TUTORIAL.pl 52 KB
Newer Older
1
Krótki samouczek Emacsa. Warunki kopiowania znajdują sie na końcu pliku.
2 3 4

Polecenia Emacsa wymagają na ogół wciśnięcia klawisza CONTROL (oznaczanego
czasami Ctrl lub CTL) lub klawisza META (oznaczanego czasami EDIT
5
albo ALT). Dalej będziemy stosować następujące skróty:
6

7 8
C-<znak> oznacza przytrzymanie klawisza CONTROL przy naciskaniu
	klawisza <znak>. Na przykład C-f będzie odpowiadało
9
	naciśnięciu f przy wciśniętym klawiszu CONTROL.
10 11 12
M-<znak> oznacza przytrzymanie klawisza META lub ALT przy naciskaniu
	klawisza <znak>. Zamiast tego można nacisnąć i puścić klawisz
	ESC, a potem nacisnąć klawisz <znak>.
13 14

Uwaga: aby zakończyć sesję Emacsa, naciśnij C-x C-c (kolejno dwa znaki).
15
Znaki ">>" na lewym marginesie oznaczają w dalszej części tego samouczka
16
ćwiczenia dla Ciebie. Na przykład:
17 18
<<Blank lines inserted around following line by help-with-tutorial>>
[Dodatkowe odstępy zostały zrobione w celach dydaktycznych.]
19
>> Teraz naciśnij C-v (następny ekran), aby przejść na następny ekran
20 21 22
  samouczka (zrób to naciskając jednocześnie klawisze CONTROL i v).
  Od tego momentu powinieneś robić to zawsze, gdy dojdziesz
  do końca ekranu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
23

24 25 26
Zwróć uwagę na to, że kilka linii się powtarza, gdy przechodzisz z
ekranu na następny; ma to zapewnić wrażenie ciągłości podczas przesuwania
się w obrębie pliku.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
27

28 29 30 31 32 33
Pierwszą umiejętnością, która powinieneś opanować, jest sposób
przesuwania się z miejsca na miejsce. Wiesz już, jak przesuwać się
o jeden ekran do przodu. Aby przesunąć się o jeden ekran do tyłu,
wciśnij kombinację klawiszy M-v (to znaczy wciśnij i przytrzymaj
klawisz META lub Alt i jednocześnie naciśnij v albo naciśnij kolejno
klawisze <ESC> v, jeśli nie masz klawisza META lub Alt).
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
34

35
>> Spróbuj nacisnąć M-v, a potem C-v, by przesunąć się w przód i w tył
36
  kilka razy.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
37 38 39 40 41


PODSUMOWANIE
------------

42
Następujące polecenia służą do przeglądania tekstu po jednym ekranie:
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
43

44 45 46 47 48
	C-v Przesuń się o jeden ekran do przodu
	M-v Przesuń się o jeden ekran do tyłu
	C-l Wyczyść ekran i wyświetl go na nowo, umieszczając
	tekst z okolic kursora w środku ekranu.
	(Ta kombinacja to CONTROL-L, a nie CONTROL-1.)
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
49

50
>> Znajdź kursor i zapamiętaj, jaki tekst jest w jego pobliżu.
51 52 53
  Naciśnij następnie C-l.
  Znajdź kursor jeszcze raz i zwróć uwagę, że znajduje się on
  w pobliżu tego samego tekstu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
54

55 56 57
Możesz także użyć klawiszy PageUp i PageDn, jeśli są dostępne na
Twojej klawiaturze, do przemieszczania się między stronami, ale użycie
C-v i M-v jest bardziej efektywne.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
58 59 60 61 62 63 64

PODSTAWY KIEROWANIA KURSOREM
----------------------------

Przesuwanie się z ekranu na ekran jest użyteczne, ale jak przejść do
określonego miejsca w obrębie jednego ekranu?

65 66 67 68
Można to zrobić na kilka sposobów. Najprostszym jest użycie poleceń
C-p, C-b, C-f oraz C-n. Każde z nich przesuwa kursor o jeden wiersz
albo kolumnę w określonym kierunku. Oto schemat, który to obrazuje:

69 70
         Poprzednia linia, C-p
         (ang. previous line)
71
             :
72 73 74 75 76 77 78
             :
  Do tyłu, C-b .... Kursor .... Do przodu, C-f
       (ang. back) : (ang. forward)
             :
             :
         Następna linia, C-n
          (ang. next line)
79 80

>> Przesuń kursor na środek tego schematu za pomocą C-n lub C-p.
81
  Potem naciśnij C-l, by zobaczyć cały diagram na środku ekranu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
82 83

To są podstawowe polecenia kierujące położeniem kursora, których
84
będziesz używał bardzo często, warto więc je zapamiętać.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
85 86 87 88

>> Naciśnij kilka razy C-n, by przesunąć kursor do tej linii.

>> Przesuń się w głąb linii za pomocą C-f, a potem do góry za pomocą
89 90
  C-p. Zwróć uwagę na zachowanie się C-p, gdy kursor jest w środku
  linii.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
91

92 93 94
Każda linia tekstu kończy się znakiem nowej linii, który oddziela ją
od następnej. Każdy Twój plik powinien się kończyć znakiem nowej
linii (ale Emacs tego nie wymaga).
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
95

96
>> Spróbuj nacisnąć C-b na początku linii. Powinno Cię to przenieść
97 98
  na koniec poprzedniej linii. Dzieje się tak dlatego, że kursor
  przechodzi wówczas nad znakiem nowej linii.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
99 100 101

C-f przechodzi nad znakiem nowej linii tak samo jak C-b.

102
>> Naciśnij kilka razy C-b i obserwuj położenie kursora.
103 104
  Naciskaj potem C-f, by wrócić na koniec linii. W końcu naciśnij
  jeszcze raz C-f, by przejść do następnej linii.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
105

106 107 108 109
Gdy przesuwasz kursor poza dolną krawędź ekranu, tekst położony
za krawędzią przesuwa się na ekran (ang. scrolling). Dzięki temu
Emacs może przesunąć kursor do określonego miejsca bez umieszczania
go poza ekranem.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
110

111
>> Spróbuj przesunąć kursor poza dolną granicę ekranu za pomocą C-n
112
  i zobacz, co się stanie.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
113

114 115 116
Jeśli przesuwanie się o jeden znak na raz jest dla Ciebie zbyt wolne,
to spróbuj przesuwać się o słowa. M-f (Meta-f) przesuwa kursor o słowo
do przodu, a M-b przesuwa go o słowo do tyłu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
117

118
>> Naciśnij kilka razy M-f i M-b.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
119

120 121 122 123
Gdy jesteś w środku słowa, to M-f przesuwa kursor na jego koniec.
Jeśli natomiast jesteś w przerwie miedzy słowami, to M-f przesuwa
kursor na koniec następnego słowa. M-b zachowuje się podobnie
dla ruchu do tyłu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
124

125
>> Naciśnij M-f i M-b kilka razy na przemian z C-f i C-b, tak byś
126 127
  mógł zauważyć działanie M-f i M-b naciśniętych w różnych miejscach
  wewnątrz i między słowami.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
128

129 130 131 132 133
Zauważ podobieństwo między C-f i C-b oraz M-f i M-b. Bardzo często
kombinacje zawierające Meta (Alt) oznaczają operacje związane
z jednostkami językowymi (słowa, zdania, akapity), podczas gdy
kombinacje z klawiszem Control działają na jednostkach podstawowych,
niezależnych od tego, co edytujesz (znaki, linie, itd.).
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
134

135 136 137
Oto zależność, która stosuje się do linii i zdań: C-a i C-e przesuwają
kursor na początek i koniec linii, a M-a i M-e przesuwają go na początek
i koniec zdania.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
138 139

>> Naciśnij kilka razy C-a, a potem kilka razy C-e.
140
  Powtórz to z M-a, a potem z M-e.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
141

142 143 144
Czy zauważyłeś, że powtarzanie C-a nic nie zmienia, natomiast powtórne
M-a przesuwa Cię o jedno zdanie? Chociaż nie ma tu pełnej analogii,
wydaje się to jednak naturalne.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
145

146
Położenie kursora w tekście jest określane mianem "punktu".
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
147 148 149 150

Oto podsumowanie prostych poleceń służących do przesuwania kursora,
włącznie z operacjami dotyczącymi słów i zdań:

151 152
	C-f Do przodu o jeden znak
	C-b Do tyłu o jeden znak
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
153

154 155
	M-f Do przodu o słowo
	M-b Do tyłu o słowo
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
156

157
	C-n Następna linia
158
	C-p Poprzednia linia
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
159

160 161
	C-a Początek linii
	C-e Koniec linii
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
162

163 164
	M-a Do tyłu na początek zdania
	M-e Do przodu na koniec zdania
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
165

166
>> Przećwicz kilka razy dla wprawy wszystkie powyższe polecenia.
167
  Należą one do najczęściej używanych.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
168

169 170 171 172
Dwa inne ważne polecenia przesuwające kursor to M-< (Meta lub Alt
i znak mniejszości), które przesuwa kursor na początek całego tekstu
i M-> (Meta lub Alt i znak większości), które przesuwa kursor na koniec
całego tekstu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
173

174 175 176
Na większości klawiatur "<" jest nad przecinkiem, musisz więc uż
klawisza Shift, by nacisnąć "<", i podobnie musisz użyć klawisza Shift,
by nacisnąć M-<. Bez Shift uzyskałbyś M-przecinek.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
177

178 179
>> Naciśnij M-<, by przejść na początek samouczka, a potem kilka razy
  użyj C-v, by powrócić do tego miejsca.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
180

181 182
>> Teraz naciśnij M->, by przejść na koniec samouczka, i wróć do tego
  miejsca za pomocą kilkakrotnego M-v.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
183

184 185 186 187 188
Jeśli Twoja klawiatura ma klawisze strzałek, to możesz ich użyć do
przesuwania kursora. Radzimy Ci nauczyć się się kombinacji C-b, C-f,
C-n i C-p z trzech powodów. Po pierwsze, działają one na wszystkich
typach terminali. Po drugie, gdy już zdobędziesz pewną praktykę w
posługiwaniu się Emacsem, to będzie Ci szybciej nacisnąć te kombinacje
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
189 190 191
niż klawisze strzałek (ponieważ nie wymaga to przenoszenia dłoni z
miejsca, które zajmują podczas szybkiego pisania za pomocą 10 palców).
Po trzecie wreszcie, gdy już wyrobisz sobie zwyczaj posługiwania się
192 193
tymi poleceniami z klawiszem Control, to łatwo przyjdzie Ci nauczyć się
bardziej zaawansowanych poleceń przesuwających kursor.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
194 195

Większość poleceń Emacsa akceptuje argument liczbowy; dla większości
196 197 198 199 200 201 202
poleceń oznacza on liczbę powtórzeń. Aby określić liczbę powtórzeń
polecenia, powinieneś je poprzedzić naciśnięciem C-u a potem cyfr.
Jeśli masz na klawiaturze klawisz META (lub EDIT albo ALT), to
alternatywnym sposobem wprowadzenia argumentu liczbowego jest użycie
tego klawisza i wciskanie cyfr argumentu. Radzimy jednak przyswoić
sobie metodę z klawiszem C-u, ponieważ działa ona na wszystkich
terminalach.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
203 204

Na przykład C-u 8 C-f przesuwa kursor do przodu o osiem znaków.
205

Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
206
>> Spróbuj użyć C-n i C-p z argumentem liczbowym, by przesunąć kursor
207 208
  do jednej z linii w pobliżu tego zdania za pomocą tylko jednego
  polecenia.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
209

210 211 212 213
Większość poleceń używa argumentu liczbowego jako liczby powtórzeń.
Jest kilka poleceń, które używają go w inny sposób. Do takich wyjątków
należą C-v i M-v. Jeśli poda się im argument, to przesuwają zawartość
ekranu w górę lub w dół o podaną liczbę linii zamiast o tyleż ekranów.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
214 215 216 217
Na przykład C-u 4 C-v przewija ekran o 4 linie.

>> Spróbuj nacisnąć C-u 8 C-v.

218 219
To powinno było przewinąć ekran do góry o 8 linii. Jeśli chciałbyś
przewinąć ekran w dół, to powinieneś podać argument przed poleceniem M-v.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
220

221 222 223 224
Jeśli pracujesz w systemie z okienkowym trybem graficznym, jak X11
lub MS-Windows, to prawdopodobnie po lewej stronie okna Emacsa znajduje
się prostokątny obszar nazywany po angielsku "scrollbar", a po polsku
suwakiem. Za jego pomocą możesz przewijać tekst, używając do tego myszy.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
225 226

>> Spróbuj nacisnąć środkowy klawisz myszy u góry podświetlonego
227 228
  obszaru na suwaku. To powinno przewinąć tekst do miejsca
  określonego przez wysokość, na której nacisnąłeś klawisz myszy.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
229

230
>> Przesuń mysz do miejsca oddalonego od górnego końca suwaka o mniej
231
  więcej trzy linie i naciśnij lewy klawisz myszy kilka razy.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
232 233 234 235 236


* GDY EMACS JEST ZABLOKOWANY
----------------------------

237 238 239
Jeśli Emacs przestaje odpowiadać na Twoje polecenia, to możesz go
bezpiecznie zatrzymać, przyciskając C-g. Klawisza C-g możesz też użyć do
przerwania polecenia, które zabiera zbyt wiele czasu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
240

241 242
Możesz także użyć C-g do anulowania argumentu liczbowego albo początku
polecenia, którego nie zamierzasz dokończyć.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
243

244
>> Napisz C-u 100 jako argument liczbowy, po czym naciśnij C-g.
245 246
  Teraz naciśnij C-f. Powinno to przesunąć kursor zaledwie o
  jeden znak, ponieważ argument liczbowy anulowałeś za pomocą C-g.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
247

248 249
Za pomocą klawisza C-g możesz też anulować skutki omyłkowego
wciśnięcia klawisza <ESC>.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
250 251 252 253 254


* ZABLOKOWANE POLECENIA
-----------------------

255
Pewne polecenia Emacsa są ,,zablokowane'' -- po to, by początkujący
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
256 257
użytkownicy nie mogli ich wywołać przez przypadek.

258 259 260
Jeśli wywołasz jedno z zablokowanych poleceń, to Emacs wypisze komunikat
informujący o tym, co to za polecenie, i zapyta Cię, czy istotnie chcesz
je wywołać.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
261

262 263 264
Jeśli naprawdę chcesz wywołać to polecenie, to odpowiedz na pytanie,
naciskając spację. Jeśli nie chcesz wywołać zablokowanego polecenia,
to na pytanie odpowiedz, naciskając n.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
265

266
>> Napisz `C-x C-l' (co jest zablokowanym poleceniem) i odpowiedz n
267
  na zadane pytanie.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
268 269 270 271 272


* OKNA
------

273 274 275 276 277 278
Emacs może mieć otwartych kilka okien, z których każde wyświetla
własny tekst. Pojęcie ,,okna'', jeśli chodzi o Emacsa, nie odnosi
się do osobnego okienka systemu okienkowego, lecz do pojedynczego
panelu wewnątrz okienka systemowego. (Emacs może też pracować
na kilku oknach systemowych (X-oknach); w terminologii Emacsa
nazywają się one ramkami. Opisane jest to poniżej.)
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
279 280

Na tym etapie lepiej jest się nie zagłębiać w techniki wykorzystujące
281 282 283
kilka okien. Powinieneś jedynie wiedzieć, w jaki sposób pozbyć się
nadmiaru okien, które mogą się pojawić w wyniku wywołania Emacsowego
systemu pomocy albo niektórych poleceń. Robi się to w prosty sposób:
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
284

285
	C-x 1 Jedno okno (tzn. zlikwiduj wszystkie pozostałe okna).
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
286

287 288 289
Kombinacja ta to klawisz Control-x, po którym występuje cyfra 1.
Powiększa ona okno, w którym jest kursor tak, by wypełniło ono ekran,
kasując zarazem pozostałe okna Emacsa.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
290 291 292

>> Przesuń kursor do tej linii i naciśnij C-u 0 C-l.

293 294 295 296 297
(C-l, jak pamiętasz odświeża zawartość ekranu. Jeśli temu poleceniu
poda się argument liczbowy, to będzie to oznaczało ,,odśwież zawartość
ekranu i umieść bieżąca linię o tyle linii od góry ekranu''. Tak więc,
C-u 0 C-1 oznacza ,,odśwież ekran, umieszczając bieżąca linię na samej
górze''.)
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
298 299

>> Naciśnij Control-x 2
300 301
  Zauważ, że okno się kurczy, a jednocześnie pojawia się nowe,
  wyświetlające ten sam tekst.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
302

303
>> Naciśnij C-x 1, a nowe okno zniknie.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
304 305 306 307 308


* WSTAWIANIE I USUWANIE
-----------------------

309 310
Jeśli chcesz wstawić nowy tekst, to po prostu go napisz. Znaki, które da
się wyświetlić, takie jak A, 7, *, itd., Emacs traktuje jako tekst i
311
natychmiast wstawia do dotychczasowego tekstu. Aby wstawić znak nowej
312 313
linii, trzeba nacisnąć klawisz <Return> (na maszynach do pisania tak
oznaczało się znak powrotu karetki).
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
314

315 316 317 318 319 320 321 322 323
Ostatnio napisany znak możesz skasować, naciskając klawisz <Delback>.
Chodzi tu o klawisz, którego normalnie używasz do skasowania ostatnio
napisanego znaku. Na większości klawiatur wyróżnia się on wielkością,
leży nad klawiszem <Return> i jest oznaczony napisem "Delete", "Del"
albo "Backspace".

Jeśli masz na klawiaturze klawisz oznaczony "Backspace", to właśnie on
jest wspomnianym <Delback>. Oprócz niego może jeszcze występować
klawisz oznaczony słowem "Delete", ale to nie on pełni rolę <Delback>.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
324

325 326
Mówiąc bardziej ogólnie, <Delback> usuwa znak bezpośrednio
poprzedzający bieżącą pozycję kursora.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
327

328 329
>> Sprawdź to teraz: wstaw kilka znaków, po czym usuń je, kilka razy
  naciskając <Delback>. Nie martw się, że zmieniasz w ten sposób
330
  niniejszy plik, w istocie nie zmieniasz głównego pliku samouczka.
331
  Pracujesz teraz na jego kopii.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
332 333

Gdy linia tekstu staje się zbyt długa, by zmieścić się w jednym
334
wierszu ekranu, to jest ona ,,kontynuowana'' w wierszu następnym.
335 336
Znak ,,backslash'' (`\') (albo - jeśli pracujesz w okienkowym
trybie graficznym - zagięta strzałka) umieszczony na prawym marginesie
337
wskazuje, że dana linia jest kontynuowana w następnym wierszu ekranu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
338 339

>> Wpisuj jakiś tekst tak długo, aż dojdziesz do prawego marginesu, i
340
  potem nie przestawaj. Zauważysz, że pojawi się linia kontynuacji.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
341

342 343
>> Użyj klawisza <Delback>, by usunąć znaki tekstu, tak by linia znowu
  mieściła się na ekranie; linia kontynuacji zniknie.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
344

345
Znak nowej linii można skasować tak jak każdy inny znak. Usunięcie znaku
346 347
nowej linii między dwiema liniami spowoduje ich połączenie. Jeśli powstała
w wyniku tego linia tekstu jest zbyt długa, by zmieścić się na szerokość
348
ekranu, to zostanie wyświetlona z linią kontynuacji.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
349

350 351
>> Przesuń kursor na początek linii i naciśnij <Delback>. Bieżąca
  linia zostanie połączona z poprzednią.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
352 353

>> Naciśnij <Return>, by z powrotem wstawić znak nowej linii, który
354
  skasowałeś.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
355

356 357
Jak już wiesz, większość poleceń Emacsa można wywołać z parametrem
liczby powtórzeń; dotyczy to także znaków tekstu. Argument liczbowy
358
powoduje wstawienie znaku odpowiadającą mu liczbę razy.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
359

360
>> Wypróbuj to teraz -- naciśnij C-u 8 *, a uzyskasz ********.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
361 362

Nauczyłeś się już większej części podstawowych sposobów pisania oraz
363 364 365
poprawiania błędów. W Emacsie możesz usuwać również całe słowa lub
linie. Oto podsumowanie operacji usuwania znaków:

366 367
	<Delback> usuń znak bezpośrednio przed kursorem
	C-d usuń znak bezpośrednio za kursorem
368

369 370
	M-<Delback> wytnij słowo bezpośrednio przed kursorem
	M-d wytnij słowo bezpośrednio za kursorem
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
371

372 373
	C-k wytnij zawartość linii od kursora do jej końca
	M-k wytnij wszystkie znaki od kursora do końca zdania
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
374

375 376 377 378
Warto zauważyć, że stosunek <Delete> i C-d do M-<Delete> i M-d
rozszerza analogię występującą w zestawieniu C-f i M-f (<Delete> tak
naprawdę nie jest znakiem sterującym, ale nie jest to tutaj
istotne). C-k i M-k są podobne do C-e i M-e w tym sensie, że linie są
379
odpowiednikami zdań.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
380 381


382 383 384 385 386 387 388 389
Oto metoda wycinania części tekstu. Umieść kursor na początku fragmentu,
który chcesz wyciąć, i naciśnij C-@ lub C-SPC (SPC-spacja). Teraz przejdź
na drugi koniec wybranego fragmentu i naciśnij C-w. To wytnie cały tekst
zawarty między punktami początkowym i końcowym.

>> Przesuń kursor na literę O na początku poprzedniego paragrafu.

>> Naciśnij C-SPC. Emacs wyświetli "Mark set" (znacznik ustawiony)
390
  na dole ekranu.
391 392 393 394

>> Przesuń kursor do litery o w słowie ,,kursor'' w drugim zdaniu.

>> Naciśnij C-w. Ta komenda wytnie cały fragment zaczynający się od O,
395
  a kończący tuż przed o.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
396 397

Gdy usuwasz więcej niż jeden znak naraz, Emacs zachowuje usunięty
398 399 400 401 402 403 404 405 406
tekst po to, by mógł go z powrotem gdzieś wstawić. Wstawianie
usuniętego tekstu nazywa się ,,wklejaniem''. Usunięty tekst
możesz wkleić zarówno w to samo miejsce, z którego został usunięty,
bądź też w inne miejsca. Ten sam tekst możesz wkleić wielokrotnie,
w celu uzyskania wielu kopii. Poleceniem wklejenia tekstu jest C-y.

Zauważ różnicę między ,,wycinaniem'' i ,,usuwaniem'', polegającą na tym,
że rzeczy wycięte można na nowo wklejać, usuniętych natomiast wklejać nie
można. Na ogół polecenia Emacsa, które kasują dużo tekstu, zachowują go,
407 408
podczas gdy polecenia, które po prostu kasują jeden znak albo puste
linie lub odstępy, skasowanego tekstu nie zachowują.
409 410

>> Przesuń kursor na początek linii, która nie jest pusta. Naciśnij
411
  C-k, by wyciąć tekst z tej linii.
412 413

>> Naciśnij C-k jeszcze raz. Zauważ, że wycina to znak nowej linii,
414
  który znajduje się za ta linią.
415 416 417 418 419 420 421

Zwróć uwagę, że pojedyncze C-k wycina zawartość linii, a powtórne C-k
wycina samą linię, tak że pozostałe linie przesuwają się do góry. C-k
traktuje argument liczbowy w sposób specjalny: wycina ono tyle linii,
ile wynosi wartość argumentu, ORAZ ich zawartość. To nie jest jedynie
powtórzenie kilka razy C-k. C-u 2 C-k wycina dwie linie wraz z ich
znakami nowej linii; dwukrotne naciśniecie C-k nie zrobiłoby tego.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
422 423 424 425

By odzyskać ostatnio wycięty tekst i wstawić go w miejsce kursora,
naciśnij C-y.

426
>> Twoja kolej. Naciśnij C-y, by z powrotem wstawić tekst.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
427

428 429
Zwróć uwagę, że jeśli naciśniesz C-k kilka razy z rzędu, to cały wycięty
tekst zostanie zachowywany w jednym kawałku, tak że pojedyncze C-y wklei
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
430 431 432 433
wszystkie linie.

>> Naciśnij C-k kilka razy.

434
A by odzyskać ten wycięty tekst...
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
435

436
>> ...naciśnij C-y. Przesuń potem kursor o kilka linii w dół i
437
  naciśnij C-y jeszcze raz. Widzisz, że wstawia to ten sam tekst.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
438

439 440 441 442 443 444 445 446
Co zrobić, jeśli chcesz wstawić tekst, który wcześniej wyciąłeś,
a potem wycinasz coś innego? C-y wstawia tekst ostatnio wycięty.
Poprzedni fragment nie jest jednak stracony. Możesz do niego wrócić,
używając polecenia M-y. Naciskając C-y, wstawiasz tekst ostatnio
wycięty, a naciskając M-y, zastępujesz ten tekst wyciętym uprzednio.
Dalsze naciskanie M-y przywołuje coraz wcześniejsze fragmenty tekstu.
Gdy dojdziesz do tekstu, którego szukałeś, po prostu kontynuuj edycję
tekstu, pozostawiając wklejony tekst tam, gdzie się znajduje.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
447

448 449
Naciskając M-y wystarczająco wiele razy, dojdziesz do punktu,
z którego wystartowałeś (czyli tekstu wyciętego ostatnio).
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
450

451
>> Wytnij jakąś linię, zmień pozycję kursora i wytnij inną. Naciśnij
452 453 454 455 456 457
  potem C-y, by wstawić drugą z wyciętych linii. Potem naciśnij M-y
  i linia ta zostanie zastąpiona przez tą pierwszą. Naciśnij M-y
  jeszcze kilka razy, by zobaczyć, co się dzieje. Powtarzaj to aż
  do ponownego pojawienia się drugiej z linii. Możesz też wypróbować,
  co się stanie, gdy polecenie M-y poprzedzisz argumentem dodatnim
  albo ujemnym.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
458 459 460 461 462 463


* COFNIJ
--------

Jeśli wprowadzisz zmiany do tekstu, a potem dojdziesz do wniosku, że
464
to była pomyłka, to możesz cofnąć zmiany, wydając polecenie ,,cofnij''
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
465 466 467
(ang. undo), C-x u.

C-x u cofa zmiany wprowadzone przez jedno polecenie; jeśli powtórzysz
468
C-x u kilka razy z rzędu, to każde powtórzenie cofa kolejne polecenie.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
469

470 471 472 473 474 475
Od tej reguły są dwa wyjątki: polecenia, które nie zmieniają tekstu nie
liczą się jako polecenia, które można wycofać (dotyczy to zarówno
przesunięć kursora, jak i przewijania tekstu), oraz znaki wstawiane do
tekstu (np. litery) łączone są w grupy do 20. (Redukuje to liczbę
naciśnięć C-x u, które musiałbyś wykonać, by wycofać się z niechcianych
zmian.)
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
476

477
>> Wytnij tę linię za pomocą C-k, a potem naciśnij C-x u; linia
478
  powinna się pojawić ponownie.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
479 480

C-_ jest innym sposobem wywołania polecenia "cofnij"; działa to
481 482 483 484 485
dokładnie tak samo jak C-x u, jest jednak łatwiejsze do naciśnięcia
kilka razy z rzędu. Wadą kombinacji C-_ jest to, że nie jest oczywiste
w jaki sposób ją uzyskać na niektórych klawiaturach. To właśnie dlatego
dostępna jest też kombinacja C-x u. Na niektórych terminalach możesz
nacisnąć C-_ poprzez przytrzymanie Ctrl i naciśnięcie /.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
486 487 488 489 490 491 492 493

Argument liczbowy podany przed C-_ lub C-x u określa liczbę powtórzeń
tego polecenia.


* PLIKI
-------

494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
Aby edytowany przez Ciebie tekst został na trwałe zachowany, musisz
umieścić go w pliku. Jeśli tego nie zrobisz, to tekst zniknie, gdy
zamknięty zostanie Emacs, za pomocą którego go edytowałeś. Aby zachować
tekst w pliku, najpierw musisz ten plik ,,znaleźć'', i to zanim
zaczniesz wprowadzać tekst. Czynność znajdowania pliku (ang. "file
finding") bywa też nazywana ,,odwiedzaniem pliku'' (ang. "file
visiting").

Odwiedzanie pliku w Emacsie powoduje wyświetlenie jego zawartości.
Bardzo często jest to początek edycji pliku. Jednakże zmiany, które
wprowadzasz do pliku, nie są w nim utrwalone, zanim go nie ,,zachowasz''
(ang. save). Ma to zapobiec pozostawieniu w systemie pliku, który został
zmieniony tylko w połowie, a tego chcesz uniknąć. Gdy zachowujesz
zmieniony plik, Emacs zostawia oryginał (pod inna nazwą) na wypadek,
gdybyś doszedł do wniosku, że wprowadzone zmiany były błędne.

Jeśli popatrzysz na dół ekranu, to zauważysz linię, która zaczyna się
i kończy myślnikami, a zawiera tekst ,,TUTORIAL''. W tej
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
512
części ekranu zawsze możesz znaleźć nazwę pliku, który właśnie
513
odwiedzasz. W tej chwili odwiedzasz plik o nazwie TUTORIAL, który
514
jest Twoją własną kopią samouczka Emacsa. Obojętnie, który plik
515
odwiedzisz, właśnie w tym miejscu pojawi się jego nazwa.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
516

517 518 519
Polecenia służące do odwiedzania i zachowywania plików różnią się
od innych poleceń, które już poznałeś, tym, że składają się z dwóch
znaków. Obydwa zaczynają się od znaku Control-x. Jest mnóstwo
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
520
poleceń, które zaczynają się od tego właśnie znaku; wiele z nich
521 522
dotyczy plików, buforów oraz rzeczy z nimi związanych. Polecenia
te mają długość dwóch, trzech lub czterech znaków.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
523

524 525 526 527
Kolejną nowością odnośnie polecenia odwiedzania pliku jest to, że
musisz mu podać nazwę pliku, który chcesz znaleźć. Mówimy o tym, że
polecenie ,,czyta argument z terminala'' (w tym wypadku argument jest
nazwą pliku). Po wpisaniu polecenia
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
528

529
	C-x C-f znajdź plik (ang. find a file)
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
530

531 532 533 534
Emacs poprosi Cię o wpisanie nazwy pliku. Pojawia się ona w dolnej linii
ekranu. Gdy ta linia jest używana do wprowadzania tego typu danych,
nazywa się ją ,,minibuforem'' (ang. "minibuffer"). Do edycji nazwy pliku
w minibuforze możesz używać zwykłych poleceń Emacsa.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
535 536

Wprowadzanie nazwy pliku (lub jakichkolwiek innych danych w
537
minibuforze) można anulować klawiszem C-g.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
538

539
>> Naciśnij C-x C-f, po czym naciśnij C-g. Na skutek tego zniknie
540 541
  minibufor oraz przerwane zostanie wykonanie polecenia C-x C-f, które
  tego minibufora używało. W rezultacie nie odwiedzisz żadnego pliku.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
542

543
Gdy skończysz wpisywać nazwę pliku, naciśnij <Return>. Wówczas
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
544
polecenie C-x C-f zabierze się do roboty i znajdzie plik, który
545 546
wybrałeś. Z chwilą zakończenia wykonywania polecenia C-x C-f
zniknie też minibufor.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
547

548 549 550
Zawartość znalezionego pliku po chwili pojawia się na ekranie
i możesz ją edytować. Gdy chcesz zachować zmiany, by je utrwalić,
wydaj polecenie
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
551

552
	C-x C-s zachowaj plik (ang. save).
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
553

554 555 556 557
Kopiuje to tekst z Emacsa do pliku. Za pierwszym razem, gdy to
robisz, Emacs zmienia nazwę oryginalnego pliku, dodając na
końcu jego nazwy znak ~. W ten sposób powstaje zapasowa kopia
oryginalnego pliku.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
558

559 560 561
Gdy zachowywanie pliku się kończy, Emacs wypisuje jego nazwę u dołu
ekranu. Pliki powinieneś zachowywać stosunkowo często, aby nie stracić
za dużo w wypadku załamania systemu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
562

563 564
>> Naciśnij C-x C-s, by zachować dla siebie kopię samouczka. Emacs
  powinien wypisać "Wrote ...TUTORIAL" na dole ekranu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
565

566 567 568 569 570 571 572 573
Odwiedzić w celu edycji lub odczytu możesz plik istniejący już w
systemie. Możesz też odwiedzić plik, którego jeszcze nie ma w systemie i
właśnie w taki sposób tworzy się w Emacsie nowe pliki. Gdy poleceniem
C-x C-f odwiedzisz plik o nazwie nieistniejącej w systemie, wówczas
Emacs wyświetli puste miejsce, do którego będziesz mógł zacząć wpisywać
tekst. Gdy zażądasz zachowania wpisanego tekstu, Emacs utworzy w
systemie plik z tym tekstem. Od tego momentu możesz uważać, że edytujesz
plik już istniejący.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
574 575 576 577 578


* BUFORY
--------

579 580 581 582
Jeśli za pomocą C-x C-f odwiedzisz inny plik, to plik odwiedzony
poprzednio pozostanie w Emacsie. Możesz się na niego przełączyć,
odwiedzając go jeszcze raz za pomocą C-x C-f. W ten sposób możesz
mieć w Emacsie odwiedzonych jednocześnie wiele plików.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
583 584

>> Utwórz plik o nazwie "foo" za pomocą C-x C-f foo <Return>.
585 586
  Wpisz w niego jakiś tekst i zachowaj "foo" za pomocą C-x C-s.
  W końcu napisz C-x C-f TUTORIAL <Return>, by wrócić do samouczka.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
587

588 589 590
Emacs przechowuje tekst każdego pliku w obiekcie, zwanym ,,buforem''.
Odwiedzenie pliku powoduje utworzenie nowego bufora wewnątrz Emacsa. By
zobaczyć listę buforów, które istnieją w Twoim Emacsie, naciśnij
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
591

592
	C-x C-b lista buforów (ang. list buffers).
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
593 594 595

>> Naciśnij C-x C-b.

596
Zwróć uwagę, że każdy bufor ma własną nazwę, może też mieć skojarzoną z
597
nim nazwę pliku, który odwiedza. KAŻDY tekst, który oglądasz w Emacsie,
598
jest zawsze częścią jednego z buforów.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
599 600 601

>> Naciśnij C-x 1 by pozbyć się listy buforów.

602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629
Jeśli masz kilka buforów to tylko jeden z nich jest aktualny, ten
który właśnie edytujesz. Jeśli chcesz edytować inny bufer musisz się
do niego "przełączyć" (ang. switch). Jeśli chcesz przełączyć się do
bufora, który odwiedza jakiś plik, możesz to zrobić poprzez ponowne
odwiedzenie pliku za pomocą C-x C-f. Ale istnieje także łatwiejszy
sposób: użyj C-x b. Używając tej komendy musisz podać nazwę bufora, do
którego zamierzasz się przełączyć.

>> Naciśnij C-x b foo <Return> by wrócić do bufora "foo", który
  przechowuje tekst pliku "foo". Następnie naciśnij C-x b TUTORIAL
  <Return> by wrócić do samouczka.

Zwykle nazwa bufora odpowiada nazwie pliku (bez ścieżki), choć czasami
zdarza się inaczej. Lista buforów, którą tworzysz za pomocą C-x C-b
pokazuje nazwy wszystkich buforów.

KAŻDY tekst, który pojawia się w oknie Emacsa jest częścią jakiegoś
bufora. Niektóre bufory nie odpowiadają żadnemu odwiedzanemu
plikowi. Na przykład bufor "*Buffer List*" nie odwiedza żadnego pliku;
zawiera on listę buforów, utworzoną w reakcji na naciśnięcie przez
Ciebie C-x C-b. Bufor "*Messages*" także nie odwiedza żadnego pliku;
zawiera komunikaty, które pojawiały się podczas Twojej sesji z
Emacsem.

>> Naciśnij C-x b *Messages* <Return> by obejrzeć bufor zawierający
  komunikaty. Następnie naciśnij C-x b TUTORIAL <Return> by wrócić do
  samouczka.

630 631 632 633 634 635 636 637 638
Jeśli zmieniasz tekst w jakimś pliku, a potem odwiedzisz inny plik, to
zawartość tego pierwszego NIE jest automatycznie zachowywana. Zmiany,
które wprowadziłeś, pozostają w Emacsie, w buforze tegoż pliku.
Tworzenie czy edytowanie innego bufora nie ma żadnego wpływu na
pozostałe. Jest to bardzo przydatne, ale też oznacza, że potrzebny jest
Ci wygodny sposób zachowywania zawartości buforów. Niewygodne na
przykład byłoby, aby zawsze w celu zachowania bufora trzeba było do
niego przechodzić za pomocą C-x C-f i dopiero potem wywoływać C-x C-s.
Dlatego istnieje polecenie:
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
639

640
	C-x s Zachowaj bufory (ang. save some buffers)
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
641

642 643 644
W reakcji na polecenie C-x s Emacs dla każdego z buforów, w którym
występują nie zachowane do tej pory zmiany, zadaje pytanie, czy go
w tej chwili zachować.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
645 646

>> Wstaw jakąś linię tekstu, a potem naciśnij C-x s.
647 648
  Powinieneś zostać zapytany o to, czy chcesz zachować bufor
  TUTORIAL. Odpowiedz na to pytanie twierdząco, naciskając y.
649 650 651


* ROZSZERZANIE ZESTAWU POLECEŃ
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
652 653
------------------------------

654 655 656 657
Poleceń Emacsa jest znacznie, znacznie więcej, niż można by skojarzyć
z klawiszami klawiatury, uwzględniając nawet kombinacje z META lub Ctrl.
Emacs radzi sobie z tym problemem, udostępniając polecenia X (ang.
eXtend). Istnieją dwa rodzaje tych poleceń:
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
658

659 660 661
	C-x Rozszerzenie o znak. Następuje po nim jeden znak.
	M-x Rozszerzenie o nazwane polecenie. Następuje po nim
	  pełna, niekiedy długa nazwa polecenia.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
662

663 664 665 666 667 668 669
Polecenia te są użyteczne, ale używa się ich nie tak często, jak tych,
których już się nauczyłeś. Miałeś już okazję poznać dwa z nich: C-x C-f,
służące do odwiedzania plików, oraz C-x C-s do ich zachowywania. Innym
przykładem może być polecenie C-x C-c, które kończy sesję Emacsa. (Nie
martw się, że w ten sposób stracisz zmiany, które wprowadziłeś do
tekstów; przed zamknięciem sesji Emacs proponuje Ci zachowania
każdego ze zmodyfikowanych plików.)
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
670

671 672
C-z jest poleceniem, które wychodzi z Emacsa *na chwilę*, tak byś mógł
wrócić do niej wrócić po jakimś czasie.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
673 674

W systemach, w których jest to możliwe, C-z zawiesza proces Emacsa;
675
powoduje to powrót do powłoki (ang. shell), ale nie niszczy Emacsa.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
676 677 678
W najpopularniejszych powłokach możesz wrócić do Emacsa za pomocą
polecenia `fg' lub `%emacs'.

679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696
W systemach, w których nie ma zawieszania procesów, C-z tworzy proces
podpowłoki (ang. "subshell"), który działa pod Emacsem i daje Ci szansę
uruchamiania innych programów oraz powrotu do Emacsa po ich skończeniu; w
systemach tych C-z w istocie nie powoduje wyjścia z Emacsa i wówczas
normalnym poleceniem powrotu do Emacsa jest wyjście z podpowłoki za
pomocą polecenia "exit".

Polecenia C-x C-c powinieneś używać, gdy masz zamiar się wylogować.
Zalecane jest także wychodzenie z Emacsa wystartowanego na przykład przez
programy obsługujące pocztę elektroniczną lub innego rodzaju narzędzia,
ponieważ mogą one nie wiedzieć, jak sobie poradzić z zawieszeniem
Emacsa. Jednakże w zwykłych okolicznościach, jeśli nie musisz
wylogowywać się z systemu, korzystniej jest zawiesić Emacsa za pomocą
C-z, niż z niego wyjść.

Istnieje wiele poleceń zaczynających się od C-x. Oto lista tych,
których już się nauczyłeś:

697 698 699 700 701
	C-x C-f odwiedź plik
	C-x C-s zachowaj plik
	C-x C-b wyświetl listę buforów
	C-x C-c wyjdź z Emacsa
	C-x u cofnij
702 703 704 705 706 707 708 709 710

Poleceń podawanych za pomocą nazwy używa się jeszcze rzadziej lub używa
się tylko w niektórych trybach. Przykładem może być polecenie
replace-string, które zastępuje jeden łańcuch innym w całym tekście. Gdy
naciskasz M-x, Emacs czeka na dalszy ciąg polecenia, wyświetlając na
dole ekranu (w minibuforze) napis "M-x". Powinieneś tam wpisać nazwę
polecenia, w tym wypadku replace-string. Wystarczy przy tym, że napisz
jedynie repl s<Tab>; Emacs dokończy nazwę automatycznie. Wprowadzanie
nazwy zakończ naciśnięciem klawisza <Return>.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
711 712

Polecenie replace-string wymaga dwóch argumentów: łańcucha, który ma
713 714 715
zostać zastąpiony, i łańcucha, który ma zostać wstawiony w miejsce tegoż.
Wpisywanie każdego z tych łańcuchów trzeba zakończyć przyciśnięciem
klawisza <Return>.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
716 717

>> Przesuń kursor do czystej linii, dwie linie poniżej tej.
718
  Naciśnij M-x repl s<Return>zmieni<Return>zmodyfikuje<Return>.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
719

720 721 722
  Zwróć uwagę, jak ta linia się zmieniła: zastąpiłeś słowem
  ,,zmodyfikuje'' każde wystąpienie słowa z-m-i-e-n-i poniżej początkowej
  pozycji kursora.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
723 724 725 726 727


* AUTOMATYCZNE ZACHOWYWANIE
---------------------------

728 729 730 731 732 733 734 735
Jeśli zmian wprowadzonych do pliku nie zachowasz, to możesz je stracić w
wypadku, gdy Twój komputer przestanie działać. By Cię przed tym
uchronić, Emacs okresowo zachowuje wprowadzone zmiany w specjalnym
pliku, który ma znak # na początku i na końcu swojej nazwy. Przyjmijmy
na przykład, że Twój plik nazywa się "hello.c". Odpowiadający mu plik
zachowywany automatycznie będzie nosił nazwę "#hello.c#". Gdy
zachowasz plik w zwykły sposób, Emacs skasuje plik
zachowany automatycznie.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
736 737

Jeśli Twój komputer przestanie działać, możesz odzyskać Twoje dane z
738 739 740 741
pliku automatycznie zachowanego przez zwykłe odwiedzenie tego pliku,
który edytowałeś (a nie pliku automatycznie zachowanego!) i napisanie
M-x recover file<Return>. Gdy Emacs zapyta o potwierdzenie, to
dane zachowane automatycznie odzyskasz, jeśli odpowiesz yes<Return>.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
742 743 744 745 746


* OBSZAR ECHA
-------------

747
Jeśli polecenia dla Emacsa wpisujesz dostatecznie wolno, będą one
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
748
pokazywane w specjalnym obszarze na dole ekranu, zwanym obszarem echa
749
(ang. echo area). Obszar echa zawiera ostatnią dolną linię ekranu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
750 751 752 753 754 755


* LINIA STANU
-------------

Linia, która znajduje się bezpośrednio nad obszarem echa, zwana jest
756
linią trybu (ang. modeline). Pokazuje ona tekst podobny do
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
757 758
następującego:

759
--:** TUTORIAL (Fundamental)--L670--58%----------------
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
760 761

Linia ta podaje użyteczne informacje o stanie Emacsa i tekstu, który
762
edytujesz.
763 764

Wiesz już, jakie jest znaczenie nazwy: oznacza ona plik,
765
który odwiedziłeś. --NN%-- informuje o bieżącej pozycji wewnątrz
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
766
tekstu; oznacza to, że NN procent tekstu znajduje się ponad górnym
767 768 769 770 771
brzegiem ekranu. Jeśli początek pliku znajduje się na początku
ekranu, to zamiast liczby --00%-- zobaczysz w tym miejscu --Top--.
Podobnie dla końca tekstu pojawi się tam napis --Bot-- (ang. bottom).
Jeśli wyświetlasz tekst na tyle krótki, że mieści się w
całości na ekranie, to linia trybu będzie zawierała napis --All--.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
772

773 774 775 776 777 778 779
Litera L, po której występują cyfry, także opisuje Twoją bieżącą
pozycję: cyfry oznaczają numer linii, na której obecnie ustawiony jest
kursor.

Gwiazdki blisko początku linii trybu oznaczają, że wprowadziłeś do
tekstu jakieś zmiany. Tuż po odwiedzeniu, a także po zachowaniu pliku
nie będzie w tym miejscu gwiazdek, lecz myślniki.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
780 781

Wewnątrz nawiasów znajdziesz informacje na temat trybu edycji, w
782 783 784 785 786 787 788 789 790
którym właśnie jest Emacs. Domyślnym trybem edycji nazywa się
podstawowym (ang. fundamental); jest to tryb używanym właśnie w
tej chwili. Jest to przykład ,,trybu głównego'' (ang. major mode).

Emacs może działać w wielu trybach głównych. Zostały one zaprojektowane,
aby ułatwić edycję napisów w rozmaitych językach programowania, takich
jak tryb Lisp czy C, oraz rodzajach tekstów, jak tryb tekstowy. W danej
chwili może być aktywny tylko jeden główny tryb pracy i to jego nazwa
jest wyświetlana w linii trybu w miejscu, w którym teraz jest
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
791 792 793
"Fundamental".

Każdy z głównych trybów edycyjnych może zmienić zachowanie niektórych
794 795 796 797 798 799 800
poleceń. Na przykład w Emacsie istnieją polecenia służące do tworzenia
komentarzy w programach. Skoro każdy język programowania sam określa,
jak powinien wyglądać komentarz, to każdy z głównych trybów edycyjnych
musi wstawiać komentarze w odpowiedni sposób. Trybowi edycyjnemu
odpowiada nazwa polecenia, które możesz wykonać, by przełączyć się w ten
tryb lub go wyłączyć. Przykładem może być M-x fundamental-mode, które
jest poleceniem przełączającym tryb podstawowy.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
801 802

Jeśli zamierzasz edytować tekst w języku angielskim, taki jak na
803
przykład oryginalna wersja tego samouczka, to prawdopodobnie
804
powinieneś użyć trybu tekstowego (ang. text mode).
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
805 806 807

>> Napisz M-x text-mode<Return>.

808 809 810
Nie musisz się martwić, bo żadne z poleceń, które do tej pory poznałeś,
nie zmienia Emacsa w poważny sposób. Możesz jednak zauważyć, że teraz
M-f i M-b traktują apostrofy jako części słów. Poprzednio, w trybie
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
811 812 813
podstawowym, polecenia te traktowały apostrofy jako separatory słów.

Główne tryby edycji wprowadzają zwykle subtelne zmiany, takie jak
814 815
opisana powyżej; większość poleceń nadal robi ,,to samo'', chociaż
być może w troszeczkę inny sposób.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
816 817 818 819

By zobaczyć dokumentację na temat bieżącego głównego trybu edycji,
naciśnij C-h m.

820
>> Naciśnij C-u C-v raz lub więcej razy, tak by ta linia znalazła się
821
  blisko góry ekranu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
822

823
>> Naciśnij C-h m, by odczytać dokumentację na temat tego, czym tryb
824
  tekstowy różni się od trybu podstawowego.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
825

826
>> Naciśnij q, by usunąć dokumentację trybu z ekranu.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
827

828 829 830 831 832 833 834
Główne tryby edycji nazywają się właśnie ,,głównymi'', gdyż występują
także ,,podrzędne'' tryby edycji (ang. minor modes). Podrzędne tryby
edycji nie są alternatywą dla trybów głównych, lecz jedynie ich
niewielką modyfikacją. Każdy podrzędny tryb edycji można włączyć lub
wyłączyć niezależnie od pozostałych trybów podrzędnych, a także
niezależnie od trybu głównego. Możesz wiec używać jednego,
kombinacji dowolnych, albo nie używać żadnego trybu podrzędnego.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
835

836 837 838 839 840
Jednym z podrzędnych trybów edycji, który jest bardzo użyteczny,
szczególnie do edycji tekstu angielskiego lub polskiego, jest tryb
automatycznego wypełniania (ang. auto fill mode). Jeśli jest on
włączony, to Emacs łamie linie pomiędzy słowami automatycznie, gdy
podczas wstawiania tekstu linia robi się za szeroka.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
841

842 843 844 845
Tryb automatycznego wstawiania włącza się na przykład poleceniem M-x
auto-fill-mode<Return>. Powtórzenie tego polecenie powoduje wyłączenie
trybu, ponowne powtórzenie --- jego włączenie, i tak dalej. Mówimy, że
polecenie ,,przełącza tryb''.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
846

847
>> Napisz M-x auto-fill-mode<Return>. Wstaw potem wiele napisów
848 849 850
  ,,asdf '' tak długo, aż zobaczysz, że linia podzieli na dwie.
  Między literami musisz wstawiać spacje, ponieważ tryb
  automatycznego wypełniania łamie linie tylko tam, gdzie są spacje.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
851

852 853
Margines jest zazwyczaj ustawiony na 70 znaków, ale możesz to zmienić
poleceniem C-x f. Powinieneś poleceniu podać argument liczbowy
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
854 855 856
mówiący, w której kolumnie ma zostać ustawiony margines.

>> Wywołaj C-x f z argumentem równym 20. (C-u 2 0 C-x f).
857 858 859
  Napisz potem jakiś tekst i zauważ, że Emacs wypełnia linie do
  długości co najwyżej 20 znaków. Ustaw margines z powrotem na
  70 znaków, wywołując jeszcze raz C-x f z odpowiednim argumentem.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
860

861 862 863 864
Jeśli zmieniasz tekst wewnątrz akapitu, to tryb automatycznego
wypełniania sam z siebie nie wyrówna marginesu. Możesz go wyrównać
samodzielnie, wydając polecenie M-q (Meta-q) (kursor powinien się
wówczas znajdować wewnątrz akapitu).
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
865 866 867 868 869 870 871 872

>> Przesuń kursor do poprzedniego akapitu i naciśnij M-q.


* SZUKANIE
----------

Emacs potrafi szukać łańcuchów (zwartych ciągów znaków lub słów)
873 874 875
zarówno wstecz jak i do przodu. Szukanie łańcucha jest poleceniem,
które przesuwa kursor --- do następnego miejsca, w którym dany
łańcuch występuje.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
876

877 878 879 880
Polecenie Emacsa "search" różni się od podobnych poleceń w innych
edytorach tym, że jest przyrostowe. Znaczy to, że szukanie odbywa
się w trakcie, gdy wpisujesz kolejne znaki łańcucha, który ma zostać
znaleziony.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
881

882 883
Poleceniami rozpoczynającymi szukanie są: C-s dla szukania w przód
oraz C-r dla szukania wstecz. POCZEKAJ PROSZĘ! Nie próbuj ich w tej
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
884 885
chwili.

886 887 888 889 890 891
Gdy naciśniesz C-s, zauważysz, że w obszarze echa pojawi się
tekst "I-search". Jest to informacja, że Emacs znajduje się w trybie
"incremental search" i czeka, byś napisał tekst, który ma znaleźć.
Naciśnięcie <Return> kończy proces szukania.

>> Rozpocznij teraz szukanie, naciskając C-s. POWOLI, litera po
892 893 894 895 896 897 898
  literze, napisz słowo kursor, zatrzymując się po każdym znaku
  i obserwując, gdzie zatrzymuje się kursor. Gdy naciśniesz drugie
  r, będzie można powiedzieć, że szukałeś słowa kursor
  jednokrotnie. Naciśnij jeszcze raz C-s, by znaleźć następne
  wystąpienie słowa kursor. Naciśnij teraz cztery razy <Delback>
  i zobacz, co się dzieje z kursorem. Naciśnij <Return>, by skończyć
  szukanie.
899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914

Widziałeś, co się działo? Podczas szukania przyrostowego Emacs próbuje
przejść do miejsca wystąpienia łańcucha, który wpisałeś do tej pory,
i podświetla go dla Twojej wygody. By znaleźć następne wystąpienie
słowa kursor, po prostu jeszcze raz naciśnij C-s. Jeśli takiego
wystąpienia nie ma, to Emacs zapiszczy i napisze, że szukanie
,,skończyło się porażką''.

Kombinacja C-g przerywa proces szukania, podobnie jak to czyni
z innymi poleceniami.

UWAGA: W niektórych systemach naciśniecie C-s zamraża ekran i w
rezultacie Emacs nie może pokazywać tekstu. Oznacza to, że składowa
systemu operacyjnego, zwana kontrolą przepływu (ang. "flow control"),
przechwyciła znak C-s i nie pozwoliła mu dotrzeć do Emacsa. By odzyskać
kontrolę nad ekranem, naciśnij C-q. Dodatkowej pomocy poszukaj w
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
915 916 917
rozdziale "Spontaneous Entry to Incremental Search" w podręczniku
Emacsa.

918
Jeśli podczas szukania przyrostowego naciśniesz <Delback>, to zauważysz,
919 920 921 922
że w minibuforze znika ostatni znak wpisanego przez ciebie łańcucha, a
kursor wraca do poprzedniego miejsca. Przypuśćmy na przykład, że
nacisnąłeś k i znalazłeś pierwsze wystąpienie tej litery. Jeśli teraz
naciśniesz u, to kursor przesunie się tuż za najbliższe litery
923
ku. Naciśnij teraz <Delback>. Spowoduje to skasowanie z wyszukiwanego
924
łańcucha litery u, a kursor wróci do pierwszego wystąpienia litery k.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
925

926 927 928 929
Jeśli podczas szukania naciśniesz jakiś klawisz w kombinacji z META lub
Ctrl (z nielicznymi wyjątkami --- znakami, które mają specjalne
znaczenie podczas szukania, takimi jak C-s i C-r), to szukanie zostanie
przerwane.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
930

931 932 933 934
C-s rozpoczyna proces szukania do przodu, czyli ZA bieżącą pozycją
kursora. Jeśli chcesz szukać czegoś położonego w tekście wcześniej,
to naciśnij C-r. Wszystko, co powiedzieliśmy o poleceniu C-s, stosuje
się też do C-r, oczywiście w odniesieniu do szukania wstecz.
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
935 936 937 938 939


* WIELE OKIEN
-------------

940
Jedną z użytecznych cech Emacsa jest możliwość wyświetlania więcej niż
Dave Love's avatar
#  
Dave Love committed
941 942 943