1. 31 Oct, 2011 1 commit
 2. 26 Sep, 2011 1 commit
 3. 01 Mar, 2011 1 commit
 4. 15 Feb, 2011 1 commit
 5. 01 Feb, 2011 1 commit
 6. 15 Jan, 2011 1 commit
 7. 10 Dec, 2010 1 commit
 8. 09 Nov, 2010 1 commit
 9. 05 Aug, 2010 1 commit
  • Eli Zaretskii's avatar
   Rename src/unexec.c => src/unexcoff.c. · 29cf3e20
   Eli Zaretskii authored
    src/unexcoff.c: Renamed from unexec.c.
    src/deps.mk (unexcoff.o): Rename unexec.[co] => unexcoff.[co].
    configure.in (UNEXEC_OBJ): Rename unexec.o => unexcoff.o.
    admin/MAINTAINERS: Rename src/unexec.c => src/unexcoff.c.
    etc/AUTHORS: Rename unexec.o => unexcoff.o.
    etc/PROBLEMS: Rename unexec.o => unex*.o.
    lisp/emacs-lisp/find-gc.el (find-gc-source-files): Rename
    unexec.c => unexcoff.c.
    lisp/emacs-lisp/authors.el (authors-fixed-entries): Rename
    unexec.c => unexcoff.c.
    msdos/sed1v2.inp (UNEXEC_OBJ): Edit to unexcoff.o, due to renaming of
    unexec.c => unexcoff.c.
   29cf3e20
 10. 04 May, 2010 1 commit
 11. 20 Apr, 2010 1 commit
 12. 03 Apr, 2010 1 commit
 13. 27 Feb, 2010 1 commit
 14. 30 Jan, 2010 1 commit
 15. 31 Dec, 2009 1 commit
 16. 09 Dec, 2009 1 commit
 17. 19 Jun, 2009 1 commit
 18. 23 May, 2009 1 commit
 19. 01 May, 2009 1 commit
 20. 25 Apr, 2009 1 commit
 21. 31 Mar, 2009 1 commit
 22. 26 Feb, 2009 1 commit
 23. 01 Feb, 2009 1 commit
 24. 20 Jan, 2009 1 commit
 25. 15 Jan, 2009 1 commit
 26. 11 Jan, 2009 1 commit
 27. 19 Dec, 2008 1 commit
 28. 18 Dec, 2008 1 commit
 29. 30 Oct, 2007 1 commit
 30. 09 Sep, 2007 1 commit