• Dan Nicolaescu's avatar
  * eshell/esh-util.el (eshell-under-xemacs-p): Remove. · a3269bc4
  Dan Nicolaescu authored
  * eshell/esh-mode.el (eshell-mode-syntax-table)
  (command-running-p):
  * eshell/esh-ext.el (eshell-external-command):
  * eshell/esh-cmd.el (require):
  * eshell/em-unix.el (eshell-plain-locate-behavior):
  * eshell/em-cmpl.el (eshell-cmpl-initialize): Replace
  eshell-under-xemacs-p with (featurep 'xemacs).
  * eshell/esh-mode.el (characterp,char-int): Remove unused
  conditional defaliases.
  
  * pcomplete.el (pcomplete-event-matches-key-specifier-p): Rename
  from event-matches-key-specifier-p, define unconditionally.
  (event-basic-type): Remove unused defalias.
  (pcomplete-show-completions):
  Use pcomplete-event-matches-key-specifier-p.
  
  * mh-e.el (mh-xemacs-flag): Remove.
  (mh-min-colors-defined-flag):
  * mh-xface.el (mh-show-xface-function):
  * mh-utils.el (mh-colors-available-p):
  * mh-show.el (mh-show-mode):
  * mh-gnus.el (mh-gnus-local-map-property):
  * mh-folder.el (mh-folder-mode-map)
  (mh-remove-xemacs-horizontal-scrollbar, mh-folder-mode):
  * mh-comp.el (mh-insert-x-mailer): Replace uses of mh-xemacs-flag
  with (featurep 'xemacs).
  a3269bc4
ChangeLog 119 KB