1. 26 Oct, 2012 1 commit
 2. 10 Jul, 2012 1 commit
  • Stefan Monnier's avatar
   Reduce use of (require 'cl). · f58e0fd5
   Stefan Monnier authored
   * admin/bzrmerge.el: Use cl-lib.
   * leim/quail/hangul.el: Don't require CL.
   * leim/quail/ipa.el: Use cl-lib.
   * vc/smerge-mode.el, vc/pcvs.el, vc/pcvs-util.el, vc/pcvs-info.el:
   * vc/diff-mode.el, vc/cvs-status.el, uniquify.el, scroll-bar.el:
   * register.el, progmodes/sh-script.el, net/gnutls.el, net/dbus.el:
   * msb.el, mpc.el, minibuffer.el, international/ucs-normalize.el:
   * international/quail.el, info-xref.el, imenu.el, image-mode.el:
   * font-lock.el, filesets.el, edmacro.el, doc-view.el, bookmark.el:
   * battery.el, avoid.el, abbrev.el: Use cl-lib.
   * vc/pcvs-parse.el, vc/pcvs-defs.el, vc/log-view.el, vc/log-edit.el:
   * vc/diff.el, simple.el, pcomplete.el, lpr.el, comint.el, loadhist.el:
   * jit-lock.el, international/iso-ascii.el, info.el, frame.el, bs.el:
   * emulation/crisp.el, electric.el, dired.el, cus-dep.el, composite.el:
   * calculator.el, autorevert.el, apropos.el: Don't require CL.
   * emacs-bytecomp.el (byte-recompile-directory, display-call-tree)
   (byte-compile-unfold-bcf, byte-compile-check-variable):
   * emacs-byte-opt.el (byte-compile-trueconstp)
   (byte-compile-nilconstp):
   * emacs-autoload.el (make-autoload): Use pcase.
   * face-remap.el (text-scale-adjust): Simplify pcase patterns.
   f58e0fd5
 3. 17 Jun, 2012 1 commit
 4. 09 Jun, 2012 1 commit
  • Chong Yidong's avatar
   Doc improvements for face remapping. · 6175e34b
   Chong Yidong authored
   * face-remap.el (face-remap-add-relative, face-remap-set-base)
   (buffer-face-set, buffer-face-toggle, buffer-face-mode-invoke):
   Doc fixes.
   
   * doc/lispref/display.texi (Face Remapping): Minor clarification.
   
   * doc/lispref/text.texi (Special Properties): Clarify the meaning of a
   list of faces in the `face' property.
   
   Fixes: debbugs:11225
   6175e34b
 5. 05 May, 2012 1 commit
  • Stefan Monnier's avatar
   Use set-temporary-overlay-map. · df96ab1e
   Stefan Monnier authored
   * lisp/repeat.el: Use lexical-binding.
   (repeat-last-self-insert, repeat-num-input-keys-at-self-insert)
   (repeat-undo-count): Remove.
   (repeat):
   * lisp/progmodes/octave-mod.el (octave-abbrev-start):
   * lisp/progmodes/f90.el (f90-abbrev-start):
   * lisp/face-remap.el (text-scale-adjust):
   * lisp/kmacro.el (kmacro-call-macro): Use set-temporary-overlay-map.
   df96ab1e
 6. 21 Mar, 2012 1 commit
  • Chong Yidong's avatar
   Updates to Display chapter of Lisp manual. · fb5b8aca
   Chong Yidong authored
   * doc/lispref/display.texi (The Echo Area): Add xref to Output Streams.
   (Displaying Messages): Improve doc of message.
   (Echo Area Customization, Invisible Text): Copyedits.
   (Invisible Text): Mention that spec comparison is done with eq.
   (Width): Improve doc of char-width.
   (Faces): Recommend using symbol instead of string for face name.
   Minor clarifications.
   (Defining Faces): Copyedits. Update face example.
   (Attribute Functions): Mark set-face-foreground etc as commands.
   (Face Remapping): Mention text-scale-adjust. Clarify
   face-remapping-alist and related docs.
   (Face Functions): Don't document make-face or copy-face.
   
   * lisp/faces.el (make-face, make-empty-face, copy-face):
   * lisp/face-remap.el (face-remap-add-relative, face-remap-set-base):
   Doc fixes.
   
   * src/xfaces.c (Vface_remapping_alist): Doc fix.
   fb5b8aca
 7. 08 Feb, 2012 1 commit
  • Glenn Morris's avatar
   Minor-mode doc fixes for ARG behavior · e1ac4066
   Glenn Morris authored
   * lisp/completion.el (dynamic-completion-mode):
   * lisp/dirtrack.el (dirtrack-debug-mode):
   * lisp/electric.el (electric-layout-mode):
   * lisp/epa-mail.el (epa-mail-mode, epa-global-mail-mode):
   * lisp/face-remap.el (text-scale-mode, buffer-face-mode):
   * lisp/iimage.el (iimage-mode):
   * lisp/image-mode.el (image-transform-mode):
   * lisp/minibuffer.el (completion-in-region-mode):
   * lisp/scroll-lock.el (scroll-lock-mode):
   * lisp/simple.el (next-error-follow-minor-mode):
   * lisp/tar-mode.el (tar-subfile-mode):
   * lisp/tooltip.el (tooltip-mode):
   * lisp/vcursor.el (vcursor-use-vcursor-map):
   * lisp/wid-browse.el (widget-minor-mode):
   * lisp/emulation/tpu-edt.el (tpu-edt-mode):
   * lisp/emulation/tpu-extras.el (tpu-cursor-free-mode):
   * lisp/international/iso-ascii.el (iso-ascii-mode):
   * lisp/language/thai-util.el (thai-word-mode):
   * lisp/mail/supercite.el (sc-minor-mode):
   * lisp/net/goto-addr.el (goto-address-mode):
   * lisp/net/rcirc.el (rcirc-multiline-minor-mode, rcirc-track-minor-mode):
   * lisp/progmodes/cwarn.el (cwarn-mode):
   * lisp/progmodes/flymake.el (flymake-mode):
   * lisp/progmodes/glasses.el (glasses-mode):
   * lisp/progmodes/hideshow.el (hs-minor-mode):
   * lisp/progmodes/pascal.el (pascal-outline-mode):
   * lisp/textmodes/enriched.el (enriched-mode):
   * lisp/vc/smerge-mode.el (smerge-mode):
   Doc fixes (minor mode argument).
   
   * etc/NEWS: Related markup.
   e1ac4066
 8. 11 Jan, 2012 1 commit
 9. 05 Jan, 2012 1 commit
 10. 19 Oct, 2011 1 commit
  • Chong Yidong's avatar
   Fix minor mode docstrings for the new meaning of a nil ARG. · 06e21633
   Chong Yidong authored
   * abbrev.el (abbrev-mode):
   * allout.el (allout-mode):
   * autoinsert.el (auto-insert-mode):
   * autoarg.el (autoarg-mode, autoarg-kp-mode):
   * autorevert.el (auto-revert-mode, auto-revert-tail-mode)
   (global-auto-revert-mode):
   * battery.el (display-battery-mode):
   * composite.el (global-auto-composition-mode)
   (auto-composition-mode):
   * delsel.el (delete-selection-mode):
   * desktop.el (desktop-save-mode):
   * dired-x.el (dired-omit-mode):
   * dirtrack.el (dirtrack-mode):
   * doc-view.el (doc-view-minor-mode):
   * double.el (double-mode):
   * electric.el (electric-indent-mode, electric-pair-mode):
   * emacs-lock.el (emacs-lock-mode):
   * epa-hook.el (auto-encryption-mode):
   * follow.el (follow-mode):
   * font-core.el (font-lock-mode):
   * frame.el (auto-raise-mode, auto-lower-mode, blink-cursor-mode):
   * help.el (temp-buffer-resize-mode):
   * hilit-chg.el (highlight-changes-mode)
   (highlight-changes-visible-mode):
   * hi-lock.el (hi-lock-mode):
   * hl-line.el (hl-line-mode, global-hl-line-mode):
   * icomplete.el (icomplete-mode):
   * ido.el (ido-everywhere):
   * image-file.el (auto-image-file-mode):
   * image-mode.el (image-minor-mode):
   * iswitchb.el (iswitchb-mode):
   * jka-cmpr-hook.el (auto-compression-mode):
   * linum.el (linum-mode):
   * longlines.el (longlines-mode):
   * master.el (master-mode):
   * mb-depth.el (minibuffer-depth-indicate-mode):
   * menu-bar.el (menu-bar-mode):
   * minibuf-eldef.el (minibuffer-electric-default-mode):
   * mouse-sel.el (mouse-sel-mode):
   * msb.el (msb-mode):
   * mwheel.el (mouse-wheel-mode):
   * outline.el (outline-minor-mode):
   * paren.el (show-paren-mode):
   * recentf.el (recentf-mode):
   * reveal.el (reveal-mode, global-reveal-mode):
   * rfn-eshadow.el (file-name-shadow-mode):
   * ruler-mode.el (ruler-mode):
   * savehist.el (savehist-mode):
   * scroll-all.el (scroll-all-mode):
   * scroll-bar.el (scroll-bar-mode):
   * server.el (server-mode):
   * shell.el (shell-dirtrack-mode):
   * simple.el (auto-fill-mode, transient-mark-mode)
   (visual-line-mode, overwrite-mode, binary-overwrite-mode)
   (line-number-mode, column-number-mode, size-indication-mode)
   (auto-save-mode, normal-erase-is-backspace-mode, visible-mode):
   * strokes.el (strokes-mode):
   * time.el (display-time-mode):
   * t-mouse.el (gpm-mouse-mode):
   * tool-bar.el (tool-bar-mode):
   * tooltip.el (tooltip-mode):
   * type-break.el (type-break-mode-line-message-mode)
   (type-break-query-mode):
   * view.el (view-mode):
   * whitespace.el (whitespace-mode, whitespace-newline-mode)
   (global-whitespace-mode, global-whitespace-newline-mode):
   * xt-mouse.el (xterm-mouse-mode): Doc fix.
   
   * emacs-lisp/easy-mmode.el (define-globalized-minor-mode): Fix
   autogenerated docstring.
   06e21633
 11. 25 Jan, 2011 1 commit
 12. 15 Jan, 2011 1 commit
 13. 02 Jan, 2011 1 commit
 14. 20 Oct, 2010 1 commit
 15. 14 Mar, 2010 1 commit
  • Juri Linkov's avatar
   Fix keywords. · 88f4758e
   Juri Linkov authored
   * finder.el (finder-compile-keywords): Replace `princ' with
   `prin1' on a list of symbols interned from keyword strings.
   
   * emacs-lisp/lisp-mnt.el (lm-keywords-list): If `keywords' contains
   a comma, then split keywords using a comma and optional whitespace.
   Otherwise, split by whitespace.
   
   * complete.el:
   * face-remap.el:
   * log-view.el:
   * net/hmac-def.el:
   * net/hmac-md5.el:
   * net/netrc.el:
   * progmodes/mixal-mode.el: Fix keywords.
   88f4758e
 16. 13 Jan, 2010 1 commit
 17. 02 Oct, 2009 1 commit
 18. 23 Jun, 2009 1 commit
 19. 05 Jan, 2009 1 commit
 20. 15 Dec, 2008 1 commit
 21. 27 Oct, 2008 1 commit
 22. 21 Jun, 2008 2 commits
 23. 20 Jun, 2008 2 commits
 24. 19 Jun, 2008 1 commit
 25. 17 Jun, 2008 2 commits
 26. 05 Jun, 2008 2 commits
 27. 04 Jun, 2008 2 commits
 28. 03 Jun, 2008 1 commit