Commit 65a962ba authored by Deniz Dogan's avatar Deniz Dogan
Browse files

* tutorials/TUTORIAL.sv: Fix grammar and a couple of typos.

parent 60057926
2012-06-13 Deniz Dogan <deniz@dogan.se>
* tutorials/TUTORIAL.sv: Fix grammar and a couple of typos.
2012-06-04 Paul Eggert <eggert@cs.ucla.edu>
* PROBLEMS (68000 C compiler problems): Remove obsolete section.
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ ALT eller EDIT). Vi anv
den och trycker sedan <chr>.
Viktigt: För att avsluta Emacs trycker du C-x C-c (två tecken).
För att avsluta kommandon som inte skrivits in fullt, tryck C-g.
För att avsluta kommandon som inte skrivits in fullt, tryck C-g.
Tecknen ">>" i vänstermarginalen anger att du kan prova ett
kommando. Till exempel:
<<Tomma rader sätts in runt nästa rad när help-with-tutorial aktiveras>>
......@@ -291,24 +291,24 @@ tas bort.
>> Slå C-x 1 och se hur dokumentationsfönstret nu försvinner.
Kommandot skiljer sig lite från andra kommandon du har lärt dig
eftersom det består av två tecken. Det startar med tecknet
KONTROLL-x. Det är faktisk många kommandon som startar med KONTROLL-x
och många av dem har med filer, skärmbilder och liknande saker att
göra. Dessa kommandon är två, tre eller fyra tecken långa.
eftersom det består av två tecken. Det startar med tecknet KONTROLL-x.
Det finns många kommandon som startar med KONTROLL-x och många av dem
har med filer, skärmbilder och liknande saker att göra. Dessa
kommandon är två, tre eller fyra tecken långa.
* SKRIVA OCH TA BORT TEXT
-------------------------
Om du önskar att sätta in text är det bara att skriva in texten.
Vanliga tecken, som A, 7, *, etc., sätts in direkt när du skriver dem.
Om du önskar att sätta in text är det bara att skriva in texten.
Vanliga tecken, som A, 7, *, etc., sätts in direkt när du skriver dem.
Tryck på <Return> för att sätta in en radbrytning. (Det är den tangent
på tangentbordet som ibland är märkt med "Enter")
För att radera <DEL> tecknet omedelbart före aktuell markörposition,
skriv <DEL>. Det är tangenten på tangentbordet som vanligtvis är
markerad med "Backspace" -- det är samma tangent som du normal
använder för att radera det sist inmatade tecknet utanför Emacs.
För att radera tecknet omedelbart före aktuell markörposition, tryck
på <DEL>. Det är tangenten på tangentbordet som vanligtvis är markerad
med "Backspace" -- det är samma tangent som du normal använder för att
radera det sist inmatade tecknet utanför Emacs.
Det kan finnas en annan tangent på ditt tangentbordet som är märkt med
"Delete", men det är inte den vi menar med <DEL>.
......@@ -885,7 +885,7 @@ ordlista
>> Flytta markören till den här raden och tryck C-l C-l.
>> Skriv nu C-x 2, som leder till att skärmen delas i två
fönster. Bägge fönstren visar den här vägledningen.
fönster. Bägge fönstren visar den här vägledningen.
Redigeringsmarkören stannar i det övre fönstret.
>> Skriv C-M-v för att rulla det nedre fönstret.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment