Commit 2008fcce authored by Dave Love's avatar Dave Love
Browse files

Changes from trunk.

parent 13bf42a2
......@@ -91,7 +91,7 @@ KOREAN= ${srcdir}/quail/hangul.elc \
THAI=${srcdir}/quail/thai.elc
VIETNAMESE=${srcdir}/quail/viqr.elc
VIETNAMESE=${srcdir}/quail/viqr.elc ${srcdir}/quail/vntelex.elc
LAO=${srcdir}/quail/lao.elc ${srcdir}/quail/lrt.elc
......
......@@ -87,7 +87,7 @@ KOREAN= $(srcdir)/quail/hangul.elc \
THAI=$(srcdir)/quail/thai.elc
VIETNAMESE=$(srcdir)/quail/viqr.elc
VIETNAMESE=$(srcdir)/quail/viqr.elc $(srcdir)/quail/vntelex.elc
LAO=$(srcdir)/quail/lao.elc $(srcdir)/quail/lrt.elc
......
......@@ -24,6 +24,9 @@
;;; Commentary:
;; This file defines korean-hanja keyboards:
;; - hanja input method with hangul keyboard type 2
;;; Code:
(require 'quail)
......@@ -348,7 +351,6 @@
("wka" "$(CmTmUmVmWmXmY(B")
("wkq" "$(CmZ(B")
("wkd" "$(Cm[m\m]m^m_m`mambmcmdmemfmgmhmimjmkmlmmmnmompmqmrmsmtmumvmwmxmymzm{m|m}m~n!(B")
("Od" "$(Cn3n4n5n6(B")
("wo" "$(Cn"n#n$n%n&n'n(n)n*n+n,n-n.n/n0n1n2(B")
("wod" "$(Cn3n4n5n6(B")
("wj" "$(Cn7n8n9n:n;n<n=n>n?n@nAnBnCnDnEnFnGnHnInJnKnLnMnNnOnPnQnR(B")
......
......@@ -24,14 +24,17 @@
;;; Commentary:
;; This file defines korean-hanja3 keyboards:
;; - hanja input method with hangul keyboard type 3
;;; Code:
(require 'quail)
(quail-define-package
(quail-define-package
"korean-hanja3" "Korean" "$(CyS(B3" t
"3$(C9z=D(BKSC$(CySm.(B: $(Cz1SWGO4B(B $(CySm.@G(B $(Cj$@;(B $(CGQ1[(B3$(C9zcR@87N(B $(C{<usGO?)(B $(C`TwI(B"
nil nil nil nil nil nil t)
nil nil nil nil nil nil t)
(quail-define-rules
("kf" "$(CJ!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=(B")
......@@ -57,6 +60,12 @@
("kez" "$(CLBLCLDLELFLG(B")
("kea" "$(CLHLILJLKLLLMLNLOLPLQLRLSLTLULVLWLXLYLZL[L\L]L^L_L`LaLbLcLdLeLfLgLhLiLjLkLlLmLnLoLpLqLrLsLt(B")
("k7" "$(CLuLvLwLxLyLzL{L|L}L~M!M"M#M$M%M&M'M(M)M*M+M,M-M.(B")
("kv" "$(CM/M0M1M2M3M4M5M6M7M8M9M:M;M<M=M>M?M@MAMBMCMDMEMFMGMHMIMJMKMLMMMNMOMPMQMRMSMTMU(B")
("kvx" "$(CMVMWMXMYMZM[M\(B")
("kvs" "$(CM]M^M_M`MaMbMcMdMeMf(B")
("kvw" "$(CMgMhMi(B")
("kva" "$(CMjMkMlMmMnMoMpMqMrMsMtMuMvMwMxMy(B")
("kv!" "$(CMz(B")
("k/" "$(CM/M0M1M2M3M4M5M6M7M8M9M:M;M<M=M>M?M@MAMBMCMDMEMFMGMHMIMJMKMLMMMNMOMPMQMRMSMTMU(B")
("k/x" "$(CMVMWMXMYMZM[M\(B")
("k/s" "$(CM]M^M_M`MaMbMcMdMeMf(B")
......@@ -72,6 +81,11 @@
("k/d" "$(CNRNSNTNUNVNWNXNYNZ(B")
("k/da" "$(CN[N\N]N^(B")
("k4" "$(CN_N`NaNbNcNdNeNfNgNhNiNjNkNlNmNnNoNpNqNrNsNtNuNvNw(B")
("kb" "$(CNxNyNzN{N|N}N~O!O"O#O$O%O&O'O(O)O*O+O,O-O.O/O0O1O2O3O4O5O6O7O8O9O:O;O<O=O>O?O@OAOBOCODOEOFOGOHOIOJOKOLOMONOO(B")
("kbx" "$(COPOQOROSOTOU(B")
("kbs" "$(COVOWOXOYOZO[(B")
("kbw" "$(CO\O]O^O_(B")
("kba" "$(CO`OaObOcOdOe(B")
("k9" "$(CNxNyNzN{N|N}N~O!O"O#O$O%O&O'O(O)O*O+O,O-O.O/O0O1O2O3O4O5O6O7O8O9O:O;O<O=O>O?O@OAOBOCODOEOFOGOHOIOJOKOLOMONOO(B")
("k9x" "$(COPOQOROSOTOU(B")
("k9s" "$(COVOWOXOYOZO[(B")
......@@ -108,12 +122,19 @@
("hes" "$(CR4R5R6(B")
("hez" "$(CR7R8R9R:(B")
("hea" "$(CR;R<(B")
("hv" "$(CR=R>R?R@RARBRCRDRERFRGRHRIRJRKRLRMRN(B")
("hvx" "$(CRORPRQRRRSRT(B")
("hvs" "$(CRU(B")
("hva" "$(CRVRWRXRYRZR[R\(B")
("h/" "$(CR=R>R?R@RARBRCRDRERFRGRHRIRJRKRLRMRN(B")
("h/x" "$(CRORPRQRRRSRT(B")
("h/s" "$(CRU(B")
("h/a" "$(CRVRWRXRYRZR[R\(B")
("h/d" "$(CR]R^R_R`RaRb(B")
("h4" "$(CRc(B")
("hb" "$(CRdReRfRgRhRiRjRk(B")
("hbs" "$(CRl(B")
("hbw" "$(CRm(B")
("h9" "$(CRdReRfRgRhRiRjRk(B")
("h9s" "$(CRl(B")
("h9w" "$(CRm(B")
......@@ -132,11 +153,18 @@
("ur" "$(CS[S\S]S^S_S`SaSbScSdSeSfSgShSiSj(B")
("urx" "$(CSk(B")
("utx" "$(CSlSm(B")
("uv" "$(CSnSoSpSqSrSsStSuSvSwSxSySzS{S|S}S~T!T"T#T$T%T&T'T(T)T*T+T,T-T.T/T0T1T2T3T4T5T6T7(B")
("uvx" "$(CT8T9T:T;T<T=T>T?T@TA(B")
("uvs" "$(CTBTCTDTETFTGTHTITJTK(B")
("uvw" "$(CTLTM(B")
("uva" "$(CTNTOTPTQTRTSTTTUTVTWTXTYTZT[T\T]T^(B")
("u/" "$(CSnSoSpSqSrSsStSuSvSwSxSySzS{S|S}S~T!T"T#T$T%T&T'T(T)T*T+T,T-T.T/T0T1T2T3T4T5T6T7(B")
("u/x" "$(CT8T9T:T;T<T=T>T?T@TA(B")
("u/s" "$(CTBTCTDTETFTGTHTITJTK(B")
("u/w" "$(CTLTM(B")
("u/a" "$(CTNTOTPTQTRTSTTTUTVTWTXTYTZT[T\T]T^(B")
("ub" "$(CT_T`TaTbTcTdTeTfTgThTi(B")
("ubs" "$(CTjTkTlTmTnTo(B")
("u9" "$(CT_T`TaTbTcTdTeTfTgThTi(B")
("u9s" "$(CTjTkTlTmTnTo(B")
("ugx" "$(CTp(B")
......@@ -160,6 +188,10 @@
("ye3" "$(CV4(B")
("yea" "$(CV5V6V7V8V9V:V;V<V=V>V?V@VAVBVCVDVEVF(B")
("y7" "$(CVGVHVIVJVK(B")
("yv" "$(CVLVMVNVOVPVQVRVSVTVUVVVWVXVYVZV[V\V](B")
("yvx" "$(CV^V_V`VaVbVcVd(B")
("yvs" "$(CVe(B")
("yva" "$(CVfVgVhViVjVkVl(B")
("y/" "$(CVLVMVNVOVPVQVRVSVTVUVVVWVXVYVZV[V\V](B")
("y/x" "$(CV^V_V`VaVbVcVd(B")
("y/s" "$(CVe(B")
......@@ -167,6 +199,7 @@
("y/d" "$(CVmVnVoVpVqVrVsVt(B")
("y4" "$(CVuVvVwVxVyVzV{V|V}V~W!W"(B")
("y4a" "$(CW#(B")
("yb" "$(CW$W%W&W'W(W)W*W+W,W-W.W/W0(B")
("y9" "$(CW$W%W&W'W(W)W*W+W,W-W.W/W0(B")
("y5" "$(CW1W2W3W4W5W6W7W8W9W:W;W<W=W>(B")
("y5x" "$(CW?W@WA(B")
......@@ -193,11 +226,19 @@
("iew" "$(CX~Y!(B")
("iea" "$(CY"Y#Y$Y%Y&Y'Y(Y)Y*Y+Y,Y-Y.Y/Y0(B")
("i7" "$(CY1(B")
("iv" "$(CY2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y:Y;Y<Y=Y>Y?Y@YAYBYCYDYEYFYGYHYI(B")
("ivx" "$(CYJYKYLYMYNYOYP(B")
("ivw" "$(CYQYR(B")
("iva" "$(CYSYTYU(B")
("i/" "$(CY2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y:Y;Y<Y=Y>Y?Y@YAYBYCYDYEYFYGYHYI(B")
("i/x" "$(CYJYKYLYMYNYOYP(B")
("i/w" "$(CYQYR(B")
("i/a" "$(CYSYTYU(B")
("i4" "$(CYVYWYXYYYZY[Y\Y]Y^Y_Y`Ya(B")
("ib" "$(CYbYcYdYeYfYgYhYiYjYkYlYmYnYoYpYqYrYsYtYuYvYw(B")
("ibx" "$(CYxYy(B")
("ibs" "$(CYzY{Y|Y}Y~Z!Z"Z#Z$Z%Z&Z'(B")
("ibw" "$(CZ(Z)Z*(B")
("i9" "$(CYbYcYdYeYfYgYhYiYjYkYlYmYnYoYpYqYrYsYtYuYvYw(B")
("i9x" "$(CYxYy(B")
("i9s" "$(CYzY{Y|Y}Y~Z!Z"Z#Z$Z%Z&Z'(B")
......@@ -219,11 +260,21 @@
(";es" "$(C\%\&\'\(\)\*\+(B")
(";ew" "$(C\,\-\.\/(B")
(";ea" "$(C\0\1\2\3\4\5\6\7\8\9\:\;\<\=\>\?\@(B")
(";v" "$(C\A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K\L\M\N\O\P(B")
(";vx" "$(C\Q\R\S\T\U\V\W\X\Y\Z\[\\\]\^\_\`\a(B")
(";vs" "$(C\b(B")
(";vw" "$(C\c(B")
(";va" "$(C\d\e\f\g\h\i\j\k\l\m\n\o\p\q\r\s(B")
(";/" "$(C\A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K\L\M\N\O\P(B")
(";/x" "$(C\Q\R\S\T\U\V\W\X\Y\Z\[\\\]\^\_\`\a(B")
(";/s" "$(C\b(B")
(";/w" "$(C\c(B")
(";/a" "$(C\d\e\f\g\h\i\j\k\l\m\n\o\p\q\r\s(B")
(";b" "$(C\t\u\v\w\x\y\z\{\|\}\~]!]"]#]$]%]&]'](])]*]+],]-].]/]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9]:];]<]=]>]?]@(B")
(";bx" "$(C]A(B")
(";bs" "$(C]B]C]D]E]F]G]H]I]J]K]L]M]N]O]P]Q]R]S]T(B")
(";bw" "$(C]U]V]W]X]Y(B")
(";ba" "$(C]Z][]\]]]^]_(B")
(";9" "$(C\t\u\v\w\x\y\z\{\|\}\~]!]"]#]$]%]&]'](])]*]+],]-].]/]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9]:];]<]=]>]?]@(B")
(";9x" "$(C]A(B")
(";9s" "$(C]B]C]D]E]F]G]H]I]J]K]L]M]N]O]P]Q]R]S]T(B")
......@@ -250,6 +301,11 @@
("nt3" "$(C`n`o`p`q(B")
("nta" "$(C`r`s`t`u`v`w`x`y`z`{`|`}`~a!a"a#a$a%(B")
("nc" "$(Ca&a'a(a)a*a+a,a-a.(B")
("nv" "$(Ca/a0a1a2a3a4a5a6a7a8a9a:a;a<a=a>a?a@aAaBaCaDaEaFaGaHaIaJaKaLaMaNaOaPaQaRaS(B")
("nvx" "$(CaTaUaVaWaXaYaZa[a\(B")
("nvs" "$(Ca]a^a_a`aaab(B")
("nvw" "$(Cac(B")
("nva" "$(Cadaeafagahaiajak(B")
("n/" "$(Ca/a0a1a2a3a4a5a6a7a8a9a:a;a<a=a>a?a@aAaBaCaDaEaFaGaHaIaJaKaLaMaNaOaPaQaRaS(B")
("n/x" "$(CaTaUaVaWaXaYaZa[a\(B")
("n/s" "$(Ca]a^a_a`aaab(B")
......@@ -257,6 +313,11 @@
("n/a" "$(Cadaeafagahaiajak(B")
("n/r" "$(Calamanaoap(B")
("n/d" "$(Caqar(B")
("nb" "$(Casatauavawaxayaza{a|a}a~b!b"b#b$b%b&b'b(b)b*b+b,b-b.b/b0b1b2b3b4b5b6b7b8b9b:b;b<b=b>b?b@bAbBbCbDbEbFbGbHbIbJbKbLbMbNbObPbQ(B")
("nbx" "$(CbRbSbTbUbVbWbXbYbZb[b\b](B")
("nbs" "$(Cb^b_b`babbbcbdbebfbgbhbibjbkblbmbnbobpbqbrbsbtbubvbwbx(B")
("nbw" "$(Cbybzb{b|(B")
("nba" "$(Cb}b~c!(B")
("n9" "$(Casatauavawaxayaza{a|a}a~b!b"b#b$b%b&b'b(b)b*b+b,b-b.b/b0b1b2b3b4b5b6b7b8b9b:b;b<b=b>b?b@bAbBbCbDbEbFbGbHbIbJbKbLbMbNbObPbQ(B")
("n9x" "$(CbRbSbTbUbVbWbXbYbZb[b\b](B")
("n9s" "$(Cb^b_b`babbbcbdbebfbgbhbibjbkblbmbnbobpbqbrbsbtbubvbwbx(B")
......@@ -301,6 +362,11 @@
("je3" "$(Cg%g&g'g((B")
("jea" "$(Cg)g*g+g,g-g.g/g0g1g2g3g4g5g6g7g8g9g:g;g<g=g>g?g@gAgBgCgDgEgFgGgHgIgJgKgLgMgNgOgP(B")
("j7" "$(CgQgRgSgTgUgVgWgXgYgZg[g\g]g^g_g`gagbgcgdgegfgggh(B")
("jv" "$(Cgigjgkglgmgngogpgqgrgsgtgugvgwgxgygzg{g|g}g~h!h"h#h$h%h&h'h((B")
("jvx" "$(Ch)h*h+h,h-(B")
("jvs" "$(Ch.h/h0h1h2h3(B")
("jvw" "$(Ch4(B")
("jva" "$(Ch5h6h7h8h9h:h;h<h=(B")
("j/" "$(Cgigjgkglgmgngogpgqgrgsgtgugvgwgxgygzg{g|g}g~h!h"h#h$h%h&h'h((B")
("j/x" "$(Ch)h*h+h,h-(B")
("j/s" "$(Ch.h/h0h1h2h3(B")
......@@ -315,6 +381,11 @@
("j4" "$(Chghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~i!i"i#i$i%i&i'i(i)i*i+i,i-i.(B")
("j4x" "$(Ci/i0i1i2i3i4(B")
("j4a" "$(Ci5i6i7i8i9i:i;i<i=i>i?i@iAiBiCiDiEiFiGiHiIiJiKiL(B")
("jb" "$(CiMiNiOiPiQiRiSiTiUiViWiXiYiZi[i\i]i^i_i`iaibicidieifigihiiijikil(B")
("jbx" "$(Ciminioipiqirisitiu(B")
("jbs" "$(Civiwixiyizi{i|i}i~j!j"j#j$(B")
("jbw" "$(Cj%j&j'(B")
("jba" "$(Cj(j)(B")
("j9" "$(CiMiNiOiPiQiRiSiTiUiViWiXiYiZi[i\i]i^i_i`iaibicidieifigihiiijikil(B")
("j9x" "$(Ciminioipiqirisitiu(B")
("j9s" "$(Civiwixiyizi{i|i}i~j!j"j#j$(B")
......@@ -347,8 +418,8 @@
("lfz" "$(CmTmUmVmWmXmY(B")
("lf3" "$(CmZ(B")
("lfa" "$(Cm[m\m]m^m_m`mambmcmdmemfmgmhmimjmkmlmmmnmompmqmrmsmtmumvmwmxmymzm{m|m}m~n!(B")
("" "$(Cn3n4n5n6(B")
("lr" "$(Cn"n#n$n%n&n'n(n)n*n+n,n-n.n/n0n1n2(B")
("lra" "$(Cn3n4n5n6(B")
("lt" "$(Cn7n8n9n:n;n<n=n>n?n@nAnBnCnDnEnFnGnHnInJnKnLnMnNnOnPnQnR(B")
("ltx" "$(CnSnTnUnVnWnXnYnZn[n\n]n^n_n`nanbncndnenfngnhninjnk(B")
("lts" "$(Cnlnmnnnonpnqnrnsntnunvnwnxnynzn{n|n}n~o!o"o#o$o%o&o'o(o)o*o+o,o-o.o/o0o1o2o3o4o5o6(B")
......@@ -357,6 +428,11 @@
("lt3" "$(CoHoIoJ(B")
("lta" "$(CoKoLoMoNoOoPoQoRoSoToUoVoWoXoYoZo[o\o]o^o_o`oaobocodoeofogohoiojokolomonooopoqorosotouovowoxoyozo{o|o}o~p!p"p#(B")
("lc" "$(Cp$p%p&p'p(p)p*p+p,p-p.p/p0p1p2p3p4p5p6p7p8p9p:(B")
("lv" "$(Cp;p<p=p>p?p@pApBpCpDpEpFpGpHpIpJpKpLpMpNpOpPpQpRpSpTpUpVpWpXpYpZp[p\p]p^p_p`papbpcpdpepfpgph(B")
("lvx" "$(Cpipjpkpl(B")
("lvs" "$(Cpmpn(B")
("lvw" "$(Cpopppq(B")
("lva" "$(Cprpsptpupvpwpxpypzp{p|p}p~q!q"q#q$(B")
("l/" "$(Cp;p<p=p>p?p@pApBpCpDpEpFpGpHpIpJpKpLpMpNpOpPpQpRpSpTpUpVpWpXpYpZp[p\p]p^p_p`papbpcpdpepfpgph(B")
("l/x" "$(Cpipjpkpl(B")
("l/s" "$(Cpmpn(B")
......@@ -364,6 +440,11 @@
("l/a" "$(Cprpsptpupvpwpxpypzp{p|p}p~q!q"q#q$(B")
("l/f" "$(Cq%q&q'q(q)(B")
("l/d" "$(Cq*(B")
("lb" "$(Cq+q,q-q.q/q0q1q2q3q4q5q6q7q8q9q:q;q<q=q>q?q@qAqBqCqDqEqFqGqHqIqJqKqLqMqNqOqPqQqR(B")
("lbx" "$(CqSqT(B")
("lbs" "$(CqUqVqWqXqYqZq[q\q]q^q_q`qaqbqcqdqeqfqg(B")
("lbw" "$(Cqh(B")
("lba" "$(Cqiqjqkql(B")
("l9" "$(Cq+q,q-q.q/q0q1q2q3q4q5q6q7q8q9q:q;q<q=q>q?q@qAqBqCqDqEqFqGqHqIqJqKqLqMqNqOqPqQqR(B")
("l9x" "$(CqSqT(B")
("l9s" "$(CqUqVqWqXqYqZq[q\q]q^q_q`qaqbqcqdqeqfqg(B")
......@@ -396,12 +477,21 @@
("ot3" "$(Ct\t]t^t_t`tatbtctdte(B")
("ota" "$(Ctftgthtitjtktltm(B")
("oc" "$(Ctntotptqtrtstttutvtw(B")
("ov" "$(Ctxtytzt{t|t}t~u!u"u#u$u%u&u'u(u)u*u+u,u-u.u/u0u1u2u3u4(B")
("ovx" "$(Cu5u6u7u8u9u:(B")
("ovs" "$(Cu;u<u=u>(B")
("ova" "$(Cu?u@uAuBuCuDuEuFuGuH(B")
("o/" "$(Ctxtytzt{t|t}t~u!u"u#u$u%u&u'u(u)u*u+u,u-u.u/u0u1u2u3u4(B")
("o/x" "$(Cu5u6u7u8u9u:(B")
("o/s" "$(Cu;u<u=u>(B")
("o/a" "$(Cu?u@uAuBuCuDuEuFuGuH(B")
("o/fw" "$(CuI(B")
("o/d" "$(CuJuKuL(B")
("ob" "$(CuMuNuOuPuQuRuSuTuUuVuWuXuYuZu[u\u]u^u_u`uaubuc(B")
("obx" "$(Cudueufuguhuiujukulumunuo(B")
("obs" "$(Cupuqur(B")
("obw" "$(Cusutuu(B")
("oba" "$(Cuvuwuxuyuzu{(B")
("o9" "$(CuMuNuOuPuQuRuSuTuUuVuWuXuYuZu[u\u]u^u_u`uaubuc(B")
("o9x" "$(Cudueufuguhuiujukulumunuo(B")
("o9s" "$(Cupuqur(B")
......@@ -430,9 +520,12 @@
("'rx" "$(CwHwIwJ(B")
("'ra" "$(CwK(B")
("'t" "$(CwL(B")
("'v" "$(CwMwNwOwP(B")
("'va" "$(CwQwRwSwTwUwVwW(B")
("'/" "$(CwMwNwOwP(B")
("'/a" "$(CwQwRwSwTwUwVwW(B")
("'/d" "$(CwXwYwZw[w\w](B")
("'b" "$(Cw^w_w`wawbwc(B")
("'9" "$(Cw^w_w`wawbwc(B")
("'gx" "$(Cwdwe(B")
("'gz" "$(Cwf(B")
......@@ -446,9 +539,13 @@
("pez" "$(Cx?(B")
("pea" "$(Cx@xAxBxCxD(B")
("p7" "$(CxExFxGxHxIxJxKxLxMxN(B")
("pv" "$(CxOxPxQxRxSxTxUxVxWxXxYxZx[x\x]x^x_x`xaxbxcxdxexfxgxhxixj(B")
("pvx" "$(Cxkxlxmxnxoxp(B")
("p/" "$(CxOxPxQxRxSxTxUxVxWxXxYxZx[x\x]x^x_x`xaxbxcxdxexfxgxhxixj(B")
("p/x" "$(Cxkxlxmxnxoxp(B")
("p4" "$(Cxqxrxsxtxuxvxwxxxyxzx{x|x}x~(B")
("pbz" "$(Cy!y"(B")
("pba" "$(Cy#y$y%y&y'(B")
("p9z" "$(Cy!y"(B")
("p9a" "$(Cy#y$y%y&y'(B")
("pd" "$(Cy(y)y*y+y,y-y.(B")
......@@ -476,6 +573,11 @@
("me3" "$(Czozpzqzrzsztzuzvzwzxzyzz(B")
("mea" "$(Cz{z|z}z~{!{"{#{${%{&{'{({){*{+{,{-{.{/{0(B")
("m7" "$(C{1{2{3{4{5{6{7{8{9(B")
("mv" "$(C{:{;{<{={>{?{@{A{B{C{D{E{F{G{H{I{J{K{L{M{N{O{P{Q{R{S{T{U{V{W{X{Y{Z{[{\{]{^{_{`{a{b(B")
("mvx" "$(C{c{d{e(B")
("mvs" "$(C{f{g{h{i{j{k(B")
("mvw" "$(C{l{m{n(B")
("mva" "$(C{o{p{q{r{s{t{u{v{w{x(B")
("m/" "$(C{:{;{<{={>{?{@{A{B{C{D{E{F{G{H{I{J{K{L{M{N{O{P{Q{R{S{T{U{V{W{X{Y{Z{[{\{]{^{_{`{a{b(B")
("m/x" "$(C{c{d{e(B")
("m/s" "$(C{f{g{h{i{j{k(B")
......@@ -490,6 +592,9 @@
("m/dx" "$(C|q|r(B")
("m/da" "$(C|s|t|u(B")
("m4" "$(C|v|w|x|y|z|{|||}|~}!}"}#}$(B")
("mb" "$(C}%}&}'}(})}*}+},}-}.}/}0}1(B")
("mbs" "$(C}2}3}4}5}6}7}8}9}:};(B")
("mba" "$(C}<(B")
("m9" "$(C}%}&}'}(})}*}+},}-}.}/}0}1(B")
("m9s" "$(C}2}3}4}5}6}7}8}9}:};(B")
("m9a" "$(C}<(B")
......
;;; vntelex.el --- Quail package for Vietnamese by Telex method
;; Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation.
;; Author: Werner Lemberg <wl@gnu.org>
;; Keywords: multilingual, input method, Vietnamese
;; This file is part of GNU Emacs.
;; GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.
;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.
;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.
;;; Commentary:
;; based on the files VietnameseTelex.kmap (written by Nguyen Thanh
;; Bien <biennt@linuxvn.com>) and VNtelex.kmap (written by Nguyen Dai
;; Quy <DaiQuy.Nguyen@ulg.ac.be>) from the yudit 2.4 package
;;; Code:
(require 'quail)
(quail-define-package
"vietnamese-telex" ; NAME
"Vietnamese" ; LANGUAGE
"VT" ; TITLE
t ; GUIDANCE
"Vietnamese telex input method
Vowels with circumflex:
aa -> ,1b(B, EE -> ,2j(B, etc.
Other diacritics:
effect postfix examples
------------------------------
breve w aw -> ,1e(B
horn w ow -> ,1=(B
acute s as -> ,1a(B
grave f af -> ,1`(B
hook above r ar -> ,1d(B
tilde x ax -> ,1c(B
dot below j aj -> ,1U(B
d bar dd -> ,1p(B
Combinations:
AWF -> ,2"(B, owx -> ,1^(B, etc.
Alternatives:
EE = Ee -> ,2j(B, AWF = Awf -> ,2"(B, etc.
Doubling the postfix (but not in combinations) separates the letter
and postfix: Eee -> Ee, ajj -> aj, etc.
" ; DOCSTRING
nil ; TRANSLATION-KEYS
t ; FORGET-LAST-SELECTION
nil ; DETERMINISTIC
nil ; KBD-TRANSLATE
nil ; SHOW-LAYOUT
nil ; CREATE-DECODE-MAP
nil ; MAXIMUM-SHORTEST
nil ; OVERLAY-PLIST
nil ; UPDATE-TRANSLATION-FUNCTION
nil ; CONVERSION-KEYS
t) ; SIMPLE
(quail-define-rules
("af" ?,1`(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
("AF" ?,2`(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
("Af" ?,2`(B)
("as" ?,1a(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
("AS" ?,2a(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
("As" ?,2a(B)
("aa" ?,1b(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
("AA" ?,2b(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
("Aa" ?,2b(B)
("ax" ?,1c(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
("AX" ?,2c(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
("Ax" ?,2c(B)
("ef" ?,1h(B) ; LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
("EF" ?,2h(B) ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
("Ef" ?,2h(B)
("es" ?,1i(B) ; LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
("ES" ?,2i(B) ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
("Es" ?,2i(B)
("ee" ?,1j(B) ; LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
("EE" ?,2j(B) ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
("Ee" ?,2j(B)
("if" ?,1l(B) ; LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
("IF" ?,2l(B) ; LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
("If" ?,2l(B)
("is" ?,1m(B) ; LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
("IS" ?,2m(B) ; LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
("Is" ?,2m(B)
("of" ?,1r(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
("OF" ?,2r(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
("Of" ?,2r(B)
("os" ?,1s(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
("OS" ?,2s(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
("Os" ?,2s(B)
("oo" ?,1t(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
("OO" ?,2t(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
("Oo" ?,2t(B)
("ox" ?,1u(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
("OX" ?,2u(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
("Ox" ?,2u(B)
("uf" ?,1y(B) ; LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
("UF" ?,2y(B) ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
("Uf" ?,2y(B)
("us" ?,1z(B) ; LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
("US" ?,2z(B) ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
("Us" ?,2z(B)
("ys" ?,1}(B) ; LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
("YS" ?,2}(B) ; LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
("Ys" ?,2}(B)
("aw" ?,1e(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
("AW" ?,2e(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
("Aw" ?,2e(B)
("ix" ?,1n(B) ; LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE
("IX" ?,2n(B) ; LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE
("Ix" ?,2n(B)
("ux" ?,1{(B) ; LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
("UX" ?,2{(B) ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE
("Ux" ?,2{(B)
("ow" ?,1=(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH HORN
("OW" ?,2=(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN
("Ow" ?,2=(B)
("uw" ?,1_(B) ; LATIN SMALL LETTER U WITH HORN
("UW" ?,2_(B) ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN
("Uw" ?,2_(B)
("aj" ?,1U(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH DOT BELOW
("AJ" ?,2U(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT BELOW
("Aj" ?,2U(B)
("ar" ?,1d(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH HOOK ABOVE
("AR" ?,2d(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH HOOK ABOVE
("Ar" ?,2d(B)
("aas" ?,1$(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
("AAS" ?,2$(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
("Aas" ?,2$(B)
("aaf" ?,1%(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
("AAF" ?,2%(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
("Aaf" ?,2%(B)
("aar" ?,1&(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
("AAR" ?,2&(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
("Aar" ?,2&(B)
("aax" ?,1g(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
("AAX" ?,2g(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
("Aax" ?,2g(B)
("aaj" ?,1'(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
("AAJ" ?,2'(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
("Aaj" ?,2'(B)
("aws" ?,1!(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND ACUTE
("AWS" ?,2!(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND ACUTE
("Aws" ?,2!(B)
("awf" ?,1"(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND GRAVE
("AWF" ?,2"(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND GRAVE
("Awf" ?,2"(B)
("awr" ?,1F(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND HOOK ABOVE
("AWR" ?,2F(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND HOOK ABOVE
("Awr" ?,2F(B)
("awx" ?,1G(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND TILDE
("AWX" ?,2G(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND TILDE
("Awx" ?,2G(B)
("awj" ?,1#(B) ; LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND DOT BELOW
("AWJ" ?,2#(B) ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND DOT BELOW
("Awj" ?,2#(B)
("ej" ?,1)(B) ; LATIN SMALL LETTER E WITH DOT BELOW
