1. 12 Nov, 2009 6 commits
 2. 11 Nov, 2009 14 commits
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * widget.el (define-widget): Purecopy the docstring. · aaa448c9
   Dan Nicolaescu authored
   * international/mule-cmds.el (charset): Do not purecopy the
   docstring here, define-widget does it.
   
   * textmodes/texinfo.el (texinfo-open-quote, texinfo-close-quote):
   * textmodes/bibtex-style.el (auto-mode-alist):
   * progmodes/inf-lisp.el (inferior-lisp-prompt):
   * progmodes/compile.el (compile-command):
   * language/korea-util.el (default-korean-keyboard):
   * international/mule-conf.el (file-coding-system-alist):
   * emacs-lisp/eldoc.el (eldoc-minor-mode-string):
   * tooltip.el (tooltip-frame-parameters):
   * newcomment.el (comment-end, comment-padding):
   * dired.el (dired-trivial-filenames):
   * comint.el (comint-file-name-prefix): Purecopy initial values.
   aaa448c9
  • Michael Albinus's avatar
   *** empty log message *** · bbe650fd
   Michael Albinus authored
   bbe650fd
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * progmodes/grep.el (grep-regexp-alist): · 2f7f4bee
   Dan Nicolaescu authored
   * international/mule-cmds.el (iso-2022-control-alist):
   * emacs-lisp/timer.el (timer-duration-words):
   * subr.el (version-separator, version-regexp-alist):
   * minibuffer.el (completion-styles-alist):
   * faces.el (face-attribute-name-alist, list-faces-sample-text):
   Change defvars to defconsts.
   2f7f4bee
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * Makefile.in (ELCFILES): Add international/mule-conf.elc. · a042de45
   Dan Nicolaescu authored
   * loadup.el ("international/mule-conf"): Load the byte compiled version.
   * international/mule-conf.el: Allow to be byte compiled.
   a042de45
  • Dan Nicolaescu's avatar
   (define-charset): Purecopy props. · 3b6acc72
   Dan Nicolaescu authored
   (load-with-code-conversion): Purecopy doc string and file name.
   (put-charset-property): Purecopy strings.
   (auto-coding-alist, auto-coding-regexp-alist): Purecopy initial value.
   3b6acc72
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * international/mule-cmds.el (register-input-method); Purecopy arguments. · ebfa10d3
   Dan Nicolaescu authored
   (define-char-code-property): Correctly purecopy the table.
   ebfa10d3
  • Dan Nicolaescu's avatar
   62591911
  • Dan Nicolaescu's avatar
   (define-minor-mode): Purecopy :lighter. · 8b908da6
   Dan Nicolaescu authored
   8b908da6
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * subr.el (add-hook): Purecopy strings. · ff917d63
   Dan Nicolaescu authored
   (eval-after-load): Purecopy load-history-regexp and the form.
   ff917d63
  • Dan Nicolaescu's avatar
   af89cf77
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * net/eudc.el (eudc-tools-menu): · 04991a1c
   Dan Nicolaescu authored
   * international/mule-cmds.el (set-coding-system-map)
   (mule-menu-keymap):
   * emacs-lisp/lisp-mode.el (emacs-lisp-mode-map):
   * vc-hooks.el (vc-menu-map): Use menu-bar-separator.
   04991a1c
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * subr.el (menu-bar-separator): New defconst. · a3c20c83
   Dan Nicolaescu authored
   * replace.el (occur-mode-map):
   * menu-bar.el (menu-bar-file-menu, menu-bar-search-menu)
   (menu-bar-edit-menu, menu-bar-goto-menu, menu-bar-edit-menu)
   (menu-bar-custom-menu, menu-bar-showhide-menu)
   (menu-bar-options-menu, menu-bar-tools-menu)
   (menu-bar-encryption-decryption-menu, menu-bar-describe-menu)
   (menu-bar-search-documentation-menu, menu-bar-manuals-menu)
   (menu-bar-help-menu):
   * ediff-hook.el (menu-bar-ediff-menu, menu-bar-ediff-merge-menu):
   * buff-menu.el (Buffer-menu-mode-map): Use menu-bar-separator.
   a3c20c83
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * term/x-win.el (x-gtk-stock-map): · 6bdad9ae
   Dan Nicolaescu authored
   * progmodes/vera-mode.el (auto-mode-alist):
   * progmodes/inf-lisp.el (inferior-lisp-filter-regexp)
   (inferior-lisp-program, inferior-lisp-load-command):
   * progmodes/hideshow.el (hs-special-modes-alist):
   * progmodes/gud.el (same-window-regexps):
   * progmodes/grep.el (grep-program, find-program, xargs-program):
   * net/telnet.el (same-window-regexps):
   * net/rlogin.el (same-window-regexps):
   * language/ethiopic.el (font-ccl-encoder-alist):
   * vc-sccs.el (vc-sccs-master-templates):
   * vc-rcs.el (vc-rcs-master-templates):
   * subr.el (cl-assertion-failed):
   * simple.el (next-error-overlay-arrow-position):
   * lpr.el (lpr-command):
   * locate.el (locate-ls-subdir-switches):
   * info.el (same-window-regexps, info)
   (Info-goto-emacs-command-node, Info-goto-emacs-key-command-node):
   * image-mode.el (image-mode, auto-mode-alist):
   * hippie-exp.el (hippie-expand-ignore-buffers):
   * format.el (format-alist):
   * find-dired.el (find-ls-subdir-switches, find-grep-options)
   (find-name-arg):
   * facemenu.el (facemenu-keybindings):
   * dired.el (dired-listing-switches, dired-chown-program):
   * diff.el (diff-switches, diff-command):
   * cus-edit.el (same-window-regexps):
   * bindings.el (mode-line-mule-info)
   (mode-line-buffer-identification): Purecopy strings.
   6bdad9ae
  • Juri Linkov's avatar
   (dired-get-filename)<declare-function>: · e0987650
   Juri Linkov authored
   Tell the byte-compiler about dired-get-filename.
   (shell-command): In Dired mode, get filename from the current line
   as the default value.
   e0987650
 3. 10 Nov, 2009 4 commits
 4. 09 Nov, 2009 1 commit
 5. 08 Nov, 2009 8 commits
 6. 07 Nov, 2009 2 commits
 7. 06 Nov, 2009 5 commits
  • Chong Yidong's avatar
   * buff-menu.el (Buffer-menu-buffer+size): Use display property to · d19e23ae
   Chong Yidong authored
   align size column (Bug#4839).
   d19e23ae
  • Chong Yidong's avatar
   0ad57dfd
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * progmodes/ld-script.el (auto-mode-alist): · 0b7f397c
   Dan Nicolaescu authored
   * vc-hooks.el (vc-directory-exclusion-list): Purecopy strings.
   
   * cus-face.el (custom-declare-face): Purecopy face spec.
   0b7f397c
  • Kenichi Handa's avatar
   Regenerated · 495bd5ca
   Kenichi Handa authored
   495bd5ca
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * textmodes/tex-mode.el (tex-alt-dvi-print-command) · 1e8780b1
   Dan Nicolaescu authored
   (tex-dvi-print-command, tex-bibtex-command, tex-start-commands)
   (tex-start-options, slitex-run-command, latex-run-command)
   (tex-run-command, tex-directory):
   * textmodes/ispell.el (ispell-html-skip-alists)
   (ispell-tex-skip-alists, ispell-tex-skip-alists):
   * textmodes/fill.el (adaptive-fill-first-line-regexp):
   (adaptive-fill-regexp):
   * textmodes/dns-mode.el (auto-mode-alist):
   * progmodes/python.el (interpreter-mode-alist):
   * progmodes/etags.el (tags-compression-info-list):
   * progmodes/etags.el (tags-file-name):
   * net/browse-url.el (browse-url-galeon-program)
   (browse-url-firefox-program):
   * mail/sendmail.el (mail-signature-file)
   (mail-citation-prefix-regexp):
   * international/mule-conf.el (eight-bit):
   * international/latexenc.el (latex-inputenc-coding-alist):
   * international/fontset.el (x-pixel-size-width-font-regexp):
   * emacs-lisp/warnings.el (warning-type-format):
   * emacs-lisp/trace.el (trace-buffer):
   * emacs-lisp/lisp-mode.el (lisp-interaction-mode-map)
   (emacs-lisp-mode-map):
   * calendar/holidays.el (holiday-solar-holidays)
   (holiday-bahai-holidays, holiday-islamic-holidays)
   (holiday-christian-holidays, holiday-hebrew-holidays)
   (hebrew-holidays-4, hebrew-holidays-3, hebrew-holidays-2)
   (hebrew-holidays-1, holiday-oriental-holidays)
   (holiday-general-holidays):
   * x-dnd.el (x-dnd-known-types):
   * tool-bar.el (tool-bar):
   * startup.el (site-run-file):
   * shell.el (shell-dumb-shell-regexp):
   * rfn-eshadow.el (file-name-shadow-tty-properties)
   (file-name-shadow-properties):
   * paths.el (remote-shell-program, news-directory):
   * mouse.el ([C-down-mouse-3]):
   * menu-bar.el (menu-bar-tools-menu):
   * jka-cmpr-hook.el (jka-compr-load-suffixes)
   (jka-compr-mode-alist-additions, jka-compr-compression-info-list)
   (jka-compr-compression-info-list):
   * isearch.el (search-whitespace-regexp):
   * image-file.el (image-file-name-extensions):
   * find-dired.el (find-ls-option):
   * files.el (directory-listing-before-filename-regexp)
   (directory-free-space-args, insert-directory-program)
   (list-directory-brief-switches, magic-fallback-mode-alist)
   (magic-fallback-mode-alist, auto-mode-interpreter-regexp)
   (automount-dir-prefix):
   * faces.el (face-x-resources, x-font-regexp, x-font-regexp-head)
   (x-font-regexp-slant, x-font-regexp-weight, face-x-resources)
   (face-font-registry-alternatives, face-font-registry-alternatives)
   (face-font-family-alternatives):
   * facemenu.el (facemenu-add-new-face, facemenu-background-menu)
   (facemenu-foreground-menu, facemenu-face-menu):
   * epa-hook.el (epa-file-name-regexp):
   * dnd.el (dnd-protocol-alist):
   * textmodes/rst.el (auto-mode-alist):
   * button.el (default-button): Purecopy strings.
   1e8780b1