1. 27 Apr, 2015 1 commit
  • Stefan Monnier's avatar
   * lisp/midnight.el: Make it a minor mode. Allow predicates. · c603274f
   Stefan Monnier authored
   * lisp/midnight.el: Use lexical-binding.
   (midnight-mode): Make it a proper minor mode.
   (midnight-buffer-display-time): Make arg non-optional.
   (midnight-find): Remove.
   (clean-buffer-list-kill-never-regexps)
   (clean-buffer-list-kill-regexps): Tweak type for new function choice.
   (clean-buffer-list-delay): Allow clean-buffer-list-kill-regexps to
   contain functions.
   (clean-buffer-list): Use cl-find.
   Allow clean-buffer-list-kill-never-regexps to contain functions.
   c603274f
 2. 01 Jan, 2015 2 commits
 3. 01 Jan, 2014 1 commit
 4. 24 Sep, 2013 1 commit
 5. 01 Jan, 2013 1 commit
 6. 11 Jul, 2012 1 commit
  • Stefan Monnier's avatar
   More CL cleanups and reduction of use of cl.el. · a464a6c7
   Stefan Monnier authored
   * woman.el, winner.el, vc/vc-rcs.el, vc/vc-hooks.el, vc/vc-hg.el:
   * vc/vc-git.el, vc/vc-dir.el, vc/vc-bzr.el, vc/vc-annotate.el:
   * textmodes/tex-mode.el, textmodes/sgml-mode.el, tar-mode.el:
   * strokes.el, ses.el, server.el, progmodes/js.el, progmodes/gdb-mi.el:
   * progmodes/flymake.el, progmodes/ebrowse.el, progmodes/compile.el:
   * play/tetris.el, play/snake.el, play/pong.el, play/landmark.el:
   * play/hanoi.el, play/decipher.el, play/5x5.el, nxml/nxml-mode.el:
   * net/secrets.el, net/quickurl.el, midnight.el, mail/footnote.el:
   * image-dired.el, ibuffer.el, ibuf-macs.el, ibuf-ext.el, hexl.el:
   * eshell/eshell.el, eshell/esh-io.el, eshell/esh-ext.el:
   * eshell/esh-cmd.el, eshell/em-ls.el, eshell/em-hist.el:
   * eshell/em-cmpl.el, eshell/em-banner.el:
   * url/url.el, url/url-queue.el, url/url-parse.el, url/url-http.el:
   * url/url-future.el, url/url-dav.el, url/url-cookie.el:
   * calendar/parse-time.el, test/eshell.el: Use cl-lib.
   * wid-browse.el, wdired.el, vc/vc.el, vc/vc-mtn.el, vc/vc-cvs.el:
   * vc/vc-arch.el, tree-widget.el, textmodes/texinfo.el:
   * textmodes/refill.el, textmodes/css-mode.el, term/tvi970.el:
   * term/ns-win.el, term.el, shell.el, ps-samp.el:
   * progmodes/perl-mode.el, progmodes/pascal.el, progmodes/gud.el:
   * progmodes/glasses.el, progmodes/etags.el, progmodes/cwarn.el:
   * play/gamegrid.el, play/bubbles.el, novice.el, notifications.el:
   * net/zeroconf.el, net/xesam.el, net/snmp-mode.el, net/mairix.el:
   * net/ldap.el, net/eudc.el, net/browse-url.el, man.el:
   * mail/mailheader.el, mail/feedmail.el:
   * url/url-util.el, url/url-privacy.el, url/url-nfs.el, url/url-misc.el:
   * url/url-methods.el, url/url-gw.el, url/url-file.el, url/url-expand.el:
   Dont use CL.
   * ibuf-ext.el (ibuffer-mark-old-buffers): Use float-time.
   * eshell/esh-opt.el (eshell-eval-using-options): Quote code with
   `lambda' rather than with `quote'.
   (eshell-do-opt): Adjust accordingly.
   (eshell-process-option): Simplify.
   * eshell/esh-var.el:
   * eshell/em-script.el: Require `esh-opt' for eshell-eval-using-options.
   * emacs-pcase.el (pcase--dontcare-upats, pcase--let*)
   (pcase--expand, pcase--u1): Rename pcase's internal `dontcare' pattern
   to `pcase--dontcare'.
   * emacs-cl.el (labels): Mark obsolete.
   (cl--letf, letf): Move to cl-lib.
   (cl--letf*, letf*): Remove.
   * emacs-cl-lib.el (cl-nth-value): Use defalias.
   * emacs-cl-macs.el (cl-dolist, cl-dotimes): Add indent rule.
   (cl-progv): Rewrite.
   (cl--letf, cl-letf): Move from cl.el.
   (cl-letf*): New macro.
   * emacs-cl-extra.el (cl--progv-before, cl--progv-after): Remove.
   a464a6c7
 7. 11 Jan, 2012 1 commit
 8. 05 Jan, 2012 1 commit
 9. 25 Mar, 2011 2 commits
 10. 27 Jan, 2011 1 commit
 11. 25 Jan, 2011 1 commit
 12. 15 Jan, 2011 1 commit
 13. 02 Jan, 2011 1 commit
 14. 23 Mar, 2010 1 commit
 15. 13 Jan, 2010 1 commit
 16. 13 Mar, 2009 1 commit
 17. 05 Jan, 2009 1 commit
 18. 03 Dec, 2008 1 commit
  • Lute Kamstra's avatar
   * align.el: · 9201cc28
   Lute Kamstra authored
   * allout.el:
   * apropos.el:
   * arc-mode.el:
   * autoinsert.el:
   * avoid.el:
   * battery.el:
   * bookmark.el:
   * buff-menu.el:
   * calculator.el:
   * chistory.el:
   * cmuscheme.el:
   * comint.el:
   * compare-w.el:
   * dabbrev.el:
   * delim-col.el:
   * desktop.el:
   * diff-mode.el:
   * diff.el:
   * dired-aux.el:
   * dired-x.el:
   * dired.el:
   * dos-vars.el:
   * ediff-diff.el:
   * ediff-help.el:
   * ediff-init.el:
   * ediff-merg.el:
   * ediff-mult.el:
   * ediff-ptch.el:
   * ediff-vers.el:
   * ediff-wind.el:
   * ediff.el:
   * emerge.el:
   * facemenu.el:
   * faces.el:
   * ffap.el:
   * filecache.el:
   * find-dired.el:
   * font-core.el:
   * font-lock.el:
   * forms.el:
   * fringe.el:
   * help-at-pt.el:
   * hippie-exp.el:
   * ido.el:
   * image-file.el:
   * imenu.el:
   * indent.el:
   * info.el:
   * isearchb.el:
   * iswitchb.el:
   * jit-lock.el:
   * jka-compr.el:
   * log-edit.el:
   * lpr.el:
   * ls-lisp.el:
   * man.el:
   * menu-bar.el:
   * midnight.el:
   * mouse-sel.el:
   * mouse.el:
   * msb.el:
   * outline.el:
   * paren.el:
   * pcmpl-cvs.el:
   * pcmpl-gnu.el:
   * pcomplete.el:
   * pcvs-info.el:
   * pcvs-parse.el:
   * printing.el:
   * ps-mule.el:
   * ps-print.el:
   * replace.el:
   * ruler-mode.el:
   * saveplace.el:
   * sb-image.el:
   * scroll-bar.el:
   * sha1.el:
   * shadowfile.el:
   * shell.el:
   * sort.el:
   * speedbar.el:
   * strokes.el:
   * tempo.el:
   * term.el:
   * terminal.el:
   * time-stamp.el:
   * time.el:
   * tree-widget.el:
   * type-break.el:
   * vc-cvs.el:
   * vc-hg.el:
   * vc-mcvs.el:
   * vc-rcs.el:
   * vc-sccs.el:
   * vc.el:
   * view.el:
   * w32-vars.el:
   * whitespace.el:
   * wid-edit.el: Remove leading * from docstrings of defcustoms,
   deffaces, defconsts and defuns.
   9201cc28
 19. 06 May, 2008 1 commit
 20. 10 Apr, 2008 1 commit
 21. 07 Jan, 2008 1 commit
 22. 25 Jul, 2007 1 commit
 23. 21 Jan, 2007 1 commit
 24. 05 Dec, 2006 1 commit
 25. 25 Oct, 2006 1 commit
 26. 03 Mar, 2006 1 commit
 27. 06 Feb, 2006 1 commit
 28. 06 Aug, 2005 1 commit
 29. 04 Jul, 2005 1 commit
 30. 23 Apr, 2005 1 commit
 31. 25 Mar, 2005 1 commit
 32. 16 Apr, 2004 1 commit
 33. 08 Feb, 2004 1 commit
 34. 08 Sep, 2003 1 commit
 35. 01 Sep, 2003 1 commit
 36. 15 Jul, 2001 1 commit
 37. 27 Jul, 2000 1 commit
 38. 26 Jul, 2000 1 commit