• Glenn Morris's avatar
  Replace some eshell functions that duplicate standard functions. · 73171bd4
  Glenn Morris authored
  * lisp/eshell/esh-util.el (eshell-time-less-p, eshell-time-to-seconds): Remove.
  (eshell-read-passwd, eshell-read-hosts): Use time-less-p.
  * lisp/eshell/esh-test.el (eshell-test, eshell-show-usage-metrics):
  * lisp/eshell/em-unix.el (eshell-show-elapsed-time, eshell/time):
  * lisp/eshell/em-pred.el (eshell-pred-file-time): Use float-time.
  * lisp/eshell/em-ls.el (eshell-ls-sort-entries): Use time-less-p.
  73171bd4
em-unix.el 37.8 KB