("EJ" ?,2)(B) ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT BELOW
("Ej" ?,2)(B)
("er" ?,1k(B) ; LATIN SMALL LETTER E WITH HOOK ABOVE
("ER" ?,2k(B) ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH HOOK ABOVE
("Er" ?,2k(B)
("ex" ?,1((B) ; LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE
("EX" ?,2((B) ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE
("Ex" ?,2((B)
("ees" ?,1*(B) ; LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
("EES" ?,2*(B) ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
("Ees" ?,2*(B)
("eef" ?,1+(B) ; LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
("EEF" ?,2+(B) ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
("Eef" ?,2+(B)
("eer" ?,1,(B) ; LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
("EER" ?,2,(B) ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
("Eer" ?,2,(B)
("eex" ?,1-(B) ; LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
("EEX" ?,2-(B) ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
("Eex" ?,2-(B)
("eej" ?,1.(B) ; LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
("EEJ" ?,2.(B) ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
("Eej" ?,2.(B)
("ir" ?,1o(B) ; LATIN SMALL LETTER I WITH HOOK ABOVE
("IR" ?,2o(B) ; LATIN CAPITAL LETTER I WITH HOOK ABOVE
("Ir" ?,2o(B)
("ij" ?,18(B) ; LATIN SMALL LETTER I WITH DOT BELOW
("IJ" ?,28(B) ; LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT BELOW
("Ij" ?,28(B)
("oj" ?,1w(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH DOT BELOW
("OJ" ?,2w(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT BELOW
("Oj" ?,2w(B)
("or" ?,1v(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH HOOK ABOVE
("OR" ?,2v(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH HOOK ABOVE
("Or" ?,2v(B)
("oos" ?,1/(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
("OOS" ?,2/(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
("Oos" ?,2/(B)
("oof" ?,10(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
("OOF" ?,20(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
("Oof" ?,20(B)
("oor" ?,11(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
("OOR" ?,21(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
("Oor" ?,21(B)
("oox" ?,12(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
("OOX" ?,22(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
("Oox" ?,22(B)
("ooj" ?,15(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
("OOJ" ?,25(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
("Ooj" ?,25(B)
("ows" ?,1>(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND ACUTE
("OWS" ?,2>(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND ACUTE
("Ows" ?,2>(B)
("owf" ?,16(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND GRAVE
("OWF" ?,26(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND GRAVE
("Owf" ?,26(B)
("owr" ?,17(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND HOOK ABOVE
("OWR" ?,27(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND HOOK ABOVE
("Owr" ?,27(B)
("owx" ?,1^(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND TILDE
("OWX" ?,2^(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND TILDE
("Owx" ?,2^(B)
("owj" ?,1~(B) ; LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND DOT BELOW
("OWJ" ?,2~(B) ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND DOT BELOW
("Owj" ?,2~(B)
("uj" ?,1x(B) ; LATIN SMALL LETTER U WITH DOT BELOW
("UJ" ?,2x(B) ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOT BELOW
("Uj" ?,2x(B)
("ur" ?,1|(B) ; LATIN SMALL LETTER U WITH HOOK ABOVE
("UR" ?,2|(B) ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH HOOK ABOVE
("Ur" ?,2|(B)
("uws" ?,1Q(B) ; LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND ACUTE
("UWS" ?,2Q(B) ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND ACUTE
("Uws" ?,2Q(B)
("uwf" ?,1W(B) ; LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND GRAVE
("UWF" ?,2W(B) ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND GRAVE
("Uwf" ?,2W(B)
("uwr" ?,1X(B) ; LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND HOOK ABOVE
("UWR" ?,2X(B) ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND HOOK ABOVE
("Uwr" ?,2X(B)
("uwx" ?,1f(B) ; LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND TILDE
("UWX" ?,2f(B) ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND TILDE
("Uwx" ?,2f(B)
("uwj" ?,1q(B) ; LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND DOT BELOW
("UWJ" ?,2q(B) ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND DOT BELOW
("Uwj" ?,2q(B)
("yf" ?,1O(B) ; LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE
("YF" ?,2O(B) ; LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE
("Yf" ?,2O(B)
("yj" ?,1\(B) ; LATIN SMALL LETTER Y WITH DOT BELOW
("YJ" ?,2\(B) ; LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DOT BELOW
("Yj" ?,2\(B)
("yr" ?,1V(B) ; LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK ABOVE
("YR" ?,2V(B) ; LATIN CAPITAL LETTER Y WITH HOOK ABOVE
("Yr" ?,2V(B)
("yx" ?,1[(B) ; LATIN SMALL LETTER Y WITH TILDE
("YX" ?,2[(B) ; LATIN CAPITAL LETTER Y WITH TILDE
("Yx" ?,2[(B)
("dd" ?,1p(B) ; LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
("DD" ?,2p(B) ; LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
("Dd" ?,2p(B)
;("$$" ?$,1tK(B) ; U+20AB DONG SIGN (#### check)
("aff" ["aff"])
("AFF" ["AF