Commit 7ed195b4 authored by Chong Yidong's avatar Chong Yidong

Regenerate.

parent 3efaadb7
...@@ -39,8 +39,8 @@ Aki Vehtari: changed bibtex.el gnus-art.el gnus-score.el gnus-sum.el ...@@ -39,8 +39,8 @@ Aki Vehtari: changed bibtex.el gnus-art.el gnus-score.el gnus-sum.el
Alakazam Petrofsky: changed hanoi.el Alakazam Petrofsky: changed hanoi.el
Alan Mackenzie: wrote cc-awk.el Alan Mackenzie: wrote cc-awk.el
and changed cc-cmds.el cc-engine.el cc-mode.el cc-defs.el cc-vars.el and changed cc-cmds.el cc-mode.el cc-engine.el cc-defs.el cc-langs.el
cc-langs.el cc-mode.texi cc-styles.el cc-align.el cc-fonts.el lread.c cc-vars.el cc-mode.texi cc-styles.el cc-fonts.el cc-align.el lread.c
programs.texi cc-subword.el isearch.el lisp.el search.texi startup.el programs.texi cc-subword.el isearch.el lisp.el search.texi startup.el
subr.el text.texi buffers.texi bytecomp.el and 20 other files subr.el text.texi buffers.texi bytecomp.el and 20 other files
...@@ -225,6 +225,8 @@ Bill Carpenter: wrote feedmail.el (public domain) ...@@ -225,6 +225,8 @@ Bill Carpenter: wrote feedmail.el (public domain)
Bill Mann: changed configure.in unexaix.c ibmrs6000.h usg5-4-3.h Bill Mann: changed configure.in unexaix.c ibmrs6000.h usg5-4-3.h
Bill Meier: changed sh-script.el
Bill Pringlemeir: changed messcompat.el Bill Pringlemeir: changed messcompat.el
Bill Richter: changed fill.el quail.el ccl.el encoded-kb.el fontset.el Bill Richter: changed fill.el quail.el ccl.el encoded-kb.el fontset.el
...@@ -342,10 +344,10 @@ Charlie Martin: wrote autoinsert.el ...@@ -342,10 +344,10 @@ Charlie Martin: wrote autoinsert.el
Cheng Gao: changed MORE.STUFF flymake.el tips.texi url-dired.el Cheng Gao: changed MORE.STUFF flymake.el tips.texi url-dired.el
url-file.el url-handlers.el url-http.el url-nfs.el url-file.el url-handlers.el url-http.el url-nfs.el
Chong Yidong: changed cus-edit.el files.el simple.el longlines.el xdisp.c Chong Yidong: changed files.el cus-edit.el simple.el xdisp.c longlines.el
display.texi custom.el files.texi image-mode.el info.el keyboard.c display.texi custom.el files.texi image-mode.el keyboard.c info.el
compile.el custom.texi text.texi xterm.c frames.texi image.c mouse.el compile.el custom.texi text.texi xterm.c frames.texi image.c mouse.el
misc.texi startup.el wid-edit.el and 301 other files misc.texi startup.el wid-edit.el and 302 other files
Chris Hanson: changed xscheme.el scheme.el xterm.c hpux.h x11term.c Chris Hanson: changed xscheme.el scheme.el xterm.c hpux.h x11term.c
hp9000s300.h keyboard.c process.c texinfmt.el emacsclient.c sort.el hp9000s300.h keyboard.c process.c texinfmt.el emacsclient.c sort.el
...@@ -407,7 +409,7 @@ D. E. Evans: changed basic.texi ...@@ -407,7 +409,7 @@ D. E. Evans: changed basic.texi
Daiki Ueno: wrote pgg-def.el pgg-gpg.el pgg-parse.el pgg-pgp.el Daiki Ueno: wrote pgg-def.el pgg-gpg.el pgg-parse.el pgg-pgp.el
pgg-pgp5.el pgg.el starttls.el pgg-pgp5.el pgg.el starttls.el
and changed gnus-sum.el mml2015.el faces.el gnus-agent.el gnus-srvr.el and changed gnus-sum.el mml2015.el faces.el gnus-agent.el gnus-srvr.el
message.texi mml1991.el pgg.texi message.texi mml1991.el pgg.texi utf-7.el
Dale Gulledge: changed TUTORIAL.eo Dale Gulledge: changed TUTORIAL.eo
...@@ -426,10 +428,10 @@ Dan Christensen: changed gnus-sum.el nnfolder.el gnus-art.el ...@@ -426,10 +428,10 @@ Dan Christensen: changed gnus-sum.el nnfolder.el gnus-art.el
gnus-group.el gnus-registry.el gnus-score.el nndoc.el nnmail.el gnus-group.el gnus-registry.el gnus-score.el nndoc.el nnmail.el
Dan Nicolaescu: wrote iris-ansi.el romanian.el Dan Nicolaescu: wrote iris-ansi.el romanian.el
and changed xterm.el term.el hideshow.el vc-hg.el files.el isearch.el and changed xterm.el term.el hideshow.el vc-hg.el verilog-mode.el
sh-script.el icon.el lisp.h vc.el verilog-mode.el cus-edit.el faces.el files.el isearch.el sh-script.el icon.el lisp.h vc.el cus-edit.el
font-lock.el grep.el diff-mode.el eterm-color.ti ibuffer.el replace.el faces.el font-lock.el grep.el diff-mode.el eterm-color.ti ibuffer.el
rxvt.el term.c and 187 other files replace.el rxvt.el term.c and 191 other files
Daniel Brockman: changed cus-start.el format-spec.el ibuffer.el rcirc.el Daniel Brockman: changed cus-start.el format-spec.el ibuffer.el rcirc.el
...@@ -874,7 +876,7 @@ Glenn Morris: changed f90.el diary-lib.el calendar.el fortran.el ...@@ -874,7 +876,7 @@ Glenn Morris: changed f90.el diary-lib.el calendar.el fortran.el
calendar.texi COPYING appt.el Makefile.in files.el sh-script.el calendar.texi COPYING appt.el Makefile.in files.el sh-script.el
timeclock.el cal-menu.el configure.in simple.el tex-mode.el calc.texi timeclock.el cal-menu.el configure.in simple.el tex-mode.el calc.texi
complete.el fr-refcard.tex orgcard.tex programs.texi startup.el complete.el fr-refcard.tex orgcard.tex programs.texi startup.el
and 247 other files and 249 other files
Glynn Clements: wrote gamegrid.el snake.el tetris.el Glynn Clements: wrote gamegrid.el snake.el tetris.el
...@@ -1083,8 +1085,8 @@ Jason Merrill: changed gnus-sum.el gnus-salt.el imap.el nnfolder.el ...@@ -1083,8 +1085,8 @@ Jason Merrill: changed gnus-sum.el gnus-salt.el imap.el nnfolder.el
Jason Rumney: wrote w32-vars.el Jason Rumney: wrote w32-vars.el
and changed w32fns.c w32term.c w32menu.c w32-win.el makefile.w32-in and changed w32fns.c w32term.c w32menu.c w32-win.el makefile.w32-in
w32term.h w32.c w32bdf.c w32-fns.el w32proc.c w32select.c w32console.c w32term.h w32.c w32bdf.c w32-fns.el w32proc.c w32select.c w32console.c
mule-cmds.el w32gui.h keyboard.c emacs.c fileio.c nmake.defs w32bdf.h mule-cmds.el w32gui.h keyboard.c emacs.c fileio.c files.el nmake.defs
w32inevt.c xdisp.c and 93 other files w32bdf.h w32inevt.c and 94 other files
Jay Belanger: changed calc.texi calc.el calc-ext.el calc-embed.el Jay Belanger: changed calc.texi calc.el calc-ext.el calc-embed.el
calc-aent.el calc-prog.el calc-arith.el calc-help.el calc-lang.el calc-aent.el calc-prog.el calc-arith.el calc-help.el calc-lang.el
...@@ -1258,7 +1260,7 @@ and changed erc-chess.el erc.el iswitchb.el Makefile.in allout.el ...@@ -1258,7 +1260,7 @@ and changed erc-chess.el erc.el iswitchb.el Makefile.in allout.el
cal-menu.el calendar.el compile.el desktop.el diary-lib.el erc-bbdb.el cal-menu.el calendar.el compile.el desktop.el diary-lib.el erc-bbdb.el
erc-button.el erc-complete.el erc-fill.el erc-ibuffer.el erc-list.el erc-button.el erc-complete.el erc-fill.el erc-ibuffer.el erc-list.el
erc-match.el erc-menu.el erc-nets.el erc-replace.el erc-speak.el erc-match.el erc-menu.el erc-nets.el erc-replace.el erc-speak.el
and 11 other files and 12 other files
John Williams: changed etags.el John Williams: changed etags.el
...@@ -1311,9 +1313,9 @@ Juan Le,As(Bn Lahoz Garc,Am(Ba: wrote wdired.el ...@@ -1311,9 +1313,9 @@ Juan Le,As(Bn Lahoz Garc,Am(Ba: wrote wdired.el
and changed files.el perl-mode.el and changed files.el perl-mode.el
Juanma Barranquero: changed makefile.w32-in subr.el faces.el files.el Juanma Barranquero: changed makefile.w32-in subr.el faces.el files.el
help-fns.el bs.el w32fns.c buffer.c simple.el emacsclient.c replace.el help-fns.el bs.el w32fns.c buffer.c simple.el desktop.el emacsclient.c
eval.c org.el desktop.el idlwave.el ido.el process.c vhdl-mode.el replace.el eval.c org.el idlwave.el ido.el process.c vhdl-mode.el
window.c xdisp.c allout.el and 658 other files window.c xdisp.c allout.el and 660 other files
Juergen Hoetzel: changed url-handlers.el Juergen Hoetzel: changed url-handlers.el
...@@ -1328,8 +1330,8 @@ Junio Hamano: changed window.el ...@@ -1328,8 +1330,8 @@ Junio Hamano: changed window.el
Jure Cuhalev: changed ispell.el Jure Cuhalev: changed ispell.el
Juri Linkov: changed info.el simple.el isearch.el replace.el compile.el Juri Linkov: changed info.el simple.el isearch.el replace.el compile.el
faces.el display.texi grep.el descr-text.el cus-edit.el dired.el faces.el display.texi grep.el descr-text.el cus-edit.el startup.el
dired-aux.el edebug.el startup.el compare-w.el desktop.el files.el dired.el dired-aux.el edebug.el compare-w.el desktop.el files.el
lisp-mode.el lisp.el man.el menu-bar.el and 224 other files lisp-mode.el lisp.el man.el menu-bar.el and 224 other files
Justin Sheehy: changed gnus-sum.el nntp.el Justin Sheehy: changed gnus-sum.el nntp.el
...@@ -2225,7 +2227,7 @@ Reiner Steib: wrote gmm-utils.el ...@@ -2225,7 +2227,7 @@ Reiner Steib: wrote gmm-utils.el
and changed gnus-art.el gnus.texi message.el gnus-sum.el gnus.el and changed gnus-art.el gnus.texi message.el gnus-sum.el gnus.el
gnus-group.el gnus-faq.texi mm-util.el gnus-start.el gnus-util.el gnus-group.el gnus-faq.texi mm-util.el gnus-start.el gnus-util.el
message.texi mml.el gnus-score.el gnus-agent.el gnus-msg.el spam.el message.texi mml.el gnus-score.el gnus-agent.el gnus-msg.el spam.el
files.el spam-report.el mm-decode.el nnmail.el nnweb.el files.el nnmail.el spam-report.el mm-decode.el nnweb.el
and 168 other files and 168 other files
Remek Trzaska: changed gnus-ems.el Remek Trzaska: changed gnus-ems.el
...@@ -2470,7 +2472,7 @@ Stefan Monnier: wrote bibtex-style.el bibtex.el css-mode.el cvs-status.el ...@@ -2470,7 +2472,7 @@ Stefan Monnier: wrote bibtex-style.el bibtex.el css-mode.el cvs-status.el
diff-mode.el log-edit.el log-view.el pcvs-defs.el pcvs-info.el diff-mode.el log-edit.el log-view.el pcvs-defs.el pcvs-info.el
pcvs-parse.el pcvs-util.el reveal.el smerge-mode.el vc-mtn.el pcvs-parse.el pcvs-util.el reveal.el smerge-mode.el vc-mtn.el
and changed vc.el font-lock.el pcvs.el newcomment.el subr.el lisp.h and changed vc.el font-lock.el pcvs.el newcomment.el subr.el lisp.h
keyboard.c tex-mode.el fill.el keymap.c vc-hooks.el compile.el keyboard.c fill.el tex-mode.el keymap.c vc-hooks.el compile.el
simple.el files.el alloc.c easy-mmode.el regex.c syntax.c info.el simple.el files.el alloc.c easy-mmode.el regex.c syntax.c info.el
xdisp.c sh-script.el and 528 other files xdisp.c sh-script.el and 528 other files
...@@ -2580,7 +2582,7 @@ Teodor Zlatanov: wrote gnus-registry.el spam-report.el ...@@ -2580,7 +2582,7 @@ Teodor Zlatanov: wrote gnus-registry.el spam-report.el
and changed spam.el gnus.el gnus-sum.el nnmail.el gnus-start.el and changed spam.el gnus.el gnus-sum.el nnmail.el gnus-start.el
spam-stat.el gnus.texi lpath.el nnbabyl.el nnfolder.el nnimap.el spam-stat.el gnus.texi lpath.el nnbabyl.el nnfolder.el nnimap.el
nnmbox.el nnmh.el nnml.el replace.el simple.el basic.texi building.texi nnmbox.el nnmh.el nnml.el replace.el simple.el basic.texi building.texi
commands.texi compile.el dig.el and 12 other files commands.texi compile.el dig.el and 13 other files
Terje Rosten: changed xfns.c version.el xterm.c xterm.h Terje Rosten: changed xfns.c version.el xterm.c xterm.h
...@@ -2694,9 +2696,11 @@ and changed calendar.texi newsticker.texi Makefile.in ...@@ -2694,9 +2696,11 @@ and changed calendar.texi newsticker.texi Makefile.in
Ulrich Leodolter: changed w32proc.c Ulrich Leodolter: changed w32proc.c
Ulrich Mueller: changed gud.el ChgPane.c ChgSel.c Makefile.in Ulrich Mueller: changed gud.el ChgPane.c ChgSel.c Makefile.in
XMakeAssoc.c case-table.el files.el fortran.el iso-acc.el XMakeAssoc.c bibtex.el case-table.el files.el fortran.el iso-acc.el
msdog-xtra.texi simple.el sysdep.c msdog-xtra.texi simple.el sysdep.c
Ulrich Neumerkel: changed xterm.c
Ulrik Vieth: wrote meta-mode.el Ulrik Vieth: wrote meta-mode.el
and changed files.el and changed files.el
...@@ -2795,7 +2799,7 @@ Yagi Tatsuya: changed gnus-art.el gnus-start.el ...@@ -2795,7 +2799,7 @@ Yagi Tatsuya: changed gnus-art.el gnus-start.el
Yamamoto Mitsuharu: changed macterm.c macfns.c mac-win.el mac.c macterm.h Yamamoto Mitsuharu: changed macterm.c macfns.c mac-win.el mac.c macterm.h
macmenu.c macgui.h image.c macselect.c xdisp.c keyboard.c emacs.c macmenu.c macgui.h image.c macselect.c xdisp.c keyboard.c emacs.c
makefile.MPW config.h INSTALL Makefile.in macos.texi darwin.h makefile.MPW config.h INSTALL Makefile.in macos.texi darwin.h
unexmacosx.c xfaces.c dispnew.c and 79 other files unexmacosx.c xfaces.c dispnew.c and 80 other files
Yann Dirson: changed imenu.el Yann Dirson: changed imenu.el
...@@ -2809,6 +2813,8 @@ Yoshiki Hayashi: changed texinfmt.el nnheader.el ...@@ -2809,6 +2813,8 @@ Yoshiki Hayashi: changed texinfmt.el nnheader.el
Yoshinori Koseki: changed fontset.el Yoshinori Koseki: changed fontset.el
Yuri Shtil: changed etags.c
Yutaka Niibe: changed indent.c xdisp.c configure.in Makefile.in dispnew.c Yutaka Niibe: changed indent.c xdisp.c configure.in Makefile.in dispnew.c
sysdep.c config.in dired.el emacs.c fill.el fns.c gmalloc.c gnu-linux.h sysdep.c config.in dired.el emacs.c fill.el fns.c gmalloc.c gnu-linux.h
indent.h process.c simple.el term.c window.c indent.h process.c simple.el term.c window.c
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment