1. 24 Jan, 2011 1 commit
  • Jay Belanger's avatar
   * calc/calc.el (calc-default-power-reference-level) · 603823f5
   Jay Belanger authored
   (calc-default-field-reference-level): New variables.
   * calc/calc-units.el (math-standard-units): Add dB and Np.
   (math-logunits): New variable.
   (math-extract-logunits, math-logcombine, calcFunc-luplus)
   (calcFunc-luminus, calc-luplus, calc-luminus, math-logunit-level)
   (calcFunc-fieldlevel, calcFunc-powerlevel, calc-level): New
   functions.
   (math-find-base-units-rec): Add entry for ln(10).
   * calc/calc-help.el (calc-u-prefix-help): Add logarithmic help.
   (calc-ul-prefix-help): New function.
   * calc/calc-ext.el (calc-init-extensions): Autoload new units
   functions. Add keybindings for new units functions.
   603823f5
 2. 15 Jan, 2011 1 commit
 3. 02 Jan, 2011 1 commit
 4. 25 May, 2010 1 commit
  • Stefan Monnier's avatar
   Replace Lisp calls to delete-backward-char by delete-char. · d355a0b7
   Stefan Monnier authored
   * bs.el, expand.el, ido.el, image-dired.el, lpr.el, pcomplete.el,
   skeleton.el, term.el, time.el, wid-edit.el, woman.el,
   calc/calc-graph.el, calc/calc-help.el, calc/calc-incom.el,
   calc/calc.el, emacs-cl-extra.el, emacs-cl-loaddefs.el,
   emulation/cua-rect.el, emulation/viper-ex.el, eshell/esh-test.el,
   eshell/eshell.el, gnus/gnus-uu.el, gnus/nndoc.el, gnus/nnrss.el,
   gnus/rfc2047.el, gnus/utf7.el, international/utf-7.el,
   language/ethio-util.el, mh-e/mh-alias.el, mh-e/mh-search.el,
   net/imap.el, net/rcirc.el, obsolete/complete.el, play/decipher.el,
   progmodes/ada-mode.el, progmodes/cc-awk.el, progmodes/dcl-mode.el,
   progmodes/ps-mode.el, progmodes/verilog-mode.el,
   progmodes/vhdl-mode.el, textmodes/bibtex.el, textmodes/fill.el,
   textmodes/reftex-auc.el, textmodes/rst.el, textmodes/sgml-mode.el,
   textmodes/table.el, textmodes/texinfmt.el: Replace Lisp calls to
   delete-backward-char by calls to delete-char.
   d355a0b7
 5. 17 Apr, 2010 1 commit
  • Jay Belanger's avatar
   * calc-ext.el (calc-init-extensions): Add keybinding for 'calc-option'. · d8b01fef
   Jay Belanger authored
   Add `calc-option-prefix-help' to calc-help autoloads.
   (calc-inverse): Add "Option" to message, as appropriate.
   (calc-hyperbolic): Add "Option" to message, as appropriate.
   (calc-option, calc-is-option): New functions.
   
   * calc-help.el (calc-full-help): Add `calc-option-help'.
   (calc-option-prefix-help): New function.
   
   * calc-misc.el (calc-help): Add "Option" entry.
   
   * calc.el (calc-local-var-list): Add `calc-option-flag'.
   (calc-option-flag): New variable.
   (calc-do): Set `calc-option-flag to nil.
   (calc-set-mode-line): Add "Opt " as appropriate.
   d8b01fef
 6. 13 Jan, 2010 1 commit
 7. 16 Nov, 2009 2 commits
 8. 28 Oct, 2009 1 commit
  • Stefan Monnier's avatar
   * calc/calc.el (calc, calc-refresh, calc-trail-buffer, calc-record) · 6df9b6d7
   Stefan Monnier authored
   (calcDigit-nondigit):
   * calc/calc-yank.el (calc-copy-to-buffer):
   * calc/calc-units.el (calc-invalidate-units-table):
   * calc/calc-trail.el (calc-trail-yank):
   * calc/calc-store.el (calc-insert-variables):
   * calc/calc-rewr.el (math-rewrite, math-rewrite-phase):
   * calc/calc-prog.el (calc-read-parse-table):
   * calc/calc-keypd.el (calc-do-keypad, calc-keypad-right-click):
   * calc/calc-help.el (calc-describe-bindings, calc-describe-key):
   * calc/calc-graph.el (calc-graph-delete, calc-graph-add-curve)
   (calc-graph-juggle, calc-graph-count-curves, calc-graph-plot)
   (calc-graph-plot, calc-graph-format-data, calc-graph-set-styles)
   (calc-graph-name, calc-graph-find-command, calc-graph-view)
   (calc-graph-view, calc-gnuplot-command, calc-graph-init):
   * calc/calc-ext.el (calc-realign):
   * calc/calc-embed.el (calc-do-embedded, calc-do-embedded)
   (calc-embedded-finish-edit, calc-embedded-make-info)
   (calc-embedded-finish-command, calc-embedded-stack-change):
   * calc/calc-aent.el (calcAlg-enter): Use with-current-buffer.
   6df9b6d7
 9. 21 Aug, 2009 1 commit
 10. 05 Jan, 2009 1 commit
 11. 14 Aug, 2008 1 commit
 12. 13 Jul, 2008 2 commits
 13. 18 May, 2008 1 commit
 14. 06 May, 2008 1 commit
 15. 07 Jan, 2008 1 commit
 16. 29 Dec, 2007 1 commit
 17. 27 Nov, 2007 1 commit
 18. 26 Sep, 2007 1 commit
 19. 25 Jul, 2007 1 commit
 20. 07 Jun, 2007 1 commit
 21. 23 Apr, 2007 1 commit
 22. 19 Mar, 2007 1 commit
 23. 21 Jan, 2007 1 commit
 24. 05 Feb, 2006 2 commits
 25. 14 Jul, 2005 1 commit
 26. 18 May, 2005 1 commit
 27. 17 May, 2005 1 commit
 28. 10 May, 2005 1 commit
 29. 25 Apr, 2005 1 commit
 30. 30 Mar, 2005 1 commit
 31. 29 Mar, 2005 1 commit
 32. 31 Jan, 2005 1 commit
 33. 12 Jan, 2005 1 commit
 34. 07 Dec, 2004 1 commit
 35. 30 Nov, 2004 1 commit
 36. 26 Nov, 2004 1 commit
  • Jay Belanger's avatar
   (Info-history): Declare it. · c478ee0e
   Jay Belanger authored
   (calc-describe-key): Make calc-summary-indentation a local variable.
   (calc-help-long-names): Move declaration to earlier in file.
   c478ee0e
 37. 21 Oct, 2004 1 commit