• Stefan Monnier's avatar
  More CL cleanups and reduction of use of cl.el. · a464a6c7
  Stefan Monnier authored
  * woman.el, winner.el, vc/vc-rcs.el, vc/vc-hooks.el, vc/vc-hg.el:
  * vc/vc-git.el, vc/vc-dir.el, vc/vc-bzr.el, vc/vc-annotate.el:
  * textmodes/tex-mode.el, textmodes/sgml-mode.el, tar-mode.el:
  * strokes.el, ses.el, server.el, progmodes/js.el, progmodes/gdb-mi.el:
  * progmodes/flymake.el, progmodes/ebrowse.el, progmodes/compile.el:
  * play/tetris.el, play/snake.el, play/pong.el, play/landmark.el:
  * play/hanoi.el, play/decipher.el, play/5x5.el, nxml/nxml-mode.el:
  * net/secrets.el, net/quickurl.el, midnight.el, mail/footnote.el:
  * image-dired.el, ibuffer.el, ibuf-macs.el, ibuf-ext.el, hexl.el:
  * eshell/eshell.el, eshell/esh-io.el, eshell/esh-ext.el:
  * eshell/esh-cmd.el, eshell/em-ls.el, eshell/em-hist.el:
  * eshell/em-cmpl.el, eshell/em-banner.el:
  * url/url.el, url/url-queue.el, url/url-parse.el, url/url-http.el:
  * url/url-future.el, url/url-dav.el, url/url-cookie.el:
  * calendar/parse-time.el, test/eshell.el: Use cl-lib.
  * wid-browse.el, wdired.el, vc/vc.el, vc/vc-mtn.el, vc/vc-cvs.el:
  * vc/vc-arch.el, tree-widget.el, textmodes/texinfo.el:
  * textmodes/refill.el, textmodes/css-mode.el, term/tvi970.el:
  * term/ns-win.el, term.el, shell.el, ps-samp.el:
  * progmodes/perl-mode.el, progmodes/pascal.el, progmodes/gud.el:
  * progmodes/glasses.el, progmodes/etags.el, progmodes/cwarn.el:
  * play/gamegrid.el, play/bubbles.el, novice.el, notifications.el:
  * net/zeroconf.el, net/xesam.el, net/snmp-mode.el, net/mairix.el:
  * net/ldap.el, net/eudc.el, net/browse-url.el, man.el:
  * mail/mailheader.el, mail/feedmail.el:
  * url/url-util.el, url/url-privacy.el, url/url-nfs.el, url/url-misc.el:
  * url/url-methods.el, url/url-gw.el, url/url-file.el, url/url-expand.el:
  Dont use CL.
  * ibuf-ext.el (ibuffer-mark-old-buffers): Use float-time.
  * eshell/esh-opt.el (eshell-eval-using-options): Quote code with
  `lambda' rather than with `quote'.
  (eshell-do-opt): Adjust accordingly.
  (eshell-process-option): Simplify.
  * eshell/esh-var.el:
  * eshell/em-script.el: Require `esh-opt' for eshell-eval-using-options.
  * emacs-pcase.el (pcase--dontcare-upats, pcase--let*)
  (pcase--expand, pcase--u1): Rename pcase's internal `dontcare' pattern
  to `pcase--dontcare'.
  * emacs-cl.el (labels): Mark obsolete.
  (cl--letf, letf): Move to cl-lib.
  (cl--letf*, letf*): Remove.
  * emacs-cl-lib.el (cl-nth-value): Use defalias.
  * emacs-cl-macs.el (cl-dolist, cl-dotimes): Add indent rule.
  (cl-progv): Rewrite.
  (cl--letf, cl-letf): Move from cl.el.
  (cl-letf*): New macro.
  * emacs-cl-extra.el (cl--progv-before, cl--progv-after): Remove.
  a464a6c7
vc-annotate.el 29 KB