• Glenn Morris's avatar
  Make eshell-for obsolete (replaced by dolist) · a9eeff78
  Glenn Morris authored
  * eshell/esh-util.el (eshell-for): Make it obsolete.
  * eshell/em-alias.el (eshell/alias, eshell-alias-completions):
  * eshell/em-dirs.el (eshell-save-some-last-dir):
  * eshell/em-hist.el (eshell-save-some-history, eshell-hist-parse-modifier):
  * eshell/em-ls.el (eshell-ls-dir, eshell-ls-files, eshell-ls-entries):
  * eshell/em-unix.el (eshell/cat, eshell/du, eshell/su):
  * eshell/esh-cmd.el (eshell-invoke-directly, eshell-do-eval, eshell/which):
  * eshell/esh-ext.el (eshell-find-interpreter):
  * eshell/esh-mode.el (eshell-mode):
  * eshell/esh-module.el (eshell-unload-extension-modules):
  * eshell/esh-proc.el (eshell-process-interact):
  * eshell/esh-test.el (eshell-test):
  * eshell/esh-util.el (eshell-flatten-list, eshell-winnow-list):
  * eshell/esh-var.el (eshell/env, eshell-environment-variables)
  (eshell-variables-list):
  * eshell/eshell.el (eshell-unload-all-modules):
  Replace eshell-for with dolist.
  a9eeff78
ChangeLog 841 KB