Commit 86f9d5af authored by Pavel Janík's avatar Pavel Janík
Browse files

Update from Milan Zamazal.

parent 8e3fe78e
2001-08-06 Pavel Jan,Bm(Bk <Pavel@Janik.cz>
* TUTORIAL.cs: update from Milan Zamazal.
2001-08-05 Pavel Jan,Bm(Bk <Pavel@Janik.cz>
* TUTORIAL.cs, TUTORIAL.sk, cs-refcard.tex, sk-refcard.tex: e-mail
......
......@@ -346,10 +346,10 @@ znak, ale netrapme se t
vztahu dk k vtm.
Libovolnou st bufferu mete t zruit nsledujc metodou.
Pesute se na konec tto sti a stisknte C-@ nebo C-SPC (libovolnou
z tchto kombinac). (SPC oznauje mezernk.) Pesute se na druh
konec tto sti a stisknte C-w. Text mezi tmito pozicemi bude
zruen.
Pesute se na jeden konec tto sti a stisknte C-@ nebo C-SPC
(libovolnou z tchto kombinac). (SPC oznauje mezernk.) Pesute
se na druh konec tto sti a stisknte C-w. Text mezi tmito
pozicemi bude zruen.
>> Pesute kurzor na psmeno L na zatku pedchozho odstavce.
>> Stisknte C-SPC. Emacs by ml ve spodnm dku obrazovky
......@@ -377,10 +377,10 @@ obsahu. To u
obsah; dvojit stisk C-k by toto obvykle neudlal.
Vracen textu zpt se nazv "vhazovn" ("yanking"). (Pedstavte
si optovn vhazovn, vracen zpt textu, kter byl odstrann.)
Smazan text mete vhodit bu na stejn msto, odkud byl smazn,
si optovn vhazovn, vracen dve odstrannho textu zptky.)
Zruen text mete vhodit bu na stejn msto, kde byl zruen,
nebo na jin msto v bufferu, nebo dokonce i do jinho souboru.
Text mete vhodit i vcekrt, kdy vytvte jeho dal kopie.
Text mete vhodit i vcekrt, vytvte tak jeho dal kopie.
Pkazem pro vhazovn je C-y. Tento pkaz vlo posledn smazan
text na pozici, na kter se nachz kurzor.
......@@ -968,8 +968,8 @@ Zde jsou dal
pkaz C-p.
Podobn pkaz C-h v zobraz dokumentaci promnn, jej hodnotu
mete nastavit pro nastaven chovn Emacsu. Jmno promnn muste
zadat a se na nj Emacs zept.
mete nastavit a zmnit tm chovn Emacsu. Jmno promnn zadte, a
se na n Emacs zept.
C-h a Pkazov apropos. Zadejte klov slovo a Emacs vype
vechny pkazy, jejich jmna obsahuj toto klov
......@@ -989,13 +989,13 @@ odpov
>> Stisknte C-x 1 pro smazn okna s npovdou.
C-h i ten on-line manul (t Info). Tento pkaz
Vs pepne do specilnho bufferu s nzvem `*info*',
vs pepne do specilnho bufferu s nzvem `*info*',
ve kterm mete st on-line manuly pro balky
nainstalovan na vaem systmu. Pokud stisknete
m emacs <Return> mete si nap. pest manul
m emacs <Return> mete si napklad pest manul
k Emacsu. Pokud jste dosud nikdy nepouvali Info,
stisknte ? a Emacs vm pedstav hlavn monosti
mdu pro Info. Pokud toto pedstaven absolvujete,
mdu pro Info. A si tyto monosti prostudujete,
mli byste pouvat Info manul Emacsu jako svoji
primrn dokumentaci.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment