Commit 57d52f18 authored by Chong Yidong's avatar Chong Yidong

Regenerate.

parent 48742df4
......@@ -33,9 +33,9 @@ Alakazam Petrofsky: changed hanoi.el
Alan Mackenzie: wrote cc-awk.el
and changed cc-cmds.el cc-mode.el cc-engine.el cc-defs.el cc-vars.el
cc-langs.el cc-mode.texi cc-styles.el cc-align.el lread.c cc-fonts.el
programs.texi cc-subword.el isearch.el lisp.el search.texi subr.el
text.texi buffers.texi cc-fix.el cc-mode-19.el and 17 other files
cc-langs.el cc-mode.texi cc-styles.el cc-align.el cc-fonts.el lread.c
programs.texi cc-subword.el isearch.el lisp.el search.texi startup.el
subr.el text.texi buffers.texi cc-fix.el and 18 other files
Alan Shutko: changed diary-lib.el calendar.el bindings.el cal-hebrew.el
easy-mmode.el gnus-sum.el ibuf-ext.el ibuffer.el lunar.el macros.el
......@@ -332,11 +332,11 @@ Charlie Martin: wrote autoinsert.el
Cheng Gao: changed MORE.STUFF flymake.el tips.texi url-dired.el
url-file.el url-handlers.el url-http.el url-nfs.el
Chong Yidong: changed cus-edit.el simple.el custom.el files.el
display.texi longlines.el keyboard.c custom.texi info.el text.texi
compile.el files.texi image-mode.el mouse.el xdisp.c frames.texi
Chong Yidong: changed cus-edit.el simple.el files.el custom.el
display.texi longlines.el xdisp.c keyboard.c compile.el custom.texi
files.texi info.el text.texi frames.texi image-mode.el mouse.el
startup.el wid-edit.el xterm.c cus-theme.el faces.el
and 244 other files
and 290 other files
Chris Hanson: changed xscheme.el scheme.el xterm.c hpux.h x11term.c
hp9000s300.h keyboard.c process.c texinfmt.el emacsclient.c sort.el
......@@ -418,7 +418,7 @@ Dan Nicolaescu: wrote iris-ansi.el romanian.el
and changed term.el xterm.el hideshow.el isearch.el icon.el lisp.h
cus-edit.el faces.el font-lock.el grep.el sh-script.el eterm-color.ti
ibuffer.el rxvt.el vhdl-mode.el xterm.c bindings.el compile.el
dabbrev.el imenu.el outline.el and 164 other files
dabbrev.el imenu.el outline.el and 166 other files
Daniel Brockman: changed cus-start.el format-spec.el ibuffer.el rcirc.el
......@@ -463,7 +463,7 @@ Dave Love: wrote autoarg.el autoconf.el benchmark.el cfengine.el
and changed configure.in Makefile.in help.el fortran.el browse-url.el
mule-cmds.el simple.el xterm.c cus-edit.el files.el info.el mule.el
wid-edit.el fns.c vc.el rfc2047.el bindings.el cus-start.el buffer.c
byte-opt.el bytecomp.el and 729 other files
byte-opt.el bytecomp.el and 727 other files
Dave Pearson: wrote 5x5.el quickurl.el
......@@ -492,7 +492,7 @@ David Gillespie: wrote calc-aent.el calc-alg.el calc-arith.el calc-bin.el
cl.texinfo complete.el edmacro.el
and changed info.el bytecomp.el
David Hansen: changed nnrss.el lisp.el pcomplete.el tempo.el
David Hansen: changed nnrss.el cc-cmds.el lisp.el pcomplete.el tempo.el
David Hedbor: changed gnus-art.el mm-decode.el mm-view.el gnus-agent.el
gnus-cite.el gnus-cus.el gnus-eform.el gnus-group.el gnus-msg.el
......@@ -649,7 +649,7 @@ Eli Tziperman: wrote rmail-spam-filter.el
Eli Zaretskii: wrote codepage.el rxvt.el tty-colors.el
and changed msdos.c Makefile.in makefile.w32-in files.el info.el fileio.c
startup.el mainmake.v2 config.bat menu-bar.el pc-win.el rmail.el
msdos.h simple.el internal.el xfaces.c emacs.c frame.c dosfns.c
simple.el msdos.h internal.el xfaces.c emacs.c frame.c dosfns.c
faces.el frame.el and 531 other files
Emanuele Giaquinta: changed rxvt.el configure.in etags.c frame.el
......@@ -851,9 +851,9 @@ Giuseppe Scrivano: changed buffer.c configure.in sysdep.c xsmfns.c
Glenn Morris: changed f90.el diary-lib.el calendar.el fortran.el
calendar.texi appt.el sh-script.el Makefile.in timeclock.el cal-menu.el
startup.el abbrevs.texi cal-hebrew.el cal-islam.el complete.el
emacs.texi files.el fr-refcard.tex holidays.el orgcard.tex os.texi
and 120 other files
complete.el startup.el MACHINES abbrevs.texi cal-hebrew.el cal-islam.el
configure.in emacs.texi files.el fr-refcard.tex holidays.el
and 138 other files
Glynn Clements: wrote gamegrid.el snake.el tetris.el
......@@ -920,6 +920,8 @@ Henry Guillaume: wrote find-file.el
Henry Kautz: wrote bib-mode.el refbib.el
Herbert Euler: changed display.texi
Hewlett-Packard: changed emacsclient.c emacsserver.c keyboard.c server.el
Hideki Iwamoto: changed etags.c
......@@ -1176,7 +1178,7 @@ Johan Bockg,Ae(Brd: changed erc.el erc-backend.el cl-macs.el erc-match.el
erc-nickserv.el erc-ring.el erc-speak.el erc-track.el simple.el
align.el bytecomp.el calendar.el cl.texi custom.el dired-aux.el
display.texi erc-bbdb.el erc-button.el erc-compat.el erc-dcc.el
erc-list.el and 14 other files
erc-list.el and 15 other files
Johan Vromans: wrote forms-d2.el forms.el iso-acc.el
and changed complete.el
......@@ -1326,11 +1328,11 @@ Kailash C. Chowksey: changed HELLO Makefile.in ind-util.el kannada.el
Kanematsu Daiji: changed nnimap.el
Karl Berry: changed info.texi emacs.texi elisp.texi emacs-xtra.texi
filelock.c anti.texi building.texi cmdargs.texi copyright.el
custom.texi customize.texi dired.c display.texi faq.texi frames.texi
gnu.texi help.texi lists.texi loading.texi macos.texi minibuf.texi
and 70 other files
Karl Berry: changed info.texi emacs.texi elisp.texi anti.texi
display.texi emacs-xtra.texi filelock.c gnu.texi mule.texi text.texi
building.texi cmdargs.texi copyright.el custom.texi customize.texi
dired.c faq.texi frames.texi help.texi lists.texi loading.texi
and 71 other files
Karl Chen: changed files.el align.el cc-vars.el gnus-art.el help-mode.el
jka-cmpr-hook.el make-mode.el perl-mode.el python.el tex-mode.el
......@@ -1360,9 +1362,9 @@ Katsuhiro Hermit Endo: changed gnus-group.el gnus-spec.el
Katsumi Yamaoka: wrote canlock.el
and changed gnus-art.el message.el gnus-sum.el gnus.texi mm-decode.el
mm-view.el gnus-util.el mm-util.el gnus-msg.el gnus.el lpath.el
mm-view.el gnus-util.el gnus-msg.el mm-util.el gnus.el lpath.el
gnus-group.el gnus-start.el rfc2047.el dgnushack.el mm-uu.el nntp.el
gnus-agent.el mml.el nnrss.el message.texi and 73 other files
gnus-agent.el mml.el nnrss.el message.texi and 72 other files
Kaveh R. Ghazi: changed delta88k.h xterm.c
......@@ -1439,17 +1441,17 @@ Kevin Rodgers: changed compile.el mailabbrev.el dired-x.el files.el
Kevin Ryde: wrote info-xref.el
and changed info-look.el info.el cl.texi gnus-art.el gnus-sum.el
mailcap.el os.texi text.texi MORE.STUFF cal-dst.el calendar.texi
cc-align.el cmdargs.texi compile.texi display.texi em-alias.el
em-dirs.el em-hist.el em-unix.el emacs-lisp-intro.texi etags.c
and 18 other files
mailcap.el os.texi text.texi MORE.STUFF arc-mode.el cal-dst.el
calendar.texi cc-align.el cmdargs.texi compile.texi display.texi
em-alias.el em-dirs.el em-hist.el em-unix.el emacs-lisp-intro.texi
and 19 other files
Kim F. Storm: wrote bindat.el cua-base.el cua-gmrk.el cua-rect.el ido.el
keypad.el kmacro.el
and changed xdisp.c dispextern.h process.c simple.el window.c keyboard.c
xterm.c subr.el w32term.c dispnew.c lisp.h fringe.c macterm.c
display.texi fns.c alloc.c xfaces.c keymap.c xfns.c xterm.h .gdbinit
and 254 other files
and 255 other files
Kim-Minh Kaplan: changed gnus-picon.el gnus-sum.el gnus-start.el
gnus-win.el gnus-xmas.el gnus.texi message.el nndraft.el nnml.el
......@@ -1671,8 +1673,9 @@ and changed cus-edit.el Makefile.in files.el compile.el rmail.el
mule-cmds.el rmailout.el checkdoc.el configure.in custom.el emacsbug.el
gnus.el help-fns.el ls-lisp.el mwheel.el and 122 other files
Markus Triska: changed doctor.el expand.el flymake.el flymake.texi
handwrite.el internals.texi speedbar.el subr.el tumme.el widget.texi
Markus Triska: changed byte-opt.el bytecomp.el doctor.el expand.el
flymake.el flymake.texi handwrite.el internals.texi speedbar.el subr.el
tumme.el widget.texi
Marshall T. Vandegrift: changed gnus-fun.el
......@@ -1691,11 +1694,11 @@ Martin Lorentzon: changed vc.el vc-cvs.el vc-hooks.el vc-rcs.el
Martin Neitzel: changed sc.el
Martin Rudalics: changed cus-edit.el wid-edit.el files.el flyspell.el
font-lock.el complete.el cus-start.el insdel.c macmenu.c syntax.c
Martin Rudalics: changed cus-edit.el wid-edit.el cus-start.el files.el
flyspell.el font-lock.el complete.el insdel.c macmenu.c syntax.c
w32menu.c wdired.el whitespace.el window.el xdisp.c xmenu.c
backups.texi buffer.c buffer.h casefiddle.c cperl-mode.el
and 31 other files
and 34 other files
Martin Stjernholm: wrote cc-bytecomp.el
and changed cc-engine.el cc-cmds.el cc-langs.el cc-defs.el cc-mode.el
......@@ -1999,6 +2002,8 @@ Pascal Dupuis: changed octave-inf.el
Pascal Rigaux: changed rfc2231.el
Paul Curry: changed cc-subword.el
Paul D. Smith: wrote snmp-mode.el
and changed imenu.el make-mode.el
......@@ -2169,7 +2174,7 @@ and changed gnus-art.el gnus.texi message.el gnus-sum.el gnus.el
gnus-group.el gnus-faq.texi gnus-util.el mml.el gnus-score.el
gnus-start.el message.texi mm-util.el gnus-agent.el gnus-msg.el spam.el
files.el spam-report.el mm-decode.el nnmail.el nnweb.el
and 167 other files
and 166 other files
Remek Trzaska: changed gnus-ems.el
......@@ -2531,8 +2536,8 @@ Theodore Jump: changed w32-win.el w32faces.c
Thien-Thi Nguyen: wrote hideshow.el make-mms-derivative.el
and changed ewoc.el info.el processes.texi zone.el Makefile.in vc.el
fileio.c lisp-mode.el scheme.el text.texi TUTORIAL.it bindat.el
dcl-mode.el display.texi files.el gnus.texi pcvs.el sysdep.c vc-rcs.el
MORE.STUFF TUTORIAL.ja and 129 other files
dcl-mode.el display.texi files.el gnus.texi pcvs.el startup.el sysdep.c
vc-rcs.el MORE.STUFF and 129 other files
Thierry Emery: changed kinsoku.el timezone.el url-http.el wid-edit.el
......@@ -2725,8 +2730,8 @@ Yagi Tatsuya: changed gnus-art.el gnus-start.el
Yamamoto Mitsuharu: changed macterm.c macfns.c mac-win.el mac.c macterm.h
macmenu.c macgui.h image.c macselect.c keyboard.c xdisp.c makefile.MPW
config.h emacs.c Makefile.in macos.texi xfaces.c INSTALL darwin.h
dispnew.c configure.in and 76 other files
config.h emacs.c Makefile.in macos.texi darwin.h xfaces.c INSTALL
dispnew.c alloc.c and 77 other files
Yann Dirson: changed imenu.el
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment