Commit f27fdc1b authored by Glenn Morris's avatar Glenn Morris
Browse files

Sergio Pokrovskij <sergio.pokrovskij at gmail.com>:

Change license to GPL.  Add translator credits.
parent d92c8e14
...@@ -1089,25 +1089,33 @@ la dosiero verkita de Stuart Cracraft por la originala Emakso. ...@@ -1089,25 +1089,33 @@ la dosiero verkita de Stuart Cracraft por la originala Emakso.
kopirajton, kaj venas kun permeso por disdoni kopiojn se certaj kopirajton, kaj venas kun permeso por disdoni kopiojn se certaj
kondioj estas observataj: kondioj estas observataj:
Copyright (C) 1985, 1999, 2001, 2002, 2005, Copyright (C) 1985, 1999, 2001, 2002, 2005,
2007 Free Software Foundation, Inc. 2007 Free Software Foundation, Inc.
Permeso estas donita al iu ajn fari a disdoni lavortajn kopiojn i tiu dosiero estas parto de "GNU Emacs".
de i tiu dokumento same kiel ricevite, en ia ajn komunikilo,
kondie ke la kopirajta avizo kaj la permesa avizo estas "GNU Emacs" estas libera programverko; vi povas in pludistribui
konservitaj, kaj la disdonanto donas al la ricevanto permeson por kaj/a modifi je la kondioj de la GNUa enerala Publika Permesilo,
plua redistribuado same kiel estas permesate per i tiu avizo. eldonita de "Free Software Foundation", la la versio 2 de tiu
Permesilo a, se vi preferas, ajna posta versio.
Permeso estas donita por distribui modifitajn versiojn de i tiu
dokumento, a de ties partoj, sub la supraj kondioj, kondie anka Ni distribuas i tiun programon esperante ke i estos utila, tamen
ke ili portas elstarajn avizojn deklarantajn kiu plej laste modifis SEN IA AJN GARANTIO, i.a. sen la implica garantio pri
ilin. SURMERKATIGEBLO a TAGECO POR IU KONKRETA CELO. Pliajn detalojn
vidu en la GNUa enerala Publika Permesilo.
La kondioj por kopii Emakson mem estas pli malsimplaj, sed
samspiritaj. Bonvole legu la dosieron COPYING kaj sekve donu kopiojn Ekzemplero de la GNUa enerala Publika Permesilo devas esti
de GNU Emakso al viaj amikoj. Helpu ekstermi programaran liverita al vi kun i tiu programo; se vi in ne ricevis, turnu vin
obstrukcismon ("proprietigon") per uzado, verkado kaj kunhavigo de al: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
libera programaro! Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Bonvole legu la dosieron COPYING kaj sekve donu kopiojn de GNU Emakso
al viaj amikoj. Helpu ekstermi programaran obstrukcismon
("proprietigon") per uzado, verkado kaj kunhavigo de libera
programaro!
i tiun lernilon esperantigis D. Dale Gulledge; la tradukon reviziis
kaj kompletigis Sergio B. Pokrovskij.
--- end of TUTORIAL.eo --- --- end of TUTORIAL.eo ---
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment