• Juanma Barranquero's avatar
  lisp/net/*.el, lisp/progmodes/*.el: Fix docstring typos. · 7644aa97
  Juanma Barranquero authored
  * net/socks.el (socks, socks-override-functions)
  (socks-find-services-entry): FT
  * progmodes/hideif.el (hif-set-var, hif-nexttoken, hif-comma)
  (hif-find-ifdef-block):
  * progmodes/modula2.el (m2-indent): Fix docstring typos.
  
  * net/tls.el (tls-program): Reflow docstring.
  
  * progmodes/opascal.el (opascal-compound-block-indent)
  (opascal-case-label-indent): Fix docstring typos.
  (opascal-mode): Fix typos; let defined-derived-mode document mode hook.
  
  * progmodes/pascal.el (pascal-mode-abbrev-table)
  (pascal-imenu-generic-expression, pascal-auto-endcomments)
  (pascal-mark-defun, pascal-comment-area, pascal-indent-level)
  (pascal-outline-mode): Fix docstring typos.
  (pascal-mode): Let define-derived-mode document mode hook.
  (pascal-uncomment-area): Reflow.
  (pascal-exclude-str-start, pascal-exclude-str-end): Add docstring.
  7644aa97
modula2.el 21.5 KB