Commit a46a0c4e authored by Chong Yidong's avatar Chong Yidong

Regenerate.

parent 896b1cc9
......@@ -163,8 +163,8 @@ Andreas Luik: changed xfns.c xterm.c
Andreas Politz: changed term.el
Andreas Schwab: changed Makefile.in configure.in lisp.h files.el xdisp.c
alloc.c coding.c print.c editfns.c fileio.c dired.el fns.c process.c
xterm.c keyboard.c simple.el eval.c info.el buffer.c emacs.c window.c
alloc.c coding.c print.c editfns.c fileio.c fns.c process.c dired.el
xterm.c keyboard.c simple.el eval.c info.el buffer.c emacs.c sysdep.c
and 474 other files
Andreas Seltenreich: changed nnweb.el gnus.texi message.el gnus.el
......@@ -418,9 +418,9 @@ Chip Coldwell: changed font.c
Chong Yidong: co-wrote longlines.el
and changed xdisp.c simple.el display.texi files.el files.texi
cus-edit.el keyboard.c faces.el emacs.texi frames.texi xfns.c xterm.c
font.c xfaces.c image.c startup.el image-mode.el custom.el misc.texi
Makefile.in compile.el and 483 other files
cus-edit.el keyboard.c faces.el emacs.texi frames.texi font.c xfaces.c
xfns.c xterm.c image.c startup.el image-mode.el custom.el misc.texi
Makefile.in compile.el and 485 other files
Chris Chase: co-wrote idlw-shell.el idlwave.el
......@@ -691,10 +691,10 @@ and changed w32menu.c w32term.c close.png close.xpm empty.png empty.xpm
no-handle.png no-handle.xpm open.png and 20 other files
David Reitter: wrote mailclient.el
and changed nsterm.m ns-win.el nsfns.m cus-start.el menu-bar.el
and changed nsterm.m ns-win.el nsfns.m cus-start.el menu-bar.el nsfont.m
Makefile.in commands.h cus-edit.el easy-mmode.el emacsbug.el
emacsclient.c faces.el flyspell.el info.el keyboard.c keymap.c
macos.texi macterm.c minibuf.c nsfont.m nsterm.h and 7 other files
macos.texi macterm.c minibuf.c nsterm.h and 7 other files
David Robinow: changed w32inevt.c
......@@ -824,8 +824,8 @@ and changed msdos.c makefile.w32-in Makefile.in files.el info.el fileio.c
Elias Oltmanns: changed tls.el gnus-agent.el gnus-int.el gnus-srvr.el
gnus.el
Emanuele Giaquinta: changed configure.in gnus-faq.texi rxvt.el etags.c
fontset.c frame.el loadup.el lread.c sh-script.el text.texi
Emanuele Giaquinta: changed configure.in gnus-faq.texi rxvt.el charset.c
etags.c fontset.c frame.el loadup.el lread.c sh-script.el text.texi
Emilio C. Lopes: changed woman.el cmuscheme.el help.el vc.el advice.el
animate.el apropos.el artist.el bookmark.el cal-menu.el calc-prog.el
......@@ -1002,6 +1002,8 @@ Gary Wong: changed termcap.c tparam.c
Gaute B Strokkenes: changed imap.el gnus-fun.el mail-source.el process.c
Geert Kloosterman: changed which-func.el
Geoff Gole: changed align.el ibuffer.el
Geoff Greene: changed message.el
......@@ -1286,7 +1288,7 @@ and changed w32fns.c w32term.c w32font.c makefile.w32-in w32menu.c
w32console.c w32bdf.c configure.bat w32proc.c keyboard.c w32select.c
font.c image.c w32font.h w32gui.h and 159 other files
Jay Belanger: changed calc.texi calc.el calc-ext.el calc-aent.el
Jay Belanger: changed calc.el calc.texi calc-ext.el calc-aent.el
calc-embed.el calc-lang.el calc-prog.el calc-units.el calc-help.el
calc-arith.el calc-math.el calc-yank.el calccomp.el calc-graph.el
calc-misc.el calc-store.el calcalg2.el calc-forms.el COPYING
......@@ -1420,7 +1422,7 @@ Johan Bockgård: changed erc.el cl-macs.el erc-backend.el erc-match.el
browse-url.el bytecomp.el custom.el display.texi erc-compat.el
erc-nickserv.el erc-ring.el erc-speak.el erc-track.el help-fns.el
simple.el subr.el xterm.el advice.el align.el basic.texi calendar.el
and 34 other files
and 35 other files
Johan Euphrosine: changed ibuf-ext.el
......@@ -2514,9 +2516,8 @@ and changed gnus-art.el gnus-msg.el gnus.texi message.el nnmail.el
Reiner Steib: wrote gmm-utils.el gnus-news.el
and changed message.el gnus.texi gnus-art.el gnus-sum.el gnus-group.el
gnus.el mml.el gnus-faq.texi mm-util.el gnus-score.el message.texi
gnus-msg.el gnus-start.el gnus-util.el spam-report.el mm-uu.el
mm-decode.el spam.el files.el gnus-agent.el nnmail.el
and 180 other files
gnus-msg.el gnus-start.el gnus-util.el spam-report.el mm-uu.el spam.el
mm-decode.el files.el gnus-agent.el nnmail.el and 180 other files
Remek Trzaska: changed gnus-ems.el
......@@ -2799,7 +2800,7 @@ and co-wrote font-lock.el
and changed vc.el lisp.h keyboard.c subr.el pcvs.el files.el simple.el
vc-hooks.el keymap.c newcomment.el xdisp.c alloc.c Makefile.in
compile.el tex-mode.el info.el buffer.c fill.el fileio.c window.c
server.el and 665 other files
server.el and 666 other files
Stefan Reichör: changed gnus-agent.el
......@@ -3082,11 +3083,10 @@ Ulf Stegemann: changed smime.el
Ulrich Leodolter: changed w32proc.c
Ulrich Mueller: changed configure.in Makefile.in gud.el ChgPane.c
ChgSel.c INSTALL XMakeAssoc.c authors.el calc-units.el case-table.el
configure emacs.c emacs.desktop emacsclient.c files.el fortran.el
iso-acc.el msdog-xtra.texi mule-cmds.el pop.c quail.el
and 6 other files
Ulrich Mueller: changed configure.in Makefile.in files.el gud.el
ChgPane.c ChgSel.c INSTALL XMakeAssoc.c authors.el calc-units.el
case-table.el configure emacs.c emacs.desktop emacsclient.c fortran.el
iso-acc.el lread.c msdog-xtra.texi mule-cmds.el pop.c and 7 other files
Ulrich Neumerkel: changed xterm.c
......@@ -3193,8 +3193,8 @@ Yagi Tatsuya: changed gnus-art.el gnus-start.el
Yamamoto Mitsuharu: changed macterm.c macfns.c mac-win.el mac.c macterm.h
macmenu.c macgui.h image.c macselect.c xdisp.c keyboard.c emacs.c
Makefile.in darwin.h macos.texi configure.in dispnew.c unexmacosx.c
w32term.c xfaces.c xterm.c and 72 other files
Makefile.in darwin.h macos.texi configure.in dispnew.c process.c
unexmacosx.c w32term.c xfaces.c and 72 other files
Yann Dirson: changed imenu.el
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment