• Lars Ingebrigtsen's avatar
    Doc fix · 6b769c81
    Lars Ingebrigtsen authored
    * src/keymap.c (Fdefine_prefix_command): Clarify doc string
    slightly (bug#18092).
    6b769c81
keymap.c 110 KB