sk-survival.tex 13.2 KB
Newer Older
Paul Eggert's avatar
Paul Eggert committed
1
% Title: GNU Emacs Survival Card -*- coding: utf-8 -*-
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
2

Paul Eggert's avatar
Paul Eggert committed
3
% Copyright (C) 2000-2017 Free Software Foundation, Inc.
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
4

Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
5
% Author: Wlodek Bzyl <matwb@univ.gda.pl>
6
% Czech translation: Pavel Janík <Pavel@Janik.cz>, March 2001
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
7 8
% Slovak translation: Miroslav Vasko <vasko@debian.cz>, March 2001

9
% This document is free software: you can redistribute it and/or modify
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
10 11 12 13
% it under the terms of the GNU General Public License as published by
% the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
% (at your option) any later version.

14 15 16 17 18 19
% As a special additional permission, you may distribute reference cards
% printed, or formatted for printing, with the notice "Released under
% the terms of the GNU General Public License version 3 or later"
% instead of the usual distributed-under-the-GNU-GPL notice, and without
% a copy of the GPL itself.

20
% This document is distributed in the hope that it will be useful,
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
% GNU General Public License for more details.

% You should have received a copy of the GNU General Public License
% along with GNU Emacs. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.


% See survival.tex.

% Process the file with `csplain' from the `CSTeX' distribution (included
% e.g. in the TeX Live CD).
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
33 34 35

% User interface is `plain.tex' and macros described below
%
36
% \title{CARD TITLE}{for version 23}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
37 38 39 40
% \section{NAME}
% optional paragraphs separated with \askip amount of vertical space
% \key{KEY-NAME} description of key or
% \mkey{M-x LONG-LISP-NAME} description of Elisp function
41
%
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
42 43
% \kbd{ARG} -- argument is typed literally

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
44 45 46
%**start of header


Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
47 48 49 50 51
\def\plainfmtname{plain}
\ifx\fmtname\plainfmtname
\else
 \errmessage{This file requires `plain' format to be typeset correctly}
 \endinput
52
\fi
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
53

Michaël Cadilhac's avatar
Michaël Cadilhac committed
54 55 56 57 58
% PDF output layout. 0 for A4, 1 for letter (US), a `l' is added for
% a landscape layout.
\input pdflayout.sty
\pdflayout=(0)

Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
59 60 61
% Slovak hyphenation rules applied
\shyph

62
\input emacsver.tex
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
63 64 65

\def\copyrightnotice{\penalty-1\vfill
 \vbox{\smallfont\baselineskip=0.8\baselineskip\raggedcenter
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
66 67
  Copyright \copyright\ \year\ Free Software Foundation, Inc.\break
  Pre GNU Emacs \versionemacs\break
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
68
  W{\l}odek Bzyl (matwb@univ.gda.pl)\break
69 70
  Do češtiny preložil Pavel Janík (Pavel@Janik.cz)\break
  Do slovenčiny preložil Miroslav Vaško (vasko@debian.cz)
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
71

72
  Released under the terms of the GNU General Public License
73 74
  version 3 or later.

75 76 77
  For more Emacs documentation, and the \TeX{} source for this card,
  see the Emacs distribution,
  or {\tt http://www.gnu.org/software/emacs}\par}}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

\hsize 3.2in
\vsize 7.95in
\font\titlefont=csss10 scaled 1200
\font\headingfont=csss10
\font\smallfont=csr6
\font\smallsy=cmsy6
\font\eightrm=csr8
\font\eightbf=csbx8
\font\eightit=csti8
\font\eighttt=cstt8
\font\eightmi=csmi8
\font\eightsy=cmsy8
\font\eightss=cmss8
\textfont0=\eightrm
\textfont1=\eightmi
\textfont2=\eightsy
\def\rm{\eightrm} \rm
\def\bf{\eightbf}
\def\it{\eightit}
\def\tt{\eighttt}
\def\ss{\eightss}
\baselineskip=0.8\baselineskip

\newdimen\intercolumnskip % horizontal space between columns
\intercolumnskip=0.5in

% The TeXbook, p. 257
\let\lr=L \newbox\leftcolumn
107
\output={\if L\lr
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  \global\setbox\leftcolumn\columnbox \global\let\lr=R
 \else
    \doubleformat \global\let\lr=L\fi}
\def\doubleformat{\shipout\vbox{\makeheadline
  \leftline{\box\leftcolumn\hskip\intercolumnskip\columnbox}
  \makefootline}
 \advancepageno}
\def\columnbox{\leftline{\pagebody}}

\def\newcolumn{\vfil\eject}

\def\bye{\par\vfil\supereject
 \if R\lr \null\vfil\eject\fi
121
 \end}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

\outer\def\title#1#2{{\titlefont\centerline{#1}}\vskip 1ex plus 0.5ex
  \centerline{\ss#2}
  \vskip2\baselineskip}

\outer\def\section#1{\filbreak
 \bskip
 \leftline{\headingfont #1}
 \askip}
\def\bskip{\vskip 2.5ex plus 0.25ex }
\def\askip{\vskip 0.75ex plus 0.25ex}

\newdimen\defwidth \defwidth=0.25\hsize
\def\hang{\hangindent\defwidth}

\def\textindent#1{\noindent\llap{\hbox to \defwidth{\tt#1\hfil}}\ignorespaces}
\def\key{\par\hangafter=0\hang\textindent}

\def\mtextindent#1{\noindent\hbox{\tt#1\quad}\ignorespaces}
\def\mkey{\par\hangafter=1\hang\mtextindent}

\def\kbd#{\bgroup\tt \let\next= }

\newdimen\raggedstretch
\newskip\raggedparfill \raggedparfill=0pt plus 1fil
\def\nohyphens
  {\hyphenpenalty10000\exhyphenpenalty10000\pretolerance10000}
\def\raggedspaces
150
  {\spaceskip=0.3333em\relax
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
  \xspaceskip=0.5em\relax}
\def\raggedright
  {\raggedstretch=6em
  \nohyphens
  \rightskip=0pt plus \raggedstretch
  \raggedspaces
  \parfillskip=\raggedparfill
  \relax}
\def\raggedcenter
  {\raggedstretch=6em
  \nohyphens
  \rightskip=0pt plus \raggedstretch
  \leftskip=\rightskip
  \raggedspaces
  \parfillskip=0pt
  \relax}

\chardef\\=`\\

\raggedright
\nopagenumbers
\parindent 0pt
\interlinepenalty=10000
\hoffset -0.2in
%\voffset 0.2in

%**end of header


180
\title{Karta\ \ pre\ \ prežitie\ \ s\ \ GNU\ \ Emacsom}{pre verziu \versionemacs}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
181

182 183 184 185 186
V~nasledujúcom texte \kbd{C-z} znamená: stlačte klávesu {\it Ctrl}, držte ju
a súčasne stlačte klávesu `\kbd{z}'. \kbd{M-z} znamená, že
súčasne s klávesou {\it Meta\/} stlačíte klávesu `\kbd{z}' ({\it Meta\/} je
väčšinou označená ako {\it Alt\/}) alebo môžete použiť stlačenie
klávesy {\it Esc\/} a potom `\kbd{z}'.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
187 188 189 190


\section{Spustenie Emacsu}

191 192
Pre spustenie GNU Emacsu jednoducho napíšte jeho meno: \kbd{emacs}.
Emacs rozdeľuje rámec na niekoľko častí:
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
193
 riadok menu,
194 195
 buffer s editovaným textom,
 tzv. mode line popisujúca buffer nad ňou
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
196 197
 a minibuffer v poslednom riadku.
\askip
198 199 200 201 202 203 204 205 206
\key{C-x C-c} ukončenie Emacsu
\key{C-x C-f} editovanie súboru; tento príkaz využíva minibuffer na prečítanie
       mena súboru; tento príkaz použite aj vtedy, ak chcete
       vytvoriť nový súbor zadaného mena
\key{C-x C-s} uložiť súbor
\key{C-x k} zatvoriť buffer
\key{C-g} vo väčšine situácií: zastavenie práve vykonávanej činnosti,
       zrušenie zadávania príkazu a~pod.
\key{C-x u} obnoviť
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
207 208 209

\section{Pohyb}

210 211 212
\key{C-l} presun aktuálneho riadku do stredu okna
\key{C-x b} prepnutie do iného bufferu
\key{M-<} presun na začiatok bufferu
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
213
\key{M->} presun na koniec bufferu
214
\key{M-x goto-line} presun na riadok zadaného čísla
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
215 216 217

\section{Viac okien}

218 219 220 221 222
\key{C-x 0} odstránenie aktuálneho okna
\key{C-x 1} aktuálne okno sa stane jediným oknom
\key{C-x 2} rozdelenie okna horizontálne
\key{C-x 3} rozdelenie okna vertikálne
\key{C-x o} presun do iného okna
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
223

224
\section{Regióny}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
225

226 227 228
Emacs definuje `región' ako priestor medzi {\it značkou\/} a
{\it bodom}. Značka je nastavená pomocou \kbd{C-{\it space}}.
Bod je v mieste aktuálnej pozície kurzoru.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
229
\askip
230 231
\key{M-h} označ celý odstavec
\key{C-x h} označ celý buffer
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
232

233
\section{Vystrihnutie a kopírovanie}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
234

235 236
\key{C-w} vystrihni región
\key{M-w} skopíruj región do kill-ringu
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
237 238
\key{C-k} vystrihni text od kurzora do konca riadku
\key{M-DEL} vystrihni slovo
239 240 241
\key{C-y} vlož späť posledný vystrihnutý text (kombinácia kláves \kbd{C-w C-y}
     môže byť použitá pre presuny textov)
\key{M-y} nahraď naposledy vložený text predchádzajúcim vystrihnutým textom
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
242

243
\section{Vyhľadávanie}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
244

245 246 247 248 249
\key{C-s} hľadaj reťazec
\key{C-r} hľadaj reťazec smerom vzad
\key{RET} ukonči hľadanie
\key{M-C-s} hľadaj regulárny výraz
\key{M-C-r} hľadaj regulárny výraz smerom vzad
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
250
\askip
251 252
Kombináciu \kbd{C-s} alebo \kbd{C-r} môžete použiť aj na opakované hľadanie
tým istým smerom.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
253

254
\section{Značky (tags)}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
255

256 257 258
Tabuľky značiek (tags) zaznamenávajú polohu funkcií a procedúr, globálnych
premenných, dátových typov a iných. Pre vytvorenie tabuľky značiek spustite
príkaz `{\tt etags} {\it vstupné\_súbory}' v príkazovom interprétereri.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
259
\askip
260 261 262 263 264 265
\key{M-.} nájdi definícu
\key{C-u M-.} nájdi ďalší výskyt definície
\key{M-*} choď tam, odkiaľ bola volaná posledná \kbd{M-.}
\mkey{M-x tags-query-replace} spusti query-replace na všetkých súboroch
zaznamenaných v tabuľke značiek.
\key{M-,} pokračuj v poslednom hľadaní značky alebo query-replace
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
266 267 268

\section{Preklady}

269 270 271
\key{M-x compile} prelož kód v aktívnom okne
\key{C-c C-c} choď na poslednú chybu prekladača, v okne prekladu
\key{C-x `} v okne so zdrojovým textom
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
272

273
\section{Dired, editor adresárov}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
274 275

\key{C-x d} spusti Dired
276 277 278 279 280
\key{d} označ tento súbor na zmazanie
\key{\~{}} označ všetky zálohy na zmazanie
\key{u} odstráň všetky značky na zmazanie
\key{x} zmaž súbory označené na zmazanie
\key{C} kopíruj súbor
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
281
\key{g} obnov buffer Diredu
282 283
\key{f} otvorí súbor v aktuálnom riadku
\key{s} prepni medzi triedením podľa abecedy a dátumu/času
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
284

285
\section{Čítanie a posielanie pošty}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
286

287 288 289 290 291
\key{M-x rmail} začni čítať poštu
\key{q} skonči čítanie pošty
\key{h} ukáž hlavičky
\key{d} označ aktuálnu správu na zmazanie
\key{x} zmaž všetky správy označené na zmazanie
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
292

293 294 295
\key{C-x m} nová správa
\key{C-c C-c} pošli správu a prepni sa do iného bufferu
\key{C-c C-f C-c} presuň sa na hlavičku `CC', a ak neexistuje, tak ju
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
296 297
vytvor

298
\section{Rôzne}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
299 300

\key{M-q} zarovnaj odstavec
301 302 303
\key{M-/} doplň dynamicky predchádzajúce slovo
\key{C-z} ikonizuj (preruš) Emacs
\mkey{M-x revert-buffer} nahraď text editovaného súboru tým istým súborom z~disku
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
304 305 306

\section{Nahradzovanie}

307 308
\key{M-\%} interaktívne hľadaj a nahradzuj
\key{M-C-\%} s použitím regulárnych výrazov
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
309
\askip
310
Možné odpovede v móde hľadania sú
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
311
\askip
312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
\key{SPC} nahraď tento výskyt; choď na ďalší
\key{,} nahraď tento výskyt a skonči
\key{DEL} tento výskyt nenahradzuj a choď ďalej
\key{!} nahraď všetky ďalšie výskyty
\key{\^{}} späť na predchádzajúci výskyt
\key{RET} skonči query-replace
\key{C-r} začni rekurzívne editovanie (\kbd{M-C-c} ho skončí)

\section{Regulárne výrazy}

\key{. {\rm(tečka)}} ľubovoľný znak okrem znaku nového riadku
\key{*} žiadne alebo viac opakovaní
\key{+} jedno alebo viac opakovaní
\key{?} žiadne alebo jedno opakovanie
\key{[$\ldots$]} označuje triedu znakov
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
327 328
\key{[\^{}$\ldots$]} neguje triedu znakov

329 330
\key{\\{\it c}} uvedenie znaku, ktorý by mal inak špeciálny význam
v~regulárnom výraze
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
331

332 333 334
\key{$\ldots$\\|$\ldots$\\|$\ldots$} vyhovuje jednej z alternatív (\uv{alebo})
\key{\\( $\ldots$ \\)} zoskupenie niekoľkých vzorkov do jedného
\key{\\{\it n}} to isté ako {\it n\/}-tá skupina
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
335

336
\key{\^{}} vyhovuje na začiatku riadku
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
337 338
\key{\$} vyhovuje na konci riadku

339 340 341
\key{\\w} vyhovuje znaku, ktorý môže byť súčasťou slova
\key{\\W} vyhovuje znaku, ktorý nemôže byť súčasťou slova
\key{\\<} vyhovuje na začiatku slova
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
342
\key{\\>} vyhovuje na konci slova
343 344
\key{\\b} vyhovuje medzislovným medzerám
\key{\\B} vyhovuje medzerám, ktoré nie sú medzislovné
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
345 346 347

\section{Registre}

348 349
\key{C-x r s} ulož región do registra
\key{C-x r i} vlož obsah registra do bufferu
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
350

351 352
\key{C-x r SPC} ulož aktuálnu pozíciu kurzora do registra
\key{C-x r j} skoč na pozíciu kurzoru uloženú v registri
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
353

354
\section{Obdĺžniky}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
355

356 357 358 359
\key{C-x r r} skopíruj obdĺžnik do registra
\key{C-x r k} vystrihni obdĺžnik
\key{C-x r y} vlož obdĺžnik
\key{C-x r t} uvedenie každého riadku reťazcom
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
360

361 362
\key{C-x r o} otvor obdĺžnik, posuň text vpravo
\key{C-x r c} vyprázdni obdĺžnik
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
363

364
\section{Príkazový interpréter}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
365

366 367 368 369
\key{M-x shell} spusti príkazový interpréter v Emacsu
\key{M-!} spusti príkaz príkazového interprétera
\key{M-|} spusti príkaz príkazového interprétera na regióne
\key{C-u M-|} filtruj región cez príkaz príkazového interprétera
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
370 371 372 373

\section{Kontrola pravopisu}

\key{M-\$} skontroluj pravopis slova pod kurzorom
374
\mkey{M-x ispell-region} skontroluj pravopis všetkých slov v regióne
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
375 376
\mkey{M-x ispell-buffer} skontroluj pravopis v bufferi

377
\section{Mezinárodné znakové sady}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
378

379 380 381 382
\key{C-x RET C-\\} zvoľ a aktivuj vstupnú metódu pre aktuálny buffer
\key{C-\\} aktivuj alebo deaktivuj vstupnú metódu
\mkey{M-x list-input-methods} zobraz zoznam všetkých vstupných metód
\mkey{M-x set-language-environment} špecifikuj hlavný jazyk
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
383

384 385
\key{C-x RET c} nastav kódovací systém pre nasledujúci príkaz
\mkey{M-x find-file-literally} edituj súbor bez akýchkoľvek konverzií
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
386

387 388
\mkey{M-x list-coding-systems} ukáž všetky kódovacie systémy
\mkey{M-x prefer-coding-system} zvoľ preferovaný kódovací systém
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
389

390
\section{Klávesové makrá}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
391

392 393 394 395 396
\key{C-x (} začni definíciu klávesového makra
\key{C-x )} ukonči definíciu klávesového makra
\key{C-x e} spusti naposledy definované klávesové makro
\key{C-u C-x (} pridaj do naposledy definovaného klávesového makra
\mkey{M-x name-last-kbd-macro} pomenuj naposledy definované makro
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
397

398
\section{Jednoduché nastavenie}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
399

400
\key{M-x customize} jednoduché nastavenie
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
401

402
\section{Nápoveda}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
403

404 405
Emacs dopĺňa príkazy. Ak stlačíte \kbd{M-x} {\it tab\/} alebo {\it
space\/}, dostanete zoznam príkazov Emacsu.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
406
\askip
407 408 409 410 411
\key{C-h} nápoveda Emacsu
\key{C-h t} spustí tútorial Emacsu
\key{C-h i} spustí Info, prezerač dokumentácie
\key{C-h a} ukáže príkazy vyhovujúce zadanému reťazcu (apropos)
\key{C-h k} zobrazí dokumentáciu funkcie spustenej pomocou zadanej klávesy
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
412
\askip
413 414 415
Emacs pracuje v rôznych {\it módoch}, ktoré upravujú chovanie
Emacsu pre editovaný text daného typu. Mode line obsahuje mená aktuálnych
módov v zátvorkách.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
416
\askip
417
\key{C-h m} zobraz dokumentáciu aktuálnych módov.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
418 419 420 421 422 423 424 425

\copyrightnotice

\bye

% Local variables:
% compile-command: "csplain sk-survival"
% End: