Commit 13544774 authored by Eli Zaretskii's avatar Eli Zaretskii
Browse files

Update per the English version.

parent 06d7c76c
2001-08-23 Eli Zaretskii <eliz@is.elta.co.il>
* TUTORIAL.pl: Updated in accordance with the English version.
From Beat,Bj(B Wierzcho,B3(Bowsk,B1(B <beataw@orient.uw.edu.pl> and
Janusz S. Bien <jsbien@mail.uw.edu.pl>
2001-08-14 Eli Zaretskii <eliz@is.elta.co.il> 2001-08-14 Eli Zaretskii <eliz@is.elta.co.il>
* MACHINES: Modify the entry for HITACHI SR2001/SR2201 series, as * MACHINES: Modify the entry for HITACHI SR2001/SR2201 series, as
......
Copyright (c) 1985 Free Software Foundation, Inc. -*-text-*- Copyright (c) 1985, 2001 Free Software Foundation, Inc.
Szczegóły na końcu pliku. Czytasz właśnie krótki podręcznik Emacsa. Szczegóły na końcu pliku. Czytasz właśnie krótki podręcznik Emacsa.
Polecenia Emacsa ogólnie wymagają wciśnięcia klawisza CONTROL (czasami Polecenia Emacsa ogólnie wymagają wciśnięcia klawisza CONTROL (czasami
...@@ -1097,6 +1097,11 @@ ...@@ -1097,6 +1097,11 @@
informacje, jaką Emacs ma na temat funkcji, która implementuje informacje, jaką Emacs ma na temat funkcji, która implementuje
polecenie C-p. polecenie C-p.
Podobnie komenda C-h v pokazuje na ekranie dokumentację zmiennych, których
wartosci mozesz zmienić, aby dostosować Emacsa do swoich
preferencji. Wpisz nazwę zmiennej, gdy Emacs o nią poprosi.
C-h a Apropos. Wpisz słowo kluczowe, a Emacs wypisze listę C-h a Apropos. Wpisz słowo kluczowe, a Emacs wypisze listę
wszystkich poleceń, których nazwa zawiera to słowo. wszystkich poleceń, których nazwa zawiera to słowo.
Polecenia te mogą zostać wywołane za pomocą Meta-x. Polecenia te mogą zostać wywołane za pomocą Meta-x.
...@@ -1108,6 +1113,20 @@ ...@@ -1108,6 +1113,20 @@
Zauważysz tam także polecenia takie, jak C-x C-f oraz C-x C-w, Zauważysz tam także polecenia takie, jak C-x C-f oraz C-x C-w,
umieszczone obok nazw poleceń "find-file" i "write-file". umieszczone obok nazw poleceń "find-file" i "write-file".
>> Napisz C-M-v, aby przewinąć okno pomocy. Zrób to kilka razy.
>> Napisz C-x 1, aby usunąć okno pomocy.
C-h i Czytanie elektronicznych podręczników (w formacie Info). To
polecenie przełączy cię do specjalnego bufora o nazwie
*info*, gdzie bedziesz mógł przeczytać podręczniki
dotyczące pakietów zainstalowanych w twoim
systemie. Napisz m emacs <Return>, aby zapoznać się z
podręcznikiem Emacsa. Jeżeli nigdy wczesniej nie używałes
Info, napisz ? a Emacs przedstawi ci możliwości
tego trybu. Po tym, jak zapoznasz się z tym krótkim
podręcznikiem w dalszej pracy podstawową dokumentację
stanowić będzie właśnie Emacs Info.
PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE
------------ ------------
...@@ -1137,10 +1156,14 @@ ...@@ -1137,10 +1156,14 @@
Pomoc w tym zakresie mozesz znalezc pod adresem: Pomoc w tym zakresie mozesz znalezc pod adresem:
<URL:http://www.agh.edu.pl/ogonki> <URL:http://www.agh.edu.pl/ogonki>
Tłumaczenie to zostało uaktualnione dla wersji GNU Emacs 21
przez Beatę Wierzchołowską <beataw@orient.uw.edu.pl> z pomocą
Janusza S. Bienia <jsbien@mail.uw.edu.pl>
Ta wersja podręcznika, podobnie jak GNU Emacs, jest zastrzeżona, a Ta wersja podręcznika, podobnie jak GNU Emacs, jest zastrzeżona, a
pozwolenie na kopiowanie udzielone jest pod następującymi warunkami: pozwolenie na kopiowanie udzielone jest pod następującymi warunkami:
Copyright (c) 1985, 1994 Free Software Foundation Copyright (c) 1985, 1994, 2001 Free Software Foundation
Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim
copies of this document as received, in any medium, provided that copies of this document as received, in any medium, provided that
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment