Commit d2072c54 authored by Juri Linkov's avatar Juri Linkov
Browse files

Update Delete/Delback translation.

parent 92713841
2004-04-14 Jan Nieuwenhuizen <janneke@gnu.org>
* TUTORIAL.nl: Update Delete/Delback translation.
2004-04-05 Jesper Harder <harder@ifa.au.dk> 2004-04-05 Jesper Harder <harder@ifa.au.dk>
* TODO: Remove index-apropos entry. * TODO: Remove index-apropos entry.
......
...@@ -302,16 +302,21 @@ kunt zien, zoals A, 7, *, en dergelijke, worden door Emacs als tekst ...@@ -302,16 +302,21 @@ kunt zien, zoals A, 7, *, en dergelijke, worden door Emacs als tekst
geïnterpreteerd en meteen aan de tekst. Type <Return> (de `volgende regel' geïnterpreteerd en meteen aan de tekst. Type <Return> (de `volgende regel'
toets) om een Newline toe te voegen en dus een nieuwe regel te beginnen. toets) om een Newline toe te voegen en dus een nieuwe regel te beginnen.
Je kunt het laatste teken dat je intypte weghalen door <Delete> te typen. Je kunt het laatste teken dat je intypte weghalen door <Delback> te typen.
<Delete> is een toets op het toetsenbord, die soms ook wel "Del" <Delback> is een toets op het toetsenbord--dezelfde toets die je normaal
heet. In sommige gevallen dient de "Backspace" toets als <Delete>, maar gesproken gebruikt, buiten Emacs, om het laatst ingetypte teken te wissen.
niet altijd! Het is meestal een grote toets, een paar rijen boven de <Return> toets,
waar "Delete", "Del" of "Backspace" op staat.
In het algemeen haalt <Delete> het teken dat juist voor de cursorpositie Als er op die grote toets "Backspace" staat, dan is dat degene die je
gebruikt voor <Delback>. Er kan op een andere plaats ook nog een andere
toets zijn waarop "Delete" staat, maar dat is niet <Delback>.
In het algemeen haalt <Delback> het teken dat juist voor de cursorpositie
staat weg. staat weg.
>> Probeer dit nu: type een paar letters en haal ze weer weg door een paar >> Probeer dit nu: type een paar letters en haal ze weer weg door een paar
keer op <Delete> te drukken. Maak je niet druk over het feit dat dit keer op <Delback> te drukken. Maak je niet druk over het feit dat dit
bestand verandert; je zult niets veranderen aan de originele versie van bestand verandert; je zult niets veranderen aan de originele versie van
deze uitleg. Je zit slechts je eigen kopie te wijzigen. deze uitleg. Je zit slechts je eigen kopie te wijzigen.
...@@ -323,7 +328,7 @@ schermregel verder gaat. ...@@ -323,7 +328,7 @@ schermregel verder gaat.
>> Voeg nu tekst toe totdat je de rechter kantlijn raakt, en blijf >> Voeg nu tekst toe totdat je de rechter kantlijn raakt, en blijf
toevoegen. Je zult zien dat er een vervolgregel verschijnt. toevoegen. Je zult zien dat er een vervolgregel verschijnt.
>> Type weer enkele keren <Delete> om zoveel tekens weg te halen tot >> Type weer enkele keren <Delback> om zoveel tekens weg te halen tot
de regel weer op een schermregel past. De vervolgregel zal verdwijnen. de regel weer op een schermregel past. De vervolgregel zal verdwijnen.
Je kunt een Newline weggooien als elk ander teken. Als je een Newline Je kunt een Newline weggooien als elk ander teken. Als je een Newline
...@@ -331,7 +336,7 @@ weggooit voeg je de twee regels waar de Newline tussen staat samen tot een ...@@ -331,7 +336,7 @@ weggooit voeg je de twee regels waar de Newline tussen staat samen tot een
enkele regel. Als de regel die het resultaat is van deze operatie niet op enkele regel. Als de regel die het resultaat is van deze operatie niet op
een schermregel past zal hij getoond worden met een vervolgregel. een schermregel past zal hij getoond worden met een vervolgregel.
>> Beweeg de cursor naar het begin van een regel en type <Delete>. Dit >> Beweeg de cursor naar het begin van een regel en type <Delback>. Dit
voegt de huidige en vorige regel samen. voegt de huidige en vorige regel samen.
>> Type <Return> om de Newline die je net weggooide weer toe te voegen. >> Type <Return> om de Newline die je net weggooide weer toe te voegen.
...@@ -346,18 +351,18 @@ Je hebt nu de basismanier geleerd om iets in Emacs te typen en fouten te ...@@ -346,18 +351,18 @@ Je hebt nu de basismanier geleerd om iets in Emacs te typen en fouten te
corrigeren. Je kunt tekst ook per woord of regel weggooien. Hier volgt corrigeren. Je kunt tekst ook per woord of regel weggooien. Hier volgt
een samenvatting van de commando's om tekst te verwijderen: een samenvatting van de commando's om tekst te verwijderen:
<Delete> haal het teken weg dat voor de cursor staat <Delback> haal het teken weg dat voor de cursor staat
C-d haal het teken weg dat achter de cursor staat C-d haal het teken weg dat achter de cursor staat
M-<Delete> gooi het woord weg dat voor de cursor staat M-<Delback> gooi het woord weg dat voor de cursor staat
M-d gooi het woord weg dat achter de cursor staat M-d gooi het woord weg dat achter de cursor staat
C-k gooi alles weg van de cursor tot het eind van de regel C-k gooi alles weg van de cursor tot het eind van de regel
M-k gooi alles weg van de cursor tot het eind van de zin M-k gooi alles weg van de cursor tot het eind van de zin
Merk op dat <Delete> en C-d met M-<Delete> en M-d de analogie die begon Merk op dat <Delback> en C-d met M-<Delback> en M-d de analogie die begon
met C-f en M-f verder trekken (waarbij we voor het gemak even vergeten dat met C-f en M-f verder trekken (waarbij we voor het gemak even vergeten dat
<Delete> niet echt een control teken is). C-k en M-k lijken enigzins op <Delback> niet echt een control teken is). C-k en M-k lijken enigzins op
C-e en M-e in hun relatie tot regels en zinnen. C-e en M-e in hun relatie tot regels en zinnen.
Als je meer dan een enkel teken tegelijk weghaalt bewaart Emacs de tekst Als je meer dan een enkel teken tegelijk weghaalt bewaart Emacs de tekst
...@@ -826,7 +831,7 @@ het zoeken. ...@@ -826,7 +831,7 @@ het zoeken.
`cursor' gezocht. `cursor' gezocht.
>> Type nogmaals C-s, om het volgende woord `cursor' te zoeken >> Type nogmaals C-s, om het volgende woord `cursor' te zoeken
> Type nu viermaal <Delete> en let op de cursorbewegingen. > Type nu viermaal <Delback> en let op de cursorbewegingen.
>> Type <RET> om het zoeken te beëindigen. >> Type <RET> om het zoeken te beëindigen.
Zag je wat er gebeurde? Tijdens incrementeel zoeken probeert Emacs naar Zag je wat er gebeurde? Tijdens incrementeel zoeken probeert Emacs naar
...@@ -835,12 +840,12 @@ hebt. Om naar de volgende plek te gaan, type je C-s nog een keer. Als er ...@@ -835,12 +840,12 @@ hebt. Om naar de volgende plek te gaan, type je C-s nog een keer. Als er
geen volgende plek is gevonden piept Emacs en vertelt je dat de zoekopdracht geen volgende plek is gevonden piept Emacs en vertelt je dat de zoekopdracht
is beëindigd. (`failing' in het Engels); met C-g kun je het zoeken afbreken. is beëindigd. (`failing' in het Engels); met C-g kun je het zoeken afbreken.
Als je tijdens incrementeel zoeken <Delete> typt, zul je zien dat het Als je tijdens incrementeel zoeken <Delback> typt, zul je zien dat het
laatste teken dat je in de zoekstring typte weggehaald wordt en dat het laatste teken dat je in de zoekstring typte weggehaald wordt en dat het
zoeken teruggaat naar de voorgaande plaats. Als je bijvoorbeeld begint zoeken teruggaat naar de voorgaande plaats. Als je bijvoorbeeld begint
met zoeken en je typt een "c" dan ga je naar de plaats waar de "c" het met zoeken en je typt een "c" dan ga je naar de plaats waar de "c" het
eerst voorkomt. Type je vervolgens een "u" dan gaat de cursor naar de eerst voorkomt. Type je vervolgens een "u" dan gaat de cursor naar de
plaats waar de string "cu" het eerst voorkomt". Als je nu <Delete> typt, dan plaats waar de string "cu" het eerst voorkomt". Als je nu <Delback> typt, dan
wordt de "u" van de zoekstring afgehaald en gaat de cursor terug naar de wordt de "u" van de zoekstring afgehaald en gaat de cursor terug naar de
plaats waar hij stond voordat je de "u" intypte, i.e. de plaats waar "c" het plaats waar hij stond voordat je de "u" intypte, i.e. de plaats waar "c" het
eerst voorkomt. eerst voorkomt.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment