• Chong Yidong's avatar
  Set revert-buffer-function in Package Menu. · e687c2cd
  Chong Yidong authored
  * emacs-lisp/package.el (package-menu-mode-map): Change
  package-menu-revert bindings to revert-buffer.
  (package-menu-mode): Set revert-buffer-function.
  (package-menu-revert): Doc fix.
  e687c2cd
package.el 60.4 KB