.c xterm.c xterm.h

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
853
Dave Love: wrote autoarg.el autoconf.el benchmark.el cap-words.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
854
 cfengine.el elide-head.el hl-line.el language/georgian.el
855 856 857
 latin1-disp.el quail/georgian.el refill.el rfc1345.el sgml-input.el
 smiley.el sym-comp.el tool-bar.el uni-input.el utf-7.el utf-8-lang.el
 vc/vc-bzr.el welsh.el
858
and co-wrote latin-ltx.el socks.el
859 860 861 862
and changed configure.ac help.el mule-cmds.el fortran.el mule-conf.el
 xterm.c browse-url.el mule.el coding.c src/Makefile.in european.el
 fns.c mule-diag.el simple.el wid-edit.el cus-edit.el cus-start.el
 files.el keyboard.c byte-opt.el info.el and 773 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
863 864 865 866 867

Dave Pearson: wrote 5x5.el quickurl.el

David A. Capello: changed etags.c

868 869 870 871 872
David Abrahams: changed gnus-int.el gnus-sum.el nnimap.el
 gnus-registry.el org-agenda.el auth-source.el coding.c cus-start.el
 ediff-init.el ediff-util.el filelock.c gnus-range.el gnus-salt.el
 gnus.texi mairix.el nnir.el nnmairix.el nnregistry.el org-clock.el
 org.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
873 874 875

David Bakhash: wrote strokes.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
876 877
David Benjamin: changed xfns.c xterm.c xterm.h

878 879
David Burger: changed macros.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
880 881
David Byers: changed minibuf.c

882 883
David Cadé: changed mpc.el

884 885
David Caldwell: changed unexmacosx.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
886
David Casperson: changed font-core.el menu-bar.el tex-mode.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
887

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
888 889
David De La Harpe Golden: changed files.el mouse.el simple.el fileio.c
 cus-start.el nsselect.m select.el w32-fns.el x-win.el xterm.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
890

891 892
David Edmondson: changed message.el mml2015.el gnus-cite.el imap.el
 mm-uu.el mm-view.el nnfolder.el nnimap.el nnml.el shr.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
893 894

David Engster: wrote mairix.el nnmairix.el
895 896 897 898
and changed cedet/semantic.el db.el insert.el semantic/complete.el c.el
 db-el.el db-find.el ede-grammar.el eieio-opt.el eieio.el eieio.texi
 gnus.texi registry.el srecode/compile.el wisent/python.el analyze.el
 bovine/el.el bovine/grammar.el c.by db-file.el decorate/mode.el
899
 and 84 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
900 901 902 903 904 905 906 907 908

David Gillespie: wrote calc-aent.el calc-alg.el calc-arith.el calc-bin.el
 calc-comb.el calc-cplx.el calc-embed.el calc-ext.el calc-fin.el
 calc-forms.el calc-frac.el calc-funcs.el calc-graph.el calc-help.el
 calc-incom.el calc-keypd.el calc-lang.el calc-macs.el calc-map.el
 calc-math.el calc-misc.el calc-mode.el calc-mtx.el calc-poly.el
 calc-prog.el calc-rewr.el calc-rules.el calc-sel.el calc-stat.el
 calc-store.el calc-stuff.el calc-trail.el calc-undo.el calc-units.el
 calc-vec.el calc-yank.el calc.el calcalg2.el calcalg3.el calccomp.el
909 910 911
 calcsel2.el cl-compat.el cl-extra.el cl-macs.el cl-seq.el cl.texi
 edmacro.el emacs-lisp/cl-lib.el obsolete/complete.el
and changed info.el bytecomp.el cl.el complete.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
912

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
913
David Glasser: changed tar-mode.el
914

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
915 916 917 918 919 920
David Goodger: co-wrote rst.el

David Hansen: changed dbusbind.c nnrss.el cc-cmds.el dired.el em-dirs.el
 em-glob.el lisp.el pcomplete.el tempo.el

David Hedbor: changed nnmail.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
921

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
922 923
David Hull: changed vc-hg.el

924
David Hunter: changed config.nt flymake.el inc/ms-w32.h process.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
925

926
David J. Biesack: changed antlr-mode.el quickurl.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
927

928 929 930 931
David J. MacKenzie: changed configure.ac Makefile.in etags.c fakemail.c
 cvtmail.c movemail.c termcap.c wakeup.c yow.c Makefile avoid.el b2m.c
 config.in digest-doc.c emacsclient.c emacsserver.c emacstool.c
 etags-vmslib.c fortran.el hexl.c isearch.el and 14 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
932

933 934 935 936
David Kastrup: changed greek.el replace.el efaq.texi search.c ange-ftp.el
 calc.el help.el keymaps.texi mouse.el subr.el woman.el desktop.el
 gnus-art.el keymap.c keymap.h lisp-mnt.el meta-mode.el mpuz.el
 process.c search.texi startup.el and 81 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
937

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
938
David Kågedal: wrote tempo.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
939 940
and changed sendmail.el xmenu.c

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
941
David Lawrence: changed comint.el simple.el files.el c++-mode.el
Glenn Morris's avatar