• Juanma Barranquero's avatar
  Fix typos in docstrings. · c8de140b
  Juanma Barranquero authored
  * image-dired.el (image-dired-display-thumbs): Fix typo in docstring.
   (image-dired-read-comment): Doc fix.
  
  * json.el (json-object-type, json-array-type, json-key-type, json-false)
   (json-null, json-read-number):
  * minibuffer.el (completion-in-region-functions):
  * calendar/cal-tex.el (cal-tex-daily-end, cal-tex-number-weeks)
   (cal-tex-cursor-week):
  * emacs-lisp/trace.el (trace-function):
  * eshell/em-basic.el (eshell/printnl):
  * eshell/em-dirs.el (eshell-last-dir-ring, eshell-parse-drive-letter)
   (eshell-read-last-dir-ring, eshell-write-last-dir-ring):
  * obsolete/levents.el (allocate-event, event-key, event-object)
   (event-point, event-process, event-timestamp, event-to-character)
   (event-window, event-x, event-x-pixel, event-y, event-y-pixel):
  * textmodes/reftex-vars.el (reftex-index-macros-builtin)
   (reftex-section-levels, reftex-auto-recenter-toc, reftex-toc-mode-hook)
   (reftex-cite-punctuation, reftex-search-unrecursed-path-first)
   (reftex-highlight-selection): Fix typos in docstrings.
  c8de140b
ChangeLog 417 KB