• Paul Eggert's avatar
  Respect text-quoting-style in calc · 1a38259b
  Paul Eggert authored
  In calc, tespect text-quoting-style preference in diagnostic
  formats and fix a few similar problems in docstrings.
  * lisp/calc/calc-aent.el (math-read-factor):
  * lisp/calc/calc-embed.el (calc-do-embedded):
  * lisp/calc/calc-ext.el (calc-user-function-list)
  * lisp/calc/calc-graph.el (calc-graph-show-dumb):
  * lisp/calc/calc-help.el (calc-describe-key)
  (calc-describe-thing):
  * lisp/calc/calc-lang.el (calc-c-language)
  (math-parse-fortran-vector-end, math-parse-tex-sum)
  (math-parse-eqn-matrix, math-parse-eqn-prime)
  (calc-yacas-language, calc-maxima-language, calc-giac-language)
  (math-read-big-rec, math-read-big-balance):
  * lisp/calc/calc-mode.el (calc-auto-why, calc-save-modes)
  (calc-auto-recompute):
  * lisp/calc/calc-prog.el (calc-user-define-invocation)
  (math-do-arg-check):
  * lisp/calc/calc-store.el (calc-edit-variable):
  * lisp/calc/calc-units.el (math-build-units-table-buffer):
  * lisp/calc/calc-vec.el (math-read-brackets):
  * lisp/calc/calc-yank.el (calc-edit-mode):
  * lisp/calc/calc.el (calc, calc-do, calc-user-invocation):
  Use curved quotes in diagnostic format strings.
  * lisp/calc/calc-help.el (calc-describe-thing):
  Format docstrings with substitute-command-keys.
  * lisp/calc/calc-help.el (calc-j-prefix-help):
  * lisp/calc/calc-misc.el (calc-help):
  * lisp/calc/calc-ext.el (calc-shift-Z-prefix-help):
  Escape a docstring "`".
  1a38259b
calc-units.el 76.2 KB