1. 03 Sep, 2009 1 commit
 2. 07 Mar, 2009 1 commit
 3. 05 Jan, 2009 1 commit
 4. 03 Dec, 2008 1 commit
  • Lute Kamstra's avatar
   * align.el: · 9201cc28
   Lute Kamstra authored
   * allout.el:
   * apropos.el:
   * arc-mode.el:
   * autoinsert.el:
   * avoid.el:
   * battery.el:
   * bookmark.el:
   * buff-menu.el:
   * calculator.el:
   * chistory.el:
   * cmuscheme.el:
   * comint.el:
   * compare-w.el:
   * dabbrev.el:
   * delim-col.el:
   * desktop.el:
   * diff-mode.el:
   * diff.el:
   * dired-aux.el:
   * dired-x.el:
   * dired.el:
   * dos-vars.el:
   * ediff-diff.el:
   * ediff-help.el:
   * ediff-init.el:
   * ediff-merg.el:
   * ediff-mult.el:
   * ediff-ptch.el:
   * ediff-vers.el:
   * ediff-wind.el:
   * ediff.el:
   * emerge.el:
   * facemenu.el:
   * faces.el:
   * ffap.el:
   * filecache.el:
   * find-dired.el:
   * font-core.el:
   * font-lock.el:
   * forms.el:
   * fringe.el:
   * help-at-pt.el:
   * hippie-exp.el:
   * ido.el:
   * image-file.el:
   * imenu.el:
   * indent.el:
   * info.el:
   * isearchb.el:
   * iswitchb.el:
   * jit-lock.el:
   * jka-compr.el:
   * log-edit.el:
   * lpr.el:
   * ls-lisp.el:
   * man.el:
   * menu-bar.el:
   * midnight.el:
   * mouse-sel.el:
   * mouse.el:
   * msb.el:
   * outline.el:
   * paren.el:
   * pcmpl-cvs.el:
   * pcmpl-gnu.el:
   * pcomplete.el:
   * pcvs-info.el:
   * pcvs-parse.el:
   * printing.el:
   * ps-mule.el:
   * ps-print.el:
   * replace.el:
   * ruler-mode.el:
   * saveplace.el:
   * sb-image.el:
   * scroll-bar.el:
   * sha1.el:
   * shadowfile.el:
   * shell.el:
   * sort.el:
   * speedbar.el:
   * strokes.el:
   * tempo.el:
   * term.el:
   * terminal.el:
   * time-stamp.el:
   * time.el:
   * tree-widget.el:
   * type-break.el:
   * vc-cvs.el:
   * vc-hg.el:
   * vc-mcvs.el:
   * vc-rcs.el:
   * vc-sccs.el:
   * vc.el:
   * view.el:
   * w32-vars.el:
   * whitespace.el:
   * wid-edit.el: Remove leading * from docstrings of defcustoms,
   deffaces, defconsts and defuns.
   9201cc28
 5. 16 Oct, 2008 1 commit
 6. 27 Jun, 2008 1 commit
 7. 06 May, 2008 1 commit
 8. 07 Jan, 2008 1 commit
 9. 31 Dec, 2007 1 commit
 10. 23 Dec, 2007 1 commit
 11. 19 Dec, 2007 1 commit
 12. 06 Dec, 2007 1 commit
 13. 23 Nov, 2007 1 commit
 14. 16 Nov, 2007 2 commits
 15. 13 Sep, 2007 3 commits
 16. 08 Aug, 2007 2 commits
  • Stefan Monnier's avatar
   Remove spurious * in docstrings. · a88459cd
   Stefan Monnier authored
   Merge defvars and toplevel setq-defaults.
   (Man-highlight-references0): Limit=nil rather than point-max.
   (Man-mode-map): Move initialization into the declaration.
   (Man-strip-page-headers, Man-unindent): Use dolist & inhibit-read-only.
   (Man-view-header-file): Use expand-file-name rather than concat.
   (Man-notify-when-ready, Man-bgproc-sentinel): Use with-current-buffer.
   a88459cd
  • Stefan Monnier's avatar
   4cb071a4
 17. 25 Jul, 2007 1 commit
 18. 04 Jun, 2007 1 commit
 19. 10 May, 2007 1 commit
 20. 24 Mar, 2007 1 commit
 21. 21 Jan, 2007 1 commit
 22. 09 Dec, 2006 1 commit
 23. 02 Sep, 2006 1 commit
 24. 04 Apr, 2006 1 commit
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * man.el (Man-mode-map): Restore the \r binding. · 707f55b0
   Dan Nicolaescu authored
   (Man-abstract-xref-man-page): If Man-target-string is a function,
   call it.
   (Man-highlight-references): Use Man-default-man-entry to get the
   target. Deal with xrefs too.
   (Man-highlight-references0): Don't call the target function.
   
   * woman.el (WoMan-xref-man-page): Strip the section number, woman
   cannot deal with it.
   707f55b0
 25. 06 Feb, 2006 1 commit
 26. 17 Jan, 2006 1 commit
 27. 12 Jan, 2006 1 commit
 28. 04 Dec, 2005 1 commit
 29. 19 Nov, 2005 1 commit
 30. 10 Nov, 2005 1 commit
 31. 06 Nov, 2005 1 commit
  • Masatake YAMATO's avatar
   Improve man -k support. · 30abc4f4
   Masatake YAMATO authored
   (Man-reference-regexp): Accpet spaces between
   `Man-name-regexp' and `Man-section-regexp'.
   (Man-apropos-regexp): New variable.
   (Man-abstract-xref-man-page): Use value for `Man-target-string'
   if available.
   (Man-highlight-references, Man-highlight-references0): Handle
   the case when `Man-arguments' includes "-k".
   (Man-highlight-references0): Rename the argument `TARGET-POS' to
   `TARGET'. `TARGET' can be a number, function or nil.
   30abc4f4
 32. 18 Oct, 2005 1 commit
  • Masatake YAMATO's avatar
   * woman.el (WoMan-xref-man-page): New button type derived · 50071f01
   Masatake YAMATO authored
   from `Man-abstract-xref-man-page'.
   (woman-mode): Pass `WoMan-xref-man-page' to
   `Man-highlight-references'.
   
   * man.el (Man-abstract-xref-man-page): New button type.
   (Man-xref-man-page): Make it derived from `Man-abstract-xref-man-page'.
   (Man-highlight-references): Add new optiolnal argument `xref-man-type'.
   50071f01
 33. 24 Sep, 2005 1 commit
  • Romain Francoise's avatar
   2005-09-24 Emilio C. Lopes <eclig@gmx.net> · 5b76833f
   Romain Francoise authored
   	* woman.el (woman-file-name):
   	* wid-edit.el (widget-file-prompt-value)
   	(widget-coding-system-prompt-value):
   	* w32-fns.el (set-w32-system-coding-system):
   	* vc.el (vc-version-diff, vc-annotate):
   	* textmodes/reftex-auc.el (reftex-arg-cite)
   	(reftex-arg-index-tag):
   	* textmodes/refer.el (refer-get-bib-files):
   	* textmodes/artist.el (artist-figlet-choose-font):
   	* terminal.el (terminal-emulator):
   	* replace.el (occur-read-primary-args):
   	* rect.el (string-rectangle, string-insert-rectangle):
   	* ps-print.el (ps-print-preprint):
   	* progmodes/pascal.el (pascal-goto-defun):
   	* progmodes/etags.el (visit-tags-table, visit-tags-table-buffer):
   	* progmodes/compile.el (compilation-find-file):
   	* printing.el (pr-interactive-n-up):
   	* play/animate.el (animate-birthday-present):
   	* net/rcompile.el (remote-compile):
   	* man.el (man, Man-goto-section, Man-follow-manual-reference):
   	* mail/rmailsum.el (rmail-summary-search-backward)
   	(rmail-summary-search):
   	* mail/rmailout.el (rmail-output-read-rmail-file-name)
   	(rmail-output-read-file-name):
   	* mail/rmail.el (rmail-search, rmail-search-backwards):
   	* mail/mailabbrev.el (merge-mail-abbrevs, rebuild-mail-abbrevs):
   	* locate.el (locate):
   	* international/quail.el (quail-show-keyboard-layout):
   	* international/mule.el (set-buffer-file-coding-system)
   	(revert-buffer-with-coding-system, set-file-name-coding-system)
   	(set-terminal-coding-system, set-keyboard-coding-system)
   	(set-next-selection-coding-system):
   	* international/mule-diag.el (describe-coding-system)
   	(describe-font, describe-fontset):
   	* international/mule-cmds.el (universal-coding-system-argument)
   	(search-unencodable-char, describe-input-method)
   	(set-language-environment, describe-language-environment):
   	* international/codepage.el (codepage-setup):
   	* international/code-pages.el (codepage-setup):
   	* info.el (Info-search, Info-follow-reference)
   	(Info-search-backward):
   	* emacs-lisp/advice.el (ad-read-advised-function)
   	(ad-read-advice-class, ad-clear-cache, ad-activate)
   	(ad-deactivate, ad-update, ad-unadvise, ad-read-advice-name)
   	(ad-enable-advice, ad-disable-advice, ad-remove-advice)
   	(ad-read-regexp):
   	* ediff-util.el (ediff-toggle-regexp-match):
   	* ediff-ptch.el (ediff-prompt-for-patch-file):
   	* dired-aux.el (dired-diff):
   	* diff.el (diff):
   	* cus-edit.el (custom-variable-prompt):
   	* calendar/timeclock.el (timeclock-ask-for-project):
   	* calc/calcalg3.el (calc-get-fit-variables):
   	* calc/calc-store.el (calc-edit-variable)
   	(calc-permanent-variable):
   	* vc-mcvs.el (vc-mcvs-register):
   	* shadowfile.el (shadow-define-literal-group):
   	* woman.el (woman-file-name):
   	* vc.el (vc-version-diff, vc-merge):
   	* textmodes/reftex-index.el (reftex-index-complete-tag):
   	* format.el (format-decode-buffer, format-decode-region):
   	* emulation/viper-cmd.el (viper-read-string-with-history):
   	* emacs-lisp/debug.el (cancel-debug-on-entry):
   	* emacs-lisp/checkdoc.el (checkdoc-this-string-valid-engine):
   	* ediff.el (ediff-merge-revisions)
   	(ediff-merge-revisions-with-ancestor, ediff-revision):
   	* completion.el (interactive-completion-string-reader):
   	* calc/calc-prog.el (calc-user-define-formula):
   	Follow convention for reading with the minibuffer.
   5b76833f
 34. 29 Aug, 2005 1 commit
 35. 06 Aug, 2005 1 commit
 36. 24 Jul, 2005 1 commit