Commit 7ad0b6eb authored by Glenn Morris's avatar Glenn Morris
Browse files

Do not split commands over lines (fixes some of previous change).

parent 70e48c86
......@@ -670,9 +670,9 @@ Nomhavajn etenditajn ordonojn oni uzas e
nur en kelkaj reimoj. Ekzemplo estas la ordono "replace-string"
(anstataigu-enon), kiu anstataigas unu enon je alia tutbufre.
Kiam vi tajpas M-x, Emakso demandas de vi e la fundo de la ekrano la
nomon de la ordono; i-okaze, "replace-string". Simple tajpu "repl
s<TAB>" kaj Emakso kompletigos la nomon. Finu la ordonnomon per
<Return>.
nomon de la ordono; i-okaze, "replace-string". Simple tajpu
"repl s<TAB>" kaj Emakso kompletigos la nomon. Finu la ordonnomon
per <Return>.
La ordono replace-string postulas du argumentojn -- la anstataigOTan
kaj la anstataigONTan enojn. iun argumenton finu per <Return>.
......@@ -751,8 +751,8 @@ nun.
por krei komentojn en programo, kaj ar iu programlingvo havas
malsaman ideon pri tio, kiel komento aspektu, iu efreimo devas
enigi komentojn malsame. iu efreimo estas la nomo de etenda
ordono, per kiu vi povas alti tiun reimon. Ekzemple, "M-x
fundamental-mode" estas ordono por alti la Fundamentan reimon.
ordono, per kiu vi povas alti tiun reimon. Ekzemple,
"M-x fundamental-mode" estas ordono por alti la Fundamentan reimon.
Se vi redaktos tekston (esperantan, anglan ktp), ekzemple i tiun
dosieron, al vi eble konvenos Teksta-reimo.
......@@ -787,11 +787,12 @@ Unu utilega kromre
Fill mode). Kiam i estas altita, Emakso atomate rompas la linion
inter vortoj iufoje kiam la enigata tekstolinio ias tro lara.
Por alti la reimon de Atomata Linifaldo tajpu "M-x auto fill
mode<Return>". Kiam la reimo estas altita, vi povas malalti in
denove tajpante "M-x auto fill mode<Return>". Se la reimo estas
malaltita, tiu ordono altas in, kaj se i estas altita, tiu ordono
malaltas in. Ni diras ke la ordono "transaltas la reimon".
Por alti la reimon de Atomata Linifaldo tajpu
"M-x auto fill mode<Return>". Kiam la reimo estas altita, vi povas
malalti in denove tajpante "M-x auto fill mode<Return>". Se la
reimo estas malaltita, tiu ordono altas in, kaj se i estas
altita, tiu ordono malaltas in. Ni diras ke la ordono "transaltas
la reimon".
>> Tajpu "M-x auto file mode<Return>". Poste enigi linion el "asdf ",
ripete, is vi vidos in dividita en du liniojn. Vi devas enigi
......@@ -1035,9 +1036,9 @@ apud la respondaj ordonnomoj, ekzemple "C-x C-f" kaj "C-x C-w" apud
C-h i Vidigu dialogan manlibron (t.n. "Info"). i tiu
ordono transportos vin en specialan bufron, nomatan
"*info*", kie vi povos legi instrukciojn pri la
pakaoj instalitaj en via sistemo. Ekzemple, tajpu "m
emacs <Return>" por legi la manlibron pri Emakso. Se
vi neniam antae uzis Info, tajpu "?", kaj Emakso
pakaoj instalitaj en via sistemo. Ekzemple, tajpu
"m emacs <Return>" por legi la manlibron pri Emakso.
Se vi neniam antae uzis Info, tajpu "?", kaj Emakso
gvidos vin tra la prezento de la ebloj de la informa
reimo. Finleginte i tiun lernilon, uzu la
Info-manlibron kiel vian efan dokumentaon.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment