• Daiki Ueno's avatar
    Remove pinentry.el · 8a73b700
    Daiki Ueno authored
    * lisp/epg.el (epg--start): Remove the use of pinentry.el.
    * lisp/net/pinentry.el: Remove (bug#27445).
    8a73b700
epg.el 79.5 KB