• Lars Ingebrigtsen's avatar
  Doc fix · 7b858857
  Lars Ingebrigtsen authored
  * src/keymap.c (Fdefine_prefix_command): Clarify doc string
  slightly (bug#18092).
  
  (cherry picked from commit 6b769c81)
  7b858857
keymap.c 110 KB