• Glenn Morris's avatar
  (top-level): Don't require cl at run-time. · ec179403
  Glenn Morris authored
  (nnir-run-waissearch, nnir-run-swish-e, nnir-run-hyrex):
  Replace cl-function substitute with gnus-replace-in-string.
  (nnir-run-waissearch, nnir-run-swish++, nnir-run-swish-e)
  (nnir-run-hyrex, nnir-run-namazu): Replace cl-function sort* with sort.
  (nnir-run-find-grep): Replace cl-functions find-if and subseq with
  simplified expansions.
  ec179403
nnir.el 61.8 KB