Commit e31eb62c authored by Marcelo Toledo's avatar Marcelo Toledo
Browse files

Updated header of TUTORIAL.pl.

parent 9ed9fd35
...@@ -230,7 +230,7 @@ etc/TUTORIAL.it Thien-Thi Nguyen ...@@ -230,7 +230,7 @@ etc/TUTORIAL.it Thien-Thi Nguyen
etc/TUTORIAL.ja Kenichi Handa <handa@m17n.org> etc/TUTORIAL.ja Kenichi Handa <handa@m17n.org>
etc/TUTORIAL.ko etc/TUTORIAL.ko
etc/TUTORIAL.nl Lute Kamstra etc/TUTORIAL.nl Lute Kamstra
etc/TUTORIAL.pl etc/TUTORIAL.pl Slawomir Nowaczyk <slawek@cs.lth.se>
etc/TUTORIAL.pt_BR Marcelo Toledo etc/TUTORIAL.pt_BR Marcelo Toledo
etc/TUTORIAL.ro etc/TUTORIAL.ro
etc/TUTORIAL.ru Alex Ott <alexott@gmail.com> etc/TUTORIAL.ru Alex Ott <alexott@gmail.com>
......
2005-05-05 Marcelo Toledo <marcelo@marcelotoledo.org> (tiny change)
* TUTORIAL.pl: Updated header. Patch by Slawomir Nowaczyk
<slawek@cs.lth.se>.
2005-05-02 Richard M. Stallman <rms@gnu.org> 2005-05-02 Richard M. Stallman <rms@gnu.org>
* NEWS: More rearrangements. * NEWS: More rearrangements.
......
krótki samouczek Emacsa. Copyright (c) 1985, 2001 Krótki samouczek Emacsa. Warunki kopiowania znajdują sie na końcu pliku.
Free Software Foundation, Inc. Szczegóły na końcu pliku. Copyright (c) 1985, 1996, 1998, 2001, 2002, 2005 Free Software Foundation.
Polecenia Emacsa wymagają na ogół wciśnięcia klawisza CONTROL (oznaczanego Polecenia Emacsa wymagają na ogół wciśnięcia klawisza CONTROL (oznaczanego
czasami Ctrl lub CTL) lub klawisza META (oznaczanego czasami EDIT czasami Ctrl lub CTL) lub klawisza META (oznaczanego czasami EDIT
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment