AUTHORS 143 KB
Newer Older
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1 2 3 4 5
Many people have contributed code included in the Free Software
Foundation's distribution of GNU Emacs. To show our appreciation for
their public spirit, we list here in alphabetical order a condensed
list of their contributions.

6 7
Aaron Ecay: changed ob-R.el ob-core.el org-src.el ox-latex.el nsterm.m
 ob-awk.el ob-exp.el ob-python.el ob-tangle.el org-bibtex.el org-id.el
8
 org.el org.texi paren.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
9

10
Aaron Larson: co-wrote bibtex.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
11

12 13 14 15 16
Aaron S. Hawley: wrote undo-tests.el
and changed simple.el files.texi isearch.el morse.el sgml-mode.el
 tar-mode.el thingatpt.el add-log.el autoinsert.el building.texi calc.el
 cc-fonts.el comint.el compare-w.el custom.texi diff.el edebug.el
 etags.el ffap.el files.el flyspell.el and 28 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
17

18 19 20
Abdó Roig-Maranges: changed org.el org-agenda.el ox-html.el ox-odt.el

Abraham Nahum: changed configure.ac dgux4.h sysdep.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
21 22 23

Abramo Bagnara: changed term.c

24 25
Achim Gratz: changed org.el org-compat.el org.texi org-clock.el
 ob-core.el ob.el ob-exp.el ob-perl.el org-agenda.el org-macs.el
26
 org-table.el ob-R.el ob-eval.el ob-fortran.el ob-ref.el ob-tangle.el
27
 org-element.el org-exp-blocks.el org-macro.el ox-odt.el ob-C.el
28
 and 17 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
29

30
Adam Gołębiowski: changed lib-src/Makefile.in
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
31

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
32 33
Adam Hupp: changed emacs.py emacs2.py emacs3.py gud.el
 progmodes/python.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
34

35 36 37 38 39 40
Adam Sjøgren: changed spam.el mml2015.el shr.el xterm.c blink.xpm
 braindamaged.xpm cry.xpm dead.xpm evil.xpm forced.xpm frown.xpm
 grin.xpm gtkutil.c indifferent.xpm reverse-smile.xpm sad.xpm smile.xpm
 wry.xpm gnus-html.el gnus-spec.el gnus-start.el and 5 other files

Adam Sokolnicki: changed ruby-mode.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
41

42 43
Adam Spiers: changed org.texi calendar.el cus-edit.el org-clock.el
 ox-html.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
44

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
45 46
Adam W: changed mail-source.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
47
Aditya Siram: changed ob.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
48

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
49 50
Adrian Aichner: changed erc-log.el erc.el erc-autojoin.el erc-backend.el
 erc-dcc.el erc-members.el erc-nets.el erc-sound.el etags.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
51
 gnus-score.el gnus-sum.el gnus.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
52 53 54 55 56

Adrian Colley: changed aix3-2.h

Adrian Lanz: changed mail-source.el spam.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
57
Adrian Robert: co-wrote ns-win.el
58 59 60 61
and changed nsterm.m nsfns.m nsfont.m nsterm.h nsmenu.m configure.ac
 src/Makefile.in macos.texi README config.in emacs.c font.c keyboard.c
 nsgui.h nsimage.m xdisp.c image.c lib-src/Makefile.in lisp.h menu.c
 Makefile.in and 79 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
62

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
63
Agustín Martín: changed ispell.el flyspell.el fixit.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
64

65 66 67 68 69
Aidan Gauland: wrote em-tramp.el
and changed eshell.texi em-term.el em-unix.el erc-match.el
 automated/eshell.el em-cmpl.el em-dirs.el em-ls.el em-script.el
 esh-proc.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
70
Aidan Kehoe: changed ipa.el lread.c mm-util.el erc-log.el erc.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
71 72
 gnus-sum.el gnus-util.el latin-ltx.el nnfolder.el ob-tangle.el
 objects.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
73

74
Ake Stenhoff: co-wrote imenu.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
75 76 77 78 79
and changed cc-mode.el perl-mode.el

Aki Vehtari: changed bibtex.el gnus-art.el gnus-score.el gnus-sum.el
 nnmail.el tar-mode.el

80
Akinori Musha: changed ruby-mode.el Makefile.in sieve-mode.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
81

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
82 83 84
Alakazam Petrofsky: changed hanoi.el

Alan Mackenzie: wrote cc-awk.el
85 86
and co-wrote cc-align.el cc-cmds.el cc-defs.el cc-engine.el cc-fonts.el
 cc-langs.el cc-mode.el cc-styles.el cc-vars.el
87 88 89 90 91 92
and changed cc-mode.texi lread.c programs.texi font-lock.el isearch.el
 font-core.el lisp.el modes.texi search.texi cc-menus.el cc-subword.el
 display.texi easy-mmode.el os.texi startup.el subr.el text.texi
 INSTALL.REPO add-log.el buffers.texi bytecomp.el and 23 other files

Alan Schmitt: changed ob-ocaml.el org-faces.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
93 94 95 96 97 98 99

Alan Shutko: changed diary-lib.el calendar.el bindings.el cal-hebrew.el
 easy-mmode.el gnus-sum.el ibuf-ext.el ibuffer.el lunar.el macros.el
 solar.el

Alastair Burt: changed gnus-art.el smiley.el

100 101 102
Albert Krewinkel: co-wrote sieve-manage.el
and changed sieve.el sieve.texi

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
103 104
Albert L. Ting: changed gnus-group.el mail-hist.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
105 106
Aleksei Gusev: changed progmodes/compile.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
107
Alex Coventry: changed files.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
108

109 110 111
Alex Ott: changed TUTORIAL.ru ede/files.el ru-refcard.tex base.el
 cedet-files.el cpp-root.el ede.el ede/generic.el idle.el ispell.el
 semantic/format.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
112 113 114 115 116 117

Alex Rezinsky: wrote which-func.el

Alex Schroeder: wrote ansi-color.el cus-theme.el erc-compat.el
 erc-hecomplete.el erc-join.el erc-lang.el erc-ring.el master.el
 spam-stat.el sql.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
118
and co-wrote longlines.el mail/rmailmm.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
119
and changed erc.el erc-track.el erc-button.el erc-stamp.el erc-match.el
120 121 122 123
 erc-autoaway.el erc-nickserv.el rcirc.texi Makefile erc-autojoin.el
 erc-fill.el erc-pcomplete.el erc-complete.el erc-ibuffer.el
 erc-members.el rmail.el comint.el custom.el erc-bbdb.el erc-chess.el
 erc-ezbounce.el and 35 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
124 125 126 127

Alex Shinn: changed files.el

Alexander Becher: changed vc-annotate.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
128

129 130
Alexander Haeckel: changed getset.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
131 132
Alexander Klimov: changed files.el calc-graph.el files.texi man.el rx.el
 sendmail.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
133 134 135 136 137

Alexander Kreuzer: changed nnrss.el

Alexander L. Belikoff: wrote erc.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
138
Alexander Pohoyda: co-wrote mail/rmailmm.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
139
and changed rmailsum.el man.el rmail.el sendmail.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
140 141 142

Alexander Shopov: changed code-pages.el

143 144
Alexander Vorobiev: changed org-compat.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
145 146
Alexander Zhuckov: changed ebrowse.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
147
Alexandre Julliard: wrote vc-git.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
148
and changed vc.el ewoc.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
149

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
150
Alexandre Oliva: wrote gnus-mlspl.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
151
and changed unexelf.c format.el iris4d.h iris5d.h regex.c unexsgi.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
152 153 154

Alexandre Veyrenc: changed fr-refcard.tex

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
155
Alexandru Harsanyi: wrote soap-client.el soap-inspect.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
156
and changed emacs3.py vc-hooks.el vc.el xml.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
157

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
158 159
Alfred Correira: changed generic-x.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
160 161
Alfred M. Szmidt: changed html2text.el openbsd.h progmodes/compile.el
 rmail.el rmailsum.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
162

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
163 164
Alfredo Finelli: changed TUTORIAL.it

165
Ali Bahrami: changed configure configure.ac sol2-10.h
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
166

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
167 168
Alin C. Soare: changed lisp-mode.el hexl.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
169 170
Allen S. Rout: changed org-capture.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
171 172
Alon Albert: wrote rcompile.el

173 174
Alp Aker: changed nsfont.m nsterm.m buff-menu.el nsfns.m nsmenu.m
 nsterm.h configure.ac macfont.m mule-cmds.el nsselect.m window.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
175

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
176
Ami Fischman: changed bindings.el calendar.el diary-lib.el print.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
177
 savehist.el vc-git.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
178

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
179
Anand Mitra: changed gnus-sum.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
180 181 182

Anders Holst: wrote hippie-exp.el

183 184
Anders Lindgern: changed nsterm.m

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
185
Anders Lindgren: wrote autorevert.el cwarn.el follow.el
186 187
and changed font-lock.el nsterm.m etags.c compile.el ert.el nsfont.m
 nsterm.h
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

Andre Spiegel: changed vc.el vc-hooks.el vc-cvs.el vc-rcs.el vc-sccs.el
 files.el dired.el files.texi cperl-mode.el ediff-util.el log-view.el
 parse-time.el startup.el tramp-vc.el vc-arch.el vc-mcvs.el vc-svn.el
 vcdiff viper-util.el

Andre Srinivasan: changed gnus-group.el gnus-sum.el gnus.texi message.el
 mm-decode.el mml.el nnmail.el

Andrea Russo: changed erc-dcc.el info-look.el

199 200
Andreas Amann: changed emacsclient.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
201 202
Andreas Burtzlaff: changed org.el

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
203
Andreas Büsching: changed emacsclient.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
204

205 206 207
Andreas Fuchs: wrote erc-ezbounce.el erc-match.el erc-replace.el
 erc-truncate.el
and co-wrote erc-fill.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
208 209 210 211 212 213 214 215 216
and changed erc.el erc-bbdb.el erc-button.el erc-log.el erc-stamp.el
 erc-autoaway.el erc-autojoin.el erc-dcc.el erc-imenu.el erc-list.el
 erc-members.el erc-menu.el erc-netsplit.el erc-notify.el erc-ring.el
 erc-speedbar.el erc-track.el erc-xdcc.el gnus-registry.el mml-sec.el
 mml2015.el

Andreas Jaeger: changed gnus-msg.el gnus-start.el gnus-xmas.el
 nnfolder.el nnml.el

217
Andreas Leha: changed ob-latex.el ob.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
218

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
219 220 221 222
Andreas Leue: changed artist.el

Andreas Luik: changed xfns.c xterm.c

223 224
Andreas Politz: changed editfns.c elp.el frame.c ibuffer.el ido.el
 imenu.el modes.texi outline.el sql.el subr.el term.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
225

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
226
Andreas Rottmann: changed emacsclient.1 emacsclient.c misc.texi server.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
227

228 229 230 231
Andreas Schwab: changed configure.ac lisp.h xdisp.c process.c alloc.c
 coding.c Makefile.in keyboard.c files.el fileio.c xterm.c editfns.c
 emacs.c print.c src/Makefile.in fns.c lread.c eval.c xfns.c font.c
 sysdep.c and 632 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
232 233 234 235 236 237

Andreas Seltenreich: changed nnweb.el gnus.texi message.el gnus-sum.el
 gnus.el nnslashdot.el gnus-srvr.el gnus-util.el mm-url.el mm-uu.el
 url-http.el xterm.c battery.el comint.el easy-mmode.el gmm-utils.el
 gnus-art.el gnus-cite.el gnus-draft.el gnus-group.el gnus-ml.el
 and 7 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
238

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
239 240
Andreas Vögele: changed pgg-def.el

241 242 243 244
Andrei Chițu: changed icalendar.el

Andrew Beals: changed spook.lines

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
245 246
Andrew Choi: changed macterm.c darwin.h mac-win.el sysdep.c emacs.c mac.c
 macfns.c fontset.c frame.c keyboard.c xfaces.c dispextern.h macmenu.c
247 248
 unexmacosx.c configure.ac frame.h macterm.h titdic-cnv.el xdisp.c
 alloc.c callproc.c and 27 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
249

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
250
Andrew Cohen: wrote spam-wash.el
251 252 253
and changed nnir.el gnus-sum.el nnimap.el gnus-msg.el gnus.texi
 gnus-group.el gnus-int.el dns.el gnus-art.el gnus-registry.el
 gnus-srvr.el gnus.el nnheader.el nnspool.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
254 255 256 257 258

Andrew Csillag: wrote m4-mode.el

Andrew Hall: changed paren.el

259 260 261 262 263 264 265
Andrew Hyatt: changed org-archive.el org.el org.texi

Andrew Innes: changed makefile.nt w32fns.c w32term.c w32.c w32proc.c
 makefile.w32-in fileio.c gmake.defs leim/makefile.w32-in
 lib-src/makefile.w32-in w32-fns.el dos-w32.el inc/ms-w32.h nmake.defs
 nt/makefile.w32-in src/makefile.w32-in w32term.h makefile.def unexw32.c
 w32menu.c w32xfns.c and 139 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
266

267
Andrew Oram: changed calendar.texi (and other doc files)
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
268

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
269 270
Andrew Schein: changed sql.el

271 272
Andrew W. Nosenko: changed tramp.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
273 274 275
Andrew Zhilin: changed emacs22.png emacs22.ico

Andrey Slusar: changed gnus-async.el gnus.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
276 277 278

Andrey Zhdanov: changed gud.el

279 280 281
Andrzej Lichnerowicz: wrote ob-io.el ob-scala.el

Andy Moreton: changed emacs/makefile.w32-in
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
282

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
283 284 285 286
Andy Norman: wrote ange-ftp.el

Andy Petrusenco: changed w32term.c

287 288
Andy Sawyer: changed saveplace.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
289 290 291 292 293 294 295
Andy Seaborne: changed keyboard.c

Andy Stewart: wrote org-w3m.el
and changed erc.el

Angelo Graziosi: changed sysdep.c term.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
296 297
Anmol Khirbat: changed ido.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
298 299
Anna M. Bigatti: wrote cal-html.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
300 301
Antoine Levitt: changed gnus-group.el gnus-sum.el message.texi ada-prj.el
 ange-ftp.el cus-edit.el dired-x.el ebnf2ps.el emerge.el erc-button.el
302 303 304
 erc-goodies.el erc-stamp.el erc-track.el files.el find-file.el
 gnus-art.el gnus-uu.el gnus.el gnus.texi message.el mh-funcs.el
 and 8 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
305

306 307
Ari Roponen: changed atimer.c doc.c hash.texi mule.texi package.el
 startup.el time-date.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
308

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
309
Arisawa Akihiro: changed characters.el coding.c epa-file.el japan-util.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
310 311
 language/tibetan.el message.el mm-decode.el mm-view.el ps-print.el
 tai-viet.el term.c time.el utf-8.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
312 313

Arnaud Giersch: changed gnus-sum.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
314 315 316

Arne Georg Gleditsch: changed gnus-sum.el

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
317
Arne Jørgensen: wrote latexenc.el
318 319 320
and changed smime.el mml-smime.el smime-ldap.el flymake.el gnus-art.el
 gnus-sieve.el ldap.el message.el mm-decode.el mml-sec.el mml.el
 mule-conf.el nnimap.el nnrss.el wid-edit.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
321

322 323
Arni Magnusson: wrote bat-mode.el
and changed ada-mode.texi frames.texi generic-x.el texinfo.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
324

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
325 326
Artem Chuprina: changed message.el

327
Arun Persaud: changed org-agenda.el org-src.el
328

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
329 330
Ashwin Ram: wrote refer.el

331 332
Atsuo Ohki: changed lread.c

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
333 334
Aubrey Jaffer: changed info.el unexelf.c

335 336 337
Aurélien Aptel: changed cus-face.el dispextern.h display.texi faces.el
 nsterm.m ox-html.el url.texi w32term.c xfaces.c xterm.c

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
338 339 340 341
Axel Boldt: changed ehelp.el electric.el

B. Anyos: changed w32term.c

342
Baoqiu Cui: changed org-docbook.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
343

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
344 345
Barry A. Warsaw: wrote assoc.el elp.el man.el regi.el reporter.el
 supercite.el
346
and co-wrote cc-align.el cc-cmds.el cc-compat.el cc-defs.el cc-engine.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
347
 cc-guess.el cc-langs.el cc-menus.el cc-mode.el cc-styles.el cc-vars.el
348
and changed c++-mode.el cplus-md1.el syntax.c syntax.h
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
349

350 351
Barry Fishman: changed configure.ac gnu-linux.h image.c

352
Barry O'reilly: changed simple.el lisp.h keyboard.c markers.texi
353 354 355
 undo-tests.el alloc.c bytecode.c casetab.c data.c eval.c fileio.c fw.el
 idle.el insdel.c lread.c pulse.el search.c subr.el text.texi
 timer-tests.el undo.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
356

357
Bastien Guerry: wrote gnus-bookmark.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
358
and co-wrote org-bibtex.el org-list.el org-protocol.el org-src.el
359
and changed org.el org-agenda.el org.texi ox-html.el org-clock.el
360 361
 org-table.el ox-latex.el org-capture.el ox.el ox-odt.el org-compat.el
 ox-publish.el ob.el org-colview.el org-mobile.el org-macs.el
362 363
 org-pcomplete.el org-faces.el org-timer.el ox-ascii.el org-archive.el
 and 115 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
364

365
Ben A. Mesander: co-wrote erc-dcc.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
366

367
Ben Harris: changed configure.ac
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
368

369 370 371 372
Ben Key: changed w32.c w32fns.c w32menu.c configure.bat INSTALL
 gmake.defs nmake.defs src/makefile.w32-in w32.h w32term.c configure.ac
 emacs.c inc/ms-w32.h keyboard.c lib-src/makefile.w32-in make-docfile.c
 nsfont.m nsterm.m sound.c xfaces.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
373

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
374 375 376 377
Ben Menasha: changed nnmh.el

Ben North: changed outline.el buffer.c fill.el isearch.el lisp-mode.el
 paren.el w32term.c xfaces.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
378

379 380
Bengt Martensson: co-wrote bibtex.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
381 382
Benjamin Andresen: wrote ob-screen.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
383
Benjamin Drieu: wrote pong.el
384
and changed org-clock.el org.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
385

386 387
Benjamin Riefenstahl: changed w32select.c emacs.c inc/ms-w32.h lisp.h
 mac-win.el macterm.c mule-cmds.el runemacs.c tcl.el w32.c w32.h
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
388

389 390 391
Benjamin Rutt: co-wrote gnus-dired.el
and changed vc.el gnus-msg.el message.el diff-mode.el ffap.el nnimap.el
 nnmbox.el simple.el vc-cvs.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
392

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
393
Bernhard Herzog: changed vc-hg.el menu.c xsmfns.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
394

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
395
Bernt Hansen: changed org-agenda.el org-clock.el org.el org-capture.el
396
 org-indent.el org.texi ox-html.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
397

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
398 399 400 401 402 403
Bill Atkins: changed wdired.el

Bill Burton: changed ptx.h sequent-ptx.h

Bill Carpenter: wrote feedmail.el (public domain)

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
404
Bill Mann: wrote perl-mode.el
405
and changed configure.ac unexaix.c ibmrs6000.h usg5-4-3.h
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
406

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
407 408 409
Bill Pringlemeir: changed messcompat.el

Bill Richter: changed fill.el quail.el ccl.el encoded-kb.el fontset.el
410 411
 international/mule-util.el kinsoku.el kkc.el mule-cmds.el mule-conf.el
 mule.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
412 413 414 415 416 417 418

Bill Rozas: wrote scheme.el
and changed xscheme.el

Bill White: changed gnus-start.el

Bill Wohler: wrote mh-buffers.el mh-comp.el mh-compat.el mh-e.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
419 420
 mh-folder.el mh-funcs.el mh-letter.el mh-mime.el mh-scan.el mh-seq.el
 mh-show.el mh-utils.el mh-xface.el
421
and co-wrote mh-junk.el
422 423 424 425 426
and changed mh-customize.el mh-search.el mh-alias.el Makefile mh-e.texi
 mh-identity.el README mh-speed.el mh-init.el mh-acros.el mh-gnus.el
 mh-unit.el mh-inc.el mh-xemacs-compat.el mh-print.el lisp/Makefile.in
 image.el mh-tool-bar.el mh-xemacs.el display.texi makefile.w32-in
 and 87 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
427 428 429

Bjorn Solberg: changed nnimap.el

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
430
Björn Lindström: changed rcirc.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
431

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
432
Björn Torkelsson: changed gnus-art.el gnus-group.el gnus-srvr.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
433 434 435
 gnus-sum.el gnus-mlspl.el gnus-msg.el message.el gnus-agent.el
 gnus-cus.el gnus-gl.el gnus-nocem.el gnus-score.el gnus-topic.el
 gnus.el mail-source.el nnmail.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
436

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
437
Bjørn Mork: changed nnimap.el gnus-agent.el message.el mml2015.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
438 439 440 441

Bob Glickstein: wrote sregex.el
and changed isearch.el sendmail.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
442 443
Bob Halley: changed ccl.c esh-io.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
444 445
Bob Nnamtrop: changed viper-cmd.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
446
Bob Olson: co-wrote cperl-mode.el
447

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
448 449 450
Bob Rogers: changed vc-dir.el vc-svn.el cperl-mode.el diff.el ewoc.el
 ffap.el files.el maintaining.texi sql.el thingatpt.el vc.el
 vc1-xtra.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
451 452 453

Bob Weiner: changed info.el quail.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
454 455
Bojan Petrovic: changed pop3.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
456 457 458
Boris Goldowsky: wrote avoid.el descr-text.el enriched.el facemenu.el
 format.el shadowfile.el
and changed fill.el simple.el indent.el paragraphs.el cmds.c intervals.c
459
 intervals.h add-log.el cc-mode.el enriched.txt fileio.c make-mode.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
460 461 462 463 464
 text-mode.el textprop.c ada.el allout.el awk-mode.el bibtex.el buffer.c
 buffer.h c-mode.el and 38 other files

Boris Samorodov: changed imap.el

465 466 467 468 469
Boyd Lynn Gerber: changed configure.ac

Bozhidar Batsov: changed ruby-mode.el subr-x.el subr.el bytecomp.el
 lisp-mode.el package.el progmodes/python.el prolog.el
 ruby-mode-tests.el scheme.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
470

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
471
Brad Howes: changed gnus-demon.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
472

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
473 474
Brandon Craig Rhodes: changed flyspell.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
475
Brendan Kehoe: changed hpux9.h
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
476

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
477 478
Brent Goodrick: changed abbrev.el

479
Brian Cully: changed macos.texi
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
480

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
481 482
Brian D. Carlstrom: changed gud.el smtpmail.el

483 484 485 486 487 488
Brian Fox: changed Makefile.in Makefile configure.ac minibuf.c dired.el
 files.el lib-src/Makefile.in oldXMenu/Makefile.in rmail.el search.c
 simple.el sysdep.c compile.el forms.texi frame.c keyboard.c make-dist
 subr.el systty.h texindex.c xterm.c and 47 other files

Brian Jenkins: changed frame.c frames.texi hooks.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
489

490
Brian Marick: co-wrote hideif.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
491 492

Brian P Templeton: changed erc.el erc-compat.el erc-fill.el
493 494
 erc-nickserv.el erc-pcomplete.el erc-stamp.el erc-track.el lread.c
 nsfont.m
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
495 496 497

Brian Palmer: changed erc.el erc-list.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
498 499 500 501 502
Brian Preble: changed abbrev.el apropos.el asm-mode.el awk-mode.el
 bytecomp.el c++-mode.el cal.el calc.el chistory.el cl-indent.el
 compare-w.el compile.el dabbrev.el debug.el diary.el diff.el dired.el
 doctex.el doctor.el ebuff-menu.el echistory.el and 129 other files

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
503
Brian Sniffen: changed gnus-draft.el imap.el mm-decode.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
504

505 506 507 508
Brian van den Broek: changed org.texi

Bruno Félix Rezende Ribeiro: changed functions.texi

509 510
Bruno Haible: co-wrote po.el
and changed INSTALL emacs.1 epaths.in info.el paths.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
511

512
Bryan Henderson: changed Makefile term.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
513

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
514
Bryan O'Sullivan: changed ange-ftp.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
515

516 517
Caio Tiago Oliveira: changed ob-scala.el

518
Caleb Deupree: changed w32-fns.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
519

520 521
Cameron Desautels: changed regexp-opt.el ruby-mode.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
522 523
Carl D. Roth: changed gnus-nocem.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
524
Carl Edman: co-wrote ns-win.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
525

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
526 527 528 529 530
Carl Henrik Lunde: changed format-spec.el

Carsten Bormann: changed ibmrs6000.h latin-post.el

Carsten Dominik: wrote idlw-complete-structtag.el idlw-toolbar.el
531 532 533 534
 org-agenda.el org-archive.el org-capture.el org-clock.el org-colview.el
 org-compat.el org-datetree.el org-faces.el org-feed.el org-footnote.el
 org-id.el org-indent.el org-info.el org-inlinetask.el org-macs.el
 org-mobile.el org-rmail.el org-table.el org-timer.el org.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
535 536 537
 reftex-auc.el reftex-cite.el reftex-dcr.el reftex-global.el
 reftex-index.el reftex-parse.el reftex-ref.el reftex-sel.el
 reftex-toc.el reftex-vars.el reftex.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
538
and co-wrote idlw-help.el idlw-shell.el idlwave.el org-bbdb.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
539
 org-bibtex.el org-entities.el org-gnus.el org-list.el org-pcomplete.el
540 541 542 543
 org-src.el ox-beamer.el ox-html.el ox-icalendar.el
and changed ox.el ox-latex.el org.texi org-remember.el orgcard.tex
 ox-publish.el org-docbook.el ox-ascii.el org-attach.el org-protocol.el
 org-mouse.el org-mac-message.el org-wl.el ox-jsinfo.el org-crypt.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
544
 org-freemind.el idlw-rinfo.el org-exp-blocks.el org-habit.el org-mhe.el
545
 org-plot.el and 35 other files
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
546

547
Caveh Jalali: changed configure.ac intel386.h sol2-4.h
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
548

549
Chad Brown: changed aix4-2.h bsd-common.h config.in configure.ac cygwin.h
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
550
 dired.c gnu-linux.h mh-comp.el msdos.h sed2v2.inp sysdep.c usg5-4.h
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
551

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
552 553
Changwoo Ryu: changed files.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
554
Chao-Hong Liu: changed TUTORIAL.cn TUTORIAL.zh
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
555

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
556 557
Charles Hannum: changed aix3-1.h aix3-2.h configure ibmrs6000.h
 keyboard.c netbsd.h pop.c sysdep.c systime.h systty.h xrdb.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
558

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
559 560
Charles Sebold: changed org-plot.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
561 562
Charlie Martin: wrote autoinsert.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
563 564
Cheng Gao: changed MORE.STUFF Makefile.in flymake.el frame.c tips.texi
 url-dired.el url-file.el url-handlers.el url-http.el url-nfs.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
565

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
566 567 568 569
Chetan Pandya: changed font.c

Chip Coldwell: changed font.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
570 571
Chong Yidong: wrote compile-tests.el dichromacy-theme.el
 font-parse-tests.el redisplay-testsuite.el tabulated-list.el
572
 xml-parse-tests.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
573
and co-wrote longlines.el tango-dark-theme.el tango-theme.el
574 575 576 577
and changed simple.el display.texi xdisp.c files.el frames.texi
 cus-edit.el files.texi custom.el subr.el text.texi faces.el keyboard.c
 startup.el package.el misc.texi emacs.texi modes.texi mouse.el
 custom.texi image.c window.el and 949 other files
578 579

Chris Chase: co-wrote idlw-shell.el idlwave.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
580

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
581 582
Chris Foote: changed progmodes/python.el

583
Chris Gray: changed mm-decode.el ox-html.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
584 585

Chris Hall: changed callproc.c frame.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
586

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
587
Chris Hanson: changed xscheme.el scheme.el xterm.c hpux.h x11term.c
588 589 590
 hp9000s300.h keyboard.c process.c texinfmt.el sort.el syntax.c
 texnfo-upd.el x11fns.c xfns.c dired.el emacsclient.c fileio.c
 hp9000s800.h indent.c info.el man.el and 17 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
591

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
592 593
Chris Hecker: changed calc-aent.el

594 595
Chris Lindblad: co-wrote tcl.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
596 597 598 599
Chris Moore: changed dired.el hexl.el jka-cmpr-hook.el replace.el
 wdired.el Makefile.in comint.el diff-mode.el gnus-sum.el isearch.el
 mouse.el pgg-gpg.el pgg-pgp.el pgg-pgp5.el server.el shell.el
 tutorial.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
600

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
601 602
Chris Newton: changed url-http.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
603 604 605 606 607
Chris Prince: changed w32term.c

Chris Smith: wrote icon.el
and changed icon-mode.el

608
Christian Egli: changed org-taskjuggler.el org.texi
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
609

610
Christian Faulhammer: changed configure configure.ac src/Makefile.in
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
611 612 613
 vc-bzr.el

Christian Limpach: co-wrote ns-win.el
614
and changed configure.ac
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
615

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
616 617 618 619
Christian Lynbech: changed appt.el emacsserver.c tramp.el

Christian Millour: changed shell.el

620 621
Christian Moe: changed org-bbdb.el org-special-blocks.el ox-html.el
 ox-odt.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
622 623 624

Christian Neukirchen: changed mm-util.el

625 626 627 628
Christian Ohler: wrote ert-tests.el ert.el
and co-wrote ert-x.el
and changed Makefile.in automated automated/Makefile.in configure.ac
 ert-x-tests.el ert.texi misc/Makefile.in misc/makefile.w32-in
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
629

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
630 631
Christian Plate: changed nnmaildir.el sgml-mode.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
632 633
Christian Plaunt: wrote soundex.el

634 635
Christian Wittern: changed image-mode.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
636
Christian von Roques: changed mml2015.el epg.el gnus-start.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
637

638 639 640 641
Christoph Bauer: changed configure.ac

Christoph Conrad: changed gnus-agent.el gnus-score.el
 lib-src/makefile.w32-in qp.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
642

643
Christoph Dittmann: changed ox-beamer.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
644

645 646 647 648 649 650 651 652
Christoph Egger: changed configure.ac

Christoph Scholtes: changed README.W32 lib/makefile.w32-in
 nt/makefile.w32-in progmodes/python.el stdint.h INSTALL
 maintaining.texi src/makefile.w32-in zipdist.bat admin.el bookmark.el
 config.nt configure.bat control.texi cua-base.el gmake.defs
 help-mode.el help.el ido.el lib-src/makefile.w32-in make-dist
 and 9 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
653

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
654 655 656 657
Christoph Wedler: wrote antlr-mode.el
and changed format.el gnus-art.el gnus-picon.el message.el register.el
 smiley.el texinfmt.el

658 659 660
Christophe Junke: changed org-agenda.el org.el

Christophe Rhodes: changed ox-latex.el ox.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
661

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
662 663
Christophe de Dinechin: co-wrote ns-win.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
664
Christopher Allan Webber: changed gamegrid.el org-agenda.el tetris.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
665

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
666 667
Christopher Genovese: changed assoc.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
668
Christopher J. Madsen: wrote decipher.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
669 670
and changed replace.el files.el ispell.el time.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
671 672
Christopher J. White: changed url-http.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
673
Christopher Oliver: changed mouse.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
674

675 676 677 678
Christopher Schmidt: changed ibuffer.el tips.texi cl-macs.el comint.el
 dired-x.el dired.el files.el files.texi find-dired.el gnus-int.el
 gnus-msg.el gnus.texi help-fns.el info.el locate.el lread.c
 minibuf-eldef.el mm-decode.el mml.el org.el org.texi and 11 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
679 680 681

Chuck Blake: changed term.c

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
682 683
Chunyu Wang: changed gnus-art.el pcl-cvs.texi

684 685
Claudio Bley: changed image.c image.el process.c src/makefile.w32-in
 stat.h w32-win.el w32.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
686

687
Claudio Fontana: changed Makefile.in leim/Makefile.in lib-src/Makefile.in
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
688 689 690 691 692 693 694

Colin Marquardt: changed gnus.el message.el

Colin Rafferty: changed message.el

Colin Walters: wrote ibuf-ext.el ibuf-macs.el ibuffer.el
and changed calc.el replace.el update-game-score.c calc-ext.el
695 696 697 698
 calc-misc.el calc-macs.el calc-mode.el calc-graph.el gamegrid.el
 calc-aent.el calc-bin.el calc-embed.el calc-keypd.el calc-math.el
 calc-prog.el calc-units.el calcalg2.el font-core.el info.el calc-alg.el
 calc-arith.el and 81 other files
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
699

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
700 701
Colin Williams: changed calc.texi

702 703
Constantin Kulikov: changed server.el startup.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
704 705
Courtney Bane: changed term.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
706 707
Craig Markwardt: changed icalendar.el

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
708
Craig McDaniel: changed sheap.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
709

710 711
Craig Tanis: changed ox-latex.el

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
712
D. E. Evans: changed basic.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
713

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
714 715
Daiki Ueno: wrote epa-dired.el epa-file.el epa-hook.el epa-mail.el epa.el
 epg-config.el epg.el pgg-def.el pgg-gpg.el pgg-parse.el pgg-pgp.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
716
 pgg-pgp5.el pgg.el plstore.el sasl.el starttls.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
717
and co-wrote sasl-cram.el sasl-digest.el
718
and changed mml2015.el mml1991.el epa.texi auth-source.el mml-smime.el
719 720 721
 gnus.texi mm-decode.el mm-uu.el mml.el package.el auth.texi gnus-sum.el
 mm-view.el mml-sec.el archive-contents archive-contents.sig dired.el
 dired.texi epa-file-hook.el epa-setup.el epg-package-info.el
722
 and 30 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
723

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
724 725
Dale Gulledge: changed TUTORIAL.eo

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
726 727 728 729 730
Dale Hagglund: changed unexelf.c

Dale R. Worley: wrote emerge.el (public domain)
and changed mail-extr.el

731 732 733 734
Dale Sedivec: changed sgml-mode.el wisent/python.el

Damien Cassou: changed info.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
735
Damien Elmes: changed erc.el erc-dcc.el erc-track.el erc-log.el
736 737
 erc-pcomplete.el README erc-button.el erc-nets.el erc-ring.el Makefile
 erc-fill.el erc-match.el erc-members.el erc-nickserv.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
738 739 740

Damon Anton Permezel: wrote hanoi.el (public domain)

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
741 742
Damyan Pepper: changed font.c font.h ftfont.c w32font.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
743
Dan Christensen: changed gnus-sum.el nndoc.el nnfolder.el gnus-art.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
744
 gnus-group.el gnus-registry.el gnus-score.el gnus-util.el nnmail.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
745
 spam.el time-date.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
746

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
747
Dan Davison: wrote ob-matlab.el ob-octave.el
748 749 750
and co-wrote ob-R.el ob-core.el ob-exp.el ob-lob.el ob-perl.el
 ob-python.el ob-ref.el org-src.el
and changed ob.el ob-sh.el org.el ox.el ox-latex.el ob-tangle.el ob-C.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
751 752
 ob-asymptote.el ob-clojure.el ob-haskell.el ob-ruby.el ob-scheme.el
 ob-table.el ob-ditaa.el ob-dot.el ob-gnuplot.el ob-js.el ob-mscgen.el
753
 ob-ocaml.el ob-org.el ob-plantuml.el and 14 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
754

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
755
Dan Nicolaescu: wrote iris-ansi.el romanian.el vc-dir.el
756
and co-wrote hideshow.el
757 758 759 760
and changed vc.el configure.ac vc-hg.el vc-git.el src/Makefile.in
 vc-bzr.el sysdep.c emacs.c process.c vc-cvs.el lisp.h term.c
 vc-hooks.el xterm.c keyboard.c vc-svn.el xterm.el callproc.c darwin.h
 term.el gnu-linux.h and 925 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
761

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
762 763
Dan Rosenberg: changed movemail.c

764 765 766 767 768 769
Dani Moncayo: changed Makefile.in buffers.texi configure.ac lists.texi
 mini.texi msys-to-w32 nt/makefile.w32-in INSTALL basic.texi custom.texi
 dired.texi display.texi emacs-lisp-intro.texi killing.texi make-dist
 mark.texi msysconfig.sh simple.el text.texi version.el zipdist.bat

Daniel Bergey: changed indian.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
770

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
771 772
Daniel Brockman: changed cus-start.el format-spec.el ibuffer.el rcirc.el

773
Daniel Clemente: changed generic-x.el ox-html.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
774

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
775
Daniel Colascione: co-wrote js.el
776 777 778
and changed w32fns.c emacs.c image.c keyboard.c configure.ac cygw32.c
 process.c src/Makefile.in w32term.h cygw32.h dbusbind.c sh-script.el
 unexw32.c w32term.c alloc.c cl-macs.el coding.c conf_post.h menu.c
779
 w32-win.el w32.c and 100 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
780

781
Daniel Dehennin: changed mml2015.el gnus-msg.el mm-decode.el ox.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
782 783

Daniel E. Doherty: changed calc.texi
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
784

785
Daniel Elliott: changed octave.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
786

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
787 788 789
Daniel Engeler: changed sysdep.c elisp.texi emacs.texi internals.texi
 misc.texi process.c process.h processes.texi term.el w32.c w32.h

790 791 792 793 794 795 796
Daniel Hackney: wrote package-test.el package-x-test.el
and co-wrote package.el
and changed package-x.el ange-ftp.el automated/Makefile.in browse-url.el
 dbus.el dired-x.el ediff-diff.el ediff-init.el ediff-merg.el
 ediff-mult.el ediff-util.el ediff-wind.el ediff.el emacsclient.c
 emerge.el eudc.el eudcb-ldap.el eww.el finder.el imap.el package
 and 6 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
797 798 799

Daniel Jensen: changed apropos.el

800
Daniel Laliberte: wrote cust-print.el edebug.el isearch.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
801
and co-wrote hideif.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
802 803 804 805
and changed mlconvert.el eval-region.el

Daniel M Coffman: changed arc-mode.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
806
Daniel M German: co-wrote org-protocol.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
807

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
808
Daniel Néri: changed message.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
809 810 811 812

Daniel Ortmann: changed paragraphs.el

Daniel Pfeiffer: wrote conf-mode.el copyright.el executable.el
813
 sh-script.el skeleton.el two-column.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
814
and co-wrote ada-stmt.el apropos.el progmodes/compile.el wyse50.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
815
and changed make-mode.el files.el buff-menu.el font-lock.el mpuz.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
816 817 818 819
 progmodes/grep.el sgml-mode.el autoinsert.el cperl-mode.el facemenu.el
 gomoku.el help.el imenu.el autoload.el autorevert.el bindings.el
 button.el cc-fonts.el cc-mode.el compilation.txt compile.el
 and 12 other files
820

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
821 822
Daniel Pittman: co-wrote tramp-cache.el
and changed gnus-spec.el gnus-sum.el nnimap.el spam-report.el spam.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
823 824 825

Daniel Quinlan: changed dired.el info.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
826 827
Daniel Schoepe: changed gnus-sum.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
828 829
Danny Roozendaal: wrote handwrite.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
830
Danny Siu: changed gnus-sum.el gnus-picon.el nndoc.el nnimap.el smiley.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
831

832 833
Darren Hoo: changed db-find.el db.el gnus-art.el isearch.el man.el
 nsmenu.m startup.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
834

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
835 836 837 838
Darren Stalder: changed gnus-util.el

Darrin B. Jewell: changed etags.c lisp.h

839 840
Dato Simó: changed network-stream.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
841 842 843
Dave Detlefs: co-wrote cc-align.el cc-cmds.el cc-defs.el cc-engine.el
 cc-langs.el cc-menus.el cc-mode.el cc-styles.el cc-vars.el

844 845
Dave Goldberg: changed message.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
846 847
Dave Lambert: changed sol2-5.h xfns.c xterm.c xterm.h

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
848
Dave Love: wrote autoarg.el autoconf.el benchmark.el cap-words.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
849
 cfengine.el elide-head.el hl-line.el language/georgian.el
850 851 852
 latin1-disp.el quail/georgian.el refill.el rfc1345.el sgml-input.el
 smiley.el sym-comp.el tool-bar.el uni-input.el utf-7.el utf-8-lang.el
 vc/vc-bzr.el welsh.el
853
and co-wrote latin-ltx.el socks.el
854 855 856 857
and changed configure.ac help.el mule-cmds.el fortran.el mule-conf.el
 xterm.c browse-url.el mule.el coding.c src/Makefile.in european.el
 fns.c mule-diag.el simple.el wid-edit.el cus-edit.el cus-start.el
 files.el keyboard.c byte-opt.el info.el and 773 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
858 859 860 861 862

Dave Pearson: wrote 5x5.el quickurl.el

David A. Capello: changed etags.c

863 864 865 866 867
David Abrahams: changed gnus-int.el gnus-sum.el nnimap.el
 gnus-registry.el org-agenda.el auth-source.el coding.c cus-start.el
 ediff-init.el ediff-util.el filelock.c gnus-range.el gnus-salt.el
 gnus.texi mairix.el nnir.el nnmairix.el nnregistry.el org-clock.el
 org.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
868 869 870

David Bakhash: wrote strokes.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
871 872
David Benjamin: changed xfns.c xterm.c xterm.h

873 874
David Burger: changed macros.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
875 876
David Byers: changed minibuf.c

877 878
David Cadé: changed mpc.el

879 880
David Caldwell: changed unexmacosx.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
881
David Casperson: changed font-core.el menu-bar.el tex-mode.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
882

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
883 884
David De La Harpe Golden: changed files.el mouse.el simple.el fileio.c
 cus-start.el nsselect.m select.el w32-fns.el x-win.el xterm.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
885

886 887
David Edmondson: changed message.el mml2015.el gnus-cite.el imap.el
 mm-uu.el mm-view.el nnfolder.el nnimap.el nnml.el shr.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
888 889

David Engster: wrote mairix.el nnmairix.el
890 891 892 893
and changed cedet/semantic.el db.el insert.el semantic/complete.el c.el
 db-el.el db-find.el ede-grammar.el eieio-opt.el eieio.el eieio.texi
 gnus.texi registry.el srecode/compile.el wisent/python.el analyze.el
 bovine/el.el bovine/grammar.el c.by db-file.el decorate/mode.el
894
 and 84 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
895 896 897 898 899 900 901 902 903

David Gillespie: wrote calc-aent.el calc-alg.el calc-arith.el calc-bin.el
 calc-comb.el calc-cplx.el calc-embed.el calc-ext.el calc-fin.el
 calc-forms.el calc-frac.el calc-funcs.el calc-graph.el calc-help.el
 calc-incom.el calc-keypd.el calc-lang.el calc-macs.el calc-map.el
 calc-math.el calc-misc.el calc-mode.el calc-mtx.el calc-poly.el
 calc-prog.el calc-rewr.el calc-rules.el calc-sel.el calc-stat.el
 calc-store.el calc-stuff.el calc-trail.el calc-undo.el calc-units.el
 calc-vec.el calc-yank.el calc.el calcalg2.el calcalg3.el calccomp.el
904 905 906
 calcsel2.el cl-compat.el cl-extra.el cl-macs.el cl-seq.el cl.texi
 edmacro.el emacs-lisp/cl-lib.el obsolete/complete.el
and changed info.el bytecomp.el cl.el complete.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
907

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
908
David Glasser: changed tar-mode.el
909

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
910 911 912 913 914 915
David Goodger: co-wrote rst.el

David Hansen: changed dbusbind.c nnrss.el cc-cmds.el dired.el em-dirs.el
 em-glob.el lisp.el pcomplete.el tempo.el

David Hedbor: changed nnmail.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
916

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
917 918
David Hull: changed vc-hg.el

919
David Hunter: changed config.nt flymake.el inc/ms-w32.h process.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
920

921
David J. Biesack: changed antlr-mode.el quickurl.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
922

923 924 925 926
David J. MacKenzie: changed configure.ac Makefile.in etags.c fakemail.c
 cvtmail.c movemail.c termcap.c wakeup.c yow.c Makefile avoid.el b2m.c
 config.in digest-doc.c emacsclient.c emacsserver.c emacstool.c
 etags-vmslib.c fortran.el hexl.c isearch.el and 14 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
927

928 929 930 931
David Kastrup: changed greek.el replace.el efaq.texi search.c ange-ftp.el
 calc.el help.el keymaps.texi mouse.el subr.el woman.el desktop.el
 gnus-art.el keymap.c keymap.h lisp-mnt.el meta-mode.el mpuz.el
 process.c search.texi startup.el and 81 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
932

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
933
David Kågedal: wrote tempo.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
934 935
and changed sendmail.el xmenu.c

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
936
David Lawrence: changed comint.el simple.el files.el c++-mode.el
937 938 939
 compile.el inf-lisp.el shell.el emerge.el tex-mode.el c-mode.el cl.el
 dired.el getdate.y gnus.el history.el lisp-mode.el lisp.el mh-e.el
 rnews.el subr.el Makefile and 79 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
940 941

David Lord: changed timeclock.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
942 943 944

David M. Brown: wrote array.el

945 946
David M. Koppelman: wrote hi-lock.el
and changed display.texi
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
947 948

David M. Smith: wrote ielm.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
949
and changed imenu.el pgg-def.el xterm.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
950

951 952 953 954 955
David Maus: changed org.el org-agenda.el ox.el org-feed.el org-wl.el
 org-macs.el ox-html.el org-capture.el org.texi org-gnus.el org-bbdb.el
 org-clock.el org-protocol.el ox-publish.el ob-haskell.el ob.el
 org-bibtex.el org-compat.el org-footnote.el org-id.el org-list.el
 and 20 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
956

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
957
David McCabe: changed lisp-mode.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
958 959 960 961

David Megginson: wrote derived.el
and changed mode-clone.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
962 963
David Michael: changed files.el

964
David Moore: co-wrote nnvirtual.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
965 966
and changed gnus-xmas.el

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
967
David Mosberger-Tang: changed alpha.h unexelf.c cm.h config.in
968
 configure.ac cvtmail.c data.c dispnew.c emacsserver.c etags.c
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
969 970
 fakemail.c keyboard.c mem-limits.h process.c profile.c sorted-doc.c
 sysdep.c terminfo.c unexelf1.c yow.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
971

972
David O'Toole: wrote ox-publish.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
973
and co-wrote ob-lisp.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
974

975 976
David Ponce: wrote bovine/grammar.el cedet.el comp.el java-tags.el
 mode-local.el recentf.el ruler-mode.el semantic/grammar.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
977
 semantic/java.el semantic/wisent.el senator.el tree-widget.el
978
 wisent/grammar.el wisent/wisent.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
979
and co-wrote util-modes.el
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
980 981 982
and changed w32menu.c w32term.c close.png close.xpm empty.png empty.xpm
 end-guide.png end-guide.xpm files.el guide.png guide.xpm handle.png
 handle.xpm keyboard.c leaf.png leaf.xpm no-guide.png no-guide.xpm
983
 no-handle.png no-handle.xpm open.png and 22 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
984 985

David Reitter: wrote mailclient.el
986 987 988 989
and changed nsterm.m nsfns.m ns-win.el nsfont.m cus-start.el macos.texi
 menu-bar.el nsmenu.m simple.el commands.h cus-edit.el easy-mmode.el
 emacsbug.el emacsclient.c faces.el flyspell.el info.el keyboard.c
 keymap.c lib-src/Makefile.in macterm.c and 13 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
990

991 992
David Robinow: changed w32inevt.c lib-src/makefile.w32-in
 lispintro/makefile.w32-in
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
993

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
994 995
David Robinson: changed menu-bar.el x-win.el

996 997
David Röthlisberger: changed ido.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
998 999 1000 1001 1002 1003
David S. Goldberg: changed gnus-art.el message.el

David Vazquez: changed m4-mode.el

David Z. Maze: changed nnml.el nnrss.el

1004 1005 1006
Davor Cubranic: changed nsterm.m

Deanna Phillips: changed configure.ac
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
1007

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1008 1009
Debarshi Ray: changed erc-backend.el erc.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1010 1011
Decklin Foster: changed nngateway.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1012 1013 1014 1015
Deepak Goel: changed idlw-shell.el ada-xref.el feedmail.el files.el
 find-func.el flymake.el mh-search.el mh-seq.el mh-thread.el mh-xface.el
 org.el simple.el vc.el vhdl-mode.el wdired.el README ada-mode.el
 allout.el appt.el apropos.el artist.el and 85 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1016

1017 1018
Denis B. Roegel: co-wrote solar.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1019 1020 1021
Denis Bueno: changed autorevert.el

Denis Howe: wrote browse-url.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1022
and changed complete.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1023

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
1024
Denis Stünkel: changed ibuf-ext.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1025

1026 1027 1028 1029
Deniz Dogan: changed rcirc.el simple.el css-mode.el TUTORIAL.sv
 commands.texi erc-log.el erc.el image.el iswitchb.el lisp-mode.el
 process.c progmodes/python.el quickurl.el rcirc.texi vc/vc-bzr.el
 wdired.el window.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1030

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1031 1032
Dennis Gilmore: changed sparc.h

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1033 1034
Denys Duchier: changed pop3.el

Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1035 1036 1037 1038
Derek Atkins: changed imap.el pgg-pgp.el

Derek L. Davies: changed gud.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1039
Derek Peschel: changed etags.c
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1040

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1041
Derek Upham: changed nxml-mode.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1042

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1043
Detlev Zundel: wrote re-builder.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1044

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1045
Devon Sean McCullough: changed comint.el url-http.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1046

1047 1048
Dhruva Krishnamurthy: changed emacsclient.c fontset.c makefile.w32-in
 misc/makefile.w32-in nt/makefile.w32-in sound.c w32proc.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1049 1050

Diane Murray: changed erc.el erc-backend.el erc-menu.el erc-button.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1051 1052
 erc-track.el erc-match.el erc-nets.el erc-list.el erc-autoaway.el
 erc-capab.el erc-nickserv.el erc-stamp.el erc-compat.el erc-fill.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1053
 erc-goodies.el erc-ibuffer.el erc-log.el erc-nicklist.el url-http.el
1054
 Makefile erc-dcc.el and 37 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1055 1056

Didier Verna: wrote gnus-diary.el nndiary.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1057 1058 1059 1060
and co-wrote nnml.el
and changed nntp.el message.el gnus-group.el gnus-sum.el gnus-msg.el
 gnus.texi gnus-art.el gnus-srvr.el gnus-start.el gnus-topic.el
 gnus-xmas.el gnus-picon.el gnus-salt.el cus-edit.el gnus-int.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1061
 gnus-util.el message.texi nnmail.el rect.el cl-indent.el gmm-utils.el
1062
 and 9 other files
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1063 1064 1065

Dieter Schuster: changed etags.c

1066
Dima Kogan: changed hideshow.el subword.el gud.el simple.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1067

1068
Dirk Herrmann: co-wrote bibtex.el
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1069

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1070 1071 1072 1073
Dirk Ullrich: changed ispell.el

Dirk-Jan C. Binnema: changed org-agenda.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1074 1075
Dmitri Paduchikh: changed advice.el

1076
Dmitry Antipov: changed xdisp.c alloc.c lisp.h xterm.c buffer.c window.c
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
1077 1078
 frame.c xfns.c w32term.c frame.h font.c nsterm.m w32fns.c xfaces.c
 dispnew.c editfns.c keyboard.c window.h xterm.h dispextern.h buffer.h
1079
 and 238 other files
Juri Linkov's avatar
Juri Linkov committed
1080

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1081 1082
Dmitry Bolshakov: changed hideshow.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1083 1084
Dmitry Dzhus: changed gdb-mi.el gud.el fadr.el all.xpm building.texi
 emacs.texi process.c thread.xpm
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1085

1086 1087 1088 1089