Commit ce16aba6 authored by Mats Lidell's avatar Mats Lidell

* etc/tutorials/TUTORIAL.sv: synced with TUTORIAL

parent 89159e78
......@@ -234,6 +234,7 @@ texten.
Om din mus har ett rullningshjul kan även den användas för att rulla
texten.
* OM EMACS SLUTAR SVARA
-----------------------
......@@ -290,8 +291,6 @@ tas bort.
>> Slå C-x 1 och se hur dokumentationsfönstret nu försvinner.
Kommandot skiljer sig lite från andra kommandon du har lärt dig
eftersom det består av två tecken. Det startar med tecknet KONTROLL-x.
Det finns många kommandon som startar med KONTROLL-x och många av dem
har med filer, skärmbilder och liknande saker att göra. Dessa
kommandon är två, tre eller fyra tecken långa.
......@@ -342,6 +341,19 @@ skärmbredd, så kommer den att visas med ett fortsättningstecken.
>> Tryck <Return> för att sätta in radbrytningen du tog bort.
<Return>-tangenten är speciell. Genom att trycka på den kan mer göras
än att bara sätta in en ny rad. Beroende på texten runt om kring kan
blanktecken matas in så att när du börjar skriva på den nya raden är
den indragen som raden ovanför. Vi kallar detta beteende (när ett
tryck på en tangent leder till mer än att det aktuella tecknet matas
in) "elektriskt".
>> Här är ett exempel på när <Return> är elektrisk.
Tryck <Return> vid slutet på denna rad.
Du bör se att efter att den nya raden satts in, sätter Emacs in
blanktecken så att markören flyttas fram under "T" i "Tryck".
Tänk på att de flesta Emacs-kommandon kan ta numeriska argument. Detta
gäller också texttecken. Genom att repetera ett texttecken kommer det
skrivas flera gånger.
......@@ -405,13 +417,11 @@ raderar så många rader OCH innehållet i dem. Detta är alltså inte bara
en repetition av kommandot. C-u 2 C-k raderar två rader samt de tomma
raderna, medan C-k två gånger inte kommer att göra det.
Att sätta in borttagen text kallas att "återhämta" den (yanking).
(Tänk på det som att du rycker, eller drar, tillbaka någon text som
tagits bort.) Du kan antingen hämta tillbaka borttagen text till samma
plats som där den blev borttagen, eller så kan du sätta in den på en
annan plats i texten du redigerar eller till och med i en helt annan
fil. Du kan också hämta tillbaka samma text flera gånger så att du får
flera kopior av den. Några andra textredigerare kallar "ta bort" och
Du kan antingen hämta tillbaka borttagen text till samma plats som där
den blev borttagen, eller så kan du sätta in den på en annan plats i
texten du redigerar eller till och med i en helt annan fil. Du kan
också hämta tillbaka samma text flera gånger så att du får flera
kopior av den. Några andra textredigerare kallar "ta bort" och
"återhämta" att "klippa ut" respektive "klistra in" (Se ordlistan i
Emacs-manualen)
......@@ -499,7 +509,7 @@ med när du sparar filen kommer Emacs att behålla originalet under ett
nytt namn, som backup, ifall du senare ångrar alltihop.
Om du tittar nästan längst ner på skärmbilden så kommer du se en rad
som börjar med minustecken, och som startar med "--:-- TUTORIAL.sv"
som börjar med minustecken, och som startar med "-:--- TUTORIAL.sv"
eller något snarlikt. Denna del av skärmbilden visar normalt namnet på
filen du besöker. Just nu besöker du din personlig kopia av
vägledningen till Emacs, vilken heter "TUTORIAL.sv". Vilken fil du än
......@@ -592,8 +602,7 @@ Mestadels är buffertens namn densamma som filens namn (utan
katalogdel.) Det är dock inte alltid så. Bufferlistan du skapar med
C-x C-b visar alltid namnen på varje buffert.
All text du ser i ett Emacsfönster är alltid del av någon buffert. En
del buffertar är inte knutna till någon fil, till exempel bufferten
En del buffertar är inte knutna till någon fil, till exempel bufferten
"*Buffer List*". Det är den buffert som innehåller buffertlistan som
skapades med C-x C-b. Bufferten "*Messages*" motsvarar inte heller
någon fil. Den innehåller de meddelanden som visas på den nedersta
......@@ -685,9 +694,9 @@ avsluta bägge argumenten med <Return>.
>> Flytta markören till den blanka raden två rader under denna rad.
Skriv M-x repl s<Return>förändrad<Return>ändrad<Return>.
Lägg märke till hur den här raden har blivit förändrad. Du har
ersatt ordet f-ö-r-ä-n-d-r-a-d med "ändrad" på alla platser där
ordet förekom, från markören och nedåt.
Lägg märke till hur den här raden har blivit uppdaterad. Du har
ersatt ordet "förändrad" med "ändrad" på alla platser där ordet
förekom, från markören och nedåt.
* SPARAUTOMATIK
......@@ -703,8 +712,8 @@ sätt kommer Emacs radera autosparfilen.
Om maskinen kraschar kan du återfå dina automatiskt sparade ändringar
genom att finna filen på vanlig sätt (filen du redigerade, inte
autosparfilen) och skriva M-x recover-file<Return>. När Emacs vill ha
bekräftelse svarar du yes<Return> för att återställa filen.
autosparfilen) och skriva M-x recover-this-file <Return>. När Emacs
vill ha bekräftelse svarar du yes<Return> för att återställa filen.
* EKOOMRÅDE
......@@ -722,7 +731,7 @@ skärmbilden.
Raden precis över ekoområdet kallas "lägesrad" (mode line). Den ser
ungefär ut så här:
--:** TUTORIAL 63% L749 (Fundamental)-----------------------
-:**- TUTORIAL 63% L749 (Fundamental)
Raden innehåller information om Emacs och texten du redigerar.
......@@ -774,6 +783,7 @@ annorlunda.
För att få fram dokumentationen för det läge du är i nu kan du skriva
C-h m.
>> Flytta markören till raden efter denna rad.
>> Använd C-l C-l för att få denna rad överst på skärmbilden.
>> Skriv C-h m och se hur Text-läget skiljer sig från
Fundamental-läget.
......@@ -902,10 +912,11 @@ ordlista över Emacs-termer.
gjorde när du lämnade det.
Du kan fortsätta att använda C-x o för att byta mellan de två
fönstren. Det valda fönstret, där de flesta redigeringarna äger rum, är
det med den tydligaste markören, som blinkar när du inte skriver. De
andra fönstren har sin egen markörposition. Om du kör Emacs under ett
fönstersystem, ritas dessa markörer som en tom ruta som inte blinkar..
fönstren. Det "valda fönstret", där de flesta redigeringarna äger rum,
är det med den tydligaste markören, som blinkar när du inte skriver.
De andra fönstren har sin egen markörposition. Om du kör Emacs under
ett fönstersystem, ritas dessa markörer som en tom ruta som inte
blinkar.
Kommandot C-M-v är bra när du redigerar text i ett fönster och
använder det andra fönstret för referenser. Utan att lämna det valda
......@@ -944,6 +955,7 @@ filer:
>> Skriv C-x o för att gå tillbaka till det övre fönstret och C-x
1 för att bli kvitt det nedre igen.
* MULTIPLA RAMAR
----------------
......@@ -953,20 +965,21 @@ etc. Det som Emacs kallar för ram kallar de flesta andra program för
fönster. Flera grafiska ramar kan visas på skärmen samtidigt. På en
textterminal kan bara en ram visas åt gången.
>> Skriv M-x make-frame <Return>.
>> Skriv C-x 5 2.
En ny ram visas på din skärm.
Du kan göra allt du gjorde i den första ramen i den här nya ramen. Det
finns inget speciellt med den första ramen.
>> Skriv M-x delete-frame <Return>.
Ta bort den valda ramen.
>> Skriv C-x 5 0.
Detta tar bort den valda ramen.
Du kan också ta bort ramen genom den vanliga metod som tillhandahålls
av fönstersystemet (ofta klickar man på knappen med symbolen "X" i
något av de övre hörnen.) Om den sista ramen tas bort på det här
sättet så avlutas Emacs.
* REKURSIVA REDIGERINGSNIVÅER
-----------------------------
......@@ -990,13 +1003,13 @@ under rekursiv redigering.
* MER HJÄLP
-----------
I denna vägledning har vi försökt inkludera precis så mycket
information att du kan börja använda Emacs. Det finns så många
möjligheter i Emacs att det skulle vara omöjligt att förklara alla
här. Men du VILL säkert lära dig mer om Emacs eftersom den har många
goda egenskaper. Emacs tillhandahåller kommandon för att läsa all
dokumentation. Dessa hjälpkommandon startas med teckenkombinationen
C-h.
I denna vägledning har vi försökt få med precis så mycket information
att du kan börja använda Emacs. Det finns så många möjligheter i Emacs
att det skulle vara omöjligt att förklara alla här. Men du vill säkert
lära dig mer om Emacs eftersom den har många goda egenskaper. Emacs
tillhandahåller kommandon för att läsa all dokumentation. Dessa
hjälpkommandon startas med tecknet KONTROLL-h, som kallas för
hjälptecknet.
För att använda hjälpen skriver du C-h följt av ett tecken för den
hjälp du behöver. Om du verkligen är helt villrådig kan du trycka C-h
......@@ -1020,8 +1033,9 @@ Detta ger dig namnet på funktionen. Eftersom funktionerna har
beskrivande namn kan de också fungera som en enkel dokumentation,
tillräckligt för att påminna dig om kommandon du redan lärt dig.
Flerteckenskommandon, så som C-x C-s och (om du inte har META, EDIT
eller ALT tangenten) <ESC> v, är också tillåtna efter C-h c.
Flerteckenskommandon, så som C-x C-s och <ESC>v (i stället för M-v, om
du inte har META, EDIT eller ALT tangenten) är också tillåtna efter
C-h c.
För att få mer information om ett kommando kan du använda C-h k
istället för C-h c.
......@@ -1045,18 +1059,18 @@ Ett liknande kommando, C-h v, visar dokumentationen för de variabler
som du kan ändra värde på för att anpassa Emacs beteende. Du måste
ange namnet på variabeln när Emacs frågar efter den.
C-h a Kommando-apropå (Command Apropos). Skriv in ett
C-h a Kommando-apropå (Command Apropos). Skriv in ett
nyckelord och Emacs listar all kommandon vars namn
innehåller det nyckelordet. Alla dessa
kommandon kan aktiveras med META-x. För några
kommandon listas också de kombinationer bestående av
en eller två tecken som kör det kommandot.
innehåller det nyckelordet. Alla dessa kommandon kan
aktiveras med META-x. För några kommandon listas också
en sekvens av en eller flera tecken som kör det
kommandot.
>> Skriv C-h a file<Return>.
>> Skriv C-h a file <Return>.
Detta visar i ett annat fönster en lista över alla M-x kommandon där
"file" förekommer i kommandonamnet. Du kommer se teckenkommandon som
C-x C-f listade bredvid motsvarande kommandonamn, t.ex. find-file.
"file" förekommer i namnet. Du kommer se teckenkommandon som C-x C-f
listade bredvid motsvarande kommandonamn, t.ex. find-file.
>> Tryck C-M-v för att rulla texten i hjälpfönstret. Gör det några
gånger.
......@@ -1068,7 +1082,7 @@ C-x C-f listade bredvid motsvarande kommandonamn, t.ex. find-file.
där du kan läsa hjälpen för de paket som är
installerade i ditt system. Slå m emacs <Return> för
att läsa Emacs-manualen. Om du aldrig tidigare har
använt dig av Info, skriv ? och Emacs tar dig på en
använt dig av Info, skriv h och Emacs tar dig på en
guidad tur över Infolägets (Info-mode) möjligheter.
När du väl har tagit dig igenom den här
användarhandledningen så är det direktmanualen som är
......@@ -1079,7 +1093,7 @@ C-x C-f listade bredvid motsvarande kommandonamn, t.ex. find-file.
----------------
Du kan lära dig mer om Emacs genom att läsa dess manual, antingen i
bokform eller on-line i Info (använd Hjälp-menyn eller skriv F10 h r).
bokform eller on-line i Info (använd Hjälp-menyn eller skriv C-h r).
Två finesser som du kan komma att gilla speciellt är komplettering
(completion), som spar tangenttryckningar, och dired, som förenklar
filhantering.
......@@ -1097,6 +1111,7 @@ Emacs-manualen i noden "Dired".
Manualen beskriver även många andra Emacs funktioner.
* SLUTORD
---------
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment