Commit dea705dc authored by Pavel Janík's avatar Pavel Janík
Browse files

Czech tutorial updated.

parent 6576d908
...@@ -213,7 +213,7 @@ C-u 4 C-v posune obrazovku o 4 ...@@ -213,7 +213,7 @@ C-u 4 C-v posune obrazovku o 4
To by mlo posunout obrazovku o 8 dk nahoru. Pokud byste ji chtli To by mlo posunout obrazovku o 8 dk nahoru. Pokud byste ji chtli
posunout zpt dol, mete dt argument pkazu M-v. posunout zpt dol, mete dt argument pkazu M-v.
Pouvte-li X Windows, mli byste mt na lev stran emacsovskho okna Pouvte-li X Window, mli byste mt na lev stran emacsovho okna
vysokou obdlnkovou oblast, nazvanou scrollbar. Mete pak text vysokou obdlnkovou oblast, nazvanou scrollbar. Mete pak text
posouvat kliknm my na scrollbar. posouvat kliknm my na scrollbar.
...@@ -345,13 +345,19 @@ paralelu zapo ...@@ -345,13 +345,19 @@ paralelu zapo
znak, ale netrapme se tm). C-k a M-k jsou jako C-e a M-e ve smyslu znak, ale netrapme se tm). C-k a M-k jsou jako C-e a M-e ve smyslu
vztahu dk k vtm. vztahu dk k vtm.
Kdy smaete vce znak najednou, Emacs smazan text ulo, abyste jej Libovolnou st bufferu mete t zruit nsledujc metodou.
mohli opt vrtit. Vracen zruenho ("killed") textu se nazv Pesute se na konec tto sti a stisknte C-@ nebo C-SPC (libovolnou
vhazovn ("yanking"). z tchto kombinac). (SPC oznauje mezernk.) Pesute se na druh
konec tto sti a stisknte C-w. Text mezi tmito pozicemi bude
zruen.
Zruen text mete vhodit na tot msto, kde byl zruen, nebo na >> Pesute kurzor na psmeno L na zatku pedchozho odstavce.
jin msto v textu. Text mete vhodit nkolikrt za sebou, >> Stisknte C-SPC. Emacs by ml ve spodnm dku obrazovky
potebujete-li vyrobit nkolik jeho kopi. Vhazovac pkaz je C-y. zobrazit zprvu "Mark set".
>> Pesute kurzor na psmeno c ve slov "konec" na druhm dku
odstavce.
>> Stisknte C-w. Text zanajc psmenem L a konc ped psmenem
c bude zruen.
Uvdomte si, e rozdl mezi "ruenm" ("killing") a "maznm" Uvdomte si, e rozdl mezi "ruenm" ("killing") a "maznm"
("deleting") je ten, e "zruen" vci mohou bt zpt vhozeny, zatmco ("deleting") je ten, e "zruen" vci mohou bt zpt vhozeny, zatmco
...@@ -370,14 +376,19 @@ argument speci ...@@ -370,14 +376,19 @@ argument speci
obsahu. To u nen opakovn. C-u 2 C-k zru dva dky a jejich obsahu. To u nen opakovn. C-u 2 C-k zru dva dky a jejich
obsah; dvojit stisk C-k by toto obvykle neudlal. obsah; dvojit stisk C-k by toto obvykle neudlal.
Vytaen poslednho zruenho textu a jeho vloen na pozici, kde se Vracen textu zpt se nazv "vhazovn" ("yanking"). (Pedstavte
momentln nachz kurzor, doshnete stiskem C-y. si optovn vhazovn, vracen zpt textu, kter byl odstrann.)
Smazan text mete vhodit bu na stejn msto, odkud byl smazn,
nebo na jin msto v bufferu, nebo dokonce i do jinho souboru.
Text mete vhodit i vcekrt, kdy vytvte jeho dal kopie.
Pkazem pro vhazovn je C-y. Tento pkaz vlo posledn smazan
text na pozici, na kter se nachz kurzor.
>> Zkuste to; stisknte C-y pro vhozen textu zpt. >> Zkuste to; stisknte C-y pro vhozen textu zpt.
Chpejte C-y, jako kdybyste si zptky vzali nco, co vm nkdo sebral. Stisknete-li nkolikrt C-k po sob, vechen smazan text je uloen
Vimnte si, e pokud provedete nkolik C-k za sebou, veker zruen spolen tak, aby bylo mon vhodit zpt vechny dky najednou.
text je uloen pohromad, aby jedin C-y vloilo vechny tyto dky.
>> Stisknte nkolikrt C-k. >> Stisknte nkolikrt C-k.
...@@ -411,7 +422,7 @@ bodu (posledn ...@@ -411,7 +422,7 @@ bodu (posledn
------ ------
Jestlie provedete v textu zmnu a pak zjistte, e to byl omyl, mete Jestlie provedete v textu zmnu a pak zjistte, e to byl omyl, mete
zmnu vrtit pkazem undo C-x u. zmnu vrtit pkazem undo, C-x u.
C-x u obvykle vrt zmny proveden jednm pkazem; pokud C-x u C-x u obvykle vrt zmny proveden jednm pkazem; pokud C-x u
zopakujete nkolikrt za sebou, kad opakovn vrt jeden dal zopakujete nkolikrt za sebou, kad opakovn vrt jeden dal
...@@ -434,6 +445,10 @@ stiskem / p ...@@ -434,6 +445,10 @@ stiskem / p
Numerick argument pro C-_ a C-x u funguje jako poet opakovn. Numerick argument pro C-_ a C-x u funguje jako poet opakovn.
Pomoc pkazu undo mete vrtit zruen stejn jako smazan text.
Rozdl mezi maznm a ruenm textu ovlivuje monost vhozen tohoto
textu pomoc C-y, neovlivuje monosti pkazu undo.
* SOUBORY * SOUBORY
--------- ---------
...@@ -544,7 +559,7 @@ Pod ...@@ -544,7 +559,7 @@ Pod
souboru, jeho text obsahuje. Nkter buffery neodpovdaj souborm. souboru, jeho text obsahuje. Nkter buffery neodpovdaj souborm.
Napklad buffer pojmenovan "*Buffer List*" nem dn soubor. Je to Napklad buffer pojmenovan "*Buffer List*" nem dn soubor. Je to
buffer, kter obsahuje seznam buffer vytvoen pomoc C-x C-b. buffer, kter obsahuje seznam buffer vytvoen pomoc C-x C-b.
JAKKOLIV text, kter vidte v emacsovskm okn, je vdy soust JAKKOLIV text, kter vidte v emacsovm okn, je vdy soust
njakho bufferu. njakho bufferu.
>> Stisknte C-x 1, abyste se zbavili seznamu buffer. >> Stisknte C-x 1, abyste se zbavili seznamu buffer.
...@@ -939,7 +954,7 @@ K z ...@@ -939,7 +954,7 @@ K z
>> Stisknte C-h k Control-p. >> Stisknte C-h k Control-p.
To zobraz dokumentaci k funkci a jej jmno v emacsovskm okn. A To zobraz dokumentaci k funkci a jej jmno v emacsovm okn. A
vstup petete, stisknte C-x 1, abyste se textu npovdy zbavili. vstup petete, stisknte C-x 1, abyste se textu npovdy zbavili.
Nemuste to dlat hned. Mete chvli editovat a nahlet do textu Nemuste to dlat hned. Mete chvli editovat a nahlet do textu
npovdy a teprve pak stisknout C-x 1. npovdy a teprve pak stisknout C-x 1.
...@@ -952,6 +967,10 @@ Zde jsou dal ...@@ -952,6 +967,10 @@ Zde jsou dal
To vype veker informace, kter Emacs m o funkci implementujc To vype veker informace, kter Emacs m o funkci implementujc
pkaz C-p. pkaz C-p.
Podobn pkaz C-h v zobraz dokumentaci promnn, jej hodnotu
mete nastavit pro nastaven chovn Emacsu. Jmno promnn muste
zadat a se na nj Emacs zept.
C-h a Pkazov apropos. Zadejte klov slovo a Emacs vype C-h a Pkazov apropos. Zadejte klov slovo a Emacs vype
vechny pkazy, jejich jmna obsahuj toto klov vechny pkazy, jejich jmna obsahuj toto klov
slovo. Vechny tyto pkazy mohou bt vyvolny pomoc slovo. Vechny tyto pkazy mohou bt vyvolny pomoc
...@@ -969,6 +988,17 @@ odpov ...@@ -969,6 +988,17 @@ odpov
>> Stisknte C-x 1 pro smazn okna s npovdou. >> Stisknte C-x 1 pro smazn okna s npovdou.
C-h i ten on-line manul (t Info). Tento pkaz
Vs pepne do specilnho bufferu s nzvem `*info*',
ve kterm mete st on-line manuly pro balky
nainstalovan na vaem systmu. Pokud stisknete
m emacs <Return> mete si nap. pest manul
k Emacsu. Pokud jste dosud nikdy nepouvali Info,
stisknte ? a Emacs vm pedstav hlavn monosti
mdu pro Info. Pokud toto pedstaven absolvujete,
mli byste pouvat Info manul Emacsu jako svoji
primrn dokumentaci.
* ZVR * ZVR
------- -------
...@@ -985,7 +1015,7 @@ naraz ...@@ -985,7 +1015,7 @@ naraz
KOPROVN KOPROVN
---------- ----------
Tento tutoril vychz z dlouh ady emacsovskch tutoril zahjen Tento tutoril vychz z dlouh ady emacsovch tutoril zahjen
tutorilem napsanm Stuartem Cracraftem pro pvodn Emacs. tutorilem napsanm Stuartem Cracraftem pro pvodn Emacs.
Tato verze tutorilu je, podobn jako GNU Emacs, chrnna copyrightem a Tato verze tutorilu je, podobn jako GNU Emacs, chrnna copyrightem a
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment