sk-survival.tex 12.9 KB
Newer Older
Paul Eggert's avatar
Paul Eggert committed
1
% Title: GNU Emacs Survival Card -*- coding: utf-8 -*-
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
2

Paul Eggert's avatar
Paul Eggert committed
3
% Copyright (C) 2000-2015 Free Software Foundation, Inc.
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
4

Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
5
% Author: Wlodek Bzyl <matwb@univ.gda.pl>
6
% Czech translation: Pavel Janík <Pavel@Janik.cz>, March 2001
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
% Slovak translation: Miroslav Vasko <vasko@debian.cz>, March 2001

% This file is part of GNU Emacs.

% GNU Emacs is free software: you can redistribute it and/or modify
% it under the terms of the GNU General Public License as published by
% the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
% (at your option) any later version.

% GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
% GNU General Public License for more details.

% You should have received a copy of the GNU General Public License
% along with GNU Emacs. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.


% See survival.tex.

% Process the file with `csplain' from the `CSTeX' distribution (included
% e.g. in the TeX Live CD).
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
29 30 31

% User interface is `plain.tex' and macros described below
%
32
% \title{CARD TITLE}{for version 23}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
33 34 35 36
% \section{NAME}
% optional paragraphs separated with \askip amount of vertical space
% \key{KEY-NAME} description of key or
% \mkey{M-x LONG-LISP-NAME} description of Elisp function
37
%
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
38 39
% \kbd{ARG} -- argument is typed literally

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
40 41 42
%**start of header


Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
43 44 45 46 47
\def\plainfmtname{plain}
\ifx\fmtname\plainfmtname
\else
 \errmessage{This file requires `plain' format to be typeset correctly}
 \endinput
48
\fi
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
49

Michaël Cadilhac's avatar
Michaël Cadilhac committed
50 51 52 53 54
% PDF output layout. 0 for A4, 1 for letter (US), a `l' is added for
% a landscape layout.
\input pdflayout.sty
\pdflayout=(0)

Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
55 56 57
% Slovak hyphenation rules applied
\shyph

58
\input emacsver.tex
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
59 60 61

\def\copyrightnotice{\penalty-1\vfill
 \vbox{\smallfont\baselineskip=0.8\baselineskip\raggedcenter
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
62 63
  Copyright \copyright\ \year\ Free Software Foundation, Inc.\break
  Pre GNU Emacs \versionemacs\break
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
64
  W{\l}odek Bzyl (matwb@univ.gda.pl)\break
65 66
  Do češtiny preložil Pavel Janík (Pavel@Janik.cz)\break
  Do slovenčiny preložil Miroslav Vaško (vasko@debian.cz)
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
67

68 69 70
  Kópie tohto dokumentu môžete vytvárať a šíriť
  za predpokladu, že budú obsahovať túto poznámku
  o autorských právach.\par}}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

\hsize 3.2in
\vsize 7.95in
\font\titlefont=csss10 scaled 1200
\font\headingfont=csss10
\font\smallfont=csr6
\font\smallsy=cmsy6
\font\eightrm=csr8
\font\eightbf=csbx8
\font\eightit=csti8
\font\eighttt=cstt8
\font\eightmi=csmi8
\font\eightsy=cmsy8
\font\eightss=cmss8
\textfont0=\eightrm
\textfont1=\eightmi
\textfont2=\eightsy
\def\rm{\eightrm} \rm
\def\bf{\eightbf}
\def\it{\eightit}
\def\tt{\eighttt}
\def\ss{\eightss}
\baselineskip=0.8\baselineskip

\newdimen\intercolumnskip % horizontal space between columns
\intercolumnskip=0.5in

% The TeXbook, p. 257
\let\lr=L \newbox\leftcolumn
100
\output={\if L\lr
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
  \global\setbox\leftcolumn\columnbox \global\let\lr=R
 \else
    \doubleformat \global\let\lr=L\fi}
\def\doubleformat{\shipout\vbox{\makeheadline
  \leftline{\box\leftcolumn\hskip\intercolumnskip\columnbox}
  \makefootline}
 \advancepageno}
\def\columnbox{\leftline{\pagebody}}

\def\newcolumn{\vfil\eject}

\def\bye{\par\vfil\supereject
 \if R\lr \null\vfil\eject\fi
114
 \end}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

\outer\def\title#1#2{{\titlefont\centerline{#1}}\vskip 1ex plus 0.5ex
  \centerline{\ss#2}
  \vskip2\baselineskip}

\outer\def\section#1{\filbreak
 \bskip
 \leftline{\headingfont #1}
 \askip}
\def\bskip{\vskip 2.5ex plus 0.25ex }
\def\askip{\vskip 0.75ex plus 0.25ex}

\newdimen\defwidth \defwidth=0.25\hsize
\def\hang{\hangindent\defwidth}

\def\textindent#1{\noindent\llap{\hbox to \defwidth{\tt#1\hfil}}\ignorespaces}
\def\key{\par\hangafter=0\hang\textindent}

\def\mtextindent#1{\noindent\hbox{\tt#1\quad}\ignorespaces}
\def\mkey{\par\hangafter=1\hang\mtextindent}

\def\kbd#{\bgroup\tt \let\next= }

\newdimen\raggedstretch
\newskip\raggedparfill \raggedparfill=0pt plus 1fil
\def\nohyphens
  {\hyphenpenalty10000\exhyphenpenalty10000\pretolerance10000}
\def\raggedspaces
143
  {\spaceskip=0.3333em\relax
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
  \xspaceskip=0.5em\relax}
\def\raggedright
  {\raggedstretch=6em
  \nohyphens
  \rightskip=0pt plus \raggedstretch
  \raggedspaces
  \parfillskip=\raggedparfill
  \relax}
\def\raggedcenter
  {\raggedstretch=6em
  \nohyphens
  \rightskip=0pt plus \raggedstretch
  \leftskip=\rightskip
  \raggedspaces
  \parfillskip=0pt
  \relax}

\chardef\\=`\\

\raggedright
\nopagenumbers
\parindent 0pt
\interlinepenalty=10000
\hoffset -0.2in
%\voffset 0.2in

%**end of header


173
\title{Karta\ \ pre\ \ prežitie\ \ s\ \ GNU\ \ Emacsom}{pre verziu \versionemacs}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
174

175 176 177 178 179
V~nasledujúcom texte \kbd{C-z} znamená: stlačte klávesu {\it Ctrl}, držte ju
a súčasne stlačte klávesu `\kbd{z}'. \kbd{M-z} znamená, že
súčasne s klávesou {\it Meta\/} stlačíte klávesu `\kbd{z}' ({\it Meta\/} je
väčšinou označená ako {\it Alt\/}) alebo môžete použiť stlačenie
klávesy {\it Esc\/} a potom `\kbd{z}'.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
180 181 182 183


\section{Spustenie Emacsu}

184 185
Pre spustenie GNU Emacsu jednoducho napíšte jeho meno: \kbd{emacs}.
Emacs rozdeľuje rámec na niekoľko častí:
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
186
 riadok menu,
187 188
 buffer s editovaným textom,
 tzv. mode line popisujúca buffer nad ňou
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
189 190
 a minibuffer v poslednom riadku.
\askip
191 192 193 194 195 196 197 198 199
\key{C-x C-c} ukončenie Emacsu
\key{C-x C-f} editovanie súboru; tento príkaz využíva minibuffer na prečítanie
       mena súboru; tento príkaz použite aj vtedy, ak chcete
       vytvoriť nový súbor zadaného mena
\key{C-x C-s} uložiť súbor
\key{C-x k} zatvoriť buffer
\key{C-g} vo väčšine situácií: zastavenie práve vykonávanej činnosti,
       zrušenie zadávania príkazu a~pod.
\key{C-x u} obnoviť
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
200 201 202

\section{Pohyb}

203 204 205
\key{C-l} presun aktuálneho riadku do stredu okna
\key{C-x b} prepnutie do iného bufferu
\key{M-<} presun na začiatok bufferu
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
206
\key{M->} presun na koniec bufferu
207
\key{M-x goto-line} presun na riadok zadaného čísla
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
208 209 210

\section{Viac okien}

211 212 213 214 215
\key{C-x 0} odstránenie aktuálneho okna
\key{C-x 1} aktuálne okno sa stane jediným oknom
\key{C-x 2} rozdelenie okna horizontálne
\key{C-x 3} rozdelenie okna vertikálne
\key{C-x o} presun do iného okna
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
216

217
\section{Regióny}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
218

219 220 221
Emacs definuje `región' ako priestor medzi {\it značkou\/} a
{\it bodom}. Značka je nastavená pomocou \kbd{C-{\it space}}.
Bod je v mieste aktuálnej pozície kurzoru.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
222
\askip
223 224
\key{M-h} označ celý odstavec
\key{C-x h} označ celý buffer
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
225

226
\section{Vystrihnutie a kopírovanie}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
227

228 229
\key{C-w} vystrihni región
\key{M-w} skopíruj región do kill-ringu
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
230 231
\key{C-k} vystrihni text od kurzora do konca riadku
\key{M-DEL} vystrihni slovo
232 233 234
\key{C-y} vlož späť posledný vystrihnutý text (kombinácia kláves \kbd{C-w C-y}
     môže byť použitá pre presuny textov)
\key{M-y} nahraď naposledy vložený text predchádzajúcim vystrihnutým textom
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
235

236
\section{Vyhľadávanie}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
237

238 239 240 241 242
\key{C-s} hľadaj reťazec
\key{C-r} hľadaj reťazec smerom vzad
\key{RET} ukonči hľadanie
\key{M-C-s} hľadaj regulárny výraz
\key{M-C-r} hľadaj regulárny výraz smerom vzad
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
243
\askip
244 245
Kombináciu \kbd{C-s} alebo \kbd{C-r} môžete použiť aj na opakované hľadanie
tým istým smerom.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
246

247
\section{Značky (tags)}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
248

249 250 251
Tabuľky značiek (tags) zaznamenávajú polohu funkcií a procedúr, globálnych
premenných, dátových typov a iných. Pre vytvorenie tabuľky značiek spustite
príkaz `{\tt etags} {\it vstupné\_súbory}' v príkazovom interprétereri.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
252
\askip
253 254 255 256 257 258
\key{M-.} nájdi definícu
\key{C-u M-.} nájdi ďalší výskyt definície
\key{M-*} choď tam, odkiaľ bola volaná posledná \kbd{M-.}
\mkey{M-x tags-query-replace} spusti query-replace na všetkých súboroch
zaznamenaných v tabuľke značiek.
\key{M-,} pokračuj v poslednom hľadaní značky alebo query-replace
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
259 260 261

\section{Preklady}

262 263 264
\key{M-x compile} prelož kód v aktívnom okne
\key{C-c C-c} choď na poslednú chybu prekladača, v okne prekladu
\key{C-x `} v okne so zdrojovým textom
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
265

266
\section{Dired, editor adresárov}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
267 268

\key{C-x d} spusti Dired
269 270 271 272 273
\key{d} označ tento súbor na zmazanie
\key{\~{}} označ všetky zálohy na zmazanie
\key{u} odstráň všetky značky na zmazanie
\key{x} zmaž súbory označené na zmazanie
\key{C} kopíruj súbor
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
274
\key{g} obnov buffer Diredu
275 276
\key{f} otvorí súbor v aktuálnom riadku
\key{s} prepni medzi triedením podľa abecedy a dátumu/času
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
277

278
\section{Čítanie a posielanie pošty}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
279

280 281 282 283 284
\key{M-x rmail} začni čítať poštu
\key{q} skonči čítanie pošty
\key{h} ukáž hlavičky
\key{d} označ aktuálnu správu na zmazanie
\key{x} zmaž všetky správy označené na zmazanie
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
285

286 287 288
\key{C-x m} nová správa
\key{C-c C-c} pošli správu a prepni sa do iného bufferu
\key{C-c C-f C-c} presuň sa na hlavičku `CC', a ak neexistuje, tak ju
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
289 290
vytvor

291
\section{Rôzne}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
292 293

\key{M-q} zarovnaj odstavec
294 295 296
\key{M-/} doplň dynamicky predchádzajúce slovo
\key{C-z} ikonizuj (preruš) Emacs
\mkey{M-x revert-buffer} nahraď text editovaného súboru tým istým súborom z~disku
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
297 298 299

\section{Nahradzovanie}

300 301
\key{M-\%} interaktívne hľadaj a nahradzuj
\key{M-C-\%} s použitím regulárnych výrazov
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
302
\askip
303
Možné odpovede v móde hľadania sú
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
304
\askip
305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
\key{SPC} nahraď tento výskyt; choď na ďalší
\key{,} nahraď tento výskyt a skonči
\key{DEL} tento výskyt nenahradzuj a choď ďalej
\key{!} nahraď všetky ďalšie výskyty
\key{\^{}} späť na predchádzajúci výskyt
\key{RET} skonči query-replace
\key{C-r} začni rekurzívne editovanie (\kbd{M-C-c} ho skončí)

\section{Regulárne výrazy}

\key{. {\rm(tečka)}} ľubovoľný znak okrem znaku nového riadku
\key{*} žiadne alebo viac opakovaní
\key{+} jedno alebo viac opakovaní
\key{?} žiadne alebo jedno opakovanie
\key{[$\ldots$]} označuje triedu znakov
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
320 321
\key{[\^{}$\ldots$]} neguje triedu znakov

322 323
\key{\\{\it c}} uvedenie znaku, ktorý by mal inak špeciálny význam
v~regulárnom výraze
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
324

325 326 327
\key{$\ldots$\\|$\ldots$\\|$\ldots$} vyhovuje jednej z alternatív (\uv{alebo})
\key{\\( $\ldots$ \\)} zoskupenie niekoľkých vzorkov do jedného
\key{\\{\it n}} to isté ako {\it n\/}-tá skupina
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
328

329
\key{\^{}} vyhovuje na začiatku riadku
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
330 331
\key{\$} vyhovuje na konci riadku

332 333 334
\key{\\w} vyhovuje znaku, ktorý môže byť súčasťou slova
\key{\\W} vyhovuje znaku, ktorý nemôže byť súčasťou slova
\key{\\<} vyhovuje na začiatku slova
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
335
\key{\\>} vyhovuje na konci slova
336 337
\key{\\b} vyhovuje medzislovným medzerám
\key{\\B} vyhovuje medzerám, ktoré nie sú medzislovné
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
338 339 340

\section{Registre}

341 342
\key{C-x r s} ulož región do registra
\key{C-x r i} vlož obsah registra do bufferu
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
343

344 345
\key{C-x r SPC} ulož aktuálnu pozíciu kurzora do registra
\key{C-x r j} skoč na pozíciu kurzoru uloženú v registri
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
346

347
\section{Obdĺžniky}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
348

349 350 351 352
\key{C-x r r} skopíruj obdĺžnik do registra
\key{C-x r k} vystrihni obdĺžnik
\key{C-x r y} vlož obdĺžnik
\key{C-x r t} uvedenie každého riadku reťazcom
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
353

354 355
\key{C-x r o} otvor obdĺžnik, posuň text vpravo
\key{C-x r c} vyprázdni obdĺžnik
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
356

357
\section{Príkazový interpréter}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
358

359 360 361 362
\key{M-x shell} spusti príkazový interpréter v Emacsu
\key{M-!} spusti príkaz príkazového interprétera
\key{M-|} spusti príkaz príkazového interprétera na regióne
\key{C-u M-|} filtruj región cez príkaz príkazového interprétera
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
363 364 365 366

\section{Kontrola pravopisu}

\key{M-\$} skontroluj pravopis slova pod kurzorom
367
\mkey{M-x ispell-region} skontroluj pravopis všetkých slov v regióne
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
368 369
\mkey{M-x ispell-buffer} skontroluj pravopis v bufferi

370
\section{Mezinárodné znakové sady}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
371

372 373 374 375
\key{C-x RET C-\\} zvoľ a aktivuj vstupnú metódu pre aktuálny buffer
\key{C-\\} aktivuj alebo deaktivuj vstupnú metódu
\mkey{M-x list-input-methods} zobraz zoznam všetkých vstupných metód
\mkey{M-x set-language-environment} špecifikuj hlavný jazyk
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
376

377 378
\key{C-x RET c} nastav kódovací systém pre nasledujúci príkaz
\mkey{M-x find-file-literally} edituj súbor bez akýchkoľvek konverzií
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
379

380 381
\mkey{M-x list-coding-systems} ukáž všetky kódovacie systémy
\mkey{M-x prefer-coding-system} zvoľ preferovaný kódovací systém
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
382

383
\section{Klávesové makrá}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
384

385 386 387 388 389
\key{C-x (} začni definíciu klávesového makra
\key{C-x )} ukonči definíciu klávesového makra
\key{C-x e} spusti naposledy definované klávesové makro
\key{C-u C-x (} pridaj do naposledy definovaného klávesového makra
\mkey{M-x name-last-kbd-macro} pomenuj naposledy definované makro
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
390

391
\section{Jednoduché nastavenie}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
392

393
\key{M-x customize} jednoduché nastavenie
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
394

395
\section{Nápoveda}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
396

397 398
Emacs dopĺňa príkazy. Ak stlačíte \kbd{M-x} {\it tab\/} alebo {\it
space\/}, dostanete zoznam príkazov Emacsu.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
399
\askip
400 401 402 403 404
\key{C-h} nápoveda Emacsu
\key{C-h t} spustí tútorial Emacsu
\key{C-h i} spustí Info, prezerač dokumentácie
\key{C-h a} ukáže príkazy vyhovujúce zadanému reťazcu (apropos)
\key{C-h k} zobrazí dokumentáciu funkcie spustenej pomocou zadanej klávesy
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
405
\askip
406 407 408
Emacs pracuje v rôznych {\it módoch}, ktoré upravujú chovanie
Emacsu pre editovaný text daného typu. Mode line obsahuje mená aktuálnych
módov v zátvorkách.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
409
\askip
410
\key{C-h m} zobraz dokumentáciu aktuálnych módov.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
411 412 413 414 415 416 417 418

\copyrightnotice

\bye

% Local variables:
% compile-command: "csplain sk-survival"
% End: