sk-survival.tex 13.2 KB
Newer Older
1
% Title: GNU Emacs Survival Card -*- coding: utf-8 -*-
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
2

Paul Eggert's avatar
Paul Eggert committed
3
% Copyright (C) 2000-2016 Free Software Foundation, Inc.
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
4

Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
5
% Author: Wlodek Bzyl <matwb@univ.gda.pl>
6
% Czech translation: Pavel Janík <Pavel@Janik.cz>, March 2001
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
7 8
% Slovak translation: Miroslav Vasko <vasko@debian.cz>, March 2001

9
% This document is free software: you can redistribute it and/or modify
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
10 11 12 13
% it under the terms of the GNU General Public License as published by
% the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
% (at your option) any later version.

14 15 16 17 18 19
% As a special additional permission, you may distribute reference cards
% printed, or formatted for printing, with the notice "Released under
% the terms of the GNU General Public License version 3 or later"
% instead of the usual distributed-under-the-GNU-GPL notice, and without
% a copy of the GPL itself.

20
% This document is distributed in the hope that it will be useful,
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
% GNU General Public License for more details.

% You should have received a copy of the GNU General Public License
% along with GNU Emacs. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.


% See survival.tex.

% Process the file with `csplain' from the `CSTeX' distribution (included
% e.g. in the TeX Live CD).
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
33 34 35

% User interface is `plain.tex' and macros described below
%
36
% \title{CARD TITLE}{for version 23}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
37 38 39 40
% \section{NAME}
% optional paragraphs separated with \askip amount of vertical space
% \key{KEY-NAME} description of key or
% \mkey{M-x LONG-LISP-NAME} description of Elisp function
41
%
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
42 43
% \kbd{ARG} -- argument is typed literally

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
44 45 46
%**start of header


Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
47 48 49 50 51
\def\plainfmtname{plain}
\ifx\fmtname\plainfmtname
\else
 \errmessage{This file requires `plain' format to be typeset correctly}
 \endinput
52
\fi
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
53

Michaël Cadilhac's avatar
Michaël Cadilhac committed
54 55 56 57 58
% PDF output layout. 0 for A4, 1 for letter (US), a `l' is added for
% a landscape layout.
\input pdflayout.sty
\pdflayout=(0)

Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
59 60 61
% Slovak hyphenation rules applied
\shyph

62
\input emacsver.tex
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
63 64 65

\def\copyrightnotice{\penalty-1\vfill
 \vbox{\smallfont\baselineskip=0.8\baselineskip\raggedcenter
Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
66 67
  Copyright \copyright\ \year\ Free Software Foundation, Inc.\break
  Pre GNU Emacs \versionemacs\break
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
68
  W{\l}odek Bzyl (matwb@univ.gda.pl)\break
69 70
  Do češtiny preložil Pavel Janík (Pavel@Janik.cz)\break
  Do slovenčiny preložil Miroslav Vaško (vasko@debian.cz)
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
71

72
  Released under the terms of the GNU General Public License
73 74 75 76
  version 3 or later.

  \TeX{} source for this card is distributed with Emacs in
  {\tt etc/refcards/}\par}}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

\hsize 3.2in
\vsize 7.95in
\font\titlefont=csss10 scaled 1200
\font\headingfont=csss10
\font\smallfont=csr6
\font\smallsy=cmsy6
\font\eightrm=csr8
\font\eightbf=csbx8
\font\eightit=csti8
\font\eighttt=cstt8
\font\eightmi=csmi8
\font\eightsy=cmsy8
\font\eightss=cmss8
\textfont0=\eightrm
\textfont1=\eightmi
\textfont2=\eightsy
\def\rm{\eightrm} \rm
\def\bf{\eightbf}
\def\it{\eightit}
\def\tt{\eighttt}
\def\ss{\eightss}
\baselineskip=0.8\baselineskip

\newdimen\intercolumnskip % horizontal space between columns
\intercolumnskip=0.5in

% The TeXbook, p. 257
\let\lr=L \newbox\leftcolumn
106
\output={\if L\lr
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
  \global\setbox\leftcolumn\columnbox \global\let\lr=R
 \else
    \doubleformat \global\let\lr=L\fi}
\def\doubleformat{\shipout\vbox{\makeheadline
  \leftline{\box\leftcolumn\hskip\intercolumnskip\columnbox}
  \makefootline}
 \advancepageno}
\def\columnbox{\leftline{\pagebody}}

\def\newcolumn{\vfil\eject}

\def\bye{\par\vfil\supereject
 \if R\lr \null\vfil\eject\fi
120
 \end}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

\outer\def\title#1#2{{\titlefont\centerline{#1}}\vskip 1ex plus 0.5ex
  \centerline{\ss#2}
  \vskip2\baselineskip}

\outer\def\section#1{\filbreak
 \bskip
 \leftline{\headingfont #1}
 \askip}
\def\bskip{\vskip 2.5ex plus 0.25ex }
\def\askip{\vskip 0.75ex plus 0.25ex}

\newdimen\defwidth \defwidth=0.25\hsize
\def\hang{\hangindent\defwidth}

\def\textindent#1{\noindent\llap{\hbox to \defwidth{\tt#1\hfil}}\ignorespaces}
\def\key{\par\hangafter=0\hang\textindent}

\def\mtextindent#1{\noindent\hbox{\tt#1\quad}\ignorespaces}
\def\mkey{\par\hangafter=1\hang\mtextindent}

\def\kbd#{\bgroup\tt \let\next= }

\newdimen\raggedstretch
\newskip\raggedparfill \raggedparfill=0pt plus 1fil
\def\nohyphens
  {\hyphenpenalty10000\exhyphenpenalty10000\pretolerance10000}
\def\raggedspaces
149
  {\spaceskip=0.3333em\relax
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
  \xspaceskip=0.5em\relax}
\def\raggedright
  {\raggedstretch=6em
  \nohyphens
  \rightskip=0pt plus \raggedstretch
  \raggedspaces
  \parfillskip=\raggedparfill
  \relax}
\def\raggedcenter
  {\raggedstretch=6em
  \nohyphens
  \rightskip=0pt plus \raggedstretch
  \leftskip=\rightskip
  \raggedspaces
  \parfillskip=0pt
  \relax}

\chardef\\=`\\

\raggedright
\nopagenumbers
\parindent 0pt
\interlinepenalty=10000
\hoffset -0.2in
%\voffset 0.2in

%**end of header


179
\title{Karta\ \ pre\ \ prežitie\ \ s\ \ GNU\ \ Emacsom}{pre verziu \versionemacs}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
180

181 182 183 184 185
V~nasledujúcom texte \kbd{C-z} znamená: stlačte klávesu {\it Ctrl}, držte ju
a súčasne stlačte klávesu `\kbd{z}'. \kbd{M-z} znamená, že
súčasne s klávesou {\it Meta\/} stlačíte klávesu `\kbd{z}' ({\it Meta\/} je
väčšinou označená ako {\it Alt\/}) alebo môžete použiť stlačenie
klávesy {\it Esc\/} a potom `\kbd{z}'.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
186 187 188 189


\section{Spustenie Emacsu}

190 191
Pre spustenie GNU Emacsu jednoducho napíšte jeho meno: \kbd{emacs}.
Emacs rozdeľuje rámec na niekoľko častí:
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
192
 riadok menu,
193 194
 buffer s editovaným textom,
 tzv. mode line popisujúca buffer nad ňou
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
195 196
 a minibuffer v poslednom riadku.
\askip
197 198 199 200 201 202 203 204 205
\key{C-x C-c} ukončenie Emacsu
\key{C-x C-f} editovanie súboru; tento príkaz využíva minibuffer na prečítanie
       mena súboru; tento príkaz použite aj vtedy, ak chcete
       vytvoriť nový súbor zadaného mena
\key{C-x C-s} uložiť súbor
\key{C-x k} zatvoriť buffer
\key{C-g} vo väčšine situácií: zastavenie práve vykonávanej činnosti,
       zrušenie zadávania príkazu a~pod.
\key{C-x u} obnoviť
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
206 207 208

\section{Pohyb}

209 210 211
\key{C-l} presun aktuálneho riadku do stredu okna
\key{C-x b} prepnutie do iného bufferu
\key{M-<} presun na začiatok bufferu
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
212
\key{M->} presun na koniec bufferu
213
\key{M-x goto-line} presun na riadok zadaného čísla
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
214 215 216

\section{Viac okien}

217 218 219 220 221
\key{C-x 0} odstránenie aktuálneho okna
\key{C-x 1} aktuálne okno sa stane jediným oknom
\key{C-x 2} rozdelenie okna horizontálne
\key{C-x 3} rozdelenie okna vertikálne
\key{C-x o} presun do iného okna
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
222

223
\section{Regióny}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
224

225 226 227
Emacs definuje `región' ako priestor medzi {\it značkou\/} a
{\it bodom}. Značka je nastavená pomocou \kbd{C-{\it space}}.
Bod je v mieste aktuálnej pozície kurzoru.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
228
\askip
229 230
\key{M-h} označ celý odstavec
\key{C-x h} označ celý buffer
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
231

232
\section{Vystrihnutie a kopírovanie}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
233

234 235
\key{C-w} vystrihni región
\key{M-w} skopíruj región do kill-ringu
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
236 237
\key{C-k} vystrihni text od kurzora do konca riadku
\key{M-DEL} vystrihni slovo
238 239 240
\key{C-y} vlož späť posledný vystrihnutý text (kombinácia kláves \kbd{C-w C-y}
     môže byť použitá pre presuny textov)
\key{M-y} nahraď naposledy vložený text predchádzajúcim vystrihnutým textom
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
241

242
\section{Vyhľadávanie}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
243

244 245 246 247 248
\key{C-s} hľadaj reťazec
\key{C-r} hľadaj reťazec smerom vzad
\key{RET} ukonči hľadanie
\key{M-C-s} hľadaj regulárny výraz
\key{M-C-r} hľadaj regulárny výraz smerom vzad
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
249
\askip
250 251
Kombináciu \kbd{C-s} alebo \kbd{C-r} môžete použiť aj na opakované hľadanie
tým istým smerom.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
252

253
\section{Značky (tags)}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
254

255 256 257
Tabuľky značiek (tags) zaznamenávajú polohu funkcií a procedúr, globálnych
premenných, dátových typov a iných. Pre vytvorenie tabuľky značiek spustite
príkaz `{\tt etags} {\it vstupné\_súbory}' v príkazovom interprétereri.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
258
\askip
259 260 261 262 263 264
\key{M-.} nájdi definícu
\key{C-u M-.} nájdi ďalší výskyt definície
\key{M-*} choď tam, odkiaľ bola volaná posledná \kbd{M-.}
\mkey{M-x tags-query-replace} spusti query-replace na všetkých súboroch
zaznamenaných v tabuľke značiek.
\key{M-,} pokračuj v poslednom hľadaní značky alebo query-replace
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
265 266 267

\section{Preklady}

268 269 270
\key{M-x compile} prelož kód v aktívnom okne
\key{C-c C-c} choď na poslednú chybu prekladača, v okne prekladu
\key{C-x `} v okne so zdrojovým textom
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
271

272
\section{Dired, editor adresárov}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
273 274

\key{C-x d} spusti Dired
275 276 277 278 279
\key{d} označ tento súbor na zmazanie
\key{\~{}} označ všetky zálohy na zmazanie
\key{u} odstráň všetky značky na zmazanie
\key{x} zmaž súbory označené na zmazanie
\key{C} kopíruj súbor
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
280
\key{g} obnov buffer Diredu
281 282
\key{f} otvorí súbor v aktuálnom riadku
\key{s} prepni medzi triedením podľa abecedy a dátumu/času
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
283

284
\section{Čítanie a posielanie pošty}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
285

286 287 288 289 290
\key{M-x rmail} začni čítať poštu
\key{q} skonči čítanie pošty
\key{h} ukáž hlavičky
\key{d} označ aktuálnu správu na zmazanie
\key{x} zmaž všetky správy označené na zmazanie
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
291

292 293 294
\key{C-x m} nová správa
\key{C-c C-c} pošli správu a prepni sa do iného bufferu
\key{C-c C-f C-c} presuň sa na hlavičku `CC', a ak neexistuje, tak ju
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
295 296
vytvor

297
\section{Rôzne}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
298 299

\key{M-q} zarovnaj odstavec
300 301 302
\key{M-/} doplň dynamicky predchádzajúce slovo
\key{C-z} ikonizuj (preruš) Emacs
\mkey{M-x revert-buffer} nahraď text editovaného súboru tým istým súborom z~disku
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
303 304 305

\section{Nahradzovanie}

306 307
\key{M-\%} interaktívne hľadaj a nahradzuj
\key{M-C-\%} s použitím regulárnych výrazov
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
308
\askip
309
Možné odpovede v móde hľadania sú
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
310
\askip
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
\key{SPC} nahraď tento výskyt; choď na ďalší
\key{,} nahraď tento výskyt a skonči
\key{DEL} tento výskyt nenahradzuj a choď ďalej
\key{!} nahraď všetky ďalšie výskyty
\key{\^{}} späť na predchádzajúci výskyt
\key{RET} skonči query-replace
\key{C-r} začni rekurzívne editovanie (\kbd{M-C-c} ho skončí)

\section{Regulárne výrazy}

\key{. {\rm(tečka)}} ľubovoľný znak okrem znaku nového riadku
\key{*} žiadne alebo viac opakovaní
\key{+} jedno alebo viac opakovaní
\key{?} žiadne alebo jedno opakovanie
\key{[$\ldots$]} označuje triedu znakov
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
326 327
\key{[\^{}$\ldots$]} neguje triedu znakov

328 329
\key{\\{\it c}} uvedenie znaku, ktorý by mal inak špeciálny význam
v~regulárnom výraze
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
330

331 332 333
\key{$\ldots$\\|$\ldots$\\|$\ldots$} vyhovuje jednej z alternatív (\uv{alebo})
\key{\\( $\ldots$ \\)} zoskupenie niekoľkých vzorkov do jedného
\key{\\{\it n}} to isté ako {\it n\/}-tá skupina
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
334

335
\key{\^{}} vyhovuje na začiatku riadku
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
336 337
\key{\$} vyhovuje na konci riadku

338 339 340
\key{\\w} vyhovuje znaku, ktorý môže byť súčasťou slova
\key{\\W} vyhovuje znaku, ktorý nemôže byť súčasťou slova
\key{\\<} vyhovuje na začiatku slova
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
341
\key{\\>} vyhovuje na konci slova
342 343
\key{\\b} vyhovuje medzislovným medzerám
\key{\\B} vyhovuje medzerám, ktoré nie sú medzislovné
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
344 345 346

\section{Registre}

347 348
\key{C-x r s} ulož región do registra
\key{C-x r i} vlož obsah registra do bufferu
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
349

350 351
\key{C-x r SPC} ulož aktuálnu pozíciu kurzora do registra
\key{C-x r j} skoč na pozíciu kurzoru uloženú v registri
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
352

353
\section{Obdĺžniky}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
354

355 356 357 358
\key{C-x r r} skopíruj obdĺžnik do registra
\key{C-x r k} vystrihni obdĺžnik
\key{C-x r y} vlož obdĺžnik
\key{C-x r t} uvedenie každého riadku reťazcom
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
359

360 361
\key{C-x r o} otvor obdĺžnik, posuň text vpravo
\key{C-x r c} vyprázdni obdĺžnik
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
362

363
\section{Príkazový interpréter}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
364

365 366 367 368
\key{M-x shell} spusti príkazový interpréter v Emacsu
\key{M-!} spusti príkaz príkazového interprétera
\key{M-|} spusti príkaz príkazového interprétera na regióne
\key{C-u M-|} filtruj región cez príkaz príkazového interprétera
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
369 370 371 372

\section{Kontrola pravopisu}

\key{M-\$} skontroluj pravopis slova pod kurzorom
373
\mkey{M-x ispell-region} skontroluj pravopis všetkých slov v regióne
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
374 375
\mkey{M-x ispell-buffer} skontroluj pravopis v bufferi

376
\section{Mezinárodné znakové sady}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
377

378 379 380 381
\key{C-x RET C-\\} zvoľ a aktivuj vstupnú metódu pre aktuálny buffer
\key{C-\\} aktivuj alebo deaktivuj vstupnú metódu
\mkey{M-x list-input-methods} zobraz zoznam všetkých vstupných metód
\mkey{M-x set-language-environment} špecifikuj hlavný jazyk
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
382

383 384
\key{C-x RET c} nastav kódovací systém pre nasledujúci príkaz
\mkey{M-x find-file-literally} edituj súbor bez akýchkoľvek konverzií
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
385

386 387
\mkey{M-x list-coding-systems} ukáž všetky kódovacie systémy
\mkey{M-x prefer-coding-system} zvoľ preferovaný kódovací systém
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
388

389
\section{Klávesové makrá}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
390

391 392 393 394 395
\key{C-x (} začni definíciu klávesového makra
\key{C-x )} ukonči definíciu klávesového makra
\key{C-x e} spusti naposledy definované klávesové makro
\key{C-u C-x (} pridaj do naposledy definovaného klávesového makra
\mkey{M-x name-last-kbd-macro} pomenuj naposledy definované makro
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
396

397
\section{Jednoduché nastavenie}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
398

399
\key{M-x customize} jednoduché nastavenie
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
400

401
\section{Nápoveda}
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
402

403 404
Emacs dopĺňa príkazy. Ak stlačíte \kbd{M-x} {\it tab\/} alebo {\it
space\/}, dostanete zoznam príkazov Emacsu.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
405
\askip
406 407 408 409 410
\key{C-h} nápoveda Emacsu
\key{C-h t} spustí tútorial Emacsu
\key{C-h i} spustí Info, prezerač dokumentácie
\key{C-h a} ukáže príkazy vyhovujúce zadanému reťazcu (apropos)
\key{C-h k} zobrazí dokumentáciu funkcie spustenej pomocou zadanej klávesy
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
411
\askip
412 413 414
Emacs pracuje v rôznych {\it módoch}, ktoré upravujú chovanie
Emacsu pre editovaný text daného typu. Mode line obsahuje mená aktuálnych
módov v zátvorkách.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
415
\askip
416
\key{C-h m} zobraz dokumentáciu aktuálnych módov.
Gerd Moellmann's avatar
Gerd Moellmann committed
417 418 419 420 421 422 423 424

\copyrightnotice

\bye

% Local variables:
% compile-command: "csplain sk-survival"
% End: