Commit 28b328aa authored by Pavel Janík's avatar Pavel Janík
Browse files

Update from Mats Lidell <matsl@contactor.se>.

parent f7b9d4d1
......@@ -6,7 +6,7 @@ Detta
Emacs-kommandon innebär ofta användning av kontrolltangenten (oftast
märkt CTRL eller CTL) eller META-tangenten (på vissa tangentbord märkt
ALT eller EDIT). Istället för att skriva META eller CONTROL kommer vi
ALT eller EDIT). Istället för att skriva META eller KONTROLL kommer vi
här att använda följande förkortningar:
C-<chr> betyder att du skall hålla ner kontrolltangenten samtidigt
......@@ -21,7 +21,7 @@ h
Viktigt: För att avsluta Emacs trycker du C-x C-c (två tecken).
Tecknen ">>" i vänstermarginalen anger att du kan prova ett
kommando. Till exempel:
<<Tomma rader, av pedagogiska skäl. Texten fortsätter nedanför>>
<<Tomma rader sätts in här när help-with-tutorial aktiveras>>
>> Tryck C-v (View next screen) för att hoppa till nästa skärmbild.
Prova nu. Håll ned kontrolltangenten och tryck v.
Från och med nu bör du göra detta när du är färdig med en
......@@ -48,8 +48,8 @@ F
C-v Flytta en skärmbild framåt.
M-v Flytta en skärmbild bakåt.
C-l Rita om skärmen och placera texten där markören står
mitt på skärmbilden. (Det är kontroll-L, inte
kontroll-1.)
mitt på skärmbilden. (Det är KONTROLL-L, inte
KONTROLL-1.)
>> Leta reda på markören och se vad som står där. Tryck sedan C-l.
Hitta markören igen och notera att det är samma text som står kring
......@@ -132,7 +132,7 @@ motsatt riktning.
placeringar av markören både i och mellan ord.
Lägg märke till likheten mellan C-f och C-b å ena sidan och M-f och
M-b å den andra. Ofta används Meta-kommandon till språkrelaterade
M-b å den andra. Ofta används META-kommandon till språkrelaterade
operationer (ord, stycken, avsnitt), medan kontrollkommandon används
till grundläggande operationer som inte beror av vad man redigerar
(bokstäver, rader, etc.).
......@@ -173,8 +173,8 @@ kommandona, inklusive ord- och styckesf
>> Prova alla dessa kommandon några gånger för tränings skull.
Dessa är de kommandon som används mest.
Två andra viktiga markörrörelsekommandon är M-< (Meta mindre-än), som
flyttar markören till början av texten, och M-> (Meta större-än), som
Två andra viktiga markörrörelsekommandon är M-< (META mindre-än), som
flyttar markören till början av texten, och M-> (META större-än), som
flyttar den till slutet av texten.
På en del tangentbord är "<" placerad över komma, så att man måste
......@@ -230,14 +230,14 @@ upp
Detta borde ha flyttat skärmbilden 8 rader uppåt. Om du önskar flytta
tillbaka igen är det bara att ge samma argument till M-v.
Om du använder Emacs under X finns det troligen ett rektangulärt
område på högersidan av Emacs-fönstret, en så kallad
rullningslist. Denna kan du också använda för att förflytta dig i
texten.
Om du använder Emacs under ett fönstersystem, som X11 eller
MS-Windows, finns det troligen ett rektangulärt område på vänster sida
av Emacs-fönstret, en så kallad rullningslist. Genom att klicka i den
med musen kan du rulla texten.
>> Prova att trycka med den mellersta musknappen i det utvalda området
på rullningslisten. Detta borde flytta skärmbilden till en plats i
texten beroende på var i rullningslisten du tryckte.
på rullningslisten. Detta bör flytta skärmbilden till en plats i
texten beroende på var i rullningslisten du trycker.
>> Prova att flytta musen upp och ner medan du håller ner den
mellersta musknappen. Du ser att texten rullar upp och ner beroende
......@@ -282,15 +282,14 @@ svarar du "n" p
* FÖNSTER
---------
Emacs kan ha flera fönster och varje fönster kan visa sin egen
text. Vi kommer förklara senare hur man använder flera fönster. Här
skall vi förklara hur man blir av med extra fönster för att komma
tillbaka till det grundläggande läget med endast ett fönster. Det är
enkelt:
Emacs kan ha flera fönster och varje fönster kan visa sin egen text.
Vi kommer förklara senare hur man använder flera fönster. Här skall vi
förklara hur man blir av med extra fönster för att komma tillbaka till
det grundläggande läget med endast ett fönster. Det är enkelt:
C-x 1 Ett fönster (dvs. ta bort alla andra fönster).
Det är kontroll-x följt av siffran 1. C-x 1 utvidgar fönstret där
Det är KONTROLL-x följt av siffran 1. C-x 1 utvidgar fönstret där
markören står så att det fyller hela skärmbilden. Alla andra fönster
tas bort.
......@@ -303,7 +302,7 @@ tas bort.
Kommandot skiljer sig lite från andra kommandon du har lärt dig
eftersom det består av två tecken. Det startar med tecknet
kontroll-x. Det är faktisk många kommandon som startar med kontroll-x
KONTROLL-x. Det är faktisk många kommandon som startar med KONTROLL-x
och många av dem har med filer, skärmbilder och liknande saker att
göra. Dessa kommandon är två, tre eller fyra tecken långa.
......@@ -318,7 +317,7 @@ radbrytning.
Du kan radera det sista tecknet du skrev genom att trycka <Delete>.
<Delete> är en tangent på tangentbordet, som kan vara märkt "Del". I
några fall fungerar också "Backspace" som <Delete> men inte alltid!
några fall fungerar också "backsteg" som <Delete> men inte alltid!
Generellt raderar <Delete> tecknet precis före den aktuella
markörspositionen.
......@@ -329,9 +328,9 @@ mark
är bara en lokal kopia.
När en rad blir för lång för att rymmas på en skärmbredd så fortsätter
den på raden under. En backslash ("\") i slutet av högra marginalen
indikerar att raden fortsätter. Om du kör Emacs under X kommer du se
en liten pil som pekar ned till nästa rad.
den på raden under. Ett bakstreck ("\") (eller om du kör under ett
fönstersystem, en liten böjd pil) i slutet av högermarginalen
indikerar att raden fortsätter.
>> Skriv in lite text så att du kommer till slutet av raden och
fortsätt att skriva lite till. Du kommer då att se hur
......@@ -388,21 +387,13 @@ positionerna.
>> Tryck C-w. Detta tar bort texten från och med D fram till just före
o.
När du raderar mer än ett tecken åt gången kommer Emacs att spara den
borttagna texten så att du han hämta tillbaka den igen. Denna text
kallas borttagen (killed). Att få tillbaka borttagen text kallas att
hämta den (yank). Du kan antingen hämta tillbaka borttagen text till
samma plats som där den blev borttagen eller så kan du sätta in den på
en annan plats i texten. Du kan också hämta tillbaka den flera gånger
så att du får flera lika förekomster av den. Kommandot för att hämta
tillbaka texten är C-y.
Lägg märke till att skillnaden mellan borttagen och raderad (deleted)
text är att borttagen text kan hämtas tillbaka, medan raderad text
inte kan det. Generellt kan man säga att kommandon som tar bort fler
än ett tecken sparar undan texten så att den kan bli återställd och
Skillnaden mellan att "ta bort" (killing) och "radera" (deleting) text
är att "borttagen" text kan hämtas tillbaka, medan raderad text inte
kan det. Återinsättning av borttagen text kallas "återhämtning"
(yanking). Generellt kan man säga att kommandon som tar bort fler än
ett tecken sparar undan texten (så att den kan återhämtas) medan
kommandon som bara raderar ett tecken eller tomma rader och mellanrum
inte sparar någonting.
inte sparar någonting (och den texten kan alltså inte återhämtas).
>> Flytta markören till början av en rad som inte är tom.
Tryck C-k för att ta bort texten på raden.
......@@ -416,14 +407,21 @@ raderar s
en repetition av kommandot. C-u 2 C-k raderar två rader samt de tomma
raderna, medan C-k två gånger inte kommer att göra det.
För att hämta tillbaka den sist borttagna texten och placera den där
markören är, tryck C-y.
Att sätta in borttagen text kallas att "återhämta" den (yanking).
(Tänk på det som att du rycker, eller drar, tillbaka någon text som
tagits bort.) Du kan antingen hämta tillbaka borttagen text till samma
plats som där den blev borttagen, eller så kan du sätta in den på en
annan plats i bufferten eller till och med i en helt annan fil. Du kan
också hämta tillbaka den flera gånger så att du får flera lika
förekomster av den.
Kommandot för att hämta tillbaka text är C-y. Kommandot hämtar
tillbaka den sist borttagna texten och placerar den där markören är.
>> Prova: Gör C-y för att få tillbaka texten.
Tänk på C-y som att du drar tillbaka något som någon tagit ifrån
dig. Notera att om du gör flera C-k i rad så kommer all bortagen text
att sparas samlat så att ett C-y tar tillbaka alla raderna.
Om du gör flera C-k i rad så kommer all bortagen text att sparas
samlat så att ett C-y återhämtar alla raderna på en gång.
>> Prova detta. Tryck C-k ett par gånger.
......@@ -481,6 +479,11 @@ C-_ genom att trycka / samtidigt som Ctrl h
Ett numeriskt argument till C-_ eller C-x u medför repetering.
Du kan ångra radering av text precis på samma sätt som du kan ångra
att du tagit bort text. Skillnaden mellan att ta bort och att radera
någonting påverkar endast om du kan hämta tillbaka det med C-y. För
ångerfunktionen spelar det ingen roll hur texten försvunnit.
* FILER
-------
......@@ -612,8 +615,8 @@ vill spara eller ej.
* UTVIDGNING AV KOMMANDOMÄNGDEN
-------------------------------
Det finns mycket fler Emacs-kommandon än antalet kontroll- eller
meta-tangenter. För att komma förbi denna begränsning har Emacs ett
Det finns mycket fler Emacs-kommandon än antalet KONTROLL- eller
META-tangenter. För att komma förbi denna begränsning har Emacs ett
"X"- (eXtend) kommando. Detta finns i två varianter:
C-x Tecken-utvidgning. Följs av ett tecken.
......@@ -662,8 +665,10 @@ replace-string, som globalt ers
du skriver M-x kommer Emacs visa en prompt nederst i skärmbilden med
M-x där du skall skriva in kommandot du önskar att köra, i det här
fallet "replace-string". Det är bara att skriva "repl s<TAB>" och
Emacs kommer då att komplettera kommandonamnet. Avsluta kommandot med
<Return>.
Emacs kommer då att fylla i kommandonamnet. (<TAB> är
tabulatortangenten, som vanligtvis finns över CapsLock- eller
skifttangenten nära den vänstra kanten på tangentbordet.) Avsluta
kommandot med <Return>.
Kommandot replace-string kräver två argument, teckensträngen som skall
ersättas och teckensträngen som den skall ersättas med. Du måste
......@@ -706,7 +711,7 @@ sk
* LÄGESRADEN
------------
Raden precis över ekoområdet kallas "lägesrad" (mode-line). Den ser
Raden precis över ekoområdet kallas "lägesrad" (mode line). Den ser
ungefär ut så här:
--:** TUTORIAL (Fundamental)--L670--58%----------------
......@@ -764,7 +769,7 @@ C-h m.
>> Använd C-u C-v så att denna rad kommer nära toppen av
skärmbilden.
>> Skriv C-h m och se hur Text-läget skiljer sig från
Fundamental-läget
Fundamental-läget.
>> Tryck C-x 1 för att ta bort dokumentationen från skärmbilden.
Huvudläge kallas så för att det även finns sidolägen (minor mode).
......@@ -857,7 +862,7 @@ f
söksträngen, och markören flyttar sig tillbaka till den första
förekomsten av "m".
Om du är mitt i en sökning och trycker ett kontroll- eller meta-tecken
Om du är mitt i en sökning och trycker ett KONTROLL- eller META-tecken
så avbryts sökandet. Undantag är tecken som används under sökningen,
så som C-s och C-r.
......@@ -873,14 +878,15 @@ C-r, bortsett fr
En av egenskaperna hos Emacs är att den kan visa mera än en buffert på
skärmen samtidig.
>> Flytta markören till den här raden och tryck C-u 0 C-l
>> Flytta markören till den här raden och tryck C-u 0 C-l (alltså
KONTROLL-L, inte KONTROLL-1).
>> Skriv nu C-x 2, som leder till att skärmen delas i två
fönster. Bägge fönstren visar den här vägledningen. Markören står i
det övre fönstret.
>> Skriv C-M-v för att rulla det nedre fönstret.
(Om du inte har Meta-tangenten trycker du ESC C-v.)
(Om du inte har META-tangenten trycker du ESC C-v.)
>> Skriv C-x o (o för other) för att flytta markören till det
nedre fönstret.
......@@ -904,15 +910,15 @@ anv
i samma fönster hela tiden och du kan använda C-M-v för att flytta dig
i det andra fönstret.
C-M-v är ett exempel på en kontroll-meta-kombination. Om du har
META-tangenten håller du både kontroll och META nedtryckt samtidigt
C-M-v är ett exempel på en KONTROLL-META-kombination. Om du har
META-tangenten håller du både KONTROLL och META nedtryckt samtidigt
som du trycker v. Det har ingen betydelse vilken av tangenterna
kontroll och META som trycks först, för bägge fungerar så att de
KONTROLL och META som trycks först, för bägge fungerar så att de
"modifierar" de andra tangenterna du trycker.
Om du inte har META-tangenten och använder ESC istället är
ordningsföljden viktig. Du måste trycka ESC följt av kontroll-v,
kontroll-ESC v fungerar inte. Det är för att ESC är ett tecken i sig
ordningsföljden viktig. Du måste trycka ESC följt av KONTROLL-v,
KONTROLL-ESC v fungerar inte. Det är för att ESC är ett tecken i sig
och inte en äkta "modifierare".
>> Skriv C-x 1 i det övre fönstret för att bli kvitt det nedre
......@@ -975,11 +981,11 @@ hj
har skrivit C-h och bestämmer dig för att du inte behöver ha någon
hjälp kan du trycka C-g för att avbryta.
På vissa platser är C-h omkonfigurerad. Det är normalt ingen bra ide´,
(På vissa platser är C-h omkonfigurerad. Det är normalt ingen bra ide´,
så du kan på goda grunder klaga hos systemadministratören. Under
tiden, om C-h inte visar ett hjälpmeddelande längst ner på skärmen,
kan du i stället försöka med funktionstangenten F1 eller M-x
help<Return>.
help<Return>.)
Den mest grundläggande hjälp-funktionen är C-h c. Skriv C-h, ett "c"
och en knappsekvens. Emacs ger då en beskrivning av kommandot.
......@@ -1015,10 +1021,14 @@ H
Detta ger den information Emacs har om funktionen
som implementerar kommandot C-p.
Ett liknande kommando, C-h v, visar dokumentationen för de variabler
som du kan ändra värde på för att anpassa Emacs beteende. Du måste
ange namnet på variabeln när Emacs frågar efter den.
C-h a Kommando-apropå (Command Apropos). Skriv in ett
nyckelord och Emacs listar all kommandon vars namn
innehåller det nyckelordet. Alla dessa
kommandon kan aktiveras med Meta-x. För några
kommandon kan aktiveras med META-x. För några
kommandon listas också de kombinationer bestående av
en eller två tecken som kör det kommandot.
......@@ -1033,24 +1043,35 @@ C-x C-f listade bredvid motsvarande kommandonamn, t.ex. find-file.
>> Type C-x 1 för att ta bort hjälpfönstret.
C-h i Läs direktmanualen (alias Info). Detta kommando
placerar dig i en speciell buffer vid namn "*info*"
där du kan läsa direkthjälpen för de paket som är
installerade i ditt system. Slå m emacs <Return> för
att läsa Emacs-manualen. Om du aldrig tidigare har
använt dig av Info, skriv ? och Emacs tar dig på en
guidad tur över Infolägets (Info-mode) möjligheter.
När du väl har tagit dig igenom den här
användarhandledningen så är det direktmanualen som är
din huvudsakliga källa till dokumentation.
* TILL SIST
-----------
Tänk på att använda C-x C-c för att avsluta Emacs permanent. För att
tillfälligt gå till ett skal, så att du senare kan komma tillbaka
igen, använd C-z.
igen, använd C-z. (Under X kommer detta att minimera Emacs.)
Denna vägledningen är avsedd för nya användare, om det är något som är
oklart duger det inte att sitta och tycka synd om sig själv. Skicka
oklart duger det inte att sitta och tycka synd om sig själv -- Skicka
ett mail och klaga!
* KOPIERING
-----------
Denna vägledning härstammar från en hel rad Emacs-vägledningar, och
den första skrevs av Stuart Cracraft för den ursprungliga Emacs. Mats
Denna vägledning härstammar från en hel rad Emacs-vägledningar och den
första skrevs av Stuart Cracraft för den ursprungliga Emacs. Mats
Lidell översatte den till Svenska.
This version of the tutorial, like GNU Emacs, is copyrighted, and
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment