Commit 412e7086 authored by Mats Lidell's avatar Mats Lidell
Browse files

* etc/tutorials/TUTORIAL.sv: synced with TUTORIAL (Bug#20371)

parent f0d79d2b
......@@ -12,6 +12,8 @@ ALT eller EDIT). Vi använder här följande förkortningar:
Viktigt: För att avsluta Emacs trycker du C-x C-c (två tecken).
För att avsluta kommandon som inte skrivits in fullt, tryck C-g.
För att avsluta användarhandledningen, tryck C-x k och sedan <Return>
vid prompten.
Tecknen ">>" i vänstermarginalen anger att du kan prova ett
kommando. Till exempel:
<<Tomma rader sätts in runt nästa rad när help-with-tutorial aktiveras>>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment