Commit 4cafb413 authored by Paul Eggert's avatar Paul Eggert

Fix "\" problem in tutorials by using natural-language quotes.

* tutorials/TUTORIAL, tutorials/TUTORIAL.cs, tutorials/TUTORIAL.eo:
* tutorials/TUTORIAL.es, tutorials/TUTORIAL.it, tutorials/TUTORIAL.ja:
* tutorials/TUTORIAL.ko, tutorials/TUTORIAL.nl, tutorials/TUTORIAL.pl:
* tutorials/TUTORIAL.pt_BR, tutorials/TUTORIAL.ro:
* tutorials/TUTORIAL.ru, tutorials/TUTORIAL.sk, tutorials/TUTORIAL.sv:
* tutorials/TUTORIAL.th:
Avoid using ` for natural-language quotes.  Instead, work around
the problem with "\" by using non-" quotation marks appropriate
for the natural language in question, e.g., «...» for Spanish.
For English “...” could be used, but use '...' instead so that
TUTORIAL continues to be encoded in ASCII.
parent 6ecdd988
2014-03-10 Paul Eggert <eggert@cs.ucla.edu>
Fix "\" problem in tutorials by using natural-language quotes.
* tutorials/TUTORIAL, tutorials/TUTORIAL.cs, tutorials/TUTORIAL.eo:
* tutorials/TUTORIAL.es, tutorials/TUTORIAL.it, tutorials/TUTORIAL.ja:
* tutorials/TUTORIAL.ko, tutorials/TUTORIAL.nl, tutorials/TUTORIAL.pl:
* tutorials/TUTORIAL.pt_BR, tutorials/TUTORIAL.ro:
* tutorials/TUTORIAL.ru, tutorials/TUTORIAL.sk, tutorials/TUTORIAL.sv:
* tutorials/TUTORIAL.th:
Avoid using ` for natural-language quotes. Instead, work around
the problem with "\" by using non-" quotation marks appropriate
for the natural language in question, e.g., «...» for Spanish.
For English “...” could be used, but use '...' instead so that
TUTORIAL continues to be encoded in ASCII.
2014-03-10 Bastien Guerry <bzg@gnu.org>
* tutorials/TUTORIAL.fr: Adapt to the recent changes in TUTORIAL.
......
......@@ -312,7 +312,7 @@ of text is "continued" onto a second screen line. If you're using a
graphical display, little curved arrows appear in the narrow spaces on
each side of the text area (the left and right "fringes"), to indicate
where a line has been continued. If you're using a text terminal, the
continued line is indicated by a backslash (`\') on the rightmost
continued line is indicated by a backslash ('\') on the rightmost
screen column.
>> Insert text until you reach the right margin, and keep on inserting.
......@@ -646,7 +646,7 @@ C-z is the command to exit Emacs *temporarily*--so that you can go
back to the same Emacs session afterward. When Emacs is running on a
text terminal, C-z "suspends" Emacs; that is, it returns to the shell
but does not destroy the Emacs job. In the most common shells, you
can resume Emacs with the `fg' command or with `%emacs'.
can resume Emacs with the "fg" command or with "%emacs".
The time to use C-x C-c is when you are about to log out. It's also
the right thing to use to exit an Emacs invoked for a quick edit, such
......@@ -835,7 +835,7 @@ called an incremental search waiting for you to type the thing that
you want to search for. <Return> terminates a search.
>> Now type C-s to start a search. SLOWLY, one letter at a time,
type the word 'cursor', pausing after you type each
type the word "cursor", pausing after you type each
character to notice what happens to the cursor.
Now you have searched for "cursor", once.
>> Type C-s again, to search for the next occurrence of "cursor".
......@@ -844,7 +844,7 @@ you want to search for. <Return> terminates a search.
Did you see what happened? Emacs, in an incremental search, tries to
go to the occurrence of the string that you've typed out so far. To
go to the next occurrence of 'cursor' just type C-s again. If no such
go to the next occurrence of "cursor" just type C-s again. If no such
occurrence exists, Emacs beeps and tells you the search is currently
"failing". C-g would also terminate the search.
......@@ -1060,7 +1060,7 @@ corresponding command names (such as C-x C-f beside find-file).
>> Type C-x 1 to delete the help window.
C-h i Read included Manuals (a.k.a. Info). This command puts
you into a special buffer called `*info*' where you
you into a special buffer called "*info*" where you
can read manuals for the packages installed on your system.
Type m emacs <Return> to read the Emacs manual.
If you have never before used Info, type ? and Emacs
......@@ -1131,4 +1131,3 @@ and comes with permission to distribute copies on certain conditions:
Please read the file COPYING and then do give copies of GNU Emacs to
your friends. Help stamp out software obstructionism ("ownership") by
using, writing, and sharing free software!
......@@ -304,7 +304,7 @@ kurzoru.
Když se řádek textu zvětší natolik, že přesáhne jeden řádek obrazovky,
je zobrazen na více řádcích obrazovky. Řádek textu, který pokračuje na
dalším řádku obrazovky, je indikován zpětným lomítkem (`\') na pravém
dalším řádku obrazovky, je indikován zpětným lomítkem („\“) na pravém
okraji obrazovky.
>> Vkládejte text, až dosáhnete pravého okraje, a pokračujte ve vkládání.
......@@ -599,13 +599,13 @@ spuštěného Emacsu vrátit.
Na systémech, které to umožňují, C-z Emacs "pozastaví"; tzn. vrátí vás
do shellu, avšak Emacs neukončí. V nejběžnějších shellech se můžete do
Emacsu vrátit příkazem `fg' nebo pomocí `%emacs'.
Emacsu vrátit příkazem "fg" nebo pomocí "%emacs".
Na systémech, které pozastavování procesů nemají implementováno, C-z
vytvoří subshell běžící pod Emacsem, aby vám dal šanci spustit jiné
programy a pak se do Emacsu vrátit; neprovede tedy pravé opuštění
Emacsu. V tom případě je obvyklou cestou návratu ze subshellu do Emacsu
shellovský příkaz `exit'.
shellovský příkaz "exit".
Chvíle pro použití C-x C-c nastane, když se chystáte odhlásit ze
systému. Správné je to také při ukončování Emacsu vyvolaného poštovním
......@@ -788,7 +788,7 @@ Když stisknete C-s, uvidíte v echo oblasti prompt "I-search". To vám
a čeká, až mu zadáte, co chcete hledat. <RET> hledání ukončí.
>> Nyní zahajte hledání stiskem C-s. POMALU, písmeno po písmenu, pište
slovo 'kurzor'. Po každém písmenu si všimněte, co se děje s kurzorem.
slovo "kurzor". Po každém písmenu si všimněte, co se děje s kurzorem.
Teď jste vyhledali "kurzor" poprvé.
>> Stiskněte C-s znovu, abyste nalezli další výskyt "kurzor".
>> Nyní čtyřikrát stiskněte <Delete> a pozorujte, jak se kurzor
......@@ -797,7 +797,7 @@ a čeká, až mu zadáte, co chcete hledat. <RET> hledání ukončí.
Viděli jste, co se stalo? Emacs se v inkrementálním hledání pokouší
přejít na další výskyt řetězce, který jste dosud napsali. Chcete-li
přejít na další výskyt 'kurzor', jednoduše stiskněte C-s znovu.
přejít na další výskyt "kurzor", jednoduše stiskněte C-s znovu.
Jestliže už žádný takový výskyt není, Emacs pípne a řekne vám, že
hledání momentálně "selhává", C-g hledání ukončí.
......@@ -983,7 +983,7 @@ odpovídajících jmen příkazů jako find-file.
>> Stiskněte C-x 1 pro smazání okna s nápovědou.
C-h i Čtení on-line manuálů (též Info). Tento příkaz
vás přepne do speciálního bufferu s názvem `*info*',
vás přepne do speciálního bufferu s názvem "*info*",
ve kterém můžete číst on-line manuály pro balíky
nainstalované na vašem systému. Pokud stisknete
m emacs <Return> můžete si například přečíst manuál
......
......@@ -318,7 +318,7 @@ la nuna kursorloko.
kopio por vi.
Kiam linio da teksto iĝas pli longa ol la ekrana linio, la teksta
linio transiras sur la sekvan ekranan linion. Retroklino (`\') -- aŭ,
linio transiras sur la sekvan ekranan linion. Retroklino (“\”) -- aŭ,
en grafika fenestrosistemo, kurba sageto -- en la dekstra marĝeno
indikas tian transiron.
......
......@@ -332,7 +332,7 @@ pantalla. Si está usando un entorno gráfico, se mostrarán pequeñas
flechas curvas en las estrechas franjas vacías (los "márgenes" derecho
e izquierdo) a cada lado del área de texto, para indicar que la línea
continúa. Si está utilizando una terminal, la continuación se señala
mediante una barra invertida (`\') en la última columna de la derecha.
mediante una barra invertida («\») en la última columna de la derecha.
>> Inserte texto hasta que llegue al margen derecho, y siga
insertando. Verá aparecer una línea de continuación.
......@@ -682,7 +682,7 @@ regresar a la misma sesión de Emacs después. Cuando Emacs está
ejecutándose en una terminal, C-z "suspende" Emacs; esto es, se
regresa al intérprete de comandos pero no se destruye Emacs. En los
intérpretes de comandos más comunes, puede reanudar Emacs con el
comando `fg' o con `%emacs'.
comando "fg" o con "%emacs".
El momento para usar C-x C-c es cuando está listo para salir del
sistema. Es además el paso correcto para salir de un Emacs invocado
......@@ -885,7 +885,7 @@ se conoce como búsqueda incremental, esperando que teclee lo que
quiere buscar. <Return> termina una búsqueda.
>> Ahora teclee C-s para comenzar la búsqueda. LENTAMENTE, una letra
a la vez, teclee la palabra 'cursor', haciendo pausa después de
a la vez, teclee la palabra "cursor", haciendo pausa después de
cada carácter para notar lo que pasa con el cursor.
Ahora ha buscado "cursor", una vez.
>> Teclee C-s de nuevo, para buscar la siguiente ocurrencia de
......@@ -895,7 +895,7 @@ quiere buscar. <Return> termina una búsqueda.
¿Vió lo que ocurrió? Emacs, en una búsqueda incremental, trata de ir
a la ocurrencia de la cadena que ha tecleado hasta el momento. Para
ir a la próxima ocurrencia de 'cursor' solo teclee C-s de nuevo. Si
ir a la próxima ocurrencia de "cursor" solo teclee C-s de nuevo. Si
tal ocurrencia no existe, Emacs pita y le dice que la búsqueda actual
está fallando ("failing"). C-g también termina la búsqueda.
......@@ -1123,7 +1123,7 @@ ejemplo, C-x C-f junto a find-file).
>> Teclee C-x 1 para borrar la ventana de ayuda.
C-h i Leer los manuales incluidos (alias Info). Este comando
lo pone en un buffer especial llamado `*info*' donde
lo pone en un buffer especial llamado "*info*" donde
puede leer manuales de los paquetes instalados en su
sistema. Teclee m emacs <Return> para leer el manual
de Emacs. Si nunca ha usado Info, teclee ? y Emacs y
......
......@@ -319,7 +319,7 @@ della posizione attuale del cursore.
Quando una riga di testo diventa troppo lunga per essere visualizzata su
una riga di schermo essa viene "continuata" su una seconda riga dello
schermo. Un carattere barra retroversa (`\') posto accanto al margine
schermo. Un carattere barra retroversa («\») posto accanto al margine
sinistro indica la prosecuzione della riga precedente. Quando si usa un
sistema a finestre grafico, invece della barra retroversa comparirà una
piccola freccia ricurva.
......@@ -379,7 +379,7 @@ testo posto tra i due estremi.
C-SPC. Emacs dovrebbe mostrarti il messaggio "Mark set" nella parte
bassa dello schermo. Muovi il cursore sulla s di "estremi" del
paragrafo precedente. Premi C-w. Questo cancellerà il testo a partire
dalla `P' e fino alla lettera che precede `s'.
dalla "P" e fino alla lettera che precede "s".
La differenza tra "killing" (eliminazione) e "deleting" (cancellazione) è
che il testo "eliminato" può essere inserito di nuovo, mentre quello che
......@@ -628,13 +628,13 @@ poter tornare alla stessa sessione di Emacs in un momento successivo.
Su sistemi che lo permettono C-z "sospende" Emacs, cioè riporta alla shell
che lo aveva invocato senza però porre termine alla sessione attuale.
Nelle shell più comuni si può riaprire la sessione in corso con il comando
`fg' oppure con `%emacs'.
"fg" oppure con "%emacs".
Su sistemi che non prevedono la possibilità di "sospensione", C-z crea una
subshell che funziona all'interno di Emacs per dare la possibilità di
usare altri programmi e poi tornare a Emacs successivamente; in pratica
non fa "uscire" veramente da Emacs. In questo caso il comando di shell
`exit' è il modo comune per tornare ad Emacs dalla subshell.
"exit" è il modo comune per tornare ad Emacs dalla subshell.
Il momento di usare C-x C-c è quando si sta per effettuare il log-out dal
sistema. È anche il comando giusto quando si deve chiudere Emacs che è
......@@ -838,7 +838,7 @@ di eco", ciò significa che Emacs aspetta che si indichi ciò che deve
cercare. <Invio> serve a concludere la ricerca.
>> Adesso usa C-s per inziare la ricerca. LENTAMENTE, una lettera alla
volta, inserisci la parola `cursore', facendo una pausa dopo ogni
volta, inserisci la parola "cursore", facendo una pausa dopo ogni
carattere scritto per vedere cosa succede al cursore. Hai cercato
"cursore" una volta sola.
>> Usa C-s un'altra volta per trovare il punto in cui la parola "cursore"
......@@ -849,7 +849,7 @@ cercare. <Invio> serve a concludere la ricerca.
Hai visto cos'è successo? Durante una ricerca incrementale Emacs prova ad
andare al punto successivo in cui compare la stringa indicata fino a quel
momento. Per raggiungere il punto successivo in cui compare di nuovo
`cursore' basta solo premere C-s ancora una volta. Se la stringa cercata
"cursore" basta solo premere C-s ancora una volta. Se la stringa cercata
non compare in alcun punto successivo Emacs emette un "beep" e informa che
la ricerca non è andata a buon fine ("failing"). C-g è un modo
alternativo per concludere la ricerca.
......@@ -1045,7 +1045,7 @@ come "find-file".
>> Usa C-x 1 per eliminare la finestra di aiuto.
C-h i Leggi la documentazione. Questo comando apre un buffer
speciale chiamato `*info*' in cui puoi leggere i manuali
speciale chiamato "*info*" in cui puoi leggere i manuali
on-line dei pacchetti installati sul tuo sistema. Batti m
emacs <Invio> per leggere il manuale di Emacs. Se non hai
mai usato il sistema Info prima d'ora premi ? ed Emacs ti
......
......@@ -309,7 +309,7 @@ Emacs $B$O4v$D$b$N%&%#%s%I%&$K!"$=$l$>$l8DJL$NJ8>O$rI=<($9$k$3$H$,$G$-$^(B
$BJ8>O$N0l9T$,2hLL$K<}$^$i$J$$DxD9$/$J$C$?>l9g!"$=$N9T$O2hLL>e$N<!$N9T$X(B
$B$H7QB3!J(Bcontinued$B!K$5$l$^$9!#2hLL$N1&C<!J1&B&$N%U%j%s%8%(%j%"!K$N(B
backslash $BJ8;z(B `\' $B!J$"$k$$$O!"$b$7%&%#%s%I%&%7%9%F%`$r;H$C$F$$$k$J$i!"(B
backslash $BJ8;z(B $B!V(B\$B!W(B $B!J$"$k$$$O!"$b$7%&%#%s%I%&%7%9%F%`$r;H$C$F$$$k$J$i!"(B
$B>.$5$J6J$C$?Lp0u!K$O!"$=$N9T$,7QB3$5$l$F$$$k$3$H$rI=$7$F$$$^$9!#(B
>> $B2hLL$N1&C<$^$GJ8>O$rF~NO$7!"$5$i$KF~NO$rB3$1$F2<$5$$!#(B
......@@ -608,13 +608,13 @@ C-z $B$O!V0l;~E*$K!W(B Emacs $B$rH4$1$k%3%^%s%I$G$9!#$^$?F1$8(B Emacs $B%;%
$B$=$l$,$G$-$k%7%9%F%`>e$J$i!"(BC-z $B$O(B Emacs $B$r!VCfCG!W$5$;$^$9!#$D$^$j(B
Emacs $B$r=*N;$9$k$3$H$J$/!"%3%^%s%I%7%'%k$KLa$k$3$H$,$G$-$^$9!#BgJ}$NI8(B
$B=`E*$J%7%'%k$J$i!"(B`fg' $B%3%^%s%I$b$7$/$O(B `%emacs' $B$K$h$C$F(B Emacs $B$r:F3+(B
$B=`E*$J%7%'%k$J$i!"!V(Bfg$B!W(B $B%3%^%s%I$b$7$/$O(B $B!V(B%emacs$B!W(B $B$K$h$C$F(B Emacs $B$r:F3+(B
$B$G$-$^$9!#(B
$B!VCfCG!W5!G=$r<BAu$7$F$$$J$$%7%9%F%`$G$O!"(BC-z $B$O(B Emacs $B$N2<$GAv$k%5%V(B
$B%7%'%k$r:n$j!"B>$N%W%m%0%i%`$rAv$i$;$F$+$i$^$?(B Emacs $B$KLa$k$3$H$,$G$-(B
$B$k$h$&$K$7$^$9!#$3$N>l9gK\Ev$K(B Emacs $B$+$iH4$1=P$k$o$1$G$O$"$j$^$;$s$N(B
$B$G!"%7%'%k%3%^%s%I$N(B `exit' $B$,$=$N%5%V%7%'%k$+$i(B Emacs $B$KLa$kIaDL$N$d(B
$B$G!"%7%'%k%3%^%s%I$N(B $B!V(Bexit$B!W(B $B$,$=$N%5%V%7%'%k$+$i(B Emacs $B$KLa$kIaDL$N$d(B
$B$jJ}$G$9!#(B
C-x C-c $B$O%m%0%"%&%H$7$h$&$H;W$&;~$K;H$&$b$N$G$9!#%a!<%k%D!<%k!J(Bmail
......@@ -695,7 +695,7 @@ C-x $B%3%^%s%I$O$?$/$5$s$"$j$^$9!#$3$l$^$G$K!"0J2<$r3X$S$^$7$?!#(B
L $B$H$=$l$KB3$/?t;z$O8=:_$N9THV9f$r<($7$F$$$^$9!#(B
$B@hF,6a$/$N@10u$O!"$"$J$?$,J8>O$rJQ99$7$?$3$H$r<($7$F$$$^$9!#%U%!%$%k$r(B
$B3+$$$?D>8e$d!"%;!<%V$7$?D>8e$O!"$=$NItJ,$K$O@10u$NBe$o$j$K%@%C%7%e(B `-'
$B3+$$$?D>8e$d!"%;!<%V$7$?D>8e$O!"$=$NItJ,$K$O@10u$NBe$o$j$K%@%C%7%e(B $B!V(B-$B!W(B
$B$,I=<($5$l$^$9!#(B
$B3g8L$K0O$^$l$?ItJ,$O$I$s$JJT=8%b!<%I$K$$$k$+$r<($7$^$9!#%G%U%)%k%H$O(B
......@@ -996,7 +996,7 @@ C-h $B$K$OB>$K$bLr$KN)$D%*%W%7%g%s$,$"$j$^$9!#(B
>> C-x 1 $B$G%X%k%W%&%#%s%I%&$r>C$7$F2<$5$$!#(B
C-h i $BImB0%^%K%e%"%k!J(BInfo$B!K$rFI$`!#$3$N%3%^%s%I$r;H$&$H!"$"(B
$B$J$?$O(B `*info*' $B$H$$$&L>$NFC<l$J%P%C%U%!$K0\$5$l$^$9!#(B
$B$J$?$O(B $B!V(B*info*$B!W(B $B$H$$$&L>$NFC<l$J%P%C%U%!$K0\$5$l$^$9!#(B
$B$=$3$G!"%7%9%F%`$K%$%s%9%H!<%k$5$l$F$$$k%Q%C%1!<%8$N%^(B
$B%K%e%"%k$,FI$a$^$9!#(B m emacs <Return>$B$H%?%$%W$9$l$P(B
Emacs $B$N%^%K%e%"%k$,FI$a$^$9!#$b$7(B Info$B$r;H$&$N$,=i$a(B
......
......@@ -295,7 +295,7 @@ C-g는 숫자 인수를 무시해 버릴 때나 어떤 명령을 시작하였지
글월이 화면의 한 줄에 다 들어가지 못할 정도로 커지면 글월의 줄은
화면의 두번째 줄에서 "계속"됩니다. 오른쪽 한계에 있는 역사선 문자
(`\')는 줄이 다음 줄로 이어지는 것을 가리킵니다.
(“\”)는 줄이 다음 줄로 이어지는 것을 가리킵니다.
>> 글월을 계속 끼워서 오른쪽 한계를 넘어서도록 하십시오. 그러면 줄
계속 표시가 나타날 것입니다.
......@@ -342,11 +342,11 @@ C-e와 M-e와 다릅니다.
그 부분의 다른쪽 끝으로 이동해서 C-w를 칩니다. 그러면 그 두
위치사이의 모든 글월은 죽여집니다.
>> 깜빡이를 전 문단의 시작인 `일'자로 움직이십시오.
>> 깜빡이를 전 문단의 시작인 “일”자로 움직이십시오.
>> C-SPC를 치시오. 이맥스는 화면의 바닥에 "Mark set"이라는 알림말을
보여줄 것입니다.
>> 깜빡이를 위 문단의 두번째 줄에 있는 `끝'자로 움직이시오.
>> C-w를 치시오. 그러면 `일'자로 시작해서 `끝'자까지의 글월이 죽여질
>> 깜빡이를 위 문단의 두번째 줄에 있는 “끝”자로 움직이시오.
>> C-w를 치시오. 그러면 “일”자로 시작해서 “끝”자까지의 글월이 죽여질
것입니다.
"죽이기"와 "지우기"의 다른 점은 "죽여진" 글월은 재차 끼워넣을 수 있는
......@@ -579,13 +579,13 @@ C-z는 이맥스를 *임시로* 나오기 위한 명령입니다--그래서 다
운영 체계가 허용하면 C-z는 이맥스를 "중지"시킵니다(suspend); 즉, 이
명령은 조가비(shell)로 돌아 가도록 하지만 이맥스를 파괴하는 것은
아닙니다. 대부분의 조가비에서는 `fg'나 `%emacs'명령으로 이맥스를 계속할
아닙니다. 대부분의 조가비에서는 “fg”나 “%emacs”명령으로 이맥스를 계속할
수 있습니다.
중지하는 것을 제공하지 않는 운영 체계에서는 C-z에 의해, 이맥스 밑에서
실행되는 아랫조가비가 만들어 지게 되는데 여기서 다른 프로그램들을
실행한 후 이맥스로 돌아 올 수 있는 기회가 있습니다; 사실상 이맥스로부터
"나가는" 것은 아닙니다. 이 경우 보통, 조가비 명령인 `exit'으로
"나가는" 것은 아닙니다. 이 경우 보통, 조가비 명령인 “exit”으로
아랫조가비에서 이맥스에 되돌아 옵니다.
C-x C-c는 전산기에서 벗어나기 할 때나 사용합니다. 편지를 취급하는
......@@ -758,10 +758,10 @@ C-s를 치면 메아리 터에, 길잡이로 "I-search"라는 문자열이 나
마칩니다.
>> 이제 C-s를 쳐서 찾기를 시작하십시오. 천천히, 한 번에 한 글자씩
'cursor'라고 치면서 각각의 문자를 친 후 깜박이에 어떤 일이 일어
“cursor”라고 치면서 각각의 문자를 친 후 깜박이에 어떤 일이 일어
나는가를 유의하십시오.
이제 "cursor"를 한 번 찾은 것입니다.
>> C-s를 다시 쳐서 다음에 나타나는 "cursor"를 찾으십시오.
이제 “cursor”를 한 번 찾은 것입니다.
>> C-s를 다시 쳐서 다음에 나타나는 “cursor”를 찾으십시오.
>> 자, 이제는 <Delete>를 네 번 쳐서 깜박이가 어떻게 움직이는가를
보십시오.
>> <Return>을 쳐서 찾기를 끝내십시오.
......@@ -953,7 +953,7 @@ C-x C-s와 (META쇠나 EDIT쇠 혹은 교체쇠가 있으면) <ESC>v와 같은
>> C-x 1을 쳐서 도움말 창을 지우십시오.
C-h i 온라인 설명서를 읽기 (즉 Info). 이 명령은
`*info*'라는 특별한 사이칸에서 시스템에 설치된
“*info*”라는 특별한 사이칸에서 시스템에 설치된
꾸러미의 온라인 설명서를 보여줍니다. m emacs
<복귀쇠>를 치면 이맥스 설명서를 읽을 수 있습니다.
전에 Info를 읽어 본 적이 없으면 ?를 치십시오. 그러면
......
......@@ -339,7 +339,7 @@ Als een regel tekst te lang wordt om helemaal op het scherm getoond te
worden, dan gaat hij verder op de volgende schermregel. Als je een
grafisch scherm gebruikt verschijnen kleine gebogen pijltjes links en
rechts van het tekstgebied om aan te geven waar een regel voortgezet
is. In een tekstvenster of terminal geeft een backslash (`\') in de
is. In een tekstvenster of terminal geeft een backslash (‘\’) in de
laatste kolom een vervolgregel aan.
>> Voeg nu tekst toe totdat je de rechter kantlijn raakt, en blijf
......
This diff is collapsed.
......@@ -326,7 +326,7 @@ posição corrente do cursor.
pessoal dele.
Quando uma linha de texto fica muito grande na tela, a linha do texto é
continuada na linha seguinte. Uma barra invertida (`\') na margem
continuada na linha seguinte. Uma barra invertida (“\”) na margem
direita indica a linha que foi continuada.
>> Insira texto até que você alcance a margem direita, e mantenha
......@@ -630,12 +630,12 @@ voltar para a mesma seção do Emacs depois.
Em sistemas que permitem isso, C-z "suspende" o Emacs; isso e, retorna
ao shell mas não destrói o Emacs. Nos shells mais comum, você pode
resumir o Emacs com o comando 'fg' ou com '%emacs'.
resumir o Emacs com o comando "fg" ou com "%emacs".
Nos sistemas que não implementam suspensão, C-z cria um subshell rodando
sobre o Emacs para dar a você a chance de rodar outros programas e
retornar ao Emacs depois; isso não "sai" verdadeiramente do Emacs. Nesse
caso, o comando shell 'exit' é o comando usual para voltar ao Emacs do
caso, o comando shell "exit" é o comando usual para voltar ao Emacs do
subshell.
A hora de usar o C-x C-c é quando você esta prestes a sair do sistema
......@@ -829,7 +829,7 @@ esta no que chamamos de pesquisa incremental esperando que você digite o
que você quer procurar. <Return> termina a pesquisa.
>> Agora digite C-s para iniciar a pesquisa. DEVAGAR, uma letra por vez,
digite o caractere 'cursor', pausando cada vez que você digitar um
digite o caractere "cursor", pausando cada vez que você digitar um
caractere, perceba o que acontece com o cursor. Agora que você
pesquisou por "cursor", uma vez.
>> Digite C-s novamente, para pesquisa a próxima ocorrência de "cursor".
......@@ -838,7 +838,7 @@ que você quer procurar. <Return> termina a pesquisa.
Você viu o que aconteceu? O Emacs, em uma pesquisa incremental, tenta ir
para a ocorrência que você digitou ate o momento. Para ir para próxima
ocorrência de 'cursor' apenas digite C-s novamente. Se nenhuma
ocorrência de "cursor" apenas digite C-s novamente. Se nenhuma
ocorrência existir, o Emacs bipa e te diz que a pesquisa atual
falhou. C-g também termina a pesquisa.
......
......@@ -328,7 +328,7 @@ cursorului.
Când o linie de text devine prea mare pentru a putea fi reprezentată
pe o linie de ecran, linia de text este continuată pe următoarea linie
de pe ecran. Un caracter backslash (`\') la marginea din dreapta
de pe ecran. Un caracter backslash („\”) la marginea din dreapta
indică o linie care a fost continuată.
>> Introduceţi text până când depăşiţi cu câteva caractere marginea
......@@ -636,13 +636,13 @@ C-z este comanda cu care puteţi ieşi din Emacs *temporar* - astfel
Pe sistemele unde este posibil, C-z "suspendă" Emacs-ul; asta înseamnă
că, deşi vă veţi întoarce la prompt-ul shell-ului, Emacs-ul nu a fost
distrus. În shell-urile (interpretoarele de comenzi Unix) cele mai
uzuale puteţi reactiva Emacs-ul cu comanda `fg' sau `%emacs'.
uzuale puteţi reactiva Emacs-ul cu comanda "fg" sau "%emacs".
Pe sistemele care nu implementează mecanismele de suspendare, C-z
creează un subshell care rulează sub Emacs pentru a vă oferi
posibilitatea de a rula alte programe şi de a vă întoarce la Emacs mai
târziu; pe aceste sisteme C-z nu iese cu adevărat din Emacs - comanda
`exit' la promptul subshell-ului este modalitatea uzuală de a vă
"exit" la promptul subshell-ului este modalitatea uzuală de a vă
întoarce în Emacs.
În general C-x C-c se foloseşte înainte de părăsirea sistemului.
......
......@@ -43,8 +43,8 @@ M-v (удерживайте клавишу META и наберите v, или н
C-v Перейти на один экран вперед
M-v Перейти на один экран назад
C-l Очистить экран и отобразить все заново,
разместив текст, находящийся возле курсора,
C-l Очистить экран и отобразить все заново,
разместив текст, находящийся возле курсора,
в центре экрана. (это CONTROL-L, а не CONTROL-1.)
>> Найдите курсор и запомните текст возле него. Потом нажмите C-l.
......@@ -166,7 +166,7 @@ Control-сочетания работают с базовыми единицам
M-a Назад, в начало предложения
M-e Вперед, в конец предложения
>> Попробуйте сейчас несколько раз использовать все эти команды.
>> Попробуйте сейчас несколько раз использовать все эти команды.
Это наиболее часто используемые команды.
Две другие важные команды перемещения курсора: M-< (META Less-then
......@@ -178,10 +178,10 @@ Greater-than {Больше-Чем}), которая перемещает кур
же должны использовать Shift, чтобы набрать M-< (без удержания клавиши Shift
вы наберете M-точка).
>> Сейчас попробуйте M-<, чтобы переместиться в начало учебника.
>> Сейчас попробуйте M-<, чтобы переместиться в начало учебника.
Потом используйте C-v, пока не вернетесь назад.
>> Сейчас попробуйте M->, чтобы переместиться к концу учебника.
>> Сейчас попробуйте M->, чтобы переместиться к концу учебника.
Используйте M-v, пока не вернетесь назад.
Курсор можно перемещать клавишами управления курсора (стрелками), если ваш
......@@ -259,11 +259,11 @@ META. Мы рекомендуем привыкнуть к использован
говорящее о том, какая команда вызывается, и запросит у вас, хотите ли вы
продолжать работу и выполнить данную команду.
Если вы действительно хотите выполнить эту команду, то нажмите клавишу
Если вы действительно хотите выполнить эту команду, то нажмите клавишу
<SPC> (пробел) в ответ на заданный вопрос. А если вы не хотите выполнить
запрещенную команду, то ответьте на вопрос нажатием клавиши "n".
>> Нажмите `C-x C-l' ("запрещенная" команда), а потом ответьте "n" на
>> Нажмите "C-x C-l" ("запрещенная" команда), а потом ответьте "n" на
заданный вопрос.
......@@ -320,7 +320,7 @@ Emacs может отображать информацию в нескольки
дисплей, то небольшие изогнутые стрелки появятся на обоих сторонах экрана
("fringes") чтобы показать, что строка продолжается с предыдущей
строки. Если вы используете текстовый терминал, то "продолжаемая" строка
обозначается символом "обратный слэш" (`\') в правой части экрана.
обозначается символом "обратный слэш" («) в правой части экрана.
>> Вводите текст, пока он не достигнет правой границы, и продолжайте вставку
символов. Вы увидите что появится "продолжаемая" строка.
......@@ -649,7 +649,7 @@ C-z -- это команда *временного* выхода из Emacs. В
ту же сессию Emacs. Когда Emacs запускается на текстовом терминале, команда
C-z "приостанавливает" (suspend) Emacs, т.е. она возвращает вас в командный
процессор (shell), но не завершает Emacs. В большинстве командных
процессоров вы можете вернуться в Emacs с помощью команды `fg' или `%emacs'.
процессоров вы можете вернуться в Emacs с помощью команды "fg" или "%emacs".
Чтобы покинуть Emacs используйте C-x C-c. Это сочетание также используется,
чтобы выйти из Emacs, вызванного из почтовой программы или другой утилиты.
......@@ -803,13 +803,13 @@ M-x auto-fill-mode<Return>. Если режим включен, то такая
используя команду C-x f. Вы должны задать границу в виде числового
аргумента для этой команды.
>> Введите C-x f с аргументом 20 (C-u 2 0 C-x f).
>> Введите C-x f с аргументом 20 (C-u 2 0 C-x f).
Затем введите какой-нибудь текст и посмотрите как Emacs заполняет строки
по 20 символов в каждой. Верните значение границы равное 70 назад,
используя команду C-x f.
Если вы сделали изменения в середине параграфа, то автозаполнение не
переформатирует текст автоматически.
переформатирует текст автоматически.
Чтобы переформатировать параграф, наберите M-q (META-q), когда курсор
находится внутри параграфа.
......@@ -834,7 +834,7 @@ Emacs умеет искать строки (строка -- непрерывна
<Return> завершает поиск.
>> Теперь нажмите C-s для начала поиска. Медленно, по одной букве, набирайте
слово 'курсор', останавливаясь после каждой введенной буквы и замечая, что
слово "курсор", останавливаясь после каждой введенной буквы и замечая, что
происходит с курсором.
Сейчас вы нашли первое вхождение слова "курсор".
>> Нажмите C-s снова, чтобы найти следующее вхождение слова "курсор".
......@@ -843,7 +843,7 @@ Emacs умеет искать строки (строка -- непрерывна
Вы заметили, что произошло? Emacs в режиме инкрементального поиска пытался
переходить к строкам, совпадающим с набираемой вами строкой. Чтобы перейти
к следующему вхождению слова 'курсор', просто нажмите C-s снова. Если больше
к следующему вхождению слова "курсор", просто нажмите C-s снова. Если больше
нет вхождений, то Emacs издаст звуковой сигнал и сообщит, что ваш поиск не
удался ("failing"), C-g также завершает поиск.
......@@ -1054,7 +1054,7 @@ C-x 1.
>> Наберите C-x 1 для удаления окна справки.
C-h i Читать интерактивные руководства (команда Info). Эта команда
переходит в специальный буфер с именем `*info*', где вы можете
переходит в специальный буфер с именем "*info*", где вы можете
читать интерактивные руководства для пакетов, установленных в вашей
системе. Наберите m emacs <Return> для чтения руководства по
Emacs. Если вы никогда ранее не использовали Info, то наберите ? и
......@@ -1132,4 +1132,3 @@ Copyright (C) 1985, 1996, 1998, 2001-2014 Free Software Foundation, Inc.
;;; sentence-end-double-space: nil
;;; fill-column: 76
;;; End:
......@@ -323,7 +323,7 @@ Všeobecne, <Delback> maže znak bezprostredne pred momentálnou pozíciou kurzo
Keď sa riadok textu zväčší natoľko, že presiahne jeden riadok obrazovky, je
zobrazený na viacerých riadkoch obrazovky. Riadok textu, ktorý pokračuje na
ďalšom riadku obrazovky, je indikovaný spätným lomítkom (`\') (alebo, ak
ďalšom riadku obrazovky, je indikovaný spätným lomítkom („\“) (alebo, ak
používate grafický systém, malá zakrivená šípka) na pravom okraji obrazovky.
>> Vkladajte text, pokiaľ nedosiahnete pravého okraju, a pokračujte vo
......@@ -632,13 +632,13 @@ spusteného Emacsu vrátiť.
Na systémoch, ktoré to umožňujú, C-z Emacs "pozastaví"; tzn. vráti Vás
do shellu, ale Emacs neskončí. V najbežnejších shelloch sa môžete do
Emacsu vrátiť príkazom `fg' alebo pomocou `%emacs'.
Emacsu vrátiť príkazom "fg" alebo pomocou "%emacs".
Na systémoch, ktoré pozastavovanie procesov nemajú implementované, C-z
vytvorí subshell bežiaci pod Emacsom, aby Vám dal šancu spustiť iné
programy a potom sa do Emacsu vrátiť; nevykoná teda pravé opustenie
Emacsu. V tom prípade je obvyklou cestou návratu zo subshellu do Emacsu
shellový príkaz `exit'.
shellový príkaz "exit".
Chvíľa pre použitie C-x C-c nastane vtedy, keď sa chystáte odhlásiť sa zo
systému. Správne je to tiež pri ukončovaní Emacsu vyvolaného poštovým
......@@ -1022,7 +1022,7 @@ zodpovedajúcich mien príkazov ako find-file.
>> Stlačte C-x 1 pre zmazanie okna s nápovedou.
C-h i Čítanie on-line manuálov (tiež Info). Tento príkaz
Vás prepne do špeciálneho buffera s názvom `*info*',
Vás prepne do špeciálneho buffera s názvom "*info*",
v ktorom môžete čítať on-line manuály pre balíky
inštalované na vašom systéme. Ak stlačíte m emacs <Return>,
môžete si napríklad prečítať manuál k Emacsu. Ak ste
......
......@@ -322,7 +322,7 @@ När en rad blir för lång för att rymmas på en skärmbredd så fortsätter
den på raden under. Om du använder ett fönstersystem, visas små böjda
pilar i det lilla utrymmet på bägge sidor om textmassan (i vänster och
höger marginal) för att ange var en rad fortsätter, Om du använder
en textterminal anges med ett bakstreck (`\') i kolumnen längst till
en textterminal anges med ett bakstreck (”\”) i kolumnen längst till
höger att raden fortsätter.
>> Skriv in lite text så att du kommer till slutet av raden och
......
......@@ -302,7 +302,7 @@ ALT), ท่านสามารถจะทำได้ด้วยอีก
ท่านจะไม่ทำให้ข้อความในต้นฉบับของคู่มือการใช้เปลี่ยนแปลง. นี่เป็นเพียงฉบับสำเนาเท่านั้น.
เมื่อข้อความในบรรทัดยาวเกินกว่าหนึ่งบรรทัดของหน้าจอ, ข้อความในบรรทัดนั้นจะต่อเนื่อง
ไปยังบรรทัดถัดไปของหน้าจอ. อักขระ backslash (`\') ที่ปลายของขอบขวามือจะบ่งชี้
ไปยังบรรทัดถัดไปของหน้าจอ. อักขระ backslash (“\”) ที่ปลายของขอบขวามือจะบ่งชี้
ว่าข้อความของบรรทัดนั้นต่อเนื่องไปยังบรรทัดถัดไป.
>> ป้อนข้อความจนกระทั่งถึงขอบขวา, แล้วป้อนต่อไปอีก. ท่านจะเห็นการแสดงผลของ
......@@ -560,11 +560,11 @@ C-x C-f ก็จะทำงาน, และจะเยือนแฟ้ม
สำหรับระบบที่อนุญาตให้ใช้คำสั่ง, C-z "suspends" อีแมกส์; นั่นคือการกลับไปยังเชลล์
(shell) โดยไม่ได้ทำลายอีแมกส์. ในเชลล์ทั่วไป, ท่านสามารถรีซูม (resume) อีแมกส์
ได้ด้วยคำสั่ง `fg' หรือด้วยคำสั่ง `%emacs'.
ได้ด้วยคำสั่ง "fg" หรือด้วยคำสั่ง "%emacs".
สำหรับระบบที่ไม่มีฟังก์ชัน "suspend", คำสั่ง C-z จะสร้างซับเชลล์ (subshell)
ภายใต้อีแมกส์เพื่อให้ท่านมีโอกาสดำเนินงานโปรแกรมอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมายังอีแมกส์อีกครั้ง;
ซึ่งไม่ใช่การ "ออกจาก (exit)" อีแมกส์จริง. ในกรณีนี้, คำสั่งเชลล์ `exit' เป็นคำสั่ง
ซึ่งไม่ใช่การ "ออกจาก (exit)" อีแมกส์จริง. ในกรณีนี้, คำสั่งเชลล์ "exit" เป็นคำสั่ง
ปรกติที่ใช้ในการกลับไปยังอีแมกส์จากซับเชลล์.
ใช้คำสั่ง C-x C-c ก็ต่อเมื่อท่านต้องการจะเลิกใช้อีแมกส์จริงๆ. วิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องใน
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment