• Stefan Monnier's avatar
  * calendar/calendar.el (calendar-cursor-to-date): Add argument `event'. · 10979c74
  Stefan Monnier authored
  (calendar-set-mark):
  * calendar/diary-lib.el (diary-insert-entry):
  * calendar/solar.el (calendar-sunrise-sunset): Use it.
  * calendar/cal-menu.el (calendar-mouse-sunrise/sunset)
  (calendar-mouse-insert-diary-entry, calendar-mouse-set-mark): Delete.
  (cal-menu-context-mouse-menu): Use calendar-set-mark, diary-insert-entry,
  and calendar-sunrise-sunset instead, to get proper key-shortcuts.
  10979c74
diary-lib.el 107 KB