Commit 309a663f authored by Eli Zaretskii's avatar Eli Zaretskii

Clean up TUTORIAL.he.

 tutorials/TUTORIAL.he: Don't use acronyms.
parent 822775bf
2010-08-07 Eli Zaretskii <eliz@gnu.org>
* tutorials/TUTORIAL.he: Don't use acronyms.
2010-08-05 Eli Zaretskii <eliz@gnu.org>
* AUTHORS: Rename unexec.o => unexcoff.o.
......
......@@ -16,8 +16,8 @@
לדוגמה:
<<שורות ריקות תתווספנה סביב השורה הבאה ע"י help-with-tutorial>>
[אמצע העמוד הושאר ריק למטרות לימודיות. הטקסט ממשיך להלן]
>> הקישו עתה C-v (הצג העמוד הבא) ע להתקדם לעמוד הבא. (קדימה, נסו זאת
ע"י לחיצה והחזקה של מקש CONTROL והקשה על v.)
>> הקישו עתה C-v (הצג העמוד הבא) על-מנת להתקדם לעמוד הבא. (קדימה, נסו
זאת ע"י לחיצה והחזקה של מקש CONTROL והקשה על v.)
מעתה והלאה, עליכם לעשות זאת בכל פעם שתסיימו לקרוא את המוצג על המסך.
שימו לב לחפיפה של שתי שורות כאשר אתם עוברים ממסך למשך, מה שמבטיח רציפות
......@@ -28,7 +28,7 @@
(החזיקו מקש META והקישו v או הקישו ‭<ESC>v‬ אם אין במקלדת מקש META
או EDIT או ALT).
>> נסו עתה כמה פעמים להקיש M-v ואח C-v.
>> נסו עתה כמה פעמים להקיש M-v ואחר-כך C-v.
* סיכום עד כאן
......@@ -42,7 +42,7 @@
כך שהטקסט ליד הסמן יימצא במרכז התצוגה
(שימו לב: CONTROL-L ולא CONTROL-1.)
>> מצאו את הסמן ע התצוגה וזכרו את הטקסט לידו. לאחר מכן הקישו C-l.
>> מצאו את הסמן על-גבי התצוגה וזכרו את הטקסט לידו. לאחר מכן הקישו C-l.
מצאו את הסמן שנית ושימו לב שהוא עדיין ליד אותו הטקסט, אבל עכשיו
הוא במרכז התצוגה.
אם תקישו C-l שוב, קטע הטקסט הזה יזוז לקצה העליון של התצוגה. הקישו
......@@ -55,7 +55,7 @@
------------------
תנועה בעמודים שלמים הינה שימושית, אבל כיצד ניתן להגיע למקום ספציפי
בתוך הטקסט ש-ע"ג התצוגה?
בתוך הטקסט שעל-גבי התצוגה?
ניתן לעשות זאת בכמה דרכים. אפשר למשל להשתמש במקשי החצים, אולם יהיה
זה יעיל יותר אם תחזיקו את הידיים מעל החלק הסטנדרטי של המקלדת ותשתמשו
......@@ -70,8 +70,8 @@
:
השורה הבאה, C-n
>> השתמשו במקשי C-n ו-C-p ע להגיע לשורה האמצעית של הדיאגרמה.
הקישו C-l כדי למרכז את הדיאגרמה ע התצוגה.
>> השתמשו במקשי C-n ו-C-p על-מנת להגיע לשורה האמצעית של הדיאגרמה.
הקישו C-l כדי למרכז את הדיאגרמה על-גבי התצוגה.
קל יותר לזכור את המקשים הללו באמצעות המלים שהם מייצגים:
P מ-previous (קודם), N מ-Next (הבא), B מ-Backward (אחורה)
......@@ -83,8 +83,8 @@ P מ-previous (קודם), N מ-Next (הבא), B מ-Backward (אחורה)
שימו לב מה עושה C-p כאשר הסמן נמצא באמצע השורה.
כל שורה של טקטס מסתיימת בתו מיוחד הנקרא Newline. תו זה מפריד בין
השורה לזו שאחריה. (ב-ד"כ, השורה האחרונה בקובץ תסתיים אף היא ב-Newline,
אך Emacs אינו זקוק לכך.)
השורה לזו שאחריה. (בדרך כלל, השורה האחרונה בקובץ תסתיים אף היא
ב-Newline, אך Emacs אינו זקוק לכך.)
>> נסו C-b בתחילת שורה. הוא יגרום לסמן לנוע לסוף השורה הקודמת. זאת,
משום שהוא נע אחורה וחולף על-פני תו ה-Newline.
......@@ -297,8 +297,8 @@ argument) משום מקישים אותו לפני הפקודה אליה הוא
>> הקישו טקסט עד שתגיעו לקצה השורה, ואז תמשיכו להקיש עוד טקסט.
כתוצאה, תראו שמופיעה שורת המשך.
>> עתה הקישו <DelBack> ע למחוק טקסט עד שהשורה תיעשה קצרה מספיק
ותתאים לשורה בודדת ע התצוגה. שורת ההמשך תיעלם.
>> עתה הקישו <DelBack> על-מנת למחוק טקסט עד שהשורה תיעשה קצרה מספיק
ותתאים לשורה בודדת על-גבי התצוגה. שורת ההמשך תיעלם.
ניתן למחוק את תו ה-Newline כמו כל תו אחר. מחיקת ה-Newline בין שתי
שורות תמזג את השורות לשורה אחת. אם השורה המשולבת תהיה ארוכה מרוחב
......@@ -312,7 +312,7 @@ argument) משום מקישים אותו לפני הפקודה אליה הוא
זכרו כי לרוב הפקודות ב-Emacs אפשר לציין מספר חזרות. גם תוי טקסט
שייכים לקבוצת פקודות זו. חזרה על תו טקסט מכניסה אותו מספר פעמים.
>> נסו זאת עכשיו -- הקישו ‪C-u 8 *‬ ע להכניס ********.
>> נסו זאת עכשיו -- הקישו ‪C-u 8 *‬ על-מנת להכניס ********.
ובכן, למדתם את האופן הבסיסי ביותר להדפיס משהו ב-Emacs ולתקן שגיאות.
אפשר למחוק גם מלים ואף שורות שלמות. להלן סיכום פקודות המחיקה:
......@@ -432,7 +432,7 @@ C-x u ברצף מבטלת שינויים של פקודות קודמות, אחת
* קבצים
-------
ע שהטקסט שערכתם יישמר, יש לשים אותו בקובץ. אחרת, הוא ייעלם ברגע
על-מנת שהטקסט שערכתם יישמר, יש לשים אותו בקובץ. אחרת, הוא ייעלם ברגע
שתצאו מ-Emacs. כדי לשים את הטקס בקובץ, יש "לפתוח" ("find") את הקובץ
לפני שמתחילים להקיש טקסט. (שם אחר לכך הוא "לפקוד" את הקובץ - "visit".)
......@@ -469,7 +469,7 @@ C-x u ברצף מבטלת שינויים של פקודות קודמות, אחת
C-x C-f לעבודה ותמצא ותפתח את הקובץ שבחרתם. המיני-חוצץ נעלם כאשר
פקודת ה-C-x C-f תסיים את עבודתה.
זמן קצר אחר-כך תוכן הקובץ יופיע ע התצוגה ותוכלו לבצע בו שינויים.
זמן קצר אחר-כך תוכן הקובץ יופיע על-גבי התצוגה ותוכלו לבצע בו שינויים.
כשתחליטו לשמור את השינויים, הקישו את הפקודה הבאה:
‏C-x C-s שמור את הקובץ
......@@ -479,13 +479,13 @@ C-x C-f לעבודה ותמצא ותפתח את הקובץ שבחרתם. המי
לאיבוד. השם החדש נוצר ע"י הוספת "~" בסוף השם המקורי של הקובץ.
כשהשמירה מסתיימת, Emacs מציג בשורה התחתונה את שם הקובץ שנשמר. נסו
לשמור לעתים מזומנות ע להימנע מלאבד יותר מדי מהעבודה שלכם אם המחשב
לשמור לעתים מזומנות על-מנת להימנע מלאבד יותר מדי מהעבודה שלכם אם המחשב
ייפול (ראה להלן פיסקה על שמירה אוטומטית).
>> הקישו C-x C-s כדי לשמור את העותק שלכם של השיעור.
כתוצאה, תופיע ההודעה "Wrote ... TUTORIAL.he" בתחתית התצוגה.
ניתן לפתוח קובץ קיים ע לצפות בו או לערוך אותו. ניתן גם לפתוח קובץ
ניתן לפתוח קובץ קיים על-מנת לצפות בו או לערוך אותו. ניתן גם לפתוח קובץ
שאינו קיים. זו הדרך ליצור קבצים חדשים בעזרת Emacs: פתחו את הקובץ
שיהיה תחילה ריק ואז התחילו להקיש טקסט לתוכו. כשתפעילו את פקודת השמירה,
Emacs ייצור את הקובץ עם הטקסט שהקשתם. מאותו רגע ואילך, תוכלו לחשוב
......@@ -537,7 +537,7 @@ Emacs ייצור את הקובץ עם הטקסט שהקשתם. מאותו רגע
שהופיעו בשורה התחתונה במהלך עבודתכם בתוך Emacs.
>> הקישו C-x b *Messages* <Return>‎ כדי לצפות בחוצץ של הודעות.
אחר-כך הקישו C-x b TUTORIAL.he <Return>‎ ע לחזור לשיעור זה.
אחר-כך הקישו C-x b TUTORIAL.he <Return>‎ על-מנת לחזור לשיעור זה.
אם עשיתם שינויים בטקסט של קובץ ואחר-כך פתחתם קובץ אחר, אין הדבר שומר
את השינויים שעשיתם לקובץ הראשון. השינויים הללו נשארים בתוך Emacs, בתוך
......@@ -577,7 +577,7 @@ C-x C-s. לכן קיימת פקודה
לפקודה מיוחדת כדי לעבור מ-Emacs לתוכנית אחרת. אפשר לעשות זאת בעזרת
העכבר או פקודות של מנהל החלונות. אולם, כאשר אתם משתמשים בתצוגה
טקסטואלית שמסוגלת להציג רק תוכנית אחת בו-זמנית, תצטרכו "להשעות"
("suspend") את Emacs ע לעבור לתוכנית אחרת.
("suspend") את Emacs על-מנת לעבור לתוכנית אחרת.
הפקודה C-z יוצאת מ-Emacs *באופן זמני* -- כך שתוכלו לשוב אליו מאוחר
יותר ולהמשיך מאותה נקודה. כאשר Emacs רץ על תצוגת טקסט, C-z "משעה" את
......@@ -587,7 +587,8 @@ Emacs: הוא מחזיר אתכם לשורת הפקודות הבסיסית של
הרגע הנכון להשתמש ב-C-x C-c הוא כאשר אתם עומדים להתנתק (log out).
כמו-כן, תצטרכו להשתמש בו כדי לצאת מ-Emacs שהופעל ע"י תוכניות אחרות
כגון קריאת דוא"ל -- תוכניות אלו לא תמיד יודעות להסתדר עם השעיית Emacs.
כגון קריאת דואר אלקטרוני -- תוכניות אלו לא תמיד יודעות להסתדר עם
השעיית Emacs.
קיימות פקודות C-x רבות מאד. להלן רשימת אלו שכבר למדתם:
......@@ -624,7 +625,7 @@ replace-string (החלף מחרוזת) אשר מחליפה מחרוזת אחת
----------------
שינויים שערכתם בקובץ אבל טרם שמרתם עלולים ללכת לאיבוד אם המחשב שלכם
נתקע. ע להגן עליכם מפני סכנה זו, Emacs שומר לעתים מזומנות כל קובץ
נתקע. על-מנת להגן עליכם מפני סכנה זו, Emacs שומר לעתים מזומנות כל קובץ
שנמצא בעריכה. השמירה האוטומטית הזאת נעשית לקובץ נפרד ששמו מתחיל
ומסתיים בתו #. לדוגמא, אם הינכם עורכים קובץ בשם "hello.c", קובץ השמירה
האוטומטית שיווצר עבורו ייקרא "#hello.c#". שמירה רגילה של הקובץ על ידכם
......@@ -774,7 +775,7 @@ control" מופעלת ע"י C-s ואינה מעבירה את C-s ל-Emacs. לב
אם במהלך החיפוש תקישו על <Delback>, תראו שהתו האחרון של המחרוזת
המבוקשת נמחק והחיפוש חוזר למקום הקודם בו נמצאה המחרוזת ללא התו האחרון.
למשל, נניח שהקשתם "ס" ע למצוא את המקום הבא בו מופיעה האות "ס". אם
למשל, נניח שהקשתם "ס" על-מנת למצוא את המקום הבא בו מופיעה האות "ס". אם
עכשיו תקישו "מ", הסמן יזוז למקום בו נמצא "סמ". עתה הקישו <Delback>.
ה-"מ" נמחק מהמחרוזת והסמן חוזר למקום בו הוא מצא את "ס" לראשונה.
......@@ -803,8 +804,8 @@ CONTROL או META, החיפוש יסתיים. (כמה תווים יוצאים מ
>> הקישו C-M-v כדי לגלול את החלון התחתון.
(אם במקלדת שלכם אין מקש META אמיתי, הקישו ‎<ESC> C-v כתחליף.)
>> הקישו C-x o ‏("o" הוא רמז ל-"other", "אחר") ע להעביר את הסמן לחלון
התחתון.
>> הקישו C-x o ‏("o" הוא רמז ל-"other", "אחר") על-מנת להעביר את הסמן
לחלון התחתון.
>> הקישו C-v ו-M-v בחלון התחתון כדי לגלול אותו.
המשיכו לקרוא הוראות אלו בחלון העליון.
......@@ -930,7 +931,7 @@ M-x help <Return>‎ כתחליף.)
כתוצאה, יוצגו השם והתיעוד של הפונקציה בחלון Emacs נפרד. כשתסיימו לקרוא
את התיעוד, הקישו C-x 1 כדי לסלק את חלון העזרה. לא חייבים לעשות זאת
מיד. אפשר לבצע קצת עריכה תוך שימוש בתיעוד המוצג ורק אח להקיש C-x 1.
מיד. אפשר לבצע קצת עריכה תוך שימוש בתיעוד המוצג ורק אחר-כך להקיש C-x 1.
הנה עוד כמה פקודות עזרה שימושיות:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment