Commit 4cafb413 authored by Paul Eggert's avatar Paul Eggert
Browse files

Fix "\" problem in tutorials by using natural-language quotes.

* tutorials/TUTORIAL, tutorials/TUTORIAL.cs, tutorials/TUTORIAL.eo:
* tutorials/TUTORIAL.es, tutorials/TUTORIAL.it, tutorials/TUTORIAL.ja:
* tutorials/TUTORIAL.ko, tutorials/TUTORIAL.nl, tutorials/TUTORIAL.pl:
* tutorials/TUTORIAL.pt_BR, tutorials/TUTORIAL.ro:
* tutorials/TUTORIAL.ru, tutorials/TUTORIAL.sk, tutorials/TUTORIAL.sv:
* tutorials/TUTORIAL.th:
Avoid using ` for natural-language quotes.  Instead, work around
the problem with "\" by using non-" quotation marks appropriate
for the natural language in question, e.g., «...» for Spanish.
For English “...” could be used, but use '...' instead so that
TUTORIAL continues to be encoded in ASCII.
parent 6ecdd988
2014-03-10 Paul Eggert <eggert@cs.ucla.edu>
Fix "\" problem in tutorials by using natural-language quotes.
* tutorials/TUTORIAL, tutorials/TUTORIAL.cs, tutorials/TUTORIAL.eo:
* tutorials/TUTORIAL.es, tutorials/TUTORIAL.it, tutorials/TUTORIAL.ja:
* tutorials/TUTORIAL.ko, tutorials/TUTORIAL.nl, tutorials/TUTORIAL.pl:
* tutorials/TUTORIAL.pt_BR, tutorials/TUTORIAL.ro:
* tutorials/TUTORIAL.ru, tutorials/TUTORIAL.sk, tutorials/TUTORIAL.sv:
* tutorials/TUTORIAL.th:
Avoid using ` for natural-language quotes. Instead, work around
the problem with "\" by using non-" quotation marks appropriate
for the natural language in question, e.g., «...» for Spanish.
For English “...” could be used, but use '...' instead so that
TUTORIAL continues to be encoded in ASCII.
2014-03-10 Bastien Guerry <bzg@gnu.org>
* tutorials/TUTORIAL.fr: Adapt to the recent changes in TUTORIAL.
......
......@@ -312,7 +312,7 @@ of text is "continued" onto a second screen line. If you're using a
graphical display, little curved arrows appear in the narrow spaces on
each side of the text area (the left and right "fringes"), to indicate
where a line has been continued. If you're using a text terminal, the
continued line is indicated by a backslash (`\') on the rightmost
continued line is indicated by a backslash ('\') on the rightmost
screen column.
>> Insert text until you reach the right margin, and keep on inserting.
......@@ -646,7 +646,7 @@ C-z is the command to exit Emacs *temporarily*--so that you can go
back to the same Emacs session afterward. When Emacs is running on a
text terminal, C-z "suspends" Emacs; that is, it returns to the shell
but does not destroy the Emacs job. In the most common shells, you
can resume Emacs with the `fg' command or with `%emacs'.
can resume Emacs with the "fg" command or with "%emacs".
The time to use C-x C-c is when you are about to log out. It's also
the right thing to use to exit an Emacs invoked for a quick edit, such
......@@ -835,7 +835,7 @@ called an incremental search waiting for you to type the thing that
you want to search for. <Return> terminates a search.
>> Now type C-s to start a search. SLOWLY, one letter at a time,
type the word 'cursor', pausing after you type each
type the word "cursor", pausing after you type each
character to notice what happens to the cursor.
Now you have searched for "cursor", once.
>> Type C-s again, to search for the next occurrence of "cursor".
......@@ -844,7 +844,7 @@ you want to search for. <Return> terminates a search.
Did you see what happened? Emacs, in an incremental search, tries to
go to the occurrence of the string that you've typed out so far. To
go to the next occurrence of 'cursor' just type C-s again. If no such
go to the next occurrence of "cursor" just type C-s again. If no such
occurrence exists, Emacs beeps and tells you the search is currently
"failing". C-g would also terminate the search.
......@@ -1060,7 +1060,7 @@ corresponding command names (such as C-x C-f beside find-file).
>> Type C-x 1 to delete the help window.
C-h i Read included Manuals (a.k.a. Info). This command puts
you into a special buffer called `*info*' where you
you into a special buffer called "*info*" where you
can read manuals for the packages installed on your system.
Type m emacs <Return> to read the Emacs manual.
If you have never before used Info, type ? and Emacs
......@@ -1131,4 +1131,3 @@ and comes with permission to distribute copies on certain conditions:
Please read the file COPYING and then do give copies of GNU Emacs to
your friends. Help stamp out software obstructionism ("ownership") by
using, writing, and sharing free software!
......@@ -304,7 +304,7 @@ kurzoru.
Když se řádek textu zvětší natolik, že přesáhne jeden řádek obrazovky,
je zobrazen na více řádcích obrazovky. Řádek textu, který pokračuje na
dalším řádku obrazovky, je indikován zpětným lomítkem (`\') na pravém
dalším řádku obrazovky, je indikován zpětným lomítkem („\“) na pravém
okraji obrazovky.
>> Vkládejte text, až dosáhnete pravého okraje, a pokračujte ve vkládání.
......@@ -599,13 +599,13 @@ spuštěného Emacsu vrátit.
Na systémech, které to umožňují, C-z Emacs "pozastaví"; tzn. vrátí vás
do shellu, avšak Emacs neukončí. V nejběžnějších shellech se můžete do
Emacsu vrátit příkazem `fg' nebo pomocí `%emacs'.
Emacsu vrátit příkazem "fg" nebo pomocí "%emacs".
Na systémech, které pozastavování procesů nemají implementováno, C-z
vytvoří subshell běžící pod Emacsem, aby vám dal šanci spustit jiné
programy a pak se do Emacsu vrátit; neprovede tedy pravé opuštění
Emacsu. V tom případě je obvyklou cestou návratu ze subshellu do Emacsu
shellovský příkaz `exit'.
shellovský příkaz "exit".
Chvíle pro použití C-x C-c nastane, když se chystáte odhlásit ze
systému. Správné je to také při ukončování Emacsu vyvolaného poštovním
......@@ -788,7 +788,7 @@ Když stisknete C-s, uvidíte v echo oblasti prompt "I-search". To vám
a čeká, až mu zadáte, co chcete hledat. <RET> hledání ukončí.
>> Nyní zahajte hledání stiskem C-s. POMALU, písmeno po písmenu, pište
slovo 'kurzor'. Po každém písmenu si všimněte, co se děje s kurzorem.
slovo "kurzor". Po každém písmenu si všimněte, co se děje s kurzorem.
Teď jste vyhledali "kurzor" poprvé.
>> Stiskněte C-s znovu, abyste nalezli další výskyt "kurzor".
>> Nyní čtyřikrát stiskněte <Delete> a pozorujte, jak se kurzor
......@@ -797,7 +797,7 @@ a čeká, až mu zadáte, co chcete hledat. <RET> hledání ukončí.
Viděli jste, co se stalo? Emacs se v inkrementálním hledání pokouší
přejít na další výskyt řetězce, který jste dosud napsali. Chcete-li
přejít na další výskyt 'kurzor', jednoduše stiskněte C-s znovu.
přejít na další výskyt "kurzor", jednoduše stiskněte C-s znovu.
Jestliže už žádný takový výskyt není, Emacs pípne a řekne vám, že
hledání momentálně "selhává", C-g hledání ukončí.
......@@ -983,7 +983,7 @@ odpovídajících jmen příkazů jako find-file.
>> Stiskněte C-x 1 pro smazání okna s nápovědou.
C-h i Čtení on-line manuálů (též Info). Tento příkaz
vás přepne do speciálního bufferu s názvem `*info*',
vás přepne do speciálního bufferu s názvem "*info*",
ve kterém můžete číst on-line manuály pro balíky
nainstalované na vašem systému. Pokud stisknete
m emacs <Return> můžete si například přečíst manuál
......
......@@ -318,7 +318,7 @@ la nuna kursorloko.
kopio por vi.
Kiam linio da teksto iĝas pli longa ol la ekrana linio, la teksta
linio transiras sur la sekvan ekranan linion. Retroklino (`\') -- aŭ,
linio transiras sur la sekvan ekranan linion. Retroklino (“\”) -- aŭ,
en grafika fenestrosistemo, kurba sageto -- en la dekstra marĝeno
indikas tian transiron.
......
......@@ -332,7 +332,7 @@ pantalla. Si está usando un entorno gráfico, se mostrarán pequeñas
flechas curvas en las estrechas franjas vacías (los "márgenes" derecho
e izquierdo) a cada lado del área de texto, para indicar que la línea
continúa. Si está utilizando una terminal, la continuación se señala
mediante una barra invertida (`\') en la última columna de la derecha.
mediante una barra invertida («\») en la última columna de la derecha.
>> Inserte texto hasta que llegue al margen derecho, y siga
insertando. Verá aparecer una línea de continuación.
......@@ -682,7 +682,7 @@ regresar a la misma sesión de Emacs después. Cuando Emacs está
ejecutándose en una terminal, C-z "suspende" Emacs; esto es, se
regresa al intérprete de comandos pero no se destruye Emacs. En los
intérpretes de comandos más comunes, puede reanudar Emacs con el
comando `fg' o con `%emacs'.
comando "fg" o con "%emacs".
El momento para usar C-x C-c es cuando está listo para salir del
sistema. Es además el paso correcto para salir de un Emacs invocado
......@@ -885,7 +885,7 @@ se conoce como búsqueda incremental, esperando que teclee lo que
quiere buscar. <Return> termina una búsqueda.
>> Ahora teclee C-s para comenzar la búsqueda. LENTAMENTE, una letra
a la vez, teclee la palabra 'cursor', haciendo pausa después de
a la vez, teclee la palabra "cursor", haciendo pausa después de
cada carácter para notar lo que pasa con el cursor.
Ahora ha buscado "cursor", una vez.
>> Teclee C-s de nuevo, para buscar la siguiente ocurrencia de
......@@ -895,7 +895,7 @@ quiere buscar. <Return> termina una búsqueda.
¿Vió lo que ocurrió? Emacs, en una búsqueda incremental, trata de ir
a la ocurrencia de la cadena que ha tecleado hasta el momento. Para
ir a la próxima ocurrencia de 'cursor' solo teclee C-s de nuevo. Si
ir a la próxima ocurrencia de "cursor" solo teclee C-s de nuevo. Si
tal ocurrencia no existe, Emacs pita y le dice que la búsqueda actual
está fallando ("failing"). C-g también termina la búsqueda.
......@@ -1123,7 +1123,7 @@ ejemplo, C-x C-f junto a find-file).
>> Teclee C-x 1 para borrar la ventana de ayuda.
C-h i Leer los manuales incluidos (alias Info). Este comando
lo pone en un buffer especial llamado `*info*' donde
lo pone en un buffer especial llamado "*info*" donde
puede leer manuales de los paquetes instalados en su
sistema. Teclee m emacs <Return> para leer el manual
de Emacs. Si nunca ha usado Info, teclee ? y Emacs y
......
......@@ -319,7 +319,7 @@ della posizione attuale del cursore.
Quando una riga di testo diventa troppo lunga per essere visualizzata su
una riga di schermo essa viene "continuata" su una seconda riga dello
schermo. Un carattere barra retroversa (`\') posto accanto al margine
schermo. Un carattere barra retroversa («\») posto accanto al margine
sinistro indica la prosecuzione della riga precedente. Quando si usa un
sistema a finestre grafico, invece della barra retroversa comparirà una
piccola freccia ricurva.
......@@ -379,7 +379,7 @@ testo posto tra i due estremi.
C-SPC. Emacs dovrebbe mostrarti il messaggio "Mark set" nella parte
bassa dello schermo. Muovi il cursore sulla s di "estremi" del
paragrafo precedente. Premi C-w. Questo cancellerà il testo a partire
dalla `P' e fino alla lettera che precede `s'.
dalla "P" e fino alla lettera che precede "s".
La differenza tra "killing" (eliminazione) e "deleting" (cancellazione) è
che il testo "eliminato" può essere inserito di nuovo, mentre quello che
......@@ -628,13 +628,13 @@ poter tornare alla stessa sessione di Emacs in un momento successivo.
Su sistemi che lo permettono C-z "sospende" Emacs, cioè riporta alla shell
che lo aveva invocato senza però porre termine alla sessione attuale.
Nelle shell più comuni si può riaprire la sessione in corso con il comando
`fg' oppure con `%emacs'.
"fg" oppure con "%emacs".
Su sistemi che non prevedono la possibilità di "sospensione", C-z crea una
subshell che funziona all'interno di Emacs per dare la possibilità di
usare altri programmi e poi tornare a Emacs successivamente; in pratica
non fa "uscire" veramente da Emacs. In questo caso il comando di shell
`exit' è il modo comune per tornare ad Emacs dalla subshell.
"exit" è il modo comune per tornare ad Emacs dalla subshell.
Il momento di usare C-x C-c è quando si sta per effettuare il log-out dal
sistema. È anche il comando giusto quando si deve chiudere Emacs che è
......@@ -838,7 +838,7 @@ di eco", ciò significa che Emacs aspetta che si indichi ciò che deve
cercare. <Invio> serve a concludere la ricerca.
>> Adesso usa C-s per inziare la ricerca. LENTAMENTE, una lettera alla
volta, inserisci la parola `cursore', facendo una pausa dopo ogni
volta, inserisci la parola "cursore", facendo una pausa dopo ogni
carattere scritto per vedere cosa succede al cursore. Hai cercato
"cursore" una volta sola.
>> Usa C-s un'altra volta per trovare il punto in cui la parola "cursore"
......@@ -849,7 +849,7 @@ cercare. <Invio> serve a concludere la ricerca.
Hai visto cos'è successo? Durante una ricerca incrementale Emacs prova ad
andare al punto successivo in cui compare la stringa indicata fino a quel
momento. Per raggiungere il punto successivo in cui compare di nuovo
`cursore' basta solo premere C-s ancora una volta. Se la stringa cercata
"cursore" basta solo premere C-s ancora una volta. Se la stringa cercata
non compare in alcun punto successivo Emacs emette un "beep" e informa che
la ricerca non è andata a buon fine ("failing"). C-g è un modo
alternativo per concludere la ricerca.
......@@ -1045,7 +1045,7 @@ come "find-file".
>> Usa C-x 1 per eliminare la finestra di aiuto.
C-h i Leggi la documentazione. Questo comando apre un buffer
speciale chiamato `*info*' in cui puoi leggere i manuali
speciale chiamato "*info*" in cui puoi leggere i manuali
on-line dei pacchetti installati sul tuo sistema. Batti m
emacs <Invio> per leggere il manuale di Emacs. Se non hai
mai usato il sistema Info prima d'ora premi ? ed Emacs ti
......
......@@ -309,7 +309,7 @@ Emacs $B$O4v$D$b$N%&%#%s%I%&$K!"$=$l$>$l8DJL$NJ8>O$rI=<($9$k$3$H$,$G$-$^(B
$BJ8>O$N0l9T$,2hLL$K<}$^$i$J$$DxD9$/$J$C$?>l9g!"$=$N9T$O2hLL>e$N<!$N9T$X(B
$B$H7QB3!J(Bcontinued$B!K$5$l$^$9!#2hLL$N1&C<!J1&B&$N%U%j%s%8%(%j%"!K$N(B
backslash $BJ8;z(B `\' $B!J$"$k$$$O!"$b$7%&%#%s%I%&%7%9%F%`$r;H$C$F$$$k$J$i!"(B
backslash $BJ8;z(B $B!V(B\$B!W(B $B!J$"$k$$$O!"$b$7%&%#%s%I%&%7%9%F%`$r;H$C$F$$$k$J$i!"(B
$B>.$5$J6J$C$?Lp0u!K$O!"$=$N9T$,7QB3$5$l$F$$$k$3$H$rI=$7$F$$$^$9!#(B
>> $B2hLL$N1&C<$^$GJ8>O$rF~NO$7!"$5$i$KF~NO$rB3$1$F2<$5$$!#(B
......@@ -608,13 +608,13 @@ C-z $B$O!V0l;~E*$K!W(B Emacs $B$rH4$1$k%3%^%s%I$G$9!#$^$?F1$8(B Emacs $B%;%
$B$=$l$,$G$-$k%7%9%F%`>e$J$i!"(BC-z $B$O(B Emacs $B$r!VCfCG!W$5$;$^$9!#$D$^$j(B
Emacs $B$r=*N;$9$k$3$H$J$/!"%3%^%s%I%7%'%k$KLa$k$3$H$,$G$-$^$9!#BgJ}$NI8(B
$B=`E*$J%7%'%k$J$i!"(B`fg' $B%3%^%s%I$b$7$/$O(B `%emacs' $B$K$h$C$F(B Emacs $B$r:F3+(B
$B=`E*$J%7%'%k$J$i!"!V(Bfg$B!W(B $B%3%^%s%I$b$7$/$O(B $B!V(B%emacs$B!W(B $B$K$h$C$F(B Emacs $B$r:F3+(B
$B$G$-$^$9!#(B
$B!VCfCG!W5!G=$r<BAu$7$F$$$J$$%7%9%F%`$G$O!"(BC-z $B$O(B Emacs $B$N2<$GAv$k%5%V(B
$B%7%'%k$r:n$j!"B>$N%W%m%0%i%`$rAv$i$;$F$+$i$^$?(B Emacs $B$KLa$k$3$H$,$G$-(B
$B$k$h$&$K$7$^$9!#$3$N>l9gK\Ev$K(B Emacs $B$+$iH4$1=P$k$o$1$G$O$"$j$^$;$s$N(B
$B$G!"%7%'%k%3%^%s%I$N(B `exit' $B$,$=$N%5%V%7%'%k$+$i(B Emacs $B$KLa$kIaDL$N$d(B
$B$G!"%7%'%k%3%^%s%I$N(B $B!V(Bexit$B!W(B $B$,$=$N%5%V%7%'%k$+$i(B Emacs $B$KLa$kIaDL$N$d(B
$B$jJ}$G$9!#(B
C-x C-c $B$O%m%0%"%&%H$7$h$&$H;W$&;~$K;H$&$b$N$G$9!#%a!<%k%D!<%k!J(Bmail
......@@ -695,7 +695,7 @@ C-x $B%3%^%s%I$O$?$/$5$s$"$j$^$9!#$3$l$^$G$K!"0J2<$r3X$S$^$7$?!#(B
L $B$H$=$l$KB3$/?t;z$O8=:_$N9THV9f$r<($7$F$$$^$9!#(B
$B@hF,6a$/$N@10u$O!"$"$J$?$,J8>O$rJQ99$7$?$3$H$r<($7$F$$$^$9!#%U%!%$%k$r(B
$B3+$$$?D>8e$d!"%;!<%V$7$?D>8e$O!"$=$NItJ,$K$O@10u$NBe$o$j$K%@%C%7%e(B `-'
$B3+$$$?D>8e$d!"%;!<%V$7$?D>8e$O!"$=$NItJ,$K$O@10u$NBe$o$j$K%@%C%7%e(B $B!V(B-$B!W(B
$B$,I=<($5$l$^$9!#(B
$B3g8L$K0O$^$l$?ItJ,$O$I$s$JJT=8%b!<%I$K$$$k$+$r<($7$^$9!#%G%U%)%k%H$O(B
......@@ -996,7 +996,7 @@ C-h $B$K$OB>$K$bLr$KN)$D%*%W%7%g%s$,$"$j$^$9!#(B
>> C-x 1 $B$G%X%k%W%&%#%s%I%&$r>C$7$F2<$5$$!#(B
C-h i $BImB0%^%K%e%"%k!J(BInfo$B!K$rFI$`!#$3$N%3%^%s%I$r;H$&$H!"$"(B
$B$J$?$O(B `*info*' $B$H$$$&L>$NFC<l$J%P%C%U%!$K0\$5$l$^$9!#(B
$B$J$?$O(B $B!V(B*info*$B!W(B $B$H$$$&L>$NFC<l$J%P%C%U%!$K0\$5$l$^$9!#(B
$B$=$3$G!"%7%9%F%`$K%$%s%9%H!<%k$5$l$F$$$k%Q%C%1!<%8$N%^(B
$B%K%e%"%k$,FI$a$^$9!#(B m emacs <Return>$B$H%?%$%W$9$l$P(B
Emacs $B$N%^%K%e%"%k$,FI$a$^$9!#$b$7(B Info$B$r;H$&$N$,=i$a(B
......
......@@ -295,7 +295,7 @@ C-g는 숫자 인수를 무시해 버릴 때나 어떤 명령을 시작하였지
글월이 화면의 한 줄에 다 들어가지 못할 정도로 커지면 글월의 줄은
화면의 두번째 줄에서 "계속"됩니다. 오른쪽 한계에 있는 역사선 문자
(`\')는 줄이 다음 줄로 이어지는 것을 가리킵니다.
(“\”)는 줄이 다음 줄로 이어지는 것을 가리킵니다.
>> 글월을 계속 끼워서 오른쪽 한계를 넘어서도록 하십시오. 그러면 줄
계속 표시가 나타날 것입니다.
......@@ -342,11 +342,11 @@ C-e와 M-e와 다릅니다.
그 부분의 다른쪽 끝으로 이동해서 C-w를 칩니다. 그러면 그 두
위치사이의 모든 글월은 죽여집니다.
>> 깜빡이를 전 문단의 시작인 `일'자로 움직이십시오.
>> 깜빡이를 전 문단의 시작인 “일”자로 움직이십시오.
>> C-SPC를 치시오. 이맥스는 화면의 바닥에 "Mark set"이라는 알림말을
보여줄 것입니다.
>> 깜빡이를 위 문단의 두번째 줄에 있는 `끝'자로 움직이시오.
>> C-w를 치시오. 그러면 `일'자로 시작해서 `끝'자까지의 글월이 죽여질
>> 깜빡이를 위 문단의 두번째 줄에 있는 “끝”자로 움직이시오.
>> C-w를 치시오. 그러면 “일”자로 시작해서 “끝”자까지의 글월이 죽여질
것입니다.
"죽이기"와 "지우기"의 다른 점은 "죽여진" 글월은 재차 끼워넣을 수 있는
......@@ -579,13 +579,13 @@ C-z는 이맥스를 *임시로* 나오기 위한 명령입니다--그래서 다
운영 체계가 허용하면 C-z는 이맥스를 "중지"시킵니다(suspend); 즉, 이
명령은 조가비(shell)로 돌아 가도록 하지만 이맥스를 파괴하는 것은
아닙니다. 대부분의 조가비에서는 `fg'`%emacs'명령으로 이맥스를 계속할
아닙니다. 대부분의 조가비에서는 fg%emacs명령으로 이맥스를 계속할
수 있습니다.
중지하는 것을 제공하지 않는 운영 체계에서는 C-z에 의해, 이맥스 밑에서
실행되는 아랫조가비가 만들어 지게 되는데 여기서 다른 프로그램들을
실행한 후 이맥스로 돌아 올 수 있는 기회가 있습니다; 사실상 이맥스로부터
"나가는" 것은 아닙니다. 이 경우 보통, 조가비 명령인 `exit'으로
"나가는" 것은 아닙니다. 이 경우 보통, 조가비 명령인 exit으로
아랫조가비에서 이맥스에 되돌아 옵니다.
C-x C-c는 전산기에서 벗어나기 할 때나 사용합니다. 편지를 취급하는
......@@ -758,10 +758,10 @@ C-s를 치면 메아리 터에, 길잡이로 "I-search"라는 문자열이 나
마칩니다.
>> 이제 C-s를 쳐서 찾기를 시작하십시오. 천천히, 한 번에 한 글자씩
'cursor'라고 치면서 각각의 문자를 친 후 깜박이에 어떤 일이 일어
cursor라고 치면서 각각의 문자를 친 후 깜박이에 어떤 일이 일어
나는가를 유의하십시오.
이제 "cursor"를 한 번 찾은 것입니다.
>> C-s를 다시 쳐서 다음에 나타나는 "cursor"를 찾으십시오.
이제 cursor를 한 번 찾은 것입니다.
>> C-s를 다시 쳐서 다음에 나타나는 cursor를 찾으십시오.
>> 자, 이제는 <Delete>를 네 번 쳐서 깜박이가 어떻게 움직이는가를
보십시오.
>> <Return>을 쳐서 찾기를 끝내십시오.
......@@ -953,7 +953,7 @@ C-x C-s와 (META쇠나 EDIT쇠 혹은 교체쇠가 있으면) <ESC>v와 같은
>> C-x 1을 쳐서 도움말 창을 지우십시오.
C-h i 온라인 설명서를 읽기 (즉 Info). 이 명령은
`*info*'라는 특별한 사이칸에서 시스템에 설치된
*info*라는 특별한 사이칸에서 시스템에 설치된
꾸러미의 온라인 설명서를 보여줍니다. m emacs
<복귀쇠>를 치면 이맥스 설명서를 읽을 수 있습니다.
전에 Info를 읽어 본 적이 없으면 ?를 치십시오. 그러면
......
......@@ -339,7 +339,7 @@ Als een regel tekst te lang wordt om helemaal op het scherm getoond te
worden, dan gaat hij verder op de volgende schermregel. Als je een
grafisch scherm gebruikt verschijnen kleine gebogen pijltjes links en
rechts van het tekstgebied om aan te geven waar een regel voortgezet
is. In een tekstvenster of terminal geeft een backslash (`\') in de
is. In een tekstvenster of terminal geeft een backslash (‘\’) in de
laatste kolom een vervolgregel aan.
>> Voeg nu tekst toe totdat je de rechter kantlijn raakt, en blijf
......
......@@ -252,7 +252,7 @@
* ZABLOKOWANE POLECENIA
-----------------------
Pewne polecenia Emacsa ,,zablokowane'' -- po to, by początkujący
Pewne polecenia Emacsa zablokowane -- po to, by początkujący
użytkownicy nie mogli ich wywołać przez przypadek.
Jeśli wywołasz jedno z zablokowanych poleceń, to Emacs wypisze komunikat
......@@ -263,7 +263,7 @@
naciskając spację. Jeśli nie chcesz wywołać zablokowanego polecenia,
to na pytanie odpowiedz, naciskając n.
>> Napisz `C-x C-l' (co jest zablokowanym poleceniem) i odpowiedz n
>> Napisz C-x C-l (co jest zablokowanym poleceniem) i odpowiedz n
na zadane pytanie.
......@@ -271,7 +271,7 @@
------
Emacs może mieć otwartych kilka okien, z których każde wyświetla
własny tekst. Pojęcie ,,okna'', jeśli chodzi o Emacsa, nie odnosi
własny tekst. Pojęcie okna, jeśli chodzi o Emacsa, nie odnosi
się do osobnego okienka systemu okienkowego, lecz do pojedynczego
panelu wewnątrz okienka systemowego. (Emacs może też pracować
na kilku oknach systemowych (X-oknach); w terminologii Emacsa
......@@ -291,10 +291,10 @@
>> Przesuń kursor do tej linii i naciśnij C-u 0 C-l.
(C-l, jak pamiętasz odświeża zawartość ekranu. Jeśli temu poleceniu
poda się argument liczbowy, to będzie to oznaczało ,,odśwież zawartość
ekranu i umieść bieżąca linię o tyle linii od góry ekranu''. Tak więc,
C-u 0 C-1 oznacza ,,odśwież ekran, umieszczając bieżąca linię na samej
górze''.)
poda się argument liczbowy, to będzie to oznaczało odśwież zawartość
ekranu i umieść bieżąca linię o tyle linii od góry ekranu. Tak więc,
C-u 0 C-1 oznacza odśwież ekran, umieszczając bieżąca linię na samej
górze.)
>> Naciśnij Control-x 2
Zauważ, że okno się kurczy, a jednocześnie pojawia się nowe,
......@@ -331,8 +331,8 @@
Pracujesz teraz na jego kopii.
Gdy linia tekstu staje się zbyt długa, by zmieścić się w jednym
wierszu ekranu, to jest ona ,,kontynuowana'' w wierszu następnym.
Znak ,,backslash'' (`\') (albo - jeśli pracujesz w okienkowym
wierszu ekranu, to jest ona kontynuowana w wierszu następnym.
Znak backslash (\) (albo - jeśli pracujesz w okienkowym
trybie graficznym - zagięta strzałka) umieszczony na prawym marginesie
wskazuje, że dana linia jest kontynuowana w następnym wierszu ekranu.
......@@ -389,19 +389,19 @@
>> Naciśnij C-SPC. Emacs wyświetli "Mark set" (znacznik ustawiony)
na dole ekranu.
>> Przesuń kursor do litery o w słowie ,,kursor'' w drugim zdaniu.
>> Przesuń kursor do litery o w słowie kursor w drugim zdaniu.
>> Naciśnij C-w. Ta komenda wytnie cały fragment zaczynający się od O,
a kończący tuż przed o.
Gdy usuwasz więcej niż jeden znak naraz, Emacs zachowuje usunięty
tekst po to, by mógł go z powrotem gdzieś wstawić. Wstawianie
usuniętego tekstu nazywa się ,,wklejaniem''. Usunięty tekst
usuniętego tekstu nazywa się wklejaniem. Usunięty tekst
możesz wkleić zarówno w to samo miejsce, z którego został usunięty,
bądź też w inne miejsca. Ten sam tekst możesz wkleić wielokrotnie,
w celu uzyskania wielu kopii. Poleceniem wklejenia tekstu jest C-y.
Zauważ różnicę między ,,wycinaniem'' i ,,usuwaniem'', polegającą na tym,
Zauważ różnicę między wycinaniem i usuwaniem, polegającą na tym,
że rzeczy wycięte można na nowo wklejać, usuniętych natomiast wklejać nie
można. Na ogół polecenia Emacsa, które kasują dużo tekstu, zachowują go,
podczas gdy polecenia, które po prostu kasują jeden znak albo puste
......@@ -461,7 +461,7 @@
--------
Jeśli wprowadzisz zmiany do tekstu, a potem dojdziesz do wniosku, że
to była pomyłka, to możesz cofnąć zmiany, wydając polecenie ,,cofnij''
to była pomyłka, to możesz cofnąć zmiany, wydając polecenie cofnij
(ang. undo), C-x u.
C-x u cofa zmiany wprowadzone przez jedno polecenie; jeśli powtórzysz
......@@ -494,21 +494,21 @@
Aby edytowany przez Ciebie tekst został na trwałe zachowany, musisz
umieścić go w pliku. Jeśli tego nie zrobisz, to tekst zniknie, gdy
zamknięty zostanie Emacs, za pomocą którego go edytowałeś. Aby zachować
tekst w pliku, najpierw musisz ten plik ,,znaleźć'', i to zanim
tekst w pliku, najpierw musisz ten plik znaleźć, i to zanim
zaczniesz wprowadzać tekst. Czynność znajdowania pliku (ang. "file
finding") bywa też nazywana ,,odwiedzaniem pliku'' (ang. "file
finding") bywa też nazywana odwiedzaniem pliku (ang. "file
visiting").
Odwiedzanie pliku w Emacsie powoduje wyświetlenie jego zawartości.
Bardzo często jest to początek edycji pliku. Jednakże zmiany, które
wprowadzasz do pliku, nie są w nim utrwalone, zanim go nie ,,zachowasz''
wprowadzasz do pliku, nie są w nim utrwalone, zanim go nie zachowasz
(ang. save). Ma to zapobiec pozostawieniu w systemie pliku, który został
zmieniony tylko w połowie, a tego chcesz uniknąć. Gdy zachowujesz
zmieniony plik, Emacs zostawia oryginał (pod inna nazwą) na wypadek,
gdybyś doszedł do wniosku, że wprowadzone zmiany były błędne.
Jeśli popatrzysz na dół ekranu, to zauważysz linię, która zaczyna się
i kończy myślnikami, a zawiera tekst ,,TUTORIAL''. W tej
i kończy myślnikami, a zawiera tekst TUTORIAL. W tej
części ekranu zawsze możesz znaleźć nazwę pliku, który właśnie
odwiedzasz. W tej chwili odwiedzasz plik o nazwie TUTORIAL, który
jest Twoją własną kopią samouczka Emacsa. Obojętnie, który plik
......@@ -523,14 +523,14 @@
Kolejną nowością odnośnie polecenia odwiedzania pliku jest to, że
musisz mu podać nazwę pliku, który chcesz znaleźć. Mówimy o tym, że
polecenie ,,czyta argument z terminala'' (w tym wypadku argument jest
polecenie czyta argument z terminala (w tym wypadku argument jest
nazwą pliku). Po wpisaniu polecenia
C-x C-f znajdź plik (ang. find a file)
Emacs poprosi Cię o wpisanie nazwy pliku. Pojawia się ona w dolnej linii
ekranu. Gdy ta linia jest używana do wprowadzania tego typu danych,
nazywa się ją ,,minibuforem'' (ang. "minibuffer"). Do edycji nazwy pliku
nazywa się ją minibuforem (ang. "minibuffer"). Do edycji nazwy pliku
w minibuforze możesz używać zwykłych poleceń Emacsa.
Wprowadzanie nazwy pliku (lub jakichkolwiek innych danych w
......@@ -585,7 +585,7 @@
Wpisz w niego jakiś tekst i zachowaj "foo" za pomocą C-x C-s.
W końcu napisz C-x C-f TUTORIAL <Return>, by wrócić do samouczka.
Emacs przechowuje tekst każdego pliku w obiekcie, zwanym ,,buforem''.
Emacs przechowuje tekst każdego pliku w obiekcie, zwanym buforem.
Odwiedzenie pliku powoduje utworzenie nowego bufora wewnątrz Emacsa. By
zobaczyć listę buforów, które istnieją w Twoim Emacsie, naciśnij
......@@ -674,7 +674,7 @@
W systemach, w których jest to możliwe, C-z zawiesza proces Emacsa;
powoduje to powrót do powłoki (ang. shell), ale nie niszczy Emacsa.
W najpopularniejszych powłokach możesz wrócić do Emacsa za pomocą
polecenia `fg' lub `%emacs'.
polecenia fg lub %emacs.
W systemach, w których nie ma zawieszania procesów, C-z tworzy proces
podpowłoki (ang. "subshell"), który działa pod Emacsem i daje Ci szansę
......@@ -718,7 +718,7 @@
Naciśnij M-x repl s<Return>zmieni<Return>zmodyfikuje<Return>.
Zwróć uwagę, jak ta linia się zmieniła: zastąpiłeś słowem
,,zmodyfikuje'' każde wystąpienie słowa z-m-i-e-n-i poniżej początkowej
zmodyfikuje każde wystąpienie słowa z-m-i-e-n-i poniżej początkowej
pozycji kursora.
......@@ -781,7 +781,7 @@
Wewnątrz nawiasów znajdziesz informacje na temat trybu edycji, w
którym właśnie jest Emacs. Domyślnym trybem edycji nazywa się
podstawowym (ang. fundamental); jest to tryb używanym właśnie w
tej chwili. Jest to przykład ,,trybu głównego'' (ang. major mode).
tej chwili. Jest to przykład trybu głównego (ang. major mode).
Emacs może działać w wielu trybach głównych. Zostały one zaprojektowane,
aby ułatwić edycję napisów w rozmaitych językach programowania, takich
......@@ -811,7 +811,7 @@
podstawowym, polecenia te traktowały apostrofy jako separatory słów.
Główne tryby edycji wprowadzają zwykle subtelne zmiany, takie jak
opisana powyżej; większość poleceń nadal robi ,,to samo'', chociaż
opisana powyżej; większość poleceń nadal robi to samo, chociaż
być może w troszeczkę inny sposób.
By zobaczyć dokumentację na temat bieżącego głównego trybu edycji,
......@@ -825,8 +825,8 @@
>> Naciśnij q, by usunąć dokumentację trybu z ekranu.
Główne tryby edycji nazywają się właśnie ,,głównymi'', gdyż występują
także ,,podrzędne'' tryby edycji (ang. minor modes). Podrzędne tryby
Główne tryby edycji nazywają się właśnie głównymi, gdyż występują
także podrzędne tryby edycji (ang. minor modes). Podrzędne tryby
edycji nie są alternatywą dla trybów głównych, lecz jedynie ich
niewielką modyfikacją. Każdy podrzędny tryb edycji można włączyć lub
wyłączyć niezależnie od pozostałych trybów podrzędnych, a także
......@@ -842,10 +842,10 @@
Tryb automatycznego wstawiania włącza się na przykład poleceniem M-x
auto-fill-mode<Return>. Powtórzenie tego polecenie powoduje wyłączenie
trybu, ponowne powtórzenie --- jego włączenie, i tak dalej. Mówimy, że
polecenie ,,przełącza tryb''.
polecenie przełącza tryb.
>> Napisz M-x auto-fill-mode<Return>. Wstaw potem wiele napisów
,,asdf '' tak długo, aż zobaczysz, że linia podzieli na dwie.
asdf tak długo, aż zobaczysz, że linia podzieli na dwie.
Między literami musisz wstawiać spacje, ponieważ tryb
automatycznego wypełniania łamie linie tylko tam, gdzie są spacje.
......@@ -902,7 +902,7 @@
i podświetla go dla Twojej wygody. By znaleźć następne wystąpienie
słowa kursor, po prostu jeszcze raz naciśnij C-s. Jeśli takiego
wystąpienia nie ma, to Emacs zapiszczy i napisze, że szukanie
,,skończyło się porażką''.
skończyło się porażką.
Kombinacja C-g przerywa proces szukania, podobnie jak to czyni
z innymi poleceniami.
......@@ -958,7 +958,7 @@
Każde okno pamięta położenie swojego kursora, lecz w danej chwili
tylko jedno z okien wyświetla kursor. Wszystkie polecenia edycyjne
stosują się do okna, w którym jest kursor. To okno nazywane jest
,,oknem wybranym''.
oknem wybranym.
Polecenie C-M-v przyda Ci się, gdy będziesz chciał edytować tekst w
jednym oknie, a drugiego używał jako punktu odniesienia. Dzięki niemu
......@@ -980,8 +980,8 @@
>> Naciśnij C-x 1 (w górnym oknie), by pozbyć się okna dolnego.
(Jeśli nacisnąłbyś C-x 1 w dolnym oknie, to górne by znikło. Możesz
sobie to polecenie tłumaczyć jako ,,pozostaw tylko jedno okno --- to w
którym właśnie jestem''.)
sobie to polecenie tłumaczyć jako pozostaw tylko jedno okno --- to w
którym właśnie jestem.)
Nie musi być tak, że obydwa okna pokazują ten sam bufor. Jeśli użyjesz
C-x C-f, by odwiedzić jakiś plik w jednym z nich, to zawartość drugiego
......@@ -1009,7 +1009,7 @@
(Fundamental).
By wyjść z rekursywnego poziomu edycji, naciśnij ESC ESC ESC. Jest to
ogólnego przeznaczenia polecenie ,,wychodzimy''. Możesz go użyć także,
ogólnego przeznaczenia polecenie wychodzimy. Możesz go użyć także,
by pozbyć się nadmiaru okien albo wyjść z minibufora.
>> Naciśnij M-x by wejść do minibufora, potem naciśnij ESC ESC ESC, by
......@@ -1048,7 +1048,7 @@
C-p runs the command previous-line
W ten sposób możesz uzyskać ,,nazwę funkcji'' przypisanej kombinacji
W ten sposób możesz uzyskać nazwę funkcji przypisanej kombinacji
klawiszy. Przydaje się to podczas pisania kodu w Lispie, w którym
zapisane są rozszerzenia Emacsa; wystarcza to także do przypomnienia
Ci, co dane polecenie robi, jeśli widziałeś je już wcześniej, lecz
......@@ -1183,7 +1183,7 @@
Pamiętaj, że by wyjść z Emacsa na stałe, trzeba wydać polecenie C-x C-c.
By wyjść do powłoki na chwilę tak, by jeszcze Do Emacsa wrócić, trzeba
użyć C-z. (To nie działa pod X-Windows, ponieważ tam nie ma prawdziwego
konceptu przejścia na chwilę do powłoki. Zamiast tego C-z ,,ikonizuje''
konceptu przejścia na chwilę do powłoki. Zamiast tego C-z ikonizuje
okno Emacsa.)
Ten samouczek był pisany tak, by wszyscy nowi użytkownicy mogli go
......
......@@ -326,7 +326,7 @@ posição corrente do cursor.
pessoal dele.
Quando uma linha de texto fica muito grande na tela, a linha do texto é
continuada na linha seguinte. Uma barra invertida (`\') na margem
continuada na linha seguinte. Uma barra invertida (“\”) na margem
direita indica a linha que foi continuada.
>> Insira texto até que você alcance a margem direita, e mantenha
......@@ -630,12 +630,12 @@ voltar para a mesma seção do Emacs depois.
Em sistemas que permitem isso, C-z "suspende" o Emacs; isso e, retorna
ao shell mas não destrói o Emacs. Nos shells mais comum, você pode
resumir o Emacs com o comando 'fg' ou com '%emacs'.
resumir o Emacs com o comando "fg" ou com "%emacs".
Nos sistemas que não implementam suspensão, C-z cria um subshell rodando
sobre o Emacs para dar a você a chance de rodar outros programas e
retornar ao Emacs depois; isso não "sai" verdadeiramente do Emacs. Nesse
caso, o comando shell 'exit' é o comando usual para voltar ao Emacs do
caso, o comando shell "exit" é o comando usual para voltar ao Emacs